Ezabalimi – Farming

6 days ago | April 18, 2019

Abalimi bakhuthazwa ukungena kuhlelo lokulima ingqoloyi

INHLANGANISO yeZimbabwe Farmers’ Union (ZFU) isikhuthaze abalimi abafisa ukulima ingqoloyi ngesikhathi somqando ukuthi ...

Balimi thathelani phezulu uhlelo lokudla kwezifuyo olweMontana Meats

Thokozile Mbedzi  ABALIMI beBeitbridge sebekhuthazwe ukuthi bangene kuhlelo lweMontana Meats lona oluphathisa abalimi ...

Ukunakekela inkukhu ngesikhathi somqando

Musa Janga INHLANGANISO yeLivestock Production esabelweni seMatabeleland North isixwayise abalimi ukuba balungisele ...

2 weeks ago | April 11, 2019

OKUHLE KUYABUKWA. . . Induna isungula iphurojekithi yokulima ...

Bongani Ndlovu NGENHLONSO yokulwisa indlala induna yeTsholotsho isiqalise isivande sokulima kuthelezelwa okukhangelelwe ...

Iyingozi imikhaza

Bongani Ndlovu IMIKHAZA iyingozi kakhulu ngalesi isikhathi ngoba kulotshani obuhlalwa yimikhaza ehlasela inkomo okuyikho ...

Balimi yenzani amalungiselelo okugcinela izifuyo ukudla

Thokozile Mbedzi INHLANGANISO eyeRange and Pastures eMatopo isikhuthaze abalimi ukuthi baqale ukugcinela izifuyo zabo ...

3 weeks ago | April 4, 2019

Alomkambo omuhle njalo omkhulu amatamatisi

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime amatamatisi ngoba alenzuzo emangalisayo nxa umlimi ethe wawalima ...

Lingatshaphazi imali yenu

Musa Janga  ABALIMI sebekhuthazwe ukuba bahlakaniphe bathi bangathengisa izivuno zabo bathenge  imithi.

Gcinani inkomo elenelisa ukuzipha ukudla

Edson Khumalo ABALIMI baselizweni lonke jikelele bakhuthazwa ukwehlisa inani lezifuyo zabo lisale kuyilelo umlimi ...

4 weeks ago | March 28, 2019

Ukulungisa umhlabathi kanye lokulima ingqoloyi

(a) UNGAKAHLANYELI, nanzelela amagade asala ngemva kokulima. Nxa emakhulu esedlula amasentimitha angu-5 ububanzi, ...

Zamelani inkomo zenu amacebo okuthola amanzi eneleyo

Edson Khumalo INHLANGANISO yeVeterinary Services ikhuthaza abalimi ukuzamela inkomo zabo amacebo okuthola amanzi kusase ...

Fuyani ingulube, zilenzuzo enkulu

Bongani Ndlovu INHLANGANISO ebona ngempilakahle yezifuyo, iLivestock Production koBulawayo isikhuthaze abalimi ukuthi ...

1 month ago | March 21, 2019

Ilemali enhle i-cauliflower

Bongani Ndlovu ABALIMI bakhuthazwa ukuthi balime i-cauliflower ngoba iyisilimo esingabalethela imali njalo iyaphangisa ...

Uhlelo lokulima ezikolo zakoBulawayo

Musa Janga KULENDODA yakoBulawayo eqhuba uhlelo lwezokulima ezikolo ezehlukeneyo koBulawayo ngenhloso yokuthuthukisa ...

1 month ago | March 14, 2019

Kuyafuyeka eMatabeleland, imikhuhlane milutshwane

Bongani Ndlovu INHLANGANISO yezifuyo ikhuthaza abalimi besabelweni seMatabeleland ukuba baqakathekise ukufuya izifuyo ...

Tshisani amathole impondo

Musa Janga ABALIMI bakhuthazwa ukuthi batshise amathole abo impondo ngoba inkomo ezilempondo ziyingozi ebantwini ...

Imiqwente iyalimeka ngesikhathi somqando

Edson Khumalo ABALIMI beZimbabwe yonke jikelele bakhuthazwa ukulungiselela ukuhlanyela imiqwente ngesikhathi somqando ...

2 months ago | March 7, 2019

Fuyani imbuzi zochago

Bongani Ndlovu ABABONA ngezifuyo abeLivestock Production  bakhuthaza abalimi ukuthi bafuye imbuzi zochago ngoba uchago ...

Zamani ikhabitshi, yenza ngcono

Musa Janga IKHABITSHI yisilimo esivumayo yiloba yisiphi isikhathi somnyaka ngakho abalimi bacetshiswa ukuthi bazame ...

Inkukhu zamaqanda ziyasiphuphumisa isikhwama

Edson Khumalo ABALIMI beZimbabwe yonke jikelele bakhuthazwa ukuthi bafuye inkukhu zamaqanda ngoba zinika imali ethe xaxa ...

2 months ago | February 28, 2019

Lungiselelani isikhathi sendlala kusase masinyane

Edson Khumalo ABALIMI beZimbabwe yonke jikelele bakhuthazwa ukulungiselela isikhathi sendlala kusase mansinya ukwenzela ...

Limani indumba le-beetroot

Bongani Ndlovu INHLANGANISO yabalimi be-horticulture isixwayise abalimi ukuba baqalise ukulima i-lettuce, green beans ...

Azihluphi ngitsho ukufuya izimvu

Musa Janga IZIMVU yizifuyo ezingahluphiyo ukufuya ngoba zifuyeka njengazo zonke izifuyo ezincane njalo abalimi balakho ...

2 months ago | February 21, 2019

Fafazani imithi ngendlela eqondileyo

Musa janga ABALIMI sebecetshiswe ukuba babafaze izilimo zabo ngendlela eqondileyo baphinde balandele izixwayiso ...

Hlolani izifuyo. . .Izifuyo ziyatshengisela nxa zingaphilanga

Edson Khumalo ABALIMI beZimbabwe baxwayiswa ukuthi baqaphele njalo bakhangelisise izifuyo zabo ukuze baphangise ...