Ezabalimi – Farming

3 days ago | January 14, 2021

Fuyani umhlobo owodwa wembuzi

Wayne Ncube ABALIMI bayaxwayiswa ukuba bafuye umhlobo owodwa wembuzi ngoba lokhu kuzabenza bathole inzuzo zikhathi zonke ...

Ukulawula ukudliwa kwamaqanda zinkukhu

YiNtatheli kaMthunywa UCWANINGO lutshengisa ukuthi inkukhu ezibekelayo ezikhuliswa emakhejini azandisanga ukuzidlela ...

Indlela yokulimela inkomo zochago i-lucerne

a.I-LUCERNE ilezinga eliphezulu lamaphulotheni angenza inkomo zakho zehlise kakhulu ngesikhathi esifitshane. b. ...

1 week ago | January 7, 2021

OKWENZAKALAYO UNGANIKA INHLANZI UKUDLA OKUNENGI

YiNtatheli kaMthunywa IZIBONAKALISO zokunika inhlanzi ukudla okunengi zigoqela ukuphenduka kombala wamanzi echibini ube ...

Imicijo ngokulondoloza ubumanzi

UKUFAKA amahlamvu kumbe utshani – lokhu yikufaka utshani kumbe amahlamvu phansi ensimini ngenhloso yokwemboza ...

Indlela zokufafaza inkomo imithi yokulawula imikhaza

YiNtatheli kaMthunywa BAMBA isigxingi sokufafaza sibekhatshana okwe 30cm khatshana lesifuyo sakho ubusufafaza umzimba ...

Imkambo kayisoze ivalwe

YiNtatheli kaMthunywa IMKAMBO ebhalisiweyo ivunyelwe ukuthi ivule amahola abekiweyo ngesikhathi somvalela ndlini wensuku ...

2 weeks ago | December 31, 2020

Imikhuhlane ebuya lezulu

Wayne Ncube ABALIMI bayaxwayiswa ukuba bananzelele inkomo zabo ngesikhathi lesi sezulu, ngoba zilakho ukuhlaselwa ...

Ukulungiselela umhlabathi

YiNtatheli kaMthunywa a. Inhloso yokulungisa umhlabathi yikuthi kube lombheda ofaneleyo, kwenqatshelwe ukhula, ...

Ukulawula ukudla amaqanda okwenziwa yizikhukhukazi

YiNtatheli kaMthunywa UKUCUBUNGULA kuveza ukuthi inkukhu ezibekelayo ezikhuliswa emakhejini azandisanga ukuzidlela ...

3 weeks ago | December 24, 2020

INENGI INGQOLOYI EHANJISWA E-GMB

INKAMPANI yeGrain Marketing Board (GMB) isiveze ukuthi kulokukhwela kuzinga lengqoloyi yomhlobo weGrade A elethiwe ...

1 month ago | December 17, 2020

Ukulima imbambayila

YiNtatheli kaMthunywa Isikhathi sokulima Lapho okulinywa ngokuthelezela njalo okungelangozi kangqwaqwane ungabalakho ...

Izithandani eziseSA zincedisa abalimi kuleli

KULEZITHANDANI ezihlala kweleSouth Africa, uAnthony kanye loZandile Matiwaza-Denga eseziveze ukuthi zizanika abalimi ...

Amawemusi alemali

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuba balime amawemusi ngoba alenzuzo esikhwameni somlimi kanye lemhlabathini ikakhulu ...

1 month ago | December 10, 2020

INDUNA ICELA USEKELO KuHULUMENDE

INDUNA uWasi Ndiweni yesigabeni seMangwe esabelweni seMatabeleland South isicele uHulumende ukuthi akhulumisane ...

Fuyani ama-boer goats alemali

Joel Ndlovu ABALIMI abafuya imbuzi bakhuthazwa ukuthi bafuye imbuzi zomhlobo wama-boer ngoba zilenyama elohlonzi. ...

Imbhida ilenzuzo kumlimi umnyaka wonke

Joel Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi njalo iyalinywa umnyaka wonke. ...

1 month ago | December 3, 2020

Kulula ukulima imiqwente

Joel Ndlovu ABALIMAYO sebekhuthazwe ukuba balime imiqwente ngoba ilula ukulima njalo lokuyinakekela kayihluphi ngitsho ...

Indlela yokulima i-beetroot

I-Beetroot ngomunye umbhida olakho ukukunika amandla okulwisa imvukuzane kanye lokuvikela inhliziyo ngenxa yencezu zayo ...

Yehlukanisani inkomo ezintsha lezindala

Joel Ndlovu ABAFUYI benkomo sebekhuthazwe ukuba behlole inkomo ezintsha ezilethwa epulazini zingakahlanganiswa lezinye ...

2 months ago | November 30, 2020

Likhulu izulu elizayo

YiNtatheli kaMthunywa ABABONA ngezomumo womkhathi abeMeteorological Services Department sebexwayise uzulu ukuthi alimuke ...

2 months ago | November 26, 2020

Inkomo kuzamele zidibhe kanengi kusigaba sokulima sika 2020/21

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI abafuye inkomo sokumele badibhise inkomo zabo kathathu kumaviki amabili ngesikhathi ...

Ilizwe lihlose amathani angu 265 000 otshinda ngomnyaka

YiNtatheli kaMthunywa ILIZWE likhangelele ukuba kusiyafika umnyaka ka 2025 libe selithola isivuno sotshinda samathani ...

Vikelani ihanyanisi emikhuhlaneni

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bavikele ihanyanisi emikhuhlaneni efana le-Downy Mildew le Black Smut ngoba ...

2 months ago | November 12, 2020

Imicijo ngokulima idelele

Umhlabathi kumele ulungiswe kusasele inyanga ezimbili kusiya kwezintathu ukuthi uhlanyele. Ukulungisa umhlabathi ...