Ezabalimi – Farming

6 days ago | January 23, 2020

IGWANDA YETHULA AMACENCE OKUGOLA AMACIMBI

Yimtatheli kaMthunywa I-GWANDA Rural District Council (RDC) izakwethula amacence azanikezwa abantu abafisa ukugola ...

Izihlahla zilomkambo omuhle

Wayne Ncube Abalimi sebekhuthazwe ukuthi balime izihlahla ngoba zilenzuzo kanye lomkambo omkhulu endaweni ezehlukeneyo. ...

Indumba zilula ukulima

Wayne Ncube Inhlanganiso yeZimbabwe Farmers Union isikhuthaze abalimi ukuba balime indumba ngoba ziyaphangisa ukuvuthwa ...

2 weeks ago | January 16, 2020

Ama-avocado angalethela umlimi imali yakwamanye amazwe

Wayne Ncube INKAMPANI ethengisa inhlanyelo lempahla yokulima i-Farm and City Centre ikhuthaza abalimi ukulima izihlahla ...

Indlala sibulele 16 000 inkomo

YiNtatheli kaMthunywa  KULENKOMO ezifika i-16 000 esezifile ngenxa yendlala esabelweni seMatabeleland South, ngesikhathi ...

Qaphelani umkhuhlane wokuphela amandla

Thokozile Mbedzi ABALIMI kundawana zonke zelizwe balimukiswa ngomkhuhlane wokuphela amandla olakho ukuhlasela inkomo  ...

3 weeks ago | January 9, 2020

‘Liyeza izulu’

ILIZWE likhangelelwe ukuthi lithole izulu elingcono kusukela ngoLwesihlanu kusiya kuviki ezayo njalo lizabe liduma ...

Gebhani imigodi emasimini lilime lithelezela

Wayne Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bacabangisise ngokulima bethelezela ngenhloso yokwenqabela isikhathi sendlala ...

Fuyani inyosi, zingaletha imali yamanye amazwe

Thokozile Mbedzi INKAMPANI yeBees Honey isikhuthaze abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba bafuye inyosi ngoba zilenzuzo ...

1 month ago | December 19, 2019

Qaphelani izilonda ezifuyweni

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuthi banakekele izifuyo zabo njalo babone ukuthi kazilazilonda ngoba zilakho ukuba ...

Baholiswa umvundiso nguHulumende

Thokozile Mbedzi IZAKHAMIZI esigabeni sakoChireya eGokwe ziphakathi kokujabula okukhulu ngemva kokunikwa umvundiso ...

Limani amabele ahambelana lezulu eselitholakala kulenzinsuku

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgritex ikhuthaza abalimi ikakhulu abakuRegion 5 ukuba balime amabele ngoba ehambelana ...

2 months ago | December 12, 2019

Ikhabitshi ilemali

Wayne Ncube IKHABITSHI yisilimo esivumayo yiloba yisiphi isikhathi somnyaka njalo iyavuma enhlabathini etshiyeneyo, ...

Izimvu lembuzi azihluphi ukufuya

Wayne Ncube ABALIMI baxwayiswa ukufuya izifuyo ezincane ngoba kazihluphi njengezifuyo ezinkulu njalo zifuyeka loba izulu ...

Limani inhlanyelo ezifanele indawo elihlala kuzo

Ethel Ncube INKAMPANI yeKlein Karoo 2 isikhuthaze abalimi ukuba balime imihlobo yenhlanyelo ehambelana lenhlabathi yabo ...

2 months ago | December 5, 2019

Ungazitshayela imali ngamabele le-spinach

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuthi balime amabele kanye le-spinach ngoba belakho ukwenza imali enengi ngesikhathi ...

Indumba ziqakathekile kumpilakahle yezifuyo

Thokozile Mbedzi ABALIMI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba bazame ngazo zonke indlela ukuba balimele izifuyo ...

Limani amathanga, amakhabe lemiqwente ngesikhathi sezulu

Wayne Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi badinge ezinye izilimo abangazilima ngesikhathi sezulu ezingabenza baqine ...

2 months ago | November 28, 2019

Limelani izifuyo ukudla, lendima zitshiyaniswe

Thokozile Mbedzi ABALIMI kundawana zonke zelizwe bakhuthazwa ukuba balimele izifuyo zabo ukudla besebenzisa amanzi ezulu ...

Eyakho inhlanyelo iqondile na? . . . Ifethalayiza layo kumele ...

Wayne Ncube INHLANGANISO ekhangela ngezokulima iZimbabwe Farmers’ Union (ZFU) ikhuthaza abalimi ukuthi balime inhlanyelo ...

Balimi limani i-soya beans zilemali emangalisayo

Wayne Ncube INKAMPANI yeAgrivet isikhuthaze abalimi ukuthi balime i-soya beans ngoba zilenzuzo enkulu kubhizimusi kanye ...

2 months ago | November 21, 2019

I-crop rotation iqakathekile ekugcineni umvundiso

Wayne Ncube ABALIMI ngalesisikhathi sokulima bakhuthazwa ukulima ngendlela ye-crop rotation ukuze umhlabathi uhlale ...

Qaphelani, sekungaba lendlala

Wayne Ncube ABALIMI beZimbabwe yonke jikelele bakhuthazwa ukulungiselela isikhathi sendlala ngoba kungenzakala ukuthi ...

Hlolisani umhlabathi lingakalimi

Bongani Ndlovu INENGI labalimi livame ukulima lingahlolisanga umhlabathi elilima kiwo okwenza lingazi ukuthi yiphi ...

3 months ago | November 14, 2019

IWolanani inikwa inkukhu ezingu-1 000 zokuziphakamisa

Wayne Ncube NGENHLOSO yokuphakamisa kanye lokunika abesifazana amandla uMphathintambo wogatsha olubona ngezabesifazana, ...