Ezabalimi – Farming

1 week ago | May 28, 2020

Igcikwane lecorona seliphazamise imfundo emhlabeni wonke

Dkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eloba eseBelgium Igcikwane lecorona selimemetheke lagcwala umhlaba wonke. Umkhuhlane lo ...

Izilimo zifuna umhlabathi owakhekileyo

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula inhlabathi abahlanyela kiyo izilimo zabo ...

Vikelani izimvu kumathumba

Joel Ndlovu ABAFUYI bezimvu sebekhuthazwe ukuba belaphe amathumba aphuma enyaweni zezimvu ngoba enza zehluleke ukuhamba ...

Hlalani lilemithi yezilimo lezifuyo

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ngokuqakatheka kokuba bahlale belemithi yokubulala izibungu ezilinyweni kumbe ...

2 weeks ago | May 21, 2020

Limani indumba

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime indumba ngoba ziyikudla okwakha umzimba njalo ziyisitshebo esimnandi. ...

Sufikile umqando vikelani ingulube

Wayne Ncube ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bavikele ingulube zabo emqandweni nanko phela usuqalisile ngoba zilakho ukufa, ...

3 weeks ago | May 16, 2020

Abalimi bakhuthazwa ukuthi bahlanyele inhlanyelo eletha isivuno ...

YiNtatheli kaMthunywa ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bazame ukulima inhlanyelo yehanyanisi ye Charter Seeds Irati Onion ...

“Lingahlanganisi ingulube ezindala lezisanda kuthengwa”

Joel Ndlovu ABAFUYI sebekhuthazwe ukuba nxa bethenge ingulube ezintsha kumele zihlolwe imikhuhlane andubana zihlangane ...

Ukugcina kuhle isivuno kwenza

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ngendlela zokugcina isivuno njengoba abanye babo sebeqalisile ukuvuna, nanko phela ...

4 weeks ago | May 7, 2020

Limani i-spinach

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime i-spinach ngoba silula ukulima lokunakekela njalo siyisitshebo  ...

Vikelani izifuyo emikhazeni

Wayne Ncube IMIKHAZA iyingozi ezifuyweni kungakho-ke abalimi bayaxwayiswa ukuba bananzelele izilonda kanye lemikhuhlane ...

1 month ago | May 2, 2020

Vikelani izilimo zenu emikhuhlaneni

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba behlise inani labantu abangena lapho okuhlanyelwe  khona izilimo ngoba sekungaba ...

Thengisani amahanyanisi

Wayne Ncube ABALIMI bonke jikelele bakhuthazwa ukuba bathengise ihanyanisi abayilimileyo ngoba elomkambo omkhulu ...

1 month ago | April 23, 2020

Ukhula kalususwe ezilinyweni

Joel Ndlovu Abalimi sebekhuthazwe ukuba bakhiphe ukhula lapho abahlanyele khona izilimo zabo ngoba ukudla konke okumele ...

Indlela zokugcina imbuzi

Joel Ndlovu Abalimi abafuye imbuzi sebekhuthazwe ukuba badinge ulwazi ngendlela eziqondileyo zokugcina kuhle izifuyo ...

2 months ago | April 17, 2020

Sebelima i-barna grass eBeitbridge

Thokozile Mbedzi                  ABALIMI besigabeni seFula eBeitbridge sebekhuthazwe ukuba balime i-barna grass nanko ...

2 months ago | April 2, 2020

Qhubekani ngokulima …lingamiswa yi-Corona

Wayne NcubWayne Ncube ABALIMI bonke jikelele sebekhuthazwe ukuba bangafaki phansi amajogwe okulima ngenxa yesifo ...

Qaphelani izilonda ezifuyweni

Wayne Ncube ABALIMI sebexhwayiswe ukuthi kabanakekele izifuyo zabo njalo benanzelele ukuthi kazilazilonda ngoba ...

2 months ago | March 26, 2020

Vikelani ikhabitshi emikhuhlaneni

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bafunde indlela zokuvikela ikhabitshi emikhuhlaneni ukuze bangalahlekelwa ...

Lwisani izibungu ezibulala umbhida

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balwise imikhuhlane lezibungu ezibulala imibhida ngokufafaza imithi ukuze ...

Inkomo emithiyo idinga ama-protein amanengi

Joel Ndlovu ABAFUYI benkomo sebexwayiswe ukuba baphe inkomo ezimithiyo ukudla okule-protein enengi ukuze zithole amandla ...

3 months ago | March 19, 2020

Indlela zokunakekela amatamatisi

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bafunde indlela zokuvikela amatamatisi emikhuhlaneni lasezibungwini ukuze ...

Kulula ukufuya izimvu

Wayne Ncube INKAMPANI yeAgrovet ebona ngezokunakekela izifuyo isixwayise abalimi ukuba bafuye izimvu ngoba kulula ...

Kuqakathekile ukutshintshanisa izilimo emasimini

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba baqakathekise uhlelo lokutshintshanisa  izilimo zikhathi zonke ukuze umhlabathi ...

3 months ago | March 5, 2020

Indlela zokugcina kuhle inkukhu

Joel Ndlovu UMSINDO ubangela ukuthi inkukhu zikhathazeke kakhulu emoyeni zicine zingasadli kwenze umlimi angatholi ...