Inhlupho zalamuhla: Ngiyamthanda kodwa ulabantwana mina kangila

14 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Ngiyamthanda kodwa ulabantwana mina kangila

uMthunywa

Ngifuna ukuthengisa indlu, abakwethuzala kabafuni

NGIFELWE ngumkami ngomnyaka odluleyo. Kunzima ukuthi ngikhohlwe ngaye. Sengicabanga ukuthengisa indlu yami ukuze ngithenge kwenye indawo ukuze ngenelise ukuqhubeka ngempilo yami. Uhlupho yikuthi abakwethuzala babona angathi ngingathengisa indlu le siyabe sesizakwehlukana, kodwa lokhu kayisilo qiniso.

Impendulo:

Ekucineni isinqumo kumele sithathwe nguwe kodwa kuhle ukwazisa abakwenuzala ngesinqumo osithathayo ngoba akumelanga babone kungaselamuntu nje endlini bengakwazi. Khumbula ukuthi bazahlala beyimuli kuwe noma engasekho umkakho ikakhulukazi njengoba kulabantwana. Kuyinto ejwayelekileyo ukuthi umuntu afise ukuqala kutsha ngemva kokutshiywa ngumuntu omthandayo ngoba ubalekela izinto ezikukhumbuza lowomuntu. Ngakho kubalulekile ukuthi ubazise abakwenuzala ukuthi uyabathanda njalo bazahlala beyingxenye yemuli yakho kungakhathalekile ukuthi lihlala ngaphi. Bafuna ukwazi ukuthi ngeke libalahle. Khumbula ukuthi abantwana yibo ababakhumbuza indodana yabo ngakho balovalo lokulahlekelwa yibo lingayahlala kwenye indawo. Hlala phansi labo ubachasisele ngesifiso sakho, lokuthi ngeke kutshintshe lutho phakathi kwenu. 

Ngazi njani ukuthi sengingathandana lenye indoda

Ngingowesifazane osemncane osanda kuhlukana lendoda ebengitshade layo iminyaka. Akulula ngempela ukuba wedwa ngemva kwesikhathi eside lomuntu oyedwa ikakhulukazi nxa belingelabantwana. Aluba ngilabantwana ngabe ngisiqeda ngabo isizungu. Manje angazi lokuthi ngiqalele ngaphi kwezothando lokuthi sengikulungele yini. Ngicela ukwazi ukuthi ngizakuba kwazi njani ukuthi sengikulungele ukuba lomunye umuntu empilweni yami lokuthi singakanani isikhathi okumele ngisihlale ngaphambi kokuthandana lomunye umuntu?

Impendulo

Asikho isikhathi esibekiweyo sokuthi kumele usihlale andubana ubuyele kwezothando. Abantu behlukana ngezizatho ezehlukeneyo ngakho lesikhathi abasihlalayo siyehlukana. Abanye badinga isikhathi eside sokuthi baqale baphole inhliziyo ngemva kokwehlukana kukanti abanye abadingi isikhathi eside ngenxa yokuthi bayabe bevele sebekulindele. Zinike isikhathi esaneleyo sokudingisisa ukuthi ufunani empilweni lokuthi ufuna ukuhlangana lomuntu onjani. Isikhathi sakho uwedwa sibalulekile kakhulu njengamanje ukuze ungangeni lenkinga ozithole ebudlelwaneni ophuma kubo. Okwamanje jabulela isikhathi sakho ngaphandle kokuzikhathaza ngezindaba zothando.

Ngiyamthanda kodwa ulabantwana mina kangila

Ngingowesilisa osanda kuhlangana lowesifazane engimthanda ngenhliziyo yami yonke. Sengikulungele lokumtshengisa abangakithi kodwa kulenkinga eyodwa, ulabantwana ababili. Ngilesiqiniseko sokuthi abangakithi ngeke bamamukele ikakhulukazi njengoba mina ngingelabantwana. Ngibona sengathi kumele ngikhethe phakathi kwemuli yami lomuntu engimthandayo. Ngenzenjani?

Impendulo:

Uthando luyahlala luhamba phambili. Yebo kulabantu izimuli zethu ezisifisela ukuthi sitshade labo kodwa ekucineni wena kumele utshade lomuntu othandwa nguwe. Kuyinto enhle ukuthi ubatshengise abangakini ngoba uzimisele ngaye. Kungumsebenzi wakho futhi ukumvikela emdenini wakho. Kubeke kucace ukuthi uyabathanda futhi uyabahlonipha kodwa lawe uthanda ukuthi bahloniphe izinqumo zakho. Akulamuntu olelungelo lokungena phakathi kwabantu ababili abathandanayo ngitsho lemuli imbala. Nxa lithandana ngokweqiniso, uthando lwenu luzomelana lakho konke.

Share This:

Sponsored Links