Ezabalimi – Farming

3 days ago | August 6, 2020

Lwisani izinanakazana ezibangela ukukhunta

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balwise izinanakazana ezibangela umkhuhlane wokukhunta oyiwo obulala intanga ...

1 week ago | July 30, 2020

Inzuzo yokufuya imbuzi

KUNGANI kumele ufuye imbuzi? Kuyini okuqakathekileyo ngazo? Kubalimi abancane, labo abalima ngoba bekuthanda, kanye ...

Qhubekani ngokulima ukudla kwezifuyo

Joel Ndlovu ABAFUYI benkomo sebekhuthazwe ukuba baqhubeke ngohlelo lokulima utshani be-bana ngoba bulezakhi ezidingwa ...

Balimi sebenzisani inkundla zokuxhumana

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI sebenikwe ingqobe yokuphakamisa uhlangothi lwezokulima luye phezulu kusetshenziswa inhlelo ...

2 weeks ago | July 23, 2020

Phanini inkomo isawudo

Joel Ndlovu ABAFUYI benkomo sebekhuthazwe ukuba banike inkomo zabo isawudo ngoba lenza zibe lomfutho wokudla okuyikho ...

Inhlelo zama irrigation lemitshina yemapulazini ziqhutshwa ngamabhanga

ABALIMI abathenjiweyo njalo abenelisayo ukubhadala imali abazebolekayo bazaphiwa imitshina yokusebenzisa kanye leye ...

INZUZO YOKUSEBENZISA ICHENA ENKUKHWINI

1. ICHENA lilomuthi olamandla wemvelo wokulwa lamagcikwane. Kwezinye izikhathi ungabona izilonda loba ukudletshwa ...

3 weeks ago | July 16, 2020

Yehlukanisani inkomo ezintsha lezindala

Joel Ndlovu ABAFUYILEYO sebekhuthazwe ukuba bahlole inkomo ezintsha ezilethwa epulazini zingakahlanganiswa lezinye ...

ABEZIGAYO SEBEFUNA IMALI YEMELIKA

YiNtatheli kaMthunywa ABEZIGAYO sebefake isicelo sokukhweza intengo yempuphu isuka ku$70 isiya phakathi kweUS$2,50 le ...

Inkukhu kazifuni msindo, ziyahlukumeza

Joel Ndlovu ABAFUYE inkukhu sebekhuthazwe ukuthi bahlalise inkukhu zabo lapho okungela msindo khona ngoba uyahlukumeza ...

1 month ago | July 2, 2020

Vikelani ihanyanisi emikhuhlaneni

Joel Ndlovu ABALIMI sebexwayiswe ukuthi baqaphele umkhuhlane we-downy mildew le-black smut ngoba iyatshabalalisa isilimo ...

Kulula ukulima ikhabitshi

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime ikhabitshi ngoba ilula ukulima njalo ilenzuzo enhle ngenxa yentengo yayo ...

1 month ago | June 25, 2020

Ingulube zifuna ukudla okwakha umzimba lamanzi

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi banike ingulube zabo ukudla okulezakhi ezifunakalayo emzimbeni yazo kanye ...

Vikelani imbuzi emikhuhlaneni ebangela ukuphunza

Joel Ndlovu ABALIMI abafuye imbuzi sebexwayiswe ukuthi bavikele imikhuhlane ebangela ukuthi ziphunze efana le- ...

Ukudabuka kwamatamatisi

UKUDABUKA kwamatamatisi ngolunye uhlupho ekulinyweni kwamatamatisi. Kayisiwo mkhuhlane kodwa yisimo. Isimo lesi ...

2 months ago | June 18, 2020

Vikelani imbhida ekutshazweni ngumqando

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bavikele imbhida yabo ekutshazweni ngumqando ngokufaka utshani ezivandeni zabo ...

I-clubroot ingatshabalalisa insimu yekhabitshi

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balwise umkhuhlane we-clubroot ngoba ulakho ukutshabalalisa insimu yonke ...

Vikelani inkukhu kumkhuhlane we-quail

Joel Ndlovu ABAFUYILEYO sebekhuthazwe ukuba bavikele inkukhu emkhuhlaneni we-quail ngoba uyingozi njalo ulakho ...

2 months ago | June 11, 2020

Kulula ukulima imbambayila

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime imbambayila ngoba yisilimo esilula ukulima njalo esilenzuzo enhle kulowo ...

Vikelani imbuzi kuzibungwana zesiswini

Joel Ndlovu ABAFUYILEYO sebekhuthazwe ukuthi bavikele imbuzi zabo kuzibungwana zangaphakathi ngoba ziyingozi njalo ...

2 months ago | May 28, 2020

Igcikwane lecorona seliphazamise imfundo emhlabeni wonke

Dkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eloba eseBelgium Igcikwane lecorona selimemetheke lagcwala umhlaba wonke. Umkhuhlane lo ...

Izilimo zifuna umhlabathi owakhekileyo

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula inhlabathi abahlanyela kiyo izilimo zabo ...

Vikelani izimvu kumathumba

Joel Ndlovu ABAFUYI bezimvu sebekhuthazwe ukuba belaphe amathumba aphuma enyaweni zezimvu ngoba enza zehluleke ukuhamba ...

Hlalani lilemithi yezilimo lezifuyo

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ngokuqakatheka kokuba bahlale belemithi yokubulala izibungu ezilinyweni kumbe ...

3 months ago | May 21, 2020

Limani indumba

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime indumba ngoba ziyikudla okwakha umzimba njalo ziyisitshebo esimnandi. ...