INKULUMO NGOMUMO UKUZEHLISA

28 May, 2020 - 18:05 0 Views
INKULUMO NGOMUMO UKUZEHLISA

uMthunywa

Sikhumbuzo Dabengwa

Siyahlangana njalo kule iviki bafundi. Siqhubekela phambili ngezindlela zokufundisana ngobuntu obupheleleyo obudingakala phakathi kwabantu. Siyananzelela siphinda njalo ukuba ukubabaza kuletha imizwa yokujabula, ukudangala kanye lemizwa yolunya eyiyo engemihle ebantwini. Uthando, umhawu abanye abawubiza ngelokuthi ngumhobholo, ubakhona nxa omunye ethe wehlelwa yinhlanhla.

Kanti-ke, kuhle ukwenzela omunye amhlophe, umtshayela ihlombe kulokhu akutholileyo. Singalibali-ke besesisuka sibe lokuziphakamisa ngokuhle esikuphiweyo funa abalaleleyo bamangale ngaleyondlela yokuziphatha engelakho ukuzehlisa. Phela umuntu ngumuntu ngabantu njalo akuze kwagidwa umuntu eziqakezela. Kubakuhle ukubukwa ngabanye hatshi ukuzibula wena ngokwakho. Nanzi izehlakalo ezitshiyeneyo, asizicubunguleni ngokuphendula siletha izimpendulo ezilobuntu.

 

 1. Izibulo likaMaDawu litshaye labhuqa ezifundweni zaphezulu khonale kwezobudokotela.UMaDawu uphiwa ithuba lokuba ake alethe amazwi amafitshane ngesenzo esihle somfana. Uyaphakama alethe la amazwi:
  1. Ngiyajabula ngesenzo sakho mntanami ngoba awuzange usiyangise phakathi komphakathi njengalokhu esikubona esigabeni ngabantwana abangaqedakaliyo ukuthi benzani!’
  2. ‘Waze wasiphakamisa mntanami,siyabonga . Sibonga futhi ukuba lokhu kuyindlela yokukhuthaza abanye ukuba ukusebenza kanzima kulomvuzo!’

Imibuzo:

 1. Kulezi izinkulumo ezingaphezulu yiphi inkulumo elokuzehlisa ongayithanda.
 2. Inkulumo yinye ngayinye ingaletha mizwa bani kubomakhelwane abalabantwana abaphakathi kokulungisa impilo yabo ezifundweni

 

 1. Ungumfundi okubanga laphezulu asebevunyelwa ukusebenzisa izindlela zokuchwayisisa ngekhaya lisebenzisa izindlela zobulembu. Ngokuba bafitshane kwabazali emalini awulakho okuqondane lawe mathupha. uthembele ukusebenzisa impahla yesikolo esuka yandelwe ngabafundi ucine uphuzile ukwenza imisebenzi yesikolo. Umngane wakho angaletha mpendulo bani nxa uthe wacela usizo kuye?
  1. Ngiyananzelela mngane ususemuva ngemisenenzi yesikolo, ulakho ukuba usebenzise iKhompiyutha yami unanzelela ukuba uyiphatha ngesineke.
  2. Mngane iKhompiyutha le yavela emazweni akhatshana kanti njalo ilobuchwephetshe obuphezulu, ilakho ukukuhlupha ekuyisebenziseni njengoba wena awuzejwayelanga izinto lezi.
  3. Bakithi akelifunde ukuzidingela izimpahla zokuliphathisa ekwenzeni imisebenzi yenu yesikolo.

 

Siyabonga bafundi ngalezi zimpendulo. Siyethemba sizazama ukuphatha abanye bethu kuhle sitshengisa ulwazi lokuzehlisa kuzehlakalo lomumo othile.

Share This:

Sponsored Links