Ezabalimi – Farming

14 mins ago | July 7, 2022

Indlela yokugcina umumbu okhitshwe engalaneni

Listen Ndlovu UMLIMI kumele agcine umumbu wakhe ngendlela efaneleyo ngemva kokuwukhipha engalaneni ukuze isivuno sakhe ...

Ukukhwehlela embuzini kuveza ukuthi ilamawemusi

Listen Ndlovu INKAMPANI yeFivet isixwayise abalimi mayelana lomkhuhlane wokukhwehlela ohlasela imbuzi ongaphambanisa ...

Ayalimeka amatamatisi ngesikhathi somqando

Listen Ndlovu AMATAMATISI ayalimeka ngesikhathi somqando loba nje abalimi abanengi bethandabuza ukuwalima ...

1 week ago | June 30, 2022

I-oregano yisihlahlakazana esimelana lomqando

Khanyile Ndebele INHLANGANISO yeAgritex isixwayise abalimi ukulima isilimo se-oregano ngoba siyamelana lomqando. ...

2 weeks ago | June 23, 2022

Inkinga abalimi ababhekana lazo ekuthengiseni imbuzi

Khanyile Ndebele UHLANGOTHI olubona ngezezifuyo kunhlanganiso ye-Agritex solwazise abalimi bembuzi ukuthi okwenza ...

Limani i-thyme ilenzuzo emangalisayo

Khanyile Ndebele INHLANGANISO ye-Agritex isixwayise abalimi ukuthi balime isihlahlakazana se-thyme, ngoba siyanaba njalo ...

Ihanyanisi iyalimeka ngesikhathi somqando

Listen Ndlovu INKAMPANI ethengisa inhlanyelo, iPrime Seeds isiveze ukuba isilimo sehanyanisi senza kuhle kakhulu ...

3 weeks ago | June 16, 2022

Umqando ungasitshaya sonke isilugu senkukhu

Listen Ndlovu ENYE inkampani yakoBulawayo ethengisa inkukhu isikhuthaze abalimi abafuya inkukhu ukuthi bazinakekele ...

Ukuhlinzwa kwembuzi lendlela yokunakekela isikhumba sayo

Khanyile Ndebele INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isiyazise abalimi bezifuyo ngendlela yokuhlinzwa kwembuzi ...

Gcinelani izifuyo amahlanga

Listen Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuba bangatshisi amahlanga omumbu nxa bengavuna kodwa bawagcinele izifuyo zabo ...

4 weeks ago | June 9, 2022

Indlela yokugcina umumbu okhitshwe engalaneni

Listen Ndlovu UMLIMI kumele agcine umumbu wakhe ngendlela efaneleyo ngemva kokuwukhipha engalaneni ukuze ungaphangisi ...

Limukani umqando uyatshabalalisa izilimo

Khanyile Ndebele UMQANDO uyatshabalalisa izilimo ikakhulu nxa ubuya umkhulu, kungungqwaqwane kumbe isithwathwa ngakho ...

Umkhuhlane weVibriosis wenza izimvu ziphunze

Listen Ndlovu UMKHUHLANE we-vibriosis ulakho ukwenza izimvu ziphunze kuthi ezinduna zona zehluleke ukuzalisa kungakho ...

1 month ago | June 2, 2022

Iyalimeka i-lettuce kungelamhlabathi

Khanyile Ndebele INHLANGANISO ezimeleyo eyeWorld Food Programme (WFP) kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair ...

Indlela zokuxotsha intaka emasimini

Khanyile Ndebele INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex isixwayise abalimi abasendaweni ezisesabelweni seMatabeleland ...

1 month ago | May 26, 2022

Umkhuhlane we-gumburo ungawisa ibhizimusi lomlimi

Listen Ndlovu INKAMPANI yeFivet isilxwayise  abalimi mayelana lomkhuhlane ohlasela amatsiyane olakho ukuwisa ibhizimusi ...

Indlela yokunakekela amazinyane

Khanyile Ndebele INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex isilimukise abalimi bezifuyo ngendlela okufanele banakekele ...

Ukutshintshanisa izilimo kuyagcina umhlabathi uvundile

Listen Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuba batshintshanise izilimo emasimini ukuze umhlabathi wabo uhlale uvundile. ...

2 months ago | May 19, 2022

Izibungwana ezihlasela amatamatisi lendlela zokuzivikela

Khanyile Ndebele INHLANGANISO yeAgritex iveze izibungwana ezihlasela isilimo samatamatisi lendlela ezingaliswa ngayo ...

Ukudla okungenziwa ngenyawuthi lamabele

Listen Ndlovu INKAMPANI yeCommunity Technology Development Organisation isibikele abalimi endaweni ezehlukeneyo zelizwe ...

2 months ago | May 12, 2022

Nakekelani izifuyo ngesikhathi somqando

Listen Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuba banakekele izifuyo zabo ngesikhathi somqando ngoba amadlelo yikho lapho aqala ...

I-Zimbabwe Resilience Building Fund (ZRBF) iphakamisa abalimi

Listen Ndlovu INKAMPANI yeVusumusi Foods isincome isikhwama se-Zimbabwe Resilience Building Fund (ZRBF) ngokuvuselela ...

2 months ago | May 5, 2022

Bazahlala kuhle abafuyi bemvundla

Ethel Ncube ABAFUYI bemvundla sebevule inhlanganiso ebamelayo  ngenhloso yokukhuthaza abanye abafuyi ukuthi bangene ...

Uthatha isicoco sakuqala kubalimi

Khanyile Ndebele UTHABE umanzi te umlimi weBubi District esigabeni sako-Nkosikazi kuWadi 16 ngemva kokuthatha isicoco ...

2 months ago | April 28, 2022

Umqando suseduze qaphelani i -early blight

Khanyile Ndebele INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isilumukise abalimi ngomkhuhlane we-early blight ohlasela ...