Ezabalimi – Farming

3 days ago | July 18, 2019

Fuyani izintshe zilenzuzo

Wayne Ncube INKAMPANI yeFarm and City Centre isikhuthaze abalimi ukuthi bafuye izintshe ngoba zilenzuzo emalini ...

Ziyavuma indumba

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukulima indumba ngoba ziyaphangisa ukuvuthwa njalo azilamsebenzi omnengi. Ekhuluma ...

Kulemali ukufuya imbuzi

Bongani Ndlovu ABALIMI  sebekhuthazwe ukuthi bafuye imbuzi ngoba zingagcwala isibaya ngesikhathi esincane nxa ziphethwe ...

2 weeks ago | July 4, 2019

Nakekelani inkukhu ngesikhathi somqando

Wayne Ncube ENYE inkampani ethengisa inkukhu isikhuthaze abalimi abafuye inkukhu ukuthi bazinakekele kakhulu ngalesi ...

Nanzelelani ukhula

Thokozile Mbedzi UGATSHA olubona ngezoMhlabathi, Ezokulima, Ezomkhathi kanye lokuhlaliswa kutsha emaphandleni lukhuthaza ...

Lingaqilwa ngosomabhisimusi balimi

Bongani Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bakhaliphe njalo bavule amehlo babone ukuthi intengo abathengisa ngayo ...

Vundisani izivande zemibhida

Bongani Ndlovu BONKE abalezivande zemibhida bakhuthazwa ukuba baqale ngokuthela umquba ezivandeni zabo ngaphambi kokuba ...

3 weeks ago | June 27, 2019

Sebenzisani ama-Greenhouse lilime izilimo elizifunayo

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeTarget Livestock Consultancy  Greenhouses and Spray Races ikhuthaza abalimi kundawana ...

Alenzuzo ama-avocado

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukulima ama-avocado ngoba enika umlimi inzuzo ethe xaxa njalo engadli kakhulu ...

Iyabulala izibungu ihanyanyisi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuba balime ihanyanisi lapho abalime khona imibhida ngoba iyabulala izibungu ...

1 month ago | June 20, 2019

Zilemali enhle kakhulu inkomo ezinonileyo

Bongani Ndlovu ABALIMI abafuyela ukuthengisa bakhuthazwa ukuthi babelolwazi lokunonisa izifuyo zabo ukuze babelenzuzo ...

Qaphelani izaziso zomkhathi ezivela kwabeMet Dept

Thokozile Mbedzi ABABONA ngezomumo womkhathi kuleli abeMeteorological Services Department bakhuthaza abalimi kundawana ...

Limani imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi njalo iyalinywa umnyaka wonke. ...

1 month ago | June 13, 2019

Kazigeze ingulube ngoba ingcekeza idala imikhuhlane

Bongani Ndlovu  ABALIMI kabagcine ingulube zihlanzekile njalo bangaziphi ukudla okungcolileyo ukuze zingahlatshwa ...

Abalimi abaphumelelayo ekulimeni ingqoloyi bazaphiwa ama 99-year leases

YiNtatheli kaMthunywa UHULUMENDE uselungele ukunikeza abalimi asebetshengisele ukuphumelela kwezokulima ingqoloyi ama ...

Ingumquba omuhle i-crop rotation

Bongani Ndlovu ABALIMI ngalesisikhathi sokulima bakhuthazwa ukulima ngendlela ye-crop rotation ukuze umhlabathi uhlale ...

1 month ago | June 6, 2019

Fuyani umhlobo we-Simmental, ziyazala

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bafuye umhlobo wenkomo obizwa ngokuthi ngamaSimmental ngoba kungumhlobo ...

Ifuna umqando i-broccoli

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuhlanyela i-broccoli ngoba kuyisilimo esivuma ngesikhathi sobusika njalo esenelisa ...

Abalimi bakhuthazwa ukulima isivande sebhokisi

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgritex isikhuthaze abalimi abalima izilimo elizweni lonke ikakhulu endaweni ...

2 months ago | May 30, 2019

Fuyani ama-boer goats alemali

Bongani Ndlovu ABALIMI abafuya imbuzi bakhuthazwa ukuthi bafuye ama-boer goats ngoba engumhlobo wembuzi olenyama ...

Sebenzisani umquba wemvelo

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO ebona ngezokulima izilimo ezitshiyeneyo iAgronomy Research Institute eMatopo ikhuthaza ...

Vikelani inkomo zenu kumikhaza

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bananzelele ukuthi izifuyo zabo azilazilonda ngoba ziyingozi njalo ...

2 months ago | May 23, 2019

Kabancendiswe ngezibholane abalimi

Ethel Ncube INHLANGANISO yeLivestock Farmers’ Union ikhuthaza ugatsha lweDistrict Development Fund ukuba luncedise ...

Lilenzuzo ibilebile

Bongani Ndlovu IBILEBILE yisilimo esilakho ukunika abalimi inzuzo enhle kakhulu ngoba silomkambo omkhulu kuleli ...

Balimi sokulendlela elula yokudibhisa inkomo

Thokozile Mbedzi  ABALIMI kundawana zonke bacetshiswa ukuba sokulendlela elula yokudibhisa inkomo elondoloza amanzi, ...