Ezabalimi – Farming

5 mins ago | September 23, 2021

Ukukhwela njalonje kwempahla yokulima kuzaphambanisa ukulima

YiNtatheli kaMthunywa NJENGOBA isigaba sokulima sika2021/22 sesisondele, abalimi sebeveze ukukhathazeka ngokukhwela ...

Uyaphambili umbukiso wezokulima wako-Bulawayo

YiNtatheli kaMthunywa Umbukiso wezokulima weBulawayo Agricultural Show uqale ngoMvulo kuyonale iviki njalo uqhutshwa ...

Limani imiqwente lilungiselele ikhefu

Ethel Ncube ABALIMI bakhuthazwa ukuba balime imiqwente ngoba ilenzuzo enhle kubalimi. Umlimisi weAgritex uMnumzana ...

1 week ago | September 16, 2021

Limani izilimo ezehlukeneyo

YiNtatheli kaMthunywa INGCITSHI kwezokulima sezikhuthaze abalimi ukuthi basebenzise izilimo ezehlukeneyo njalo balime ...

Qaphelani umkhuhlane wesibhono ematholeni

YiNtatheli kaMthunywa INHLANGANISO yeVeterinary Services isixwayise abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba balimuke ...

2 weeks ago | September 9, 2021

I-GMB kumele iqhelise iziphala zayo — ZFU

YiNtatheli kaMthunywa INHLANGANISO yabalimi eyeZimbabwe Farmers Union (ZFU) ngoMvulo inike inkampani yeGrain Marketing ...

Kusungulwa ikopa yesivande

Thokozile Mbedzi KUBE lokujabula okukhulu elokitshini leMagwegwe koBulawayo kulandela ukuthola inhlanyelo, ifethalayiza, ...

3 weeks ago | September 2, 2021

Thathelani ukufuya inyosi phezulu

Thokozile Mbedzi INKAMPANI yeBees Honey Company ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuthi baphatheke kuhlelo ...

4 weeks ago | August 26, 2021

Qaphelani insumpa enkomeni

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeVeterinary Services isikhuthaze abafuyileyo kundawana zonke zelizwe ukuba baqaphele ...

Abalimi bafuna ukufuywa kwenkomo kube libhizimusi

ABALIMI abafuyileyo sebehambise isicelo kuHulumende sokuthi kube lomthetho elizweni lonke wokufuywa kwenkomo ukuze ...

1 month ago | August 19, 2021

FUYANI INKOMO ZOCHAGO

Ethel Ncube ABALIMI abafuyileyo bakhuthazwa ukuba bafuye inkomo zochago ngoba uchago lulemali njalo umkambo walo mkhulu ...

Limani ubunyunya bulemali

Ethel Ncube ABALIMI bakhuthazwa ukuba balime ubunyunya (sesame seeds) ngoba buyavuma  endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. ...

1 month ago | August 12, 2021

Qalani amalungiselelo okulima

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgritex isikhuthaze abalimi kundawana zonke ukuba kabaqale amalungiselelo okulima. ...

2 months ago | July 15, 2021

Qalisani ukuvuselela amagodi okulima

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgritex ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba kabaqalise amalungiselelo ...

Lehlile inani lenkomo ezibulewe yiJanuary disease

YiNtatheli kaMthunywa UHLANGOTHI lweVeterinary Services soluveze ukuthi inani lenkomo ezibulewe ngumkhuhlane weJanuary ...

Limani i-garlic ilenzuzo

Ethel Ncube ABALIMI bakhuthazwa ukuba balime i-garlic ngoba ilenzuzo njalo iyanceda kwezempilakahle. UMnumzana Mpumelelo ...

3 months ago | July 8, 2021

VULANI AMA-FIRE GUARDS AYAVIMBA IMLILO YENDLE

Thokozile Mbedzi ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bavule ama-fire guards ukuze bavikele imlilo yendle evame ngalesi ...

Yisiphi isikhathi esifaneleyo esokufaka umquba wezifuyo

YiNtatheli kaMthunywa LOKHU kuya ngokuphathwa kwepulazi linye ngalinye, ngomkhathi kanye lesimo somhlabathi. Kuphinda ...

Indawo okumele uzinanzelele ekwenzeni ubhalo

YiNtatheli kaMthunywa INYOSI zingafuywa loba ngaphi njalo akudingeki ukuthi zibe sendaweni efaneleyo. Ukukhetha indawo ...

3 months ago | June 24, 2021

I-EMA ichasisa ngokuvikelwa kwemlilo yendle

YiNtatheli kaMthunywa INHLANGANISO yeEnvironmental Management Agency (EMA) ikhuthaza abanikazi bomhlabathi, abasebenzisa ...

Ukusebenzisa umlotha njengefethalayiza kanye lomuthi wokubulala ...

YiNtatheli kaMthunywa UMLOTHA wenkuni ungumthombo omangalisayo we-lime kanye le-potassium esivandeni sakho. Hatshi lokho ...

Ukudobha amaqanda enkukhwini zesintu

YiNtatheli kaMthunywa UNGAVELE udle amaqanda asanda kubekelwa kubanzima ukuthi ubuyele uyothenga amaqanda esitolo. ...

3 months ago | June 17, 2021

Kulinywa amahekitha angu-50 000 engqoloyi

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI bengqoloyi elizweni sebelime indawo engaba ngamahekitha angu-49 500 ngesikhathi uHulumende ...

Usizo lwezimo eziphuthumayo lwezifuyo ngemva kokuba zilunywe yinyoka

UNGAKABIZI udokotela wenyamazana, qala uqinisekise ukuthi isifuyo sakho silunywe yinyoka eyingozi impela. Kungabe ...

Siyavuma i-spinach ngesikhathi somqando

Ethel Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuba bangalima i-spinach ngoba sisenza kuhle kumumo womkhathi ongatshisiyo kakhulu ...