Ezempilakahle – Health News

2 months ago | June 6, 2023

INAC iqinisa inhlelo zokulwisa ukutheleleka ngeHIV

Nobuhle Mgwaqo UKUNANZELELA ukuthi isabelo seMatabeleland South yiso esilenani eliphezulu labantu abalegcikwane leHIV ...

1 year ago | July 7, 2022

Inhlupho zalamuhla

Uyaphangisa ukuchitha NGIYINTOMBAZANA eleminyaka engu-21, ngendile, ngilohlupho lomkami nxa sisenza ezemacansini uthi ...

1 year ago | June 23, 2022

Kutholakale oyedwa ele-monkeypox eSouth Africa

Kutholakale oyedwa elomkhuhlane we-monkeypox eSouth Africa ngoLwesine. UMphathintambo wezeMpilakahle wakweleSouth ...

1 year ago | May 26, 2022

Uqakathekile lumuntu obizwa kuthiwe ngumama: Imbokodo

Kwasekuqaleni, uhle wagunyazwa, wazimaziswa watuswa njengomphephelisi lomsizi kaAdamu. Ubevele ekubonile uMvelingqangi ...

Ezothando

NGILIJAHA elileminyaka engu-23 ngidinga intombi eleminyaka ephakathi kwengu-21 kusiya ku-25 edinga umendo njalo engeke ...

Inhlupho zalamuhla

Ngingumfundi sengizithwele kodwa ngithandana labangu-3 Ngiyintombazanyane esencane, ngifunda ifomu 4 kodwa sekwenzakale ...

1 year ago | May 16, 2022

Ubhaxabula umkakhe kubangwa umlayezo ovela kumnewabo

Listen Ndlovu AMAPHOLISA esabelweni seManicaland achwayisisa ngendoda ebhaxabule umkayo ngogodo kubangwa umlayezo ovela ...

1 year ago | March 31, 2022

Ukulobola kwakuyikwakha ubuhlobo

KULIQINISO ukuthi abanye omama beAfrica bayalithanda isiko lamalobolo yiloba inengi labo lilethelwa ukuhlukuluzwa kanye ...

Ezothando

NGIYINDODA eleminyaka yokuzalwa engu-36 Ngimuhle njalo angilamntwana, ngidinga owesifazana wokuthatha oleminyaka ...

Inhlupho zalamuhla

Kangihloniphi umkami Ngilohlupho babakazi, unkosikazi wami kangihloniphi njengomkakhe. Ngihlala ngimtshela ukuthi lokhu ...

1 year ago | March 24, 2022

NGUBANI OWATHI OMAMA YIBO BODWA ABAZI UKUTHANDAZA LOKUPHEKA

KUNGANI sikhathi sonke obaba beyibo abakhanya bekhokhela ezindaweni ezitshiyeneyo lapho okuyabe kulomhlangano ...

Kangihloniphi umkami

Inhlupho zalamuhla NGIYINDODA eleminyaka emihlanu ithethe. Ngikhathazekile ngendlela unkosikazi wami akhuluma ngayo lami ...

Ezothando

NGILIJAHA elileminyaka engu-26 ngidinga umuntu ongumama engingaphilisana laye. Angangifonela loba abhale incwajana ...

1 year ago | March 17, 2022

Akula muntu owadalelwa ukubhaxabulwa

KULIQINISO ukuthi banengi omama abahleli ezindlini betshaywa ngomkabo sikhathi sonke kodwa bengayiboni into embi ...

1 year ago | March 7, 2022

Utholakala efile duze lendlu yakhe

Listen Ndlovu KULENDODA etholakale ifile duze lalapho ehlala khona ngemva kokukhelela kakhulu uMagwebu ebhawa. Umufi ...

2 years ago | January 24, 2022

Inyoka ibulala umntwana 5

Thokozile Mbedzi KULOMNTWANA oleminyaka emihlanu  wesigabeni seSection 12 eTriangle obhubhe kuyonale iviki edluleyo ...

2 years ago | January 11, 2022

Ufakwa inhliziyo yengulube aphile

ODOKOTELA baseMelika bancede impilo yenye indoda ebigula ngokuyifaka inhliziyo yengulube ngeviki edluleyo, okube ...

2 years ago | December 13, 2021

Ubulala umfowabo kumbango welifa

Thokozile Mbedzi KULEZELAMANI zesigabeni seDanyuwa koGutu ezimangalise abantu ngemva kokuba zibhuqane kwaba luthuli ...

Umbane ubulele ababili eNkenyane

Thokozile Mbedzi Zilokhu zitshe amathe izisebenzi zeThula 3 Mine Compound esigabeni seGonka  eNkenyane kulandela ukuzwa ...

2 years ago | October 22, 2021

Umuntu angaswela kumele ageziswe

BAKWETHU kule iviki bakaMalandela sizake sikhukhuze ithambo elivame ukukhathaza abanengi. Bakhona phela abaswela ...

Ubabazala ubamba iganyavu umalukazana

Ethel Ncube ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeZvishavane ngemva kokuba enye indoda ingenele umalukazana wayo ...

2 years ago | May 14, 2021

Kutholakale abangu-25 beleCovid-19 izolo, 2 bavela e-India

ILIZWE leZimbabwe ngoLwesine lithole abantu abangu-25 belegcikwane leCovid-19 phakathi kwabo ababili bavela elizweni ...

2 years ago | February 25, 2021

‘Kabala nkinga abahlatshiweyo’…Kuhlatshwa abedlula 400 koBulawayo

YiNtatheli kaMthunywa BEDLULA i-400 abantu bakoBulawayo asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCovid-19 ...

3 years ago | December 31, 2020

Abafazi abahlolwe imvukuzane njalonje

KULEZINSUKU umkhuhlane wemvukuzane uthwalise izizwe amagabha avuzayo. Sesedlula isikhathi sokwesaba umkhuhlane ...

3 years ago | December 24, 2020

Wathint’ Abafazi Wathint’ Imbokodo

Lesisitsho saqala ukuduma kwenye ingoma njalo amazwi alingoma ayekhuluma ngesibindi kanye lamandla abantu besifazane ...