Inhlupho zalamuhla

07 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Uyaphangisa ukuchitha
NGIYINTOMBAZANA eleminyaka engu-21, ngendile, ngilohlupho lomkami nxa sisenza ezemacansini uthi isitho sami siyatshelela angazi ukuthi ngenzeni ukuze singatsheleli.

Okunye njalo kangisuthiseki emacansini ngoba umkami uyaphangisa ukuchitha.

Ngincedisa Babakazi.

Impendulo:

Nansi indaba mntanami, lokhu kulula.

Umuntu olohlupho olukhulu ngumyeni wakho, yena othi angathinta umphetho wengubo ahle akhululeke.

Pho nxa ethi kuyatshelela kuyini okumenza aphangise ukuzikhulula.

Utsho ukuthi wembatha ingubo kumbe wembatha wena ngoba nxa utshelela akulasizatho sokuthi akhululeke masinyane.

Yona into yakhe yokuzikhulula masinyane ivamile ukwenzakala endodeni eyinyumba, ngiyakucela ungazami ukusebenzisa izihlahla ezithengwe kwabanye omama abathengisela emathoyilethi funa bakunike umginisandaba womchitho wendwangu.

Lapho-ke khona kuzakuba lohlupho olukhulu ngoba umzimba wakho uzaqina nko acine esesehluleka ukungena endaweni efaneleyo abe esekungcolisa.

Ingasala ingcekeza leyana ubophe ilembu lelo ubusulithukulula ekuseni.

Ungabona lithukululeka lula kungathi lilamakhovula uhle ukwazi ukuthi indaba ikuye, akazali.

Inkulumo ezinje ziza kimi sengathi yinkulumo engelamutsho okuthiwa yi-phrase with a meaningless statement.

Kuyangikhulula ukungitshela ukuthi lilesikhathi esingakanani lilonke njalo lilabantwana yini ngoba nxa lilabantwana uhlupho kuyini ngoba injongo yothando lwamacansi ngabantwana.

Induku yami incinyane

Babakazi ngithemba uphilile.

Ngiyabonga ngokuphathisa abantu kuhlelo lwakho inhlupho zalamuhla.

Umbuzo wami uwodwa nje qha.

Kanti nxa ulijaha usazi ukuthi ulenduku encinyane kuyini ongakwenza ukuthi uyiqhelise kancane.

Ngisesesikolo kodwa ngiyesaba ukuthi mhlawumbe angisoze ngenelise ukuzala ngingakhula.

Nceda Babakazi.

Impendulo:

Lapha ngizaphendula ngibhekise kwabesilisa bonke.

Ubukhulu kumbe ubuncane benduku kabutsho lutho enhlanyelweni kumbe emacansini.

Into enkulu yikwazi ukudlala umdlalo, ungangena emacansini.

Bakhona abantu abathi belenduku encane, amphenyaphenye owesifazana, agomele, akhuze imihlolo ngokukholisa, abubule, njalo aze agomele.

Induku kasiyo ehlanyelayo, ubukhulu bayo abutsho ukuthi uyazala kumbe hatshi.

Iloba inhlanyelo isele emnyango, ilakho ukuzingenela kuhle iyelungisa ngenzalo.

Okwakho ongakufisa yikuba iqolo liqine ubelamadla okudlala umdlalo kabanzi njalo ngobunono lobuciko obujabulisayo.

Usemunyele umntanami

Babakazi ngingumama olomntwana oyedwa njalo ulenyanga ezintathu uhlupho yikuthi sengisuke ngazithwala mina ngimunyisa.

Ngenzeni ukuthi umntanami angaguli ngoba usemunyele.

Ngimkhuphe yini ebeleni?

Ngeluleka Babakazi ngingakatshiywa ngumntanami ngoba ngizwa kuthiwa ukumunyela kuyabulala.

Impendulo:

Kuqakathekile ukuba uyebona odokotela ngohlupho lwakho lolu, balakho ukuthi bakuncedise ngendlela eqondileyo.

Akula bufakazi bokuthi ukumunyela kuyabulala, yindlela nje abantu abakhuluma ngayo engelasisindo.

Kulezinsuku ngangizwe kuthiwa uyenelisa ukumunyisa uze uyebeletha omunye umntwana ukuze aqine kodwa ukuze uthole impendulo egcweleyo hamba esibhedlela uyencediswa ngabezempilakahle.

Ikhitshwa kuvetina imali yomkami

Babakazi ngicela ungeluleke, umkami kangiphi imali ngitsho leyemibhida ungiqhubela eyenelayo ukuze ngingasali lentshintshi.

Angisakwazi ukuthi ngithini ngoba lanxa ngifuna imali yokuthenga okunye kumele ngiqale ngimbikele sonke isikhathi athethe khona ezangipha.

Kuqondile yini lokhu okwenziwa ngumkami ngoba kafuni lokuthi ngidinge umsebenzi Babakazi?

Impendulo:

Imvelo ikubeka sobala ukuba umama yisona sitsha sokudlela phela endlini.

Ngumuntu ophakulula izimbiza emuva kokupheka obaba nxa evela zingela.

Lokhu kufanele ukuba yisifundo kubo bonke obaba ukuba umuntu kazingeli aqede aziphekele inyama oyijimbileyo, kufanele anike abapheki ukuze laye ahlale phansi aphumule.

Kungakho-ke lendoda uqobo kayihambi iyesebenza imali iqede iyibophele esokisini kodwa kufanele anikeze umama.

Xoxisanani ngalokhu lomkakho, umbonise ukuba lawe ulendingo zakho njengowesimama oyabe ufuna ukuzilungisa ngemali.

Nxa kusehlula libabili kuhle ukuba udinge isihlobo sakhe esiseduze, ukuze size kuba ngumlalankuzi.

Share This:

Sponsored Links