Ezabalimi – Farming

6 mins ago | February 29, 2024

Fakani izifuyo zenu umtshiso

Langelihle Moyo ABABONA ngezempilakahle lokugcinwa kuhle kwezifuyo abe-Veterinary Services sebexwayise bonke abafuyileyo ...

Limani imibhida yohlobo lwe-Rape kayihluphi ukulima

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agritex isixwayise abalimi ngendlela eziqondileyo abangazilandela nxa belima imibhida ...

Limelani inkomo zochago ukudla

Langelihle Moyo ABABONA ngezokufuywa kwenkomo zochago abe-Livestock Production esabalweni seMatabeleland North ...

1 week ago | February 22, 2024

Asivuneleni izifuyo lezilimo amanzi

Langelihle Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima lezezifuyo isikhuthaze abalimi kundawana zonke zelizwe ukuthi bavune ...

Vikelani inkomo kumkhuhlane we-Botulism

Langelihle Moyo INHLANGANISO ebona ngempilakahle yezifuyo eyeVeterinary Services isixwayise abalimi abafuye inkomo ...

Amagwili kawahluphi ngitsho ukulima

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development and Advisory Services isikhuthaze abalimi abalendawo ...

2 weeks ago | February 15, 2024

Ukulinywa kwe-peas

Langelihle Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuthi  balime i-peas ngoba kuyisilimo ...

Asivundiseni emasimini ethu ngomlotha

Langelihle Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex isixwayise abalimi ukuthi basebenzise umlotha njengomvundiso ...

Tshisani amaguqa lamathokazi impondo

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo lezilimo abeFarm and City bakhuthaza labo abafuye inkomo ukuthi batshise ...

3 weeks ago | February 8, 2024

Ukunakekelwa kwenkomo zochago ngesikhathi lesi

Valentine Sibanda ABALIMI abafuya inkomo zochago esabelweni seMatabeleland North sebexwayiswe ngokunye abangakwenza ...

Hlakulelani izilimo ukuze zikhule kuhle

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development and Advisory Services ebona ngezokulima ikhuthaza abalimi ...

4 weeks ago | February 1, 2024

Imibhida ayikhethi mkhathi

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuthi balime imibhida ngoba ayikhethi umumo womkhathi futhi ...

Yembesanini umhlabathi lilondoloze ubumanzi

Langelihle Moyo ABALIMISI sebexwayise abalimi kundawana ezitshiyeneyo ukuthi bembese umhlabathi ukuze balondoloze umdaka ...

Asiqhubekeni sivikela inkomo ku-January Disease

Langelihle Moyo INHLANGANISO yeVeterinary Services ikhuthaza abafuyileyo kundawana zonke zelizwe ukuthi baqhubekele ...

1 month ago | January 25, 2024

Nanzelelani izifuyo ngokwehlukana kwazo ngesikhathi sezulu

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development and Advisory Services, esabelweni se-Matabeleland North ...

Asilimeni izilimo ezitshiyeneyo ezivandeni zethu

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agritex ebona ngezokulima  isixwayise abalimi abalima ezivandeni ukuthi balime izilimo ...

Vikelani izilimo emikhuhlaneni lingangenanga ezikhwameni

Langelihle Moyo ABALIMISI sebexwayise abalimi ukuthi bananzelele ukuba izilimo zabo kazihlaselwa yimikhuhlane ...

1 month ago | January 18, 2024

Asifakeni imvundiso ngendlela eqondileyo

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agricultural Rural Development and Advisory Services (Agritex) esabelweni ...

Asidibhiseni inkomo maviki wonke

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo leyezilimo abeFarm and City sebekhuthaze wonke ofuye inkomo ukuthi inkomo ...

Yazini isikhathi sokuvuthwa kwezilimo zenu

Langelihle Moyo ABENHLANGANISO ebona ngezokulima abe-Agritex sebekhuthaze abalimi kundawana zonke ukuthi babelolwazi ...

2 months ago | January 11, 2024

Gcinani izilugu zenkukhu zihlanzekile

Langelihle Moyo                                                                   lNHLANGANISO ebona ngezokulima ...

Asidibhiseni inkomo ukuze zivikeleke emkhuhlaneni

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo leyezilimo abeFarm and City sebexwayise abafuyi benkomo ukuthi badibhise ...

Limani amabele, omabhekilanga lenyawuthi libe lokudla

Langelihle Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex esabelweni seMatabeleland North ixwayisa abalimi ukuthi ...

2 months ago | December 21, 2023

Okungenzelwa inkomo ngomnyaka wendlala

Langelihle Moyo ABABONA ngezokufuya lezokulima abe-Agritex sebexwayise wonke ofuye inkomo ngokungenziwa kukhangelelwe ...

Dibhisani inkomo lizivikele emikhuhlaneni

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo leyezilimo abeFarm and City sebexwayise abafuyi benkomo ukuthi badibhise ...