Ezempilakahle – Health News

2 months ago | August 6, 2020

Hlola ukuthi inhliziyo yakho isebenza ngendlela ngesikhathi se-Covid 19

Umbuzo okumele uhlale uzibuza wona yikuthi yini ezabangela ukuthi uma usuhlaselwe ngumkhuhlane weCovid-19 ucine usiya ...

2 months ago | July 30, 2020

Umbono woMthunywa: Lungisa elokufa lingakaqoqodi!

NXA ungumzali kuqakathekile ukuthi ulungisise impilo yabantwabakho usaphila. Banengi asebedlula kulumhlaba abatshiye ...

2 months ago | July 20, 2020

IBulawayo iyakhokhela ngokuba yisidleke sabaleCovid-19

YiNtatheli kaMthunywa KUTHOLAKALE abantu abangu-36 asebebanjwe ligcikwane leCovid-19 koBulawayo osekusenza idolobho leli ...

3 months ago | July 9, 2020

Umbono woMthunywa: Lingasebenzisi imbawula endaweni ezivalekileyo

NGESIKHATHI somqando abantu bandise ukusebenzisa indlela ezehlukeneyo ukuthi bakhudumale. Abanye basebenzisa ama-heater, ...

4 months ago | June 18, 2020

Umbono woMthunywa: Asivikeleni abantwana engozini

Kuqakathekile ukuthi abazali bafunde ukuhlala benakekela abantwababo ngaso sonke isikhathi khepha kulezinsuku zinengi ...

4 months ago | June 11, 2020

Isigqi somdladla: Ihlandla letshumi lane: Indlala

Trevor Mhlanga KUNGANI ubuso bukababa bungaziwa la ekhaya? Ekuseni inkukhu zisaphupha usephumile, kuze kube mnyama ...

5 months ago | May 16, 2020

‘KAZIHLALE ZIVALIWE IZIKOLO’ …bangabuyela abantwana siyafa

ABAZALI emakhaya akweleSouth Africa abakukhangelelanga ukubuyela kwabantwana esikolo nanko phela besabela impilakahle ...

SMS: Hlalani endlini bo!

UMKHUHLANE weCorona Virus udinga ukuthi silalele imilayo lemithetho nje kuphela. Singekela ukwenza njalo sizakhala ...

Zilolonge ufake i-mask uvikele i-Covid 19

ABANTU baseAfrika sekumele bahlale bezilolonga baphinde bazivale ngama-mask ukuze baqinise imizimba bavikele iCovid-19. ...

12 months ago | October 10, 2019

Indlela eziphephileyo zokwenza ucansi

UKUSEBENZISA ijazi lomkhwenyana ngendlela eqondileyo njalo zikhathi zonke kuqhubeka kungenye yendlela zokuvikela ...

1 year ago | August 29, 2019

Kuyini i-Kaposi’s Sarcoma?

KUMAVIKI ambalwa adluleyo besixoxa ngemihlobo yemvukuzane etshiyeneyo kanye lokuthi ingalawulwa kumbe ukuphathwa njani. ...

1 year ago | August 15, 2019

I-HPV le-HIV

OKUMQOKA 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokubamba imikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

1 year ago | July 18, 2019

IZITSHENGISELO ZE-HIV EMLONYENI

UGATSHA olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana soluveze ukuthi kulendlela ezimbalwa ezilakho ukuveza ...

1 year ago | June 13, 2019

HPV le HIV

Okuvelayo 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokuba lemikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

1 year ago | May 23, 2019

Ukuzwisisa ingulamakhwa

LANXA abantu abelatshwe izifo ezithelelwana emacansini (STIs) behle ngesilinganiso se-2 phesenti ngomnyaka ka2018 nxa ...

2 years ago | March 28, 2019

Inhlupho zalamuhla. . .Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili

Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili NGINGOWESIFAZANE ngisanda kubeletha. Sisathandana lobaba womntanami kodwa kafuni ...

2 years ago | February 21, 2019

Inhlupho zalamuhla: Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe?

Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe? UYISE womntanami kasebenzi okwenza angenelisi ukusinakekela ngendlela efaneleyo. ...

Incwadi yokufa iqakathekile

Phumulani Mpofu ABANTU abanengi jikelele emhlabeni ababoni ukuqakatheka kwencwadi yokufa. Incwadi yokufa iyisiqokoqela ...

2 years ago | February 6, 2019

Ukuguquka komumo womkhathi kusongela impilo yoluntu

Dennis Sinyolo BAKWETHU, umumo womkhathi uya uguquka minyaka yonke usongela impilo yoluntu. Kulobufakazi obusobala ...

2 years ago | January 17, 2019

Inhlupho zalamuhla: Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi

Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi Ngingowesifazane oleminyaka engu-32, ngithandana lendoda eleminyaka ...

Imfundo lilele elikuphakamisayo

NguDr Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium Bakwethu, ngiyathaba ukuba sibuye sixhumane njalo kuloluluhlu lwezindatshana ...

2 years ago | November 22, 2018

Ngasinda ngoba ngahlolwa igazi

 Paison Maringwa NXA ngikhumbula imbali yami ngizizwa ngisiba lokwesaba uma ngikhangela indlela engiphile ngayo.

2 years ago | November 8, 2018

Hlolwa igazi lamhlanje

INHLANGANISO yeTrinity incedisa umphakathi ukuthi bazi amalungelo abo ukuze bazithuthukise njalo.

Linganathi amaARVs angekho emthethweni

Tadiwa Nyatunga-Pfupa ABE-NATIONAL Aids Council bacebisa abantu bonke abakuhlelo lwama-antiretroviral therapy (ART) ...

2 years ago | November 1, 2018

Pheka loMaDube. . .Inhlanzi ezileviniga

INYAMA ayisathengeki kulezinsuku, ziphekele inhlanzi ngobunono obukhulu. Uzadla uncinde ngobumnandi kuphela.