Ezabalimi – Farming

30 mins ago | September 21, 2023

Amanzi kabe manengi kulokudla ngesikhathi sokutshisa

Langelihle Moyo INGCITSHI kunhlanganiso ye-Livestock Production Development kwezokufuya inkomo zochago lezenyama ...

Lungiselelani amasimu izulu seliseduze

Langelihle Moyo ABABONA ngezokulima bakhuthaza abalimi ukuthi baqalise amalungiselelo okulima njengoba ababona ngezomumo ...

Limani imiqwente, i-green beans le-beetroot nxa lilamanzi

Langelihle Moyo ABALIMI sebexwayise ngezilimo abangazilima ngalesi isikhathi nxa belamanzi okuthelela abalakho ...

1 week ago | September 14, 2023

Ukuhlolisa umhlabathi kuyanceda

Langelihle Moyo ABALIMI endaweni ezehlukeneyo sebekhuthazwe ngokuqakatheka kokuhlola umhlabathi walapho abalima khona, ...

Ukulinywa kwembambayila okulenzuzo

Langelihle Moyo ABALIMISI sebexwayise labo abafisa ukulima imbambayila ngendlela abangazilandela nxa belima imbambayila ...

Indlela zokuvikela ukucuba kwenkomo ngomnyaka wendlala

Langelihle Moyo ABABONA ngezokufuya lezokulima abeAgritex sebexwayise abafuye inkomo ngokungenziwa ngabalimi njengoba ...

2 weeks ago | September 7, 2023

Izilimo zesikhathi sokoma

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agricultural Advisory and Rural Services isikhuthaze abalimi bezabelweni zeMatabeleland ...

Okumqoka kwabafuye inkukhu zenyama

Langelihle Moyo INKAMPANI ekhangela ngokufuywa kwenkukhu, lokunakekelwa kwazo, iHamara ixwayise labo abafisa ukufuya ...

Bafundiswa ngokulima amakhabitshi

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO yeAgritex imanyane labe City Council, abeCharter Seeds kanye loSenetha bebefundisa ...

3 weeks ago | August 31, 2023

Asivikileni inkomo zethu kumkhuhlane we-lumpy skin

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Veterinary Services isixwayise wonke umlimi ofuye inkomo ezabelweni zeMatabeleland ...

Indlela yokulima ama-butternut

Langelihle Moyo ABALIMISI sebexwayise abalimi ngendlela abangazilandela nxa belima ama-butternut. Oyingcitshi ...

Okungenziwa kunkomo zochago ngesikhathi sezulu

Langelihle Moyo UMNUMZANA Cosmas Muzunde osebenza kunhlanganiso ye-Livestock Production ebona ngokufuywa kwenkomo ...

4 weeks ago | August 24, 2023

Okungenziwa ngabalimi ngomnyaka olezulu elilutshwana

Langelihle Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex esabelweni seMatabeleland North isixwayise abalimi ukuthi ...

Gezisani iziphala elizafaka kuzo ingqoloyi

Langelihle Moyo ABALIMI sebexwayiswe ngendlela okumele bazilandele nxa sebevuna ingqoloyi yabo okuzenza bangalahlekelwa ...

Izimvu zifuna ukunakekelwa

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo lezilimo abeFarm and City sebexwayise abafuyi bezimvu ngendlela ...

1 month ago | August 17, 2023

Abalimi kabalungiselele isikhathi sokulima

Langelihle Moyo INHlANGANISO ye-Agricultural Advisory and Rural Services isixwayise abalimi ukuthi baqale ukulungiselela ...

Nanzelela isivuno, ukuvuna lomkambo ku-horticulture

Langelihle Moyo ABALIMISI sebexwayise abalimi ngezinto ezintathu ezimqoka okumele abalimi bazinanzelele ekulimeni ...

1 month ago | August 10, 2023

Izimiso zokulima ngendlela yeNtwasa

Langelihle Moyo INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex esabelweni seMatabeleland North isixwayise abalimi ngokumele ...

Okumqoka nxa ulebhizimusi lokulima

Langelihle Moyo ABALIMISI sebexwayise abalimi ngokumqoka okumele bakukhangele nxa belima ikakhulu labo abalamabhizimusi ...

2 months ago | August 3, 2023

Izifuyo kazitholiswe amanzi

Langelihle Moyo INHLANGANISO ye-Agricultural Advisory and Rural Services isikhuthaze abalimi ngendlela abangazilandela ...

Asilondolozeni amanqe, aqakathekile kumvelo yethu

Langelihle Moyo INHLANGANISO yeBirdLife Zimbabwe ihlangene leTraditional Medical Practitioners Council (TMPC) zenze ...

Nanzelelani imbuzi zingabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo

Langelihle Moyo INGCITSHI kwezempilakahle yezifuyo esebenza esitolo seFarm and City isixwayise abafuyi bembuzi ngendlela ...

2 months ago | July 27, 2023

Ingulube zifuna ukunakekelwa ukuze zibelenyama elohlonzi

Langelihle Moyo ABATHENGISA imithi yezifuyo leyezilimo abeFarm and City sebexwayise abafuyi bengulube ngendlela ...

Amakhowa alenzuzo ezwayo

Loice Msimanga ABABONA ngeze-horticuture kunhlanganiso ye-Agritex sebexwayise abalimi ngendlela eqondileyo yokuvuna ...

Impawu ezitshengisa ukuthi inkomo sokumele ithengiswe

Langelihle Moyo INHLANGANISO ebona ngempilakahle yezifuyo eyeLivestock Production Development isixwayise abafuyi benkomo ...