Ezempilakahle – Health News

6 months ago | October 10, 2019

Indlela eziphephileyo zokwenza ucansi

UKUSEBENZISA ijazi lomkhwenyana ngendlela eqondileyo njalo zikhathi zonke kuqhubeka kungenye yendlela zokuvikela ...

7 months ago | August 29, 2019

Kuyini i-Kaposi’s Sarcoma?

KUMAVIKI ambalwa adluleyo besixoxa ngemihlobo yemvukuzane etshiyeneyo kanye lokuthi ingalawulwa kumbe ukuphathwa njani. ...

8 months ago | August 15, 2019

I-HPV le-HIV

OKUMQOKA 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokubamba imikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

9 months ago | July 18, 2019

IZITSHENGISELO ZE-HIV EMLONYENI

UGATSHA olubona ngezeMpilakahle kanye lokondliwa kuhle kwabantwana soluveze ukuthi kulendlela ezimbalwa ezilakho ukuveza ...

10 months ago | June 13, 2019

HPV le HIV

Okuvelayo 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokuba lemikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...

11 months ago | May 23, 2019

Ukuzwisisa ingulamakhwa

LANXA abantu abelatshwe izifo ezithelelwana emacansini (STIs) behle ngesilinganiso se-2 phesenti ngomnyaka ka2018 nxa ...

1 year ago | March 28, 2019

Inhlupho zalamuhla. . .Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili

Ufuna seqe umntwana elenyanga ezimbili NGINGOWESIFAZANE ngisanda kubeletha. Sisathandana lobaba womntanami kodwa kafuni ...

1 year ago | February 21, 2019

Inhlupho zalamuhla: Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe?

Ngingamalisa yini ukubona umntanakhe? UYISE womntanami kasebenzi okwenza angenelisi ukusinakekela ngendlela efaneleyo. ...

Incwadi yokufa iqakathekile

Phumulani Mpofu ABANTU abanengi jikelele emhlabeni ababoni ukuqakatheka kwencwadi yokufa. Incwadi yokufa iyisiqokoqela ...

1 year ago | February 6, 2019

Ukuguquka komumo womkhathi kusongela impilo yoluntu

Dennis Sinyolo BAKWETHU, umumo womkhathi uya uguquka minyaka yonke usongela impilo yoluntu. Kulobufakazi obusobala ...

1 year ago | January 17, 2019

Inhlupho zalamuhla: Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi

Silungiselela ukutshada kodwa kangisalufuni ucansi Ngingowesifazane oleminyaka engu-32, ngithandana lendoda eleminyaka ...

Imfundo lilele elikuphakamisayo

NguDr Dennis Mlandelwa Sinyolo eseBelgium Bakwethu, ngiyathaba ukuba sibuye sixhumane njalo kuloluluhlu lwezindatshana ...

1 year ago | November 22, 2018

Ngasinda ngoba ngahlolwa igazi

 Paison Maringwa NXA ngikhumbula imbali yami ngizizwa ngisiba lokwesaba uma ngikhangela indlela engiphile ngayo.

1 year ago | November 8, 2018

Hlolwa igazi lamhlanje

INHLANGANISO yeTrinity incedisa umphakathi ukuthi bazi amalungelo abo ukuze bazithuthukise njalo.

Linganathi amaARVs angekho emthethweni

Tadiwa Nyatunga-Pfupa ABE-NATIONAL Aids Council bacebisa abantu bonke abakuhlelo lwama-antiretroviral therapy (ART) ...

1 year ago | November 1, 2018

Pheka loMaDube. . .Inhlanzi ezileviniga

INYAMA ayisathengeki kulezinsuku, ziphekele inhlanzi ngobunono obukhulu. Uzadla uncinde ngobumnandi kuphela.

INac isifaka amakhondomu emabhawa

NguTumeliso Makhurane eseMasvingo INHLANGANISO yeNational Aids Council isisungule uhlelo lokutholisa amajazi omkhwenyana ...

1 year ago | October 18, 2018

Pheka loMaNdlovu

Ukudla kwesintu kuyakha umzimba njalo kuyawuqinisa. Zikholisele isitshebo sakho esimnandi esombhida wendumba ololaza, ...

Yiziphi izibonakaliso zemvukuzane yebele?

Kuwe Dokotela NGINGOWESIFAZANA oleminyaka engu-25 yokuzalwa. Selokhe kwaqala inyanga le abantu bagqoka izigqoko zombala ...

Ukuqakatheka kwencwadi yokuzalwa

Abantwana balethuba lokuthi bafunde ukuphila labanye abantwana njalo bakhe ubudlelwano labanye emphakathini. Ukuthi ...

1 year ago | October 11, 2018

Pheka leRainbow Hotel…Ezangaphakathi: Amathumbu lolusu lwenkomo

Nansi isitshebo esimnandi esihlabusa okwamagama sesintu ziphekele uziqume ulimi.

Kuqakatheke ngani ukusokwa kowesilisa

Kuwe Dokotela Ngilijaha elileminyaka engu-25 yokuzalwa. Sengike ngezwa ngokusokwa kodwa kulokunengi okubi esengizwe ...

Yazi ilungelo lakho

Phumulani Mpofu Inhlanganiso yeTrinity Project isincede abantu abanengi edolobheni lakoBulawayo lakwamanye amadolobho ...

1 year ago | October 4, 2018

Pheka loMaNcube: Inyama yenkukhu ele-buttermilk

UNGAYIPHEKA ngendlela eyodwa inyama yenkukhu icina isikudaka uze uthi ayimnandi ikanti hatshi sokumele utshintshe ...

2 years ago | September 27, 2018

Cholera: Umthakathi omkhulu yizandla zakho

Joseph Mutemani Mangena, Bsc Public Health (Nust) SIYAHLANGANA njalo Mthwakazi omuhle enkundleni lapho esiqinekisana, ...