Ezabalimi – Farming

59 mins ago | December 8, 2022

Indlela zokuvikela ukutshontshwa kwezifuyo

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI abanengi ngesikhathi sezulu bandise ukuxotshela inkomo zabo egangeni besenzela ukuthi ...

Balimi hlalani lisazi ngomumo womkhathi

Blessing Moyo ABABONA ngezokulima kuHulumende sebexwayise abalimi ngokuqakatheka kokuthi abalimi bahlale besazi ngomumo ...

Amathole lingawalalisi ezibayeni ezilodaka

Ethel Ncube ABAFUYILEYO sebekhuthazwe ukuba banakekele amathole abo njengoba izulu seliqalisile ukuna ukuze angabhaleli ...

1 week ago | December 1, 2022

Indlela zokuvikela ikhabitshi emikhuhlaneni

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ikhuthaza abalimi ukuba balime ikhabitshi ezivandeni zabo njalo ...

IVeterinary iqinisa imithetho yokulwisa iFoot-and-Mouth

YiNtatheli kaMthunywa INHLANGANISO ebona ngezeVeterinary Services isiveze ukuthi izathatha amanyathelo aqinileyo kulabo ...

Thengani inhlanyelo yendlubu ezitolo libelenzuzo

Blessing Moyo ABALIMI abafisa ukulima indlubu lonyaka kababone ukuthi bathenga inhlanyelo elonhlonzi ukuze bathole ...

2 weeks ago | November 24, 2022

Inkomo kazihlale endaweni ehlanzekileyo

Blessing Moyo INKOMO zochago zinkomo okumele zihlale zikhangelwe ngelokhozi ukuze zingahlaselwa yimikhuhlalene efana ...

Nanzelelani ekudobheni amaqanda okucacada

Ethel Ncube ABALIMI abafuya inkukhu ngenhloso yokuthi bacacade amaqanda bathengise amatsiyane sebelimukiswe ...

Ukulima i-beetroot

YiNtatheli kaMthunywa Beetroot ngomunye umbhida olakho ukukunika amandla okulwisa imvukuzane kanye lokuvikela inhliziyo ...

3 weeks ago | November 17, 2022

Qalisani ukulima liphange umdaka

Blessing Moyo ABABONA ngezokulima abe-Agritex sebexwayise abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba baqale ukulima indima ...

Ukhetha njani inkomo zokulima

YiNtatheli kaMthunywa NXA ungumlimi kumele ubekwazi ukukhetha izifuyo zokugcina ezisuthisa indingeko yakho. Izifuyo ...

Nanzelelani umkhuhlane e-late blight ematamatisini

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ilimukisa abalimi ngomkhuhlane we-late blight  ohlasela  ...

4 weeks ago | November 10, 2022

Landelani indlela ezimbili ekulimeni imbambayila

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex  isixwayise abalimi kundawana zonke zelizwe  ukuthi balandele ...

Thenga inhlanyelo elungele umhlabathi olima kuwo

Ethel Ncube INHLANGANISO ye-Agritex ikhuthaza abalimi abangakathengi inhlanyelo ukuba bathenge inhlanyelo ezilungele ...

Amathole kawanikwe uchago aze abelamalanga angu-150

Blessing Moyo AMATHOLE enkomo zochago adinga ukunakekelwa  ngobunono baphezulu. Umlimi kumele abone ukuthi uyawavikela ...

1 month ago | November 3, 2022

Izulu lokulima kalikani

Blessing Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex ikhuthaza abalimi elizweni ukuthi bangalimi ngezulu leli ngoba ...

Amakhowa lemikhuhlane ewahlaselayo

YiNtatheli kaMthunywa Amakhowa yisilimo esingenza umlimi azitshayele imali yakhe enhle kakhulu ngesikhathi esifanayo ...

Yelusani inkomo, amasela enkomo semanengi

Ethel Ncube KULANDELA ukukhwela kwenani lenkomo ezitshontshwayo esabelweni seMatabeleland North, amapholisa asexwayise ...

1 month ago | October 27, 2022

Ibhizimusi yezithelo zama-orange isikhulile

Thokozile Mbedzi ABE-NOTTINGHAM Estate sebekhuthaze uzulu wakuleli ukuthi avakatshele epulazini labo eliseBeitbridge ...

Ukulwisa izibungwana ezihlasela inkukhu

YiNtatheli kaMthunywa Izibungwana ezimunya igazi ezifana lentwala zingaphambanisa ezemali kubhizimusi yokufuya inkukhu. ...

Nanzelelani ubhova ezinjeni

Blessing Moyo ABE-VETERINARY Services sebexwayise abafuye izinja ukuba bananzelele igcikwane lobhova eliyingozi ...

2 months ago | October 20, 2022

Yisiphithiphithi uGampu ulungiselela iSiphala seNkosi

Ethel Ncube INDUNA yeTsholotsho uGampu isiveze ukuthi amalungiselelo okulima insimu engamahekitha amabili yeSiphala ...

‘Ingqwatshi kumele iphume ingasaleli’

Blessing Moyo ABE-sebexwayise abalimi abafuyileyo ukuthi bananzelele ukuthi inkomo zabo nxa zizala ingqwatshi iyaphuma ...

2 months ago | October 13, 2022

Inzuzo yohlelo lwentwasa

Zenzele Ndlovu Uhulumende ngomnyaka ka2019/20 wasungula uhlelo  lokusekela abalimi bezabelweni ngokubapha inhlanyelo ...

Indumba zingalinywa endaweni zonke zelizwe

Blessing Moyo ABABONA ngezokulima abe-Agritex sebexwayise abalimi ukuthi bangesabi ukulima indumba ngoba zingalinywa ...