Ezamasiko – Cultural Articles

2 months ago | August 18, 2021

Sigiya Ngoludala: Intombi elaliswa lenyamazana kayaze yenda

NOMA nje abadala babethi okukhulu akulamkhosi kodwa nje liyakholakala elithi inkunzi emnyama iyona amathole. Kambe ...

1 year ago | July 9, 2020

Phos’ elakho: Ngabe kuyabolekwana, bengizakuthi akumuzwe lawe!

Mehleli Dube KWATHI mhla kutshada umzawami, kwajabula umdeni wonke ngitsho lezihlobo labangane. Wakhungwa ngezipho ...

1 year ago | July 2, 2020

INKULUMO NGOMUMO – Kubikwa isisu

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Siyaqhubeka ngezifundo zethu. Ngithemba sizilandela kuhle njalo ziyasisiza ...

1 year ago | May 28, 2020

INKULUMO NGOMUMO UKUZEHLISA

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo kule iviki bafundi. Siqhubekela phambili ngezindlela zokufundisana ngobuntu ...

Inhlupho zalamuhla. . .Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili

Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili NGINGOWESIFAZANE ngisanda kubeletha. Sisathandana lobaba womntanami kodwa kafuni ...

3 years ago | March 21, 2019

Inhlupho zalamuhla: Umkami ufuna ngibe ngumngane lomakhwapheni wakhe

Bafuna ngihlanganise umntanami lokamakhwapheni NGEMVA kokufelwa yindoda ngithole ukuthi ubelomntwana engingamaziyo ...

3 years ago | March 14, 2019

Inhlupho zalamuhla: Wathi ngikhiphe isisu wangitshiya, sephenduka

Wathi ngikhiphe isisu wangitshiya, sephenduka NGILEMINYAKA engu-22, ngilomntwana olenyanga ezine. Ngesikhathi ngithola ...

3 years ago | March 7, 2019

ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LAMBILI: IQHAGA LENYOSI

Silo Trevor Mhlanga NXA usizwa ibala elithi qhaga kufikani kuwe? Ebantwini abadla amabele amathe ahle aqale ukugobhoza ...

3 years ago | February 28, 2019

ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LANYE: Lala sambane

Trevor Mhlanga “UMAMA uthe ngiyekwelusa imbuzi ngingayi esikolo . . .” abambe isilevu “umbalisi kasoze ame ukunika ...

Inhlupho zalamuhla: Umkami wabhubha, ngingaba lomunye umngane na?

Ngabasengozini kangisazali NGILOMNYAKA ngitshadile lomyeni wami. Eminyakeni embalwa edluleyo ngaba sengozini yemota ...

3 years ago | February 14, 2019

Abatsha bathatha amanyathelo okuvikela umhlaba

NguDkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eloba eseBelgium KUVIKI ephelileyo sikhulume ngokuguquka komumo womkhathi okusongela ...

Inhlupho zalamuhla: Ngiyamthanda kodwa ulabantwana mina kangila

Ngifuna ukuthengisa indlu, abakwethuzala kabafuni NGIFELWE ngumkami ngomnyaka odluleyo. Kunzima ukuthi ngikhohlwe ngaye. ...

3 years ago | January 31, 2019

Inhlupho zalamuhla: ‘Bengithandana lomuntu otshadileyo, usefuna ...

‘Bengithandana lomuntu otshadileyo, usefuna ukutshiya umkakhe’ Bengithandana lomuntu wesilisa otshadileyo konke kuhamba ...

3 years ago | January 24, 2019

Inhlupho zalamuhla

Bakwethu, kuyimvelo ukuthi abantu bathuthe besuka kulesisigaba bayehlala kwesinye. Kuyimvama njalo ukuthi abantu basuke ...

3 years ago | January 10, 2019

Inhlupho zalamuhla: Sileminyaka emine sithandana lomama wengane yami

Sileminyaka emine sithandana lomama wengane yami Ngicabanga ukuthi sengikulungele ukumenza unkosikazi wami kodwa uhlupho ...

3 years ago | January 3, 2019

Inhlupho zalamuhla: Ngilesikhwele, umkami uzasebenza ...

Unkosikazi wami usebenza nzima njalo ngokuzimisela. Kuyinto engiyithandayo futhi ngiyamsekela kukho konke. Usanda ...

3 years ago | December 13, 2018

Inhlupho zalamuhla: Kasabambi incingo zami ngenzeni?

Kasabambi incingo zami ngenzeni? NGITHANDANA lowesilisa oyisikhulu esiphezulu. Ngiyazi ukuthi utshadile loba bexabana ...

3 years ago | December 5, 2018

Inhlupho zalamuhla: Kasangithandi ngoba sengizithwele

Sihlala sonke kodwa kafuni kuyavela NGINGOWESIFAZANE osasemncane osethandane lowesilisa iminyaka eyisithupha. Loba imuli ...

3 years ago | November 29, 2018

Inhlupho zalamuhla: Asilazingane, umkami nguye olohlupho

Asilazingane, umkami nguye olohlupho SIYATHANDANA lomkami. Wenza konke okutshengisa uthando lokungikhathalela. Sesihambe ...

3 years ago | November 8, 2018

Isigqi somdladla. . .Isidwabu 36: Kayithungwe ingubhamazwi

Isizwe sethu sonakele, abantu bakhohlakele, imali siyembese ingqondo zabakhokheli, ezakwamanye amazwe zibuzana impilo ...

3 years ago | October 18, 2018

Inhlupho zalamuhla…Uthethe kodwa ufuna ngimzalele

Uthethe kodwa ufuna ngimzalele Ngingowesifazane oleminyaka yokuzalwa engu-32, ngithandana lendoda eleminyaka engu-49 ...

3 years ago | October 11, 2018

Inhlupho zalamuhla…Akusemnandi emtshadweni ngenxa yomkami ...

Wangifihlela ingane yakhe yaphandle Umkami udlule emhlabeni ngomnyaka odluleyo wangitshiya labantwana ababili. Ngisanda ...

3 years ago | October 4, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngingamtshiya njani uyise womntanami?

Sitshadile kodwa asikaze sihlale sonke Satshada lomkami kodwa asikaze sihlale sonke, ngihlala ngakithi laye uhlala ...

Isigqi somdladla. . . Isidwabu samatshumi amathathu lanye: ...

Silo Trevor Mhlanga Nxa ulungisa impahla ozazigqoka kunengi okufika ekhanda. Uhle uzibone usuyihlabile igiya sunyathela ...

3 years ago | September 27, 2018

Inhlupho zalamuhla

Ufuna ukwazi ukuthi ngihola malini Unkosikazi wami akangihloniphi njengomkakhe. Yimi indoda ekhaya ngakho ngeke ngizwe ...