Ezabalimi – Farming

5 days ago | November 14, 2019

IWolanani inikwa inkukhu ezingu-1 000 zokuziphakamisa

Wayne Ncube NGENHLOSO yokuphakamisa kanye lokunika abesifazana amandla uMphathintambo wogatsha olubona ngezabesifazana, ...

Fuyani izimvu, zilebhizimusi enhle

Bongani Ndlovu ABABONA ngezezifuyo abeLivestock Production Development sebeveze ukuthi kulula ukufuya izimvu, ...

Ulwazi lwe-Bio-Technology luyadingeka kubalimi

Wayne Ncube INKAMPANI yeFarm and City Centre isixwayise abalimi ukuthi badinge ulwazi ngendlela zokufuya ...

2 weeks ago | November 7, 2019

Inkukhu zamaqanda zilenzuzo

Wayne Ncube INKAMPANI yeAgrovet isikhuthaze abalimi ukuthi bacabangisise ngokufuya inkukhu zamaqanda ngoba zilenzuzo ...

Imbuzi zochago zilemali

Wayne Ncube INHLANGANISO yeZimbabwe Farmers Union (ZFU) ebona ngezokulima ikhuthaza abalimi ukuthi bafuye imbuzi zochago ...

Alomkambo amatamatisi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime amatamatisi ngoba alenzuzo emangalisayo nxa umlimi ethe wawalima ...

3 weeks ago | October 31, 2019

Amabele kawadingi zulu elinengi

Wayne Ncube INKAMPANI yeFarm and City Centre isikhuthaze abalimi ukuba balime amabele ikakhulu endaweni ezilezulu ...

I-paprika, cucumber lamathanga kuyavuma ngesikhathi sokutshisa

Wayne Ncube INKAMPANI yenhlanyelo iSeedco isikhuthaze abalimi ukuthi bangalahli ithemba ngoba zikhona izilimo ...

Zilenzuzo inkomo zochago

Bongani Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bafuye inkomo zochago ngoba yizo ezilenzuzo engaphilisa umlimi. UMnumzana ...

4 weeks ago | October 24, 2019

Limani I-spinach siyaphangisa ukukhula

Wayne Ncube INKAMPANI yeFarm and City Centre isikhuthaze abalimi ukuthi balime i-spinach ngoba kulula ukusilima njalo ...

Imikhaza iyingozi ezifuyweni

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi badibhise inkomo njalo bananzelele ukuthi izifuyo zabo azilazilonda ngoba ...

Phendulani umhlabathi, kuyabulala ukhula

Wayne Ncube ABE-AGRIVET sebekhuthaze abalimi ukuthi baphendule umhlabathi ukuze bebulale inhlanyelo yokhula emasimini ...

1 month ago | October 17, 2019

Hlolisani umhlabathi lingakalimi

Bongani Ndlovu INENGI labalimi livame ukulima lingahlolisanga umhlabathi elilima kiwo okwenza lingazi ukuthi yiphi ...

Inkomo kazivikelwe ku-measles

Wayne Ncube INHLANGANISO yabalimi iZimbabwe Farmers Union(ZFU) ikhuthaza abalimi abafuye inkomo ukuthi bazivikele ...

Khethani inhlanyelo ehambelana lezulu lomhlabathi wenu

Wayne Ncube ABALIMI abasendaweni ezingela zulu elinengi sebekhuthazwe ukuthi bakhethe kuhle inhlanyelo abazayilima ngoba ...

1 month ago | October 10, 2019

Ifethalayiza enengi iyabulala izilimo

Bongani Ndlovu  ABALIMI sebecetshiswe ukuthi bangasebenzisi umvundiso omnengi ngoba ungabatshisela izilimo zabo. ...

Hlolani inhlanyelo lingakayihlanyeli

Wayne  Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bahlole inhlanyelo yabo bengakayihlanyeli ukuze bazi ukuthi iphelele ngoba ...

2 months ago | October 3, 2019

Bayathuthuka omama ngokulima

Wayne Ncube OMAMA belokitshini leNketa sebesungule iphurojekithi yokuzithuthukisa ngezokulima ukuze benelise ...

Fuyani izimvu, zingamphilisa umlimi

Bongani Ndlovu IZIMVU yizifuyo ezingahluphiyo ukufuya ngoba zifuyeka njengazo zonke izifuyo ezincane njalo abalimi ...

Imiqwente iyalimeka futhi ilemali

Wayne Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi balime imiqwente ngoba umkambo wayo umkhulu futhi balakho ukwenza imali enengi ...

2 months ago | September 26, 2019

Hlabisani izinja, ubhova luyingozi

Wayne Ncube IZAKHAMIZI zakoBulawayo zikhuthazwa ukuthi ziyehlabisa izinja zazo ukuze kwenqatshelwe umkhuhlane wobhova. ...

I-red cabbage iyabulala ngemali

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime umhlobo wekhabitshi othiwa yi-red cabbage ngoba ilenzuzo njalo ...

Kuyafuyeka eMatabeleland

Bongani Ndlovu INHLANGANISO yeLivestock Production Development isikhuthaze abalimi besabelo seMatabeleland ukuthi bafuye ...

2 months ago | September 19, 2019

Kulenzuzo enhle ukufuya ingulube

Bongani Ndlovu ABALIMI beZimbabwe sebekhuthazwa ukuba bafuye ingulube ngoba iyibhizimusi enhle njalo elakho ukuletha ...

2 months ago | September 12, 2019

Yimali yodwa ukulima amatamatisi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime amatamatisi ngoba alenzuzo emangalisayo nxa umlimi ethe wawalima ...