Ezakuleli

6 days ago | January 23, 2020

‘Impuphu ebantwini, phansi nge-black market’ . . . Sizayigcwalisa ...

YiNtatheli kaMthunywa INTENGO yempuphu ilakho ukuthi iyehle kumalanga alandelayo kodwa izagcwala phamu ezitolo, kutsho ...

Usakaze ingane phansi yafa

ZIMKHALELE esekubhaceni owesilisa okuthiwa wasacaza phansi ingane yesinqandamathe sakhe yafa Esigangeni, KwaNongoma.  ...

Umbono woMthunywa: Wobani ngabazali kubafundi babalisi

UMZALI uthumela umntanakhe esikolo ngoba elethemba lokuthi lapho ayakhona uzafika ethola ukukhululeka njalo lokuvikeleka ...

Kudutshulwe oyedwa bezama ukubalekela ukusetshwa ngamapholisa

Thokozile Mbedzi  AMAPHOLISA abemisa izimota emgwaqweni weMasvingo-Beitbridge adubule indoda eyodwa ebihamba lamanye ...

Ikhehla lifelwa yizifuyo lizibophele

Yintatheli KaMthunywa  ZILOKHU zididekile izakhamizi zeBethel, eGwanda ngemva kokuba enye indoda izibophele ngoba ifelwe ...

Isigqi somdala: ISIDWABU SAMATSHUMI AYISITSHIYAGALOLUNYE ...

Trevor, Mhlanga Ubhejane yinyamazana enkulu eyesabekayo, engesabi lutho. Ubucwayi buveza ukuthi linyamazana nxa ...

‘Phendukisani inyoka yethu’ . . . Zikhala ngomgobho wazo othethwe ...

Zintatheli zikaMthunywa ZIZONDE ziganu unwabu izakhamizi zeSt Elizabeth eMbembesi kulandela ukufika kwabohlangothi ...

Kuphazamiseke ukufunda befica ithuna ekilasini

NGESIKHATHI abanye otitsha labafundi bejabulela ukuvulwa kwezikolo, abafundi labotitsha beMthwane Senior Secondary ...

Phos’ elakho: Ngoba angila ndoda yikho lingangilaleli . . !

Mehleli Dube Wonke owosapho luka Eva, ukuze ahlonitshwe okungela ntandabuzo kumele abengotshadileyo. Ngikhumbula omunye ...

Bamhlahlela ngehloka kubangwa utshwala

YiNtatheli kaMthunywa ZILOKHU zibabaza izakhamizi zeMukhoba Compound  eMpoyeni  ngemva kokuba enye indoda ihlahlele enye ...

‘Utshisela’ umalume endlini kubangwa umfazi

Ethel Ncube KULENDODA yeRedbank indawo eseNyamandlovu ephose yaya kwelabokhokho ngemva kokuba umzukulu wayo enakane ...

2 weeks ago | January 16, 2020

Ubulala umkakhe abhonge njengenkomo

Ethel Ncube KULENINA leSt Elizabeth esigabeni seMbembesi bucwadlana kweNsuza osokuvele ukuthi selibhonga njengenkomo ...

Sebebulala libalele omagumaguma beBeitbridge

Thokozile Mbedzi SEZIDLELA evalweni izakhamizi zeBeitbridge ngemva kokuba elinye iqula lezigelekeqe elibizwa ngokuthi ...

Imuli ithathelwa iR50 000 yamalobolo

Thokozile Mbedzi ILOKHU ithithibele imuli yakoSibanda eBethel eGwanda kulandela ukungenelwa yizigelekeqe ezihlomileyo ...

Umbono woMthunywa: Kambe kuphambaniseke ngaphi ngokona kwenkosazana

ZINENGI indaba eseziphume kumaphephandaba zikhuluma ngokona okwenziwa yinkosazana ezindaweni ezitshiyeneyo zelizwe. ...

Utshaywa ngumbane afe ebiya emasimini

Thokozile Mbedzi KULENDODA yesigabeni seKapeni ngaphansi kwenduna uMalaba efe ngemva kokutshaywa yinkosazana ibiya ...

‘Ngathenga undofa ngembuzi ezimbili’

Wayne Ncube “MINA ngilondofa omncane okuthiwa ngu “Nana” kangidubeki ngitsho mina ngokudla, ngidla loba yini ebabayo ...

‘Uklinye intombi wayincitsha umoya ngenkomitsho’

UMDENI wowesifazane oklinywe wancitshwa umoya ngenkomitshi waze wafa KwaJomela, KwaNongoma, ufisa libolele ejele isoka ...

Phos’ elakho: 2019 hamba, ungalingi ubuye . . !

Mehleli Dube   Ngabe lumnyaka ubuyinhlanyelo besizayihlanyelela ewatheni kumbe ejikweni lendima ukuze idliwe zintaka, ...

Indoda igongoda umkayo ngembiza kubangwa inyama

Ethel Ncube  NGENXA yobukhali kulendoda yeLupane egongode umkayo ngembiza isola ukuthi kungani emphakulele inyama ...

3 weeks ago | January 9, 2020

Inja thutshu ithwele ikhanda lesandla sosane

Ethel Ncube ZILOKHU zimadolonzima izakhamizi zeLupane ngemva kokubonakala kwenja ithwele ikhanda lengalo yomuntu, ...

Ipholisa laliwa yintombi liyibulale

Yintatheli kaMthunywa KULEPHOLISA elimiswe emthethwandaba lisolwa ngecala lokubulala owesifazana obeyintombi yalo, ...

Umbono woMthunywa: Udlakela lwabahlasela bephethe amabhemba kaluqedwe

KULEZINSUKU sokuyinto eyimvama ukuthola indaba ezikhuluma  ngamaqula abesilisa ahlasela abantu ngamabhemba. ...

Udlwengula indodakazi yakhe athi lisiko

Wayne Ncube “LISIKO lakithi ukuthi ngibe ngowokuqala ukuya lawe emacansini, ngeke ukwale lokho ngoba impilo yakho ingaba ...

Umfana utshiselwa agalule edamu

UTHOLAKALE esefile umfanyana weHammarsdale okuthiwa ugalule ebhukutsha labangane ngempelasonto.  Isidumbu sika-Ayanda ...