Ezempilakahle – Health News

9 mins ago | September 22, 2021

Ubabazala ubamba iganyavu umalukazana

Ethel Ncube ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeZvishavane ngemva kokuba enye indoda ingenele umalukazana wayo ...

4 months ago | May 14, 2021

Kutholakale abangu-25 beleCovid-19 izolo, 2 bavela e-India

ILIZWE leZimbabwe ngoLwesine lithole abantu abangu-25 belegcikwane leCovid-19 phakathi kwabo ababili bavela elizweni ...

7 months ago | February 25, 2021

‘Kabala nkinga abahlatshiweyo’…Kuhlatshwa abedlula 400 koBulawayo

YiNtatheli kaMthunywa BEDLULA i-400 abantu bakoBulawayo asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCovid-19 ...

9 months ago | December 31, 2020

Abafazi abahlolwe imvukuzane njalonje

KULEZINSUKU umkhuhlane wemvukuzane uthwalise izizwe amagabha avuzayo. Sesedlula isikhathi sokwesaba umkhuhlane ...

9 months ago | December 24, 2020

Wathint’ Abafazi Wathint’ Imbokodo

Lesisitsho saqala ukuduma kwenye ingoma njalo amazwi alingoma ayekhuluma ngesibindi kanye lamandla abantu besifazane ...

10 months ago | December 7, 2020

Izaheke azibuyele endaweni yazo

Abafundi beMganwini High bahamba bengafakanga izaheke kuviki ephelileyo kukanti kwesatshelwa ukuthi kungaba lokugadla ...

10 months ago | December 3, 2020

Alidingakali ihaba nxa uzicomba

KUYINTO evamileyo ukuthi abantu besifazane bathande ukuzicombacomba ebusweni ukuze bakhuphule izinga lobuhle babo kodwa ...

10 months ago | December 1, 2020

Iyalwa iZimbabwe kumpi yobhubhane lweHIV

YiNtatheli kaMthunywa LAMUHLA umhlaba wonke jikelele ubambene kugujwa usuku lweWorld Aids Day ngenhloso yokukhumbula ...

10 months ago | November 26, 2020

‘Owesifazane akumelanga aziphathe njengendoda’

UKUBA ngumkhokheli ungowesifazana akutsho ukuthi kumele utshintshe uziphathe okwendoda ngoba abaholi abanengi ...

1 year ago | August 6, 2020

Hlola ukuthi inhliziyo yakho isebenza ngendlela ngesikhathi se-Covid 19

Umbuzo okumele uhlale uzibuza wona yikuthi yini ezabangela ukuthi uma usuhlaselwe ngumkhuhlane weCovid-19 ucine usiya ...

1 year ago | July 30, 2020

Umbono woMthunywa: Lungisa elokufa lingakaqoqodi!

NXA ungumzali kuqakathekile ukuthi ulungisise impilo yabantwabakho usaphila. Banengi asebedlula kulumhlaba abatshiye ...

1 year ago | July 20, 2020

IBulawayo iyakhokhela ngokuba yisidleke sabaleCovid-19

YiNtatheli kaMthunywa KUTHOLAKALE abantu abangu-36 asebebanjwe ligcikwane leCovid-19 koBulawayo osekusenza idolobho leli ...

1 year ago | July 9, 2020

Umbono woMthunywa: Lingasebenzisi imbawula endaweni ezivalekileyo

NGESIKHATHI somqando abantu bandise ukusebenzisa indlela ezehlukeneyo ukuthi bakhudumale. Abanye basebenzisa ama-heater, ...

1 year ago | June 18, 2020

Umbono woMthunywa: Asivikeleni abantwana engozini

Kuqakathekile ukuthi abazali bafunde ukuhlala benakekela abantwababo ngaso sonke isikhathi khepha kulezinsuku zinengi ...

1 year ago | June 11, 2020

Isigqi somdladla: Ihlandla letshumi lane: Indlala

Trevor Mhlanga KUNGANI ubuso bukababa bungaziwa la ekhaya? Ekuseni inkukhu zisaphupha usephumile, kuze kube mnyama ...

1 year ago | May 16, 2020

‘KAZIHLALE ZIVALIWE IZIKOLO’ …bangabuyela abantwana siyafa

ABAZALI emakhaya akweleSouth Africa abakukhangelelanga ukubuyela kwabantwana esikolo nanko phela besabela impilakahle ...

SMS: Hlalani endlini bo!

UMKHUHLANE weCorona Virus udinga ukuthi silalele imilayo lemithetho nje kuphela. Singekela ukwenza njalo sizakhala ...

Zilolonge ufake i-mask uvikele i-Covid 19

ABANTU baseAfrika sekumele bahlale bezilolonga baphinde bazivale ngama-mask ukuze baqinise imizimba bavikele iCovid-19. ...

2 years ago | October 10, 2019

Indlela eziphephileyo zokwenza ucansi

UKUSEBENZISA ijazi lomkhwenyana ngendlela eqondileyo njalo zikhathi zonke kuqhubeka kungenye yendlela zokuvikela ...

2 years ago | August 29, 2019

Kuyini i-Kaposi’s Sarcoma?

KUMAVIKI ambalwa adluleyo besixoxa ngemihlobo yemvukuzane etshiyeneyo kanye lokuthi ingalawulwa kumbe ukuphathwa njani. ...

2 years ago | August 15, 2019

I-HPV le-HIV

OKUMQOKA 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokubamba imikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

2 years ago | July 18, 2019

IZITSHENGISELO ZE-HIV EMLONYENI

UGATSHA olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana soluveze ukuthi kulendlela ezimbalwa ezilakho ukuveza ...

2 years ago | June 13, 2019

HPV le HIV

Okuvelayo 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokuba lemikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

2 years ago | May 23, 2019

Ukuzwisisa ingulamakhwa

LANXA abantu abelatshwe izifo ezithelelwana emacansini (STIs) behle ngesilinganiso se-2 phesenti ngomnyaka ka2018 nxa ...

2 years ago | March 28, 2019

Inhlupho zalamuhla. . .Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili

Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili NGINGOWESIFAZANE ngisanda kubeletha. Sisathandana lobaba womntanami kodwa kafuni ...