Ezabalimi – Farming

1 hour ago | January 13, 2022

Limani izilimo eziphangisa ukuvuthwa

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgritex ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuba balime izilimo eziphangisa ...

Abalimi baqala ukulima ukudla kwenkomo

Listen Ndlovu ABALIMI abaphiwa inhlanyelo ngaphansi kohlelo lukaHulumende olwePresidential Input Support Scheme kunyanga ...

1 week ago | January 6, 2022

Limani ukudla kwezifuyo

Khanyile Ndebele INHLANGANISO yeAgritex isikhuthaze abalimi bezifuyo ukuthi bahlanyele izilimo ezilakho ukusetshenziswa ...

Bonani ukuthi lisengela endaweni ezihlanzekileyo

Listen Ndlovu ABALIMI abafuya inkomo zochago baxwayiswa ukuthi babone ukuba indawo abasengela kuzo zihlanzekile ukuze ...

2 weeks ago | December 30, 2021

Ukunakekela izifuyo ngesikhathi sezulu

YiNtatheli kaMthunywa 1. Lungisa uphahla oluvuzayo – Nxa kuthontela amanzi emthunzini, kuyaphambanisa ukukhululeka ...

Ukulima amakhabe ngendlela eletha inzuzo

Khanyile Ndebele ABALIMI bemadolobheni sebexwayiswe ukulima amakhabe ngoba elenzuzo enhle ngenxa yokuba athandwa ...

3 weeks ago | December 23, 2021

Indlela yokulima amagwili

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI sebexwayiswe ukulima amagwili ngoba eyisilimo esilakho ukunika umlimi inzuzo enhle ...

Indumba zingalinywa khathesi

Listen Ndlovu INDUMBA yisilimo esingahluphiyo ukulima njalo esiphangisayo ukuvuthwa. UMnunzana Mandlenkosi Tshabangu ...

4 weeks ago | December 16, 2021

Indlela yokulima imiqwente

Khanyile Ndebele IMIQWENTE iyafunakala emikulwini yethu sonke ngaso sonke isikhathi ngenxa yokudla okuhle elakho ...

Indlela zokulima ikhabitshi

Listen Ndlovu ABALIMI baxwayiswa ukuba balime ikhabitshi ngoba ngesinye sezilimo esingakhethi mkhathi. Omunye umlimisi ...

1 month ago | December 9, 2021

Indlela Yokulima Amakhomane

Khanyile Ndebele ABABONA ngezokulima sebekhuthaze abalimi ukuthi balime izilimo zentanga ezifana lamakhomane ngesikhathi ...

Indlela zokuphatha isivande ngesikhathi sezulu

YiNtatheli kaMthunywa 1.Ukungena kuhle kwamanzi – Khweza isivande sakho ngokulima emibhedeni ephakanyisiweyo loba ...

1 month ago | December 2, 2021

I-Agritex ifundisa abalimi ukuhlanyela Amatamatisi

Khanyile Ndebele INHLANGANISO yeAgritex iqhuba uhlelo lokufundisa abalimi indlela yokuhlanyela amatamatisi ngesikhathi ...

‘Kayitshaywe imbundu yembambayila’

Khanyile Ndebele INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex isixwayise abalimi ukuthi baqalise ukutshaya imbundu  ...

2 months ago | November 25, 2021

Indlela intwasa eqhutshwa ngayo

Khanyile Ndebele INHLANGANISO yeAgritex, iqhuba uhlelo lokufundisa abalimi ngendlela okumele kugejwe ngayo amagodi ...

Indlela zokuvikela ama-sasso lama-broiler emikhuhlaneni

Listen Ndlovu ABAFUYI benkukhu sebexwayiswe ukuba banakekele inkukhu zabo zomhlobo wama-sasso lama-broiler ukuze ...

2 months ago | November 18, 2021

Ukuvundisa umhlabathi kulungiselelwa ukulima

Listen Ndlovu UMQUBA lefethalayiza zindlela zokuvundisa umhlabathi ezisetshenziswayo ukwenzela ukuthi izilimo zithole ...

Indlela zokuxotsha impukane esilugwini

IMPUKANE zandise ukugcwala lapho okuhlala khona izifuyo ngenxa yezizatho ezimbalwa. Okokuqala zibizwa ngumnuko womquba ...

2 months ago | November 11, 2021

INDLELA ZOKUTHUTHUKISA UKUVUNDA KOMHLABATHI

YiNtatheli kaMthunywa Umhlabathi uvundiswa ngokufakwa umquba wesintu kumbe umvundiso lokho kuyasebenza ukuthuthukisa ...

2 months ago | November 4, 2021

Kuqakathekile ukuhlolisa umhlabathi

Listen Ndlovu INHLANGANISO yeAgritex isixwayise abalimi ukuba akukho okuqakatheke njengokuhlolisa umhlabathi ngoba yikho ...

Indlela yokulima ama-cucumber

Khanyile Ndebele INHLANGANISO yeAgritex isixwayise abalimi ngendlela yokulima ama-cucumber elakho ukubenza bazitshayele ...

Fuyani umhlobo weTuli leNguni

Thokozile Mbedzi ABE-ZIMBABWE Prisons and Correctional Services sebekhuthaze uzulu ukuthi afuye umhlobo wenkomo zeTuli ...

3 months ago | October 28, 2021

KUNGANI UDINGA UMSHUWALENSI WEZIFUYO

YiNtatheli kaMthunywa LAPHO umshuwalensi wezifuyo oyingxenye yohlelo olubanzi lwepulazini ungasiza ekwehliseni ...

Limani imbhida iyazigcina izimuli

Khanyile Ndebele INHLANGANISO ebona ngezokulima eyeAgritex ngaphansi kogatsha olubona ngezoMhlabathi, Ezokulima, ...

3 months ago | October 21, 2021

amanyathelo ekusunguleni insimu yezithelo

YiNtatheli kaMthunywa OKWAKUQALA okumele ukwenze yikukhetha imihlobo yezihlahla zezithelo ofisa ukuzihlanyela endaweni ...