Ezabalimi – Farming

4 days ago | September 19, 2019

Kulenzuzo enhle ukufuya ingulube

Bongani Ndlovu ABALIMI beZimbabwe sebekhuthazwa ukuba bafuye ingulube ngoba iyibhizimusi enhle njalo elakho ukuletha ...

2 weeks ago | September 12, 2019

Yimali yodwa ukulima amatamatisi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime amatamatisi ngoba alenzuzo emangalisayo nxa umlimi ethe wawalima ...

Ilakho ukuthanyela isibaya i-anthrax

Bongani Ndlovu ABALIMI ikakhulu abafuye inkomo sebekhuthazwe ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-anthrax ngoba uyingozi ...

3 weeks ago | September 5, 2019

Vikelani ingulube kusimo somkhathi

Wayne Ncube ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bavikele ingulube zabo ekuguqukeni kwesimo somkhathi ngoba zilakho ukufa, ...

Yelaphani izilonda zezifuyo

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bananzelele ukuthi izifuyo zabo kazilazilonda ngoba ziyingozi njalo ...

Ungumakoya umlotha

Bongani Ndlovu KULEZINSUKU abalimi abanengi sebesebenzisa imithi yesilungu edulayo ukubulala izibungu kukanti balakho ...

4 weeks ago | August 29, 2019

Ukulima ibilebile

YiNtatheli kaMthunywa HLANYELA ibilebile lakho lapho okulelanga elizwayo njalo okulenhlabathi evundileyo. Ibilebile ...

Iphakamisa abalimi iFeed the Future Zimbabwe

YiNtatheli kaMthunywa ABAHLALI besiqintini se-Irisvale esigabeni seMzingwane babika ukuba sebekhomba ngophakathi kulezi ...

‘Balimi hlakulani amasimu’

Bongani Ndlovu BALIMI sebekhuthazwe ukuba bengavilaphi ukuhlakulela izilimo zabo njengoba isikhathi sezulu sesisondele. ...

1 month ago | August 22, 2019

Yimali yodwa ukugcina inkukhu makhaya

Bongani Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bathakazelele ukufuya inkukhu zesintu ukuze kuthi kusiyafika isikhathi ...

Ukulima i-beetroot

I-BEETROOT yisilimo esihle esilungele umzimba womuntu njalo ingalinywa ngesikhathi sebusika kusukela ngoNhlolanja kusiya ...

Gelani izimvu zihlale zihlanzekile

Wayne Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bagele izimvu zabo ngoba zilakho ukubamba imikhuhlane ngokuhlala zilengcekeza ...

2 months ago | August 8, 2019

Nakekelani izifuyo balimi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bananzelele ukuthi izifuyo zabo azilazilonda ngoba ziyingozi njalo ...

Azinciphe izibaya ebusika

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi baphungule inani lezifuyo ngesikhathi sobusika ukuze benelise ukuzithengela ...

Banini ngamalunga eZFU balimi

Wayne Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi babe ngamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Farmers’ Union (ZFU) ukuze bafinyelele ...

2 months ago | August 1, 2019

Alenzuzo amaxhakela

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuba bekele ukulahla amaxhakela angabamanengi kumbe bangaswela ukuba benzeni ngawo ...

Ukuhlanzeka kuhle engulubeni

Bongani Ndlovu ABALIMI sebexwayiswe ukuba bagcine ingulube zihlanzekile njalo bangaziphi ukudla okungcolileyo ukuze ...

Ukuphepha kwezempilo enkomeni kuqakathekile

Wayne Ncube ABALIMI abafuyileyo sebekhuthazwe ukuthi balandele indlela eqondileyo yokunakekela impilakahle yezifuyo zabo ...

2 months ago | July 25, 2019

Limani idelele, lilenzuzo

Bongani Ndlovu NGOKUSONDELA kwesikhathi sokutshisa abalimi sebekhuthazwe ukuthi baqale amalungiselelo okulima isilimo ...

Zilemali inkomo ezinonileyo

Bongani Ndlovu ABALIMI abakubhizimusi yokufuya lokuthengisa inkomo zenyama bakhuthazwa ukuba babelolwazi lokunonisa ...

Gezisani okuzwayo izilimo lezithelo

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuthi bagezise izilimo bengakazisi emkambo loba bengakazithengiseli abezitolo ngoba ...

2 months ago | July 18, 2019

Fuyani izintshe zilenzuzo

Wayne Ncube INKAMPANI yeFarm and City Centre isikhuthaze abalimi ukuthi bafuye izintshe ngoba zilenzuzo emalini ...

Ziyavuma indumba

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukulima indumba ngoba ziyaphangisa ukuvuthwa njalo azilamsebenzi omnengi. Ekhuluma ...

Kulemali ukufuya imbuzi

Bongani Ndlovu ABALIMI  sebekhuthazwe ukuthi bafuye imbuzi ngoba zingagcwala isibaya ngesikhathi esincane nxa ziphethwe ...

3 months ago | July 4, 2019

Nakekelani inkukhu ngesikhathi somqando

Wayne Ncube ENYE inkampani ethengisa inkukhu isikhuthaze abalimi abafuye inkukhu ukuthi bazinakekele kakhulu ngalesi ...