Ezabalimi – Farming

4 months ago | December 13, 2018

Umlotha uyabulala izibungu ezilimweni

Musa Janga KULEZINSUKU abalimi abanengi sebesebenzisa imithi yesiLungu edulayo ukubulala izibungu kukanti balakho ukuthi ...

Fuyani inhlanzi, zilenzuzo enhle

Musa Janga ABALIMI bacetshiswa ukuba bangene kubhizimusi yokufuya inhlanzi ngoba balutshwana abakwenzayo kukanti ...

5 months ago | December 5, 2018

Yinala yodwa nge-crop rotation

Musa Janga Ukulima isilimo sinye isikhathi eside emhlabathini munye kuyingozi ngoba kubangela ukuthi umlimi acine ...

Fuyani amadada ayakha umzimba

Musa Janga Abantu abanengi banakanela ukuthi amadada zinyoni eziphila emanzini bengazi ukuthi sungenelisa ukuwafuya loba ...

Iyingozi i-foot and mouth

Musa Janga Abalimi bacetshiswa ukuba baqaphele umkhuhlane we-foot and mouth ngoba uyingozi enkomeni.

5 months ago | November 29, 2018

Izifuyo ezincane ziyanda njalo azihluphi ukufuya

Musa Janga Abalimi bacetshiswa ukuba bafuye izifuyo ezincane ngoba zingahluphi ukufuya njengezifuyo ezinkulu njalo ...

‘Limani izilimo eziphangisa ukuvuthwa’

Musa Janga Kulandela ukuphuza ukuna kwezulu abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime izilimo ezincane okuyizo ezilakho ...

Ziyadlisa i-sugar beans

Musa Janga Abalimi bakhuthazwa ukuba bacabangisise ngokulima indumba ze-sugar beans ngoba ziyisilimo esilenotho enkulu.

5 months ago | November 22, 2018

Kuqakathekile ukubiya amasimu lezivande

Musa Janga IZIFUYO ezinengi ezinjenge nkomo, imbuzi, obabhemi kanye lokunye aziphili ngotshani bodwa kodwa zidla lezinye ...

Khuthalelani ukulima imibhida

YiNtatheli kaMthunywa NJENGOBA kulezinsuku isitshebo sihlupha kangaka abalimi bayakhuthazwa ukuba balime imibhida ngoba ...

Kulula ukufuya ingalukhuni

Musa Janga INGALUKHUNI zinyoni ezilula kakhulu ukufuya njalo kazidingi mali enengi lapho umlimi ezigcinile. La ngamazwi ...

5 months ago | November 15, 2018

I-fowl pox yingozi enkukhwini

Musa Janga Abalimi kumele baqaphele umkhuhlane we-fowl pox enkukhwini zabo ngoba uyabulala.

Limani izilimo ezihambelana lomhlabathi wenu

YiNtatheli KaMthunywa Inengi labalimi livame ukulima lingakhangelisisi inhlabathi elilima kuzo okwenza licine ...

Lingumuthi omkhulu njalo lilemali ichena

Musa Janga ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime izilimo ezilakho ukubalethela imali ezifana lechena. Akubhadali ukuthi ...

6 months ago | November 8, 2018

Fuyani izimvu ngendlela eqondileyo

Musa Janga Izimvu zifuyeka kuhle nxa umlimi elolwazi ngakho abalimi bayacetshiswa ukuba badinge ulwazi olujulileyo ...

Abalimi bakhala ngokukhwela kwenhlanyelo

Ethel Ncube ABALIMI endaweni ezehlukeneyo elizweni bakhala ngokukhwela kwentengo yenhlanyelo okuzenza behluleke ukulima ...

Ukuhlakulela izilimo kungumanqoba

Musa Janga Abalimi kumele bazi ukuqakatheka kokuhlakulela izilimo ngoba yiyo kuphela indlela enza izilimo zenze kuhle.

6 months ago | November 1, 2018

Imiqwente iyaphathisa kumpilakahle

Musa Janga Abalimi bayacetshiswa ukuthi balime imiqwente ngoba iyisilimo esilimeka lula njalo siyaphathisa kakhulu ...

Limani izihlahla, ziyathengwa

Musa Janga ABALIMI bakhuthazwa ukuba balime izihlahla ngoba zilebhizimusi enkulu njalo balutshwana abalimi abayenzayo.

Kazifuni ngcekeza ingulube

Ethel Ncube ABALIMI kabagcine ingulube zihlanzekile njalo bangaziphi ukudla okungcolileyo ukuze zingahlatshwa yimikhuhlane.

6 months ago | October 25, 2018

Lingathengi amatsiyane athengiswa phandle

Musa Janga ABAFUYA inkukhu bacetshiswa ukuthi baxwaye ukuthenga amatsiyane asethengiswa emgwaqweni ngoba ayabe ...

Ulwazi ngokulima amatamasi

Musa Janga Abalimi kumele babe lolwazi ngokulinywa kwamatamatisi ukuze benelise ukuwavuna ngendlela.

Qaphelani lingabulawelwa amabhizimusi

Musa Janga ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bakhaliphe babone ukuthi intengo abathengisa ngayo izifuyo zabo iyenelisa ...

6 months ago | October 18, 2018

Nakekelani izifuyo zenu, zingatshaywa zimota

Musa Janga NGENXA yokwanda kwabantu abafa kungozi zomgwaqo kanye lezifuyo, abalimi sebekhuthazwe ukuthi banakekele ...

Vikelani izifuyo kumikhuhlane ngokwakha izambuzi

Thando Dube ABALIMI bemaphandleni bakhuthazwa ukuthi bakhe izambuzi ngoba ingcekeza yabantu yangaphandle iyingozi ...