Ezakuleli

3 days ago | July 18, 2019

Inyanga inqunulisa imuli. . . Ubaba, omama labantwana bhunyumunyu

YiNtatheli kaMthunywa AKUCABANGE lokhu. Imuli yonke — ubaba, umama, abantwana abangamankazana kanye labafana ...

Inhlathu ngaphansi kwe-mattress kasobhuku!

Yintatheli kaMthunywa KUSIGA esihlasimulisa umzimba kubikwa kulendoda engusobhuku eSomgolo eLupane etholakale ...

Udubo lokuba sesikhathini kumankazana aphatheka kwezemidlalo

Nobuhle Mgwaqo LITSHISA bhe ilanga esiqintini seMahlothova, indawo esesigabeni seMguza esabelweni seMatabeleland North. ...

Amangcwaba vulekiyani ngesibuko

Ethel Ncube ZISELE zikhakhamele izakhamizi zemapulazini eGeorgia eGwanda ngemva kokukhitshwa kwesibuko ebesisetshenziswa ...

ISIGQI SOMDALA: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA LANYE: Umkhosi ...

 Trevor Mhlanga UMDLALO wenguqu ulandelwa ngabanengi, futhi ukujula kolwazi lwalokho okumele kwenziwe enkundleni ...

Umfundi ‘ugwaze’ isalukazi (70) safa

KUPHITHENE amakhanda emdenini wesalukazi okuthiwa sigwazwe sabulawa ngumfundi kaGrade 11 weKwasa High eBilanyoni, eDumbe ...

Umbono woMthunywa: UBulawayo kancediswe ekutholeni amanzi

AMANZI yimpilo — ngamazwi ajwayelekileyo lawa ngoba phela umuntu kanye lazo zonke izinyamazana lezinanakazana zomhlaba ...

Phos’ elakho: Kambe inkinga ikubabalisi, abazali kumbe kubafundi?

Mehleli Dube KWAKUTHI nxa kuphume impumela zemihloliso ebhalwa ngabafundi ekupheleni komnyaka, kwabanye kube lokujabula ...

1 week ago | July 11, 2019

Usana luzalwa lulengavula zamazinyo . . . lungela makhala

Thokozile Mbedzi KWEHLE izinyembezi kwatshwaqa imizimba kwenye imuli yesigabeni seGokwe kulandela isehlakalo sokuzalwa ...

Inkiyankiya ekilinika. . . Izilo zikhitshwa buthumuthumu

Wayne Ncube KUBE yisiphithiphithi ekilinika yeLozikeyi eNyamandlovu ngemva kokuba ikilinika ivalwe okwensuku ezimbalwa ...

‘Asibunandi benyama yenja’ … Indoda ifuya izinja zokudla

YiNtatheli kaMthunywa NGESIKHATHI lapho inengi labantu emadolobheni likhala ngokudula kwenyama emabhutsha kulendoda ethi ...

Umbono woMthunywa: Kasisebenziseni ingqondo emabandleni, ...

IBHAYIBHILI elingcwele lithi, “Vumelani abantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ungowabo.” Kuyadanisa-ke ukuthi ...

Mbo umntwana ebusweni ngebhatshi amdlwengule

Ethel Ncube KULENDODA ephakamise umntakamfundisi yamvala ngebhatshi ebusweni andubana imdlwengule qede icele ezinyaweni ...

Uwindi uthembisa ukubulala imbongi

Ethel Ncube IDLELA egilweni imbongi yeNtalale eGwanda ngemva kokuba ithenjiswe ukuhlahlelwa ngehloka ngomunye uwindi ...

Ukhumuka amazinyo kugijinyiswa ibhawuza yamanzi

Bongani Ndlovu ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeCowdray Park koBulawayo ngemva kokuba enye indoda ilahlekelwe ...

Phos’ elakho . . .Umona lomhawu kuzala ukufa!

Mohleli Dube IZINYANGA ziyawatshaya amathambo, odokotela labongikazi bayazijova izigulane kodwa kawelapheki umkhuhlane ...

Isigqi somdala . . . ISIDWABU SAMATSHUMI AYISIKHOMBISA: Ubunandi boluju

Trevor Mhlanga UDONSI lungahlala ekhaleni, ubuhlungu bakhona bukhulu okokuthi uyehluleka lokubongolela, kuba sengazathi ...

2 weeks ago | July 4, 2019

Impisi ‘idlwengula’ omalukazana

Ethel Ncube KULEMULI yesiqinti seShasha eBeitbridge ezidla amathambo engqondo kulandela ukuvela kokuba kulempisi ...

Kukhunjulwa uMdala Wethu

YiNtatheli kaMthunywa NGOMVULO bekugujwa ilanga lapho uDokotela Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo akhothama ngalo. ...

Amaphenti wathalala emangcwabeni . . . Abefihlwe yindoda yombobobo

Gladmore Ncube ININA lamadodakazi alo amabili lithole ukubeka phansi iphika ngemva kokutholakala kwempahla yangaphansi ...

Umfundisi udlisa abantu inyama yenja

UPHAKAMISA inja efileyo ngokuziqhenya. Maduze nje izakhanzingwa linja ibisiphiwa abazalwane ukuthi bayidle. “Le ...

Umbono woMthunywa: Siyamkhumbula uFather Zimbabwe

AMAQHAWE elizwe aligugu emazweni onke omhlaba ayebuswa ngondlebe zikhanya ilanga. Kwaliwa izimpi, abantu bangena iganga ...

Kubotshwe lomfundi kuqunywa utitsha

KUBOTSHWE umfundi ongumakhelwane lomuntu ongumsolwa ngokubulawa kukatitsha eKuvukeni, eMnambithi kweleSouth Africa. ...

Umphathisikolo ugongoda omunye umphathi kubangwa isigodokhaya

Ethel Ncube KULOMPHATHISIKOLO weMluindi eBinga osele ethoba amanxeba ngemva kokutshaywa ngomunye njalo umphathisikolo ...

Phos’ elakho: Uyamthini ongela mali!

Mehleli Dube LE yinkulumo ejwayelekileyo nxa udade ethe watholana lendoda yakhe, ebukwa ingelanotho ethize. Ye, imali ...