Ezabalimi – Farming

6 mins ago | April 8, 2021

Kubalulekile ukuya kumbukiso yabalimi

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgricultural Extension (Agritex) isikhuthaze abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba baye ...

SELIHAMBA IZULU

YiNtatheli kaMthunywa ABABONA ngezomumo womkhathi abeMeteorogical Services Department sebeveze ukuthi ezinye indawo ...

Imbangela yokukhithika kwensiba zenkukhu

YiNtatheli kaMthunywa Lanxa kwezinye inkukhu kuvele kungumdabuko wazo (1 – 3) kwezinye (4 – 10) kuyabe kudingeka ukuthi ...

1 week ago | April 1, 2021

Sikani utshani libugcine kuhle

Thokozile Mbedzi ABALIMI kundawana zonke zelizwe sebekhuthazwe ukuthi basike utshani bezifuyo babulondoloze ngoba yiyo ...

Impahla yokuvuna kayihlalele eduzane

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI bendaweni ezinkulu abakhangelele ukuvuna izilimo zabo zehlobo ukuze baqalise ukulima ...

Imicijo ngokufuya imvundla

YiNtatheli kaMthunywa NJENGOMLIMI kumele wenelise ukubona isifuyo esigulayo ngokusikhangela nje sizihlalele loba ...

2 weeks ago | March 25, 2021

Qaphelani umkhuhlane we-lumpy skin

Thokozile Mbedzi ABABONA ngempilakahle yezifuyo abeVeterinary Services sebekhuthaze abalimi abafuyileyo kundawana zonke ...

Imbuzi zilenzunzo ezinengi

Kungani kumele ufuye imbuzi? Kuyini okuqakathekileyo ngazo? Kubalimi abancane, labo abathanda ukufuya ngesikhathi sabo ...

Amalungiselelo okulima kwebusika asekuzinga eliphezulu

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI abanengi abakhangelele ukulima ngesikhathi sebusika sebeqalisile ukuvuna ezinye izilimo ...

3 weeks ago | March 18, 2021

Abalimi bemadolobheni sebevuna ngokwesaba amasela

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI bemadolobheni bakhala ngokwanda kwamasela atshontsha umumbu wabo okulakho ukuphambanisa ...

IMICIJO YOKUNONISA INKOMO

YiNtatheli kaMthunywa Ukunonisa inkomo ngokudla okulezakhi eziphezulu zamandla kanye lama-protein okwesikhathi esithile ...

4 weeks ago | March 11, 2021

Abalima igwayi babhadalwa ngemali yemelika

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI begwayi kulesisigaba bazanikwa i-60 phesenti yemali yabo yesilimo ingeyakwamanye amazwe, ...

‘Landelani yonke imithetho yeCovid-19 balimi’

YiNtatheli kaMthunywa NJENGOBA isigaba sokuthengiswa kwegwayi sesisondele abalimi abahambisa izilimo zabo emkambo ...

Ukuvuna izilimo ezingasetshenziswa njengokudla kwezifuyo

YiNtatheli kaMthunywa IZILIMO ezinengi ezingasetshenziswa njengokudla kwezifuyo kumele ziqunywe zingakakhahleli. ...

IMbewu Family ivusa isivande seSomnene

Nkosilathi Sibanda OMAMA abalima ngokuthelezela esivandeni se-Somnene Irrigation Scheme sebezaqala ukulima amatamatisi ...

I-GMB ikhuthaza ukulandelwa kwemithetho ye-Covid-19 okuqinileyo

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI abayabe betshelwe ukuthi bazothatha impahla yokulima yibo kuphela abazabe befuneka eGrain ...

Indumba zilinywa khathesi

Wayne Ncube ABALIMI bakhuthazwa ukuba balime i-sugar beans ngoba kazihluphi ukulima njalo kazithathi isikhathi ...

1 month ago | March 4, 2021

AMANZI EMADAMU SEKU-91,4 PHESENTI

YiNtatheli kaMthunywa IZINGA lamanzi emadamu aselizweni lonke jikelele selikhuphuke laya ku-91,4 phesenti ngenxa yezulu ...

Indlela Yokulima I-Green Pepper

IGREEN pepper yisilimo esinganika umlimi imali enhle kakhulu kungakho kuhle ukuthi umlimi abone ukuba usilima ngendlela ...

Yakhani iziphala ezinkulu lithenge lemithi yokulondoloza isivuno

Thokozile Mbedzi ABALIMI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba bakhe iziphala ezinkulu njalo bathenge imithi ...

1 month ago | February 25, 2021

INDLELA YOKULWISA IZIBUNGWANA ENKUKHWINII

YiNtatheli kaMthunywa INKUKHU zandise ukuhlaselwa yizibungwana ezitshiyeneyo ezilakho ukuzilimaza umlimi acine ...

Hlakulelani izilimo lifake lefethalayiza

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgricultural Extension isikhuthaze abalimi kundawana zonke zelizwe ...

2 months ago | February 18, 2021

SEBENZISANI IZULU ELILOKHU LISINA LILIME IZILIMO ZEBUSIKA

YiNtatheli kaMthunywa IZULU elilokhu liqhubeka lisina endaweni ezehlukeneyo zelizwe lizabeka isisekelo esiqinileyo ...

2 months ago | February 11, 2021

IMIKHUHLANE EHLASELA IKHABITSHI LENDLELA YOKUYENQABELA

YiNtatheli kaMthunywa Ama-cabbage worms loopers ngamacimbi aluhlaza loba angathi ampunga aphenduka abe lombala wesilimo ...

Yakhelani imbuzi izibaya ezintsha

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO ebona ngempilakahle yezifuyo eyeVeterinary Services isixwayise abalimi kundawana zonke ...