Ezabalimi – Farming

1 day ago | October 29, 2020

ABALIMI BESIFAZANE BAZABUKISA IZILIMO ZABO

ABALIMI besifazane bathole inzuzo kumbukiso owenziwa ngabe Women in Agriculture Union (WAU) mhlaka 16 Mfumfu 2020 eGlen ...

ISpinach silula njalo silomkambo omuhle

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi balime i-spinach ngoba kulula ukusilima njalo silomkambo omuhle. Ekhuluma ...

Imicijo ngokulima indumba

1.Ukutshisa okudingakalayo nxa ulima indumba kungaba phakathi kwe- 15 le 27 degrees Celsius. 2. Ukuvuthwa kwazo ...

4 weeks ago | October 1, 2020

‘Thengisani ezinye izifuyo lithenge impahla yokulima’

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI abasebenzisa imali yabo abehluleka ukuthola izikwelede emabhanga sebexwayiswe ukuthi ...

Imicijo ngokulima amagwili emasakeni

Nxa usulawo amasaka okuhlanyela amagwili akho faka inhlabathi igcwale ngaphansi kwesaka lakho ufake lomquba ...

Zilenzuzo inkomo zochago

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bafuye inkomo zochago ngoba zilenzuzo engaphilisa umlimi ngokuthengisa uchago ...

1 month ago | September 24, 2020

Thengisani ezinye izifuyo lithenge impahla yokulima — ZCFU

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI abasebenzisa imali yabo abehluleka ukuthola izikwelede emabhanga sebexwayiswe ukuthi ...

Zilenzuzo enengi inkomo zochago

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bafuye inkomo zochago ngoba zilenzuzo engaphilisa umlimi ngokuthengisa uchago ...

1 month ago | September 17, 2020

Ukulondoloza amanzi nxa ufuye inhlanzi

Amandla okugcina amanzi amachibi alezindawo ezibanzi zamanzi angajulanga kufanele athuthukiswe uma edonswa. Indawo ...

Qhubekani ngokulima ikhabitshi

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba baqhubeke ngomsebenzi omuhle wokulima ikhabitshi ngoba ilula ukulima njalo ...

2 months ago | September 3, 2020

Ukuxotsha impukane ngezihlahlakazana

YiNtatheli kaMthunywa UKUHLANYELA izihlahlakazana ezinukayo zigombolozele isivande sakho kungasiza ukuxotsha impukane ...

Qhubekani ngokulima indumba

Joel Ndlovu Abalimi sebekhuthazwe ukuba baqhubeke ngokulima indumba ngoba ziyikudla okwakha umzimba njalo ziyisitshebo ...

Kulula ukulima imbambayila

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime imbambayila ngoba yisilimo esilula ukulima njalo silenzuzo enhle kulowo ...

2 months ago | August 27, 2020

Ukufuya inhlanz: iIthuba lokuqeqetsha ekufuyeni inhlanzi

YiNtatheli kaMthunywa INKAMPANI yeAgrimarine Solutions isiveze ukuthi izaqhuba izifundo zosuku olulodwa mhlaka 29 ...

‘Umshuwalensi wezilimo uqakathekile balimi’

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi baqakathekise ukuthatha umshuwalensi wezilimo zabo ukuze zivikeleke nxa ...

Qhubekani livikela izilimo kugcikwane le-coronavirus

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba behlise inani labantu abangena lapho okuhlanyelwe khona izilimo ngoba kungenzeka ...

2 months ago | August 20, 2020

Ukutshisa komkhathi kuyahlukumeza inkomo

Joel Ndlovu ABAFUYI benkomo sebekhuthazwe ukuba banakekele kuhle inkomo zingahlukunyezwa yikutshisa ngoba zingahlumezeka ...

Igcikwane le maize streak liyingozi emunjini

Igcikwane le maize streak libangela umkhuhlane owaziwa ngokuthi maize streak. Izibonakaliso zomkhuhlane lo zigoqela ...

Kuvuleke amathuba omsebenzi eBulilima

YiNtatheli kaMthunywa UMLIMI wakoMasendu eBulilima uMnumzana Khuzani Dube, usendleleni yokuqhelisa amaphurojekithi akhe ...

3 months ago | August 6, 2020

Lwisani izinanakazana ezibangela ukukhunta

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balwise izinanakazana ezibangela umkhuhlane wokukhunta oyiwo obulala intanga ...

3 months ago | July 30, 2020

Inzuzo yokufuya imbuzi

KUNGANI kumele ufuye imbuzi? Kuyini okuqakathekileyo ngazo? Kubalimi abancane, labo abalima ngoba bekuthanda, kanye ...

Qhubekani ngokulima ukudla kwezifuyo

Joel Ndlovu ABAFUYI benkomo sebekhuthazwe ukuba baqhubeke ngohlelo lokulima utshani be-bana ngoba bulezakhi ezidingwa ...

Balimi sebenzisani inkundla zokuxhumana

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI sebenikwe ingqobe yokuphakamisa uhlangothi lwezokulima luye phezulu kusetshenziswa inhlelo ...

3 months ago | July 23, 2020

Phanini inkomo isawudo

Joel Ndlovu ABAFUYI benkomo sebekhuthazwe ukuba banike inkomo zabo isawudo ngoba lenza zibe lomfutho wokudla okuyikho ...

Inhlelo zama irrigation lemitshina yemapulazini ziqhutshwa ngamabhanga

ABALIMI abathenjiweyo njalo abenelisayo ukubhadala imali abazebolekayo bazaphiwa imitshina yokusebenzisa kanye leye ...