Inhlupho zalamuhla…Uthethe kodwa ufuna ngimzalele

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Inhlupho zalamuhla…Uthethe kodwa ufuna ngimzalele

uMthunywa

Uthethe kodwa ufuna ngimzalele
Ngingowesifazane oleminyaka yokuzalwa engu-32, ngithandana lendoda eleminyaka engu-49 etshadileyo njalo elabantwana ababili emtshadweni kanye labanye ababili phandle. Mina ngilomntwana oyedwa engaba laye singakahlangani.

Uhlala engitshela ukuthi umtshado wakhe usumunyu njalo uthi yena lomkakhe kabasalali ndawonye. Uthi ufuna ngibe ngunkosikazi wakhe wesibili kodwa ufuna ngibe lomntwana kuqala engakangithathi. Ngesaba ukuba lomunye umntwana ngingendanga.

Impendulo
Mzukulu kuqakathekile ukuthi uzibuze umbuzo lo andubana wenze isinqumo. Nxa engajabuli emtshadweni wakhe kungani elokhu ehlezi lomkakhe? Ungaqali mzukulu ukuqilwa ngumuntu wesilisa. Ngiyathaba ukuthi uyananzelela ukuba kawufuni ukuba lomunye umntwana ngaphandle komtshado. Vele khona nxa ephatheke kabi emtshadweni wakhe kaphume kuwo ukuze lawe ubone ukuthi uqinisile ukuthi kubi emtshadweni wakhe.

Kukanengi mzukulu abesilisa bedlala ngabantu besifazana kungakho kuhle ukuthi ukuqaphele lokhu.

Okwesibili, uvele ulomntwana kungakho kayisikho ukuthi ufuna ukubona ukuthi uyenelisa ukuba labantwana kumbe hatshi. Pho-ke siyini isizatho sakhe sangempela esenza afune umntwana kuqala.

Sengizithwele, umntanami ulenyanga ezingu-6
Ngilomntwana olenyanga eziyisithupha lejaha lami esileminyaka emihlanu sithandana. Sengizithwele futhi. Besisebenzisa ijazi lomkhwenyana nxa sihlangana kumbe achithele phandle nxa singalisebenzisanga ijazi.

Uhlupho yikuthi kafuni kuzwa ngitsho ngomntwana wesibili ngoba sihlala sizama ukuvikela ukukhulelwa nxa sisiya emacansini. Angazi ukuthi ngenze njani ngoba ukhala ngokuthi usemncane umntwana esimelamiselayo.

Impendulo
Umntwana wonke uyisibusiso kungakhathalekile ukuthi ufike njani emhlabeni. Kusegcekeni ukuthi ijaha lakho lisethukile ngoba belingalindele ukuzwa ukuthi sekuzakuba lomunye umntwana masinyane.

Ekuqaleni kuba nzimanyana ukukhulisa abantwana abaphosa balingane kodwa ekucineni uyakujwayela.

Ukuze lingacini lisiba lomunye umntwana wesithathu kumele liye ekilinika liyefundiswa ngendlela zokuhlela imuli kumbe ukuvikela ukuzithwala. Ngeke kube kuhle ukuthi uhlale usenza amaphutha anjengalawa okuzithwala ungahlelanga.

Ngimtshele njani umkami ngengane yaphandle?
Umkami kanye lentombi yami yaphandle babe labantwana phose ngasikhathi sinye. Unkosikazi ube lomntwana nyakenye ngenyanga kaNcwabakazi kukanti intombi yami yona yabeletha ngoMfumfu. Angazi ukuthi unkosikazi ngimtshele njani ngomntwana waphandle. Okungesabisa kakhulu yikuthi owaphandle waba lomntwana ongumfana kukanti unkosikazi waba loyintombazana kukanti ubefuna ongumfana. Angazi ukuthi ngenzenjani Khulu.

Impendulo
Akulanto edlula ukuphumela egcekeni loba kunzima okungakanani. Kuzakuba buhlungu kakhulu angezwa ngabanye abantu umkakho njalo kuzakuba nzima ukuthi aphinde akuthembe. Umtshado owakhelwe phezu kwamanga usengozini yokuchitheka mzukulu.

Zehlise uxolise ngesenzo sakho futhi kungaba kuhle uhle wehlukane lentombi yakho leyo ngoba ngeke utshade uphinde ube lentombi eceleni.

Share This:

Sponsored Links