Ezabalimi – Farming

17 hours ago | April 2, 2020

Qhubekani ngokulima …lingamiswa yi-Corona

Wayne NcubWayne Ncube ABALIMI bonke jikelele sebekhuthazwe ukuba bangafaki phansi amajogwe okulima ngenxa yesifo ...

Qaphelani izilonda ezifuyweni

Wayne Ncube ABALIMI sebexhwayiswe ukuthi kabanakekele izifuyo zabo njalo benanzelele ukuthi kazilazilonda ngoba ...

1 week ago | March 26, 2020

Vikelani ikhabitshi emikhuhlaneni

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bafunde indlela zokuvikela ikhabitshi emikhuhlaneni ukuze bangalahlekelwa ...

Lwisani izibungu ezibulala umbhida

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balwise imikhuhlane lezibungu ezibulala imibhida ngokufafaza imithi ukuze ...

Inkomo emithiyo idinga ama-protein amanengi

Joel Ndlovu ABAFUYI benkomo sebexwayiswe ukuba baphe inkomo ezimithiyo ukudla okule-protein enengi ukuze zithole amandla ...

2 weeks ago | March 19, 2020

Indlela zokunakekela amatamatisi

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi bafunde indlela zokuvikela amatamatisi emikhuhlaneni lasezibungwini ukuze ...

Kulula ukufuya izimvu

Wayne Ncube INKAMPANI yeAgrovet ebona ngezokunakekela izifuyo isixwayise abalimi ukuba bafuye izimvu ngoba kulula ...

Kuqakathekile ukutshintshanisa izilimo emasimini

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba baqakathekise uhlelo lokutshintshanisa  izilimo zikhathi zonke ukuze umhlabathi ...

4 weeks ago | March 5, 2020

Indlela zokugcina kuhle inkukhu

Joel Ndlovu UMSINDO ubangela ukuthi inkukhu zikhathazeke kakhulu emoyeni zicine zingasadli kwenze umlimi angatholi ...

Vikelani izifuyo zenu kumikhuhlane ethwalwa zinyamazana zeganga

Joel Ndlovu ABALIMI sebexwayiswe ukuba kuqakathekile ukuthi babe lolwazi lokuvikela izifuyo zabo  kumikhuhlane ethwala ...

Zilenzuzo zingaphathwa kuhle inkomo zochago

Wayne Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukufuya inkomo zochago ngoba zilenzuzo enhle njalo akuhluphi ukuzinakekela okwenza ...

1 month ago | February 27, 2020

Limani i-bana grass ukuze izifuyo zibe lokudla

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime i-bana grass ukuze izifuyo zabo zithole ukudla ngesikhathi sendlala ...

I-coffee iyalimeka

Wayne Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime i-coffee ngoba ilomkambo omkhulu elizweni njalo kayihluphi ukulima. ...

1 month ago | February 20, 2020

Lingasebenzisi ifethalayiza enengi, iyatshisa izilimo

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuba bangasebenzisi imvundiso kakhulu ezilinyweni ngoba zingaphambanisa ukukhula kanye ...

Hlanzani izibaya, kulemikhuhlane

Wayne Ncube ISIKHATHI sezulu sibuya lemikhuhlane eminengi engatholakala ezibayeni ngakho abalimi bakhuthazwa ukuba ...

2 months ago | February 13, 2020

Amakhabe ayanakekelwa

Wayne Ncube UKULIMA amakhabe akufuni vila ngoba adinga ukunakekelwa, lokufafazwa imuthi ukuze akhule athengiseke ...

Thengisani ezinye inkomo ukuze ligcine umhlambi

Wayne Ncube INKAMPANI yeFarm and City Centre isixwayise abalimi ukuba bathengise ezinye inkomo zabo ukuze benelise ...

Kulenzuzo ukulima ihanyanisi

Joel Ndlovu ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balime ihanyanisi ngoba ilenzuzo kumlimi kanye lakwezinye izilimo nanko phela ...

2 months ago | February 6, 2020

Uhlelo lwe-Pen Fattening luyasiza kunzuzo yenkomo

Joel Ndlovu ABAFUYE inkomo bakhuthazwa ukuba baphe inkomo zabo ukudla okwaneleyo okwakha umzimba ukuze ziqine njalo zibe ...

I-cocoa ilomkambo omkhulu

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuthi balime i-cocoa ngokuthelezela ngoba ilomkambo omkhulu kusizwekazi se Sadc. ...

Limani amatamatisi lizitshayele imali

Wayne Ncube ABALIMI sebekhuthazwe ukuthi balime amatamatisi ngoba alenzuzo emangalisayo nxa umlimi engawalima ngendlela ...

2 months ago | January 30, 2020

I-Action Aid isekela abafuye imbuzi

 Wayne Ncube INHLANGANISO yeAction Aid esekelwa yi-European Union- Value Chain Alliance for Livestock Upgrading and ...

Indlela yokugcina impahla yokulima

NGAPHANSI kulandela imicijo engakuphathisa ukuthi amathuluzi epulazini lakho ahlale isikhathi engafanga:  1. Gcwalisa ...

Ukufuya inyosi yibhizimusi enhle

Wayne Ncube ABALIMI sebexwayiswe ukuthi bangene kubhizimusi lokufuya inyosi ngoba akukho nzima njalo inyosi zilakho ...

2 months ago | January 23, 2020

IGWANDA YETHULA AMACENCE OKUGOLA AMACIMBI

Yimtatheli kaMthunywa I-GWANDA Rural District Council (RDC) izakwethula amacence azanikezwa abantu abafisa ukugola ...