Ezempilakahle – Health News

1 month ago | February 25, 2021

‘Kabala nkinga abahlatshiweyo’…Kuhlatshwa abedlula 400 koBulawayo

YiNtatheli kaMthunywa BEDLULA i-400 abantu bakoBulawayo asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCovid-19 ...

3 months ago | December 31, 2020

Abafazi abahlolwe imvukuzane njalonje

KULEZINSUKU umkhuhlane wemvukuzane uthwalise izizwe amagabha avuzayo. Sesedlula isikhathi sokwesaba umkhuhlane ...

3 months ago | December 24, 2020

Wathint’ Abafazi Wathint’ Imbokodo

Lesisitsho saqala ukuduma kwenye ingoma njalo amazwi alingoma ayekhuluma ngesibindi kanye lamandla abantu besifazane ...

4 months ago | December 7, 2020

Izaheke azibuyele endaweni yazo

Abafundi beMganwini High bahamba bengafakanga izaheke kuviki ephelileyo kukanti kwesatshelwa ukuthi kungaba lokugadla ...

4 months ago | December 3, 2020

Alidingakali ihaba nxa uzicomba

KUYINTO evamileyo ukuthi abantu besifazane bathande ukuzicombacomba ebusweni ukuze bakhuphule izinga lobuhle babo kodwa ...

4 months ago | December 1, 2020

Iyalwa iZimbabwe kumpi yobhubhane lweHIV

YiNtatheli kaMthunywa LAMUHLA umhlaba wonke jikelele ubambene kugujwa usuku lweWorld Aids Day ngenhloso yokukhumbula ...

4 months ago | November 26, 2020

‘Owesifazane akumelanga aziphathe njengendoda’

UKUBA ngumkhokheli ungowesifazana akutsho ukuthi kumele utshintshe uziphathe okwendoda ngoba abaholi abanengi ...

8 months ago | August 6, 2020

Hlola ukuthi inhliziyo yakho isebenza ngendlela ngesikhathi se-Covid 19

Umbuzo okumele uhlale uzibuza wona yikuthi yini ezabangela ukuthi uma usuhlaselwe ngumkhuhlane weCovid-19 ucine usiya ...

8 months ago | July 30, 2020

Umbono woMthunywa: Lungisa elokufa lingakaqoqodi!

NXA ungumzali kuqakathekile ukuthi ulungisise impilo yabantwabakho usaphila. Banengi asebedlula kulumhlaba abatshiye ...

8 months ago | July 20, 2020

IBulawayo iyakhokhela ngokuba yisidleke sabaleCovid-19

YiNtatheli kaMthunywa KUTHOLAKALE abantu abangu-36 asebebanjwe ligcikwane leCovid-19 koBulawayo osekusenza idolobho leli ...

9 months ago | July 9, 2020

Umbono woMthunywa: Lingasebenzisi imbawula endaweni ezivalekileyo

NGESIKHATHI somqando abantu bandise ukusebenzisa indlela ezehlukeneyo ukuthi bakhudumale. Abanye basebenzisa ama-heater, ...

9 months ago | June 18, 2020

Umbono woMthunywa: Asivikeleni abantwana engozini

Kuqakathekile ukuthi abazali bafunde ukuhlala benakekela abantwababo ngaso sonke isikhathi khepha kulezinsuku zinengi ...

10 months ago | June 11, 2020

Isigqi somdladla: Ihlandla letshumi lane: Indlala

Trevor Mhlanga KUNGANI ubuso bukababa bungaziwa la ekhaya? Ekuseni inkukhu zisaphupha usephumile, kuze kube mnyama ...

11 months ago | May 16, 2020

‘KAZIHLALE ZIVALIWE IZIKOLO’ …bangabuyela abantwana siyafa

ABAZALI emakhaya akweleSouth Africa abakukhangelelanga ukubuyela kwabantwana esikolo nanko phela besabela impilakahle ...

SMS: Hlalani endlini bo!

UMKHUHLANE weCorona Virus udinga ukuthi silalele imilayo lemithetho nje kuphela. Singekela ukwenza njalo sizakhala ...

Zilolonge ufake i-mask uvikele i-Covid 19

ABANTU baseAfrika sekumele bahlale bezilolonga baphinde bazivale ngama-mask ukuze baqinise imizimba bavikele iCovid-19. ...

1 year ago | October 10, 2019

Indlela eziphephileyo zokwenza ucansi

UKUSEBENZISA ijazi lomkhwenyana ngendlela eqondileyo njalo zikhathi zonke kuqhubeka kungenye yendlela zokuvikela ...

2 years ago | August 29, 2019

Kuyini i-Kaposi’s Sarcoma?

KUMAVIKI ambalwa adluleyo besixoxa ngemihlobo yemvukuzane etshiyeneyo kanye lokuthi ingalawulwa kumbe ukuphathwa njani. ...

2 years ago | August 15, 2019

I-HPV le-HIV

OKUMQOKA 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokubamba imikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

2 years ago | July 18, 2019

IZITSHENGISELO ZE-HIV EMLONYENI

UGATSHA olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana soluveze ukuthi kulendlela ezimbalwa ezilakho ukuveza ...

2 years ago | June 13, 2019

HPV le HIV

Okuvelayo 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokuba lemikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

2 years ago | May 23, 2019

Ukuzwisisa ingulamakhwa

LANXA abantu abelatshwe izifo ezithelelwana emacansini (STIs) behle ngesilinganiso se-2 phesenti ngomnyaka ka2018 nxa ...

2 years ago | March 28, 2019

Inhlupho zalamuhla. . .Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili

Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili NGINGOWESIFAZANE ngisanda kubeletha. Sisathandana lobaba womntanami kodwa kafuni ...

2 years ago | February 21, 2019

Inhlupho zalamuhla: Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe?

Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe? UYISE womntanami kasebenzi okwenza angenelisi ukusinakekela ngendlela efaneleyo. ...

Incwadi yokufa iqakathekile

Phumulani Mpofu ABANTU abanengi jikelele emhlabeni ababoni ukuqakatheka kwencwadi yokufa. Incwadi yokufa iyisiqokoqela ...