Ezempilakahle – Health News

2 mins ago | January 11, 2022

Ufakwa inhliziyo yengulube aphile

ODOKOTELA baseMelika bancede impilo yenye indoda ebigula ngokuyifaka inhliziyo yengulube ngeviki edluleyo, okube ...

4 weeks ago | December 13, 2021

Ubulala umfowabo kumbango welifa

Thokozile Mbedzi KULEZELAMANI zesigabeni seDanyuwa koGutu ezimangalise abantu ngemva kokuba zibhuqane kwaba luthuli ...

Umbane ubulele ababili eNkenyane

Thokozile Mbedzi Zilokhu zitshe amathe izisebenzi zeThula 3 Mine Compound esigabeni seGonka  eNkenyane kulandela ukuzwa ...

3 months ago | October 22, 2021

Umuntu angaswela kumele ageziswe

BAKWETHU kule iviki bakaMalandela sizake sikhukhuze ithambo elivame ukukhathaza abanengi. Bakhona phela abaswela ...

Ubabazala ubamba iganyavu umalukazana

Ethel Ncube ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeZvishavane ngemva kokuba enye indoda ingenele umalukazana wayo ...

8 months ago | May 14, 2021

Kutholakale abangu-25 beleCovid-19 izolo, 2 bavela e-India

ILIZWE leZimbabwe ngoLwesine lithole abantu abangu-25 belegcikwane leCovid-19 phakathi kwabo ababili bavela elizweni ...

11 months ago | February 25, 2021

‘Kabala nkinga abahlatshiweyo’…Kuhlatshwa abedlula 400 koBulawayo

YiNtatheli kaMthunywa BEDLULA i-400 abantu bakoBulawayo asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCovid-19 ...

1 year ago | December 31, 2020

Abafazi abahlolwe imvukuzane njalonje

KULEZINSUKU umkhuhlane wemvukuzane uthwalise izizwe amagabha avuzayo. Sesedlula isikhathi sokwesaba umkhuhlane ...

1 year ago | December 24, 2020

Wathint’ Abafazi Wathint’ Imbokodo

Lesisitsho saqala ukuduma kwenye ingoma njalo amazwi alingoma ayekhuluma ngesibindi kanye lamandla abantu besifazane ...

1 year ago | December 7, 2020

Izaheke azibuyele endaweni yazo

Abafundi beMganwini High bahamba bengafakanga izaheke kuviki ephelileyo kukanti kwesatshelwa ukuthi kungaba lokugadla ...

1 year ago | December 3, 2020

Alidingakali ihaba nxa uzicomba

KUYINTO evamileyo ukuthi abantu besifazane bathande ukuzicombacomba ebusweni ukuze bakhuphule izinga lobuhle babo kodwa ...

1 year ago | December 1, 2020

Iyalwa iZimbabwe kumpi yobhubhane lweHIV

YiNtatheli kaMthunywa LAMUHLA umhlaba wonke jikelele ubambene kugujwa usuku lweWorld Aids Day ngenhloso yokukhumbula ...

1 year ago | November 26, 2020

‘Owesifazane akumelanga aziphathe njengendoda’

UKUBA ngumkhokheli ungowesifazana akutsho ukuthi kumele utshintshe uziphathe okwendoda ngoba abaholi abanengi ...

1 year ago | August 6, 2020

Hlola ukuthi inhliziyo yakho isebenza ngendlela ngesikhathi se-Covid 19

Umbuzo okumele uhlale uzibuza wona yikuthi yini ezabangela ukuthi uma usuhlaselwe ngumkhuhlane weCovid-19 ucine usiya ...

1 year ago | July 30, 2020

Umbono woMthunywa: Lungisa elokufa lingakaqoqodi!

NXA ungumzali kuqakathekile ukuthi ulungisise impilo yabantwabakho usaphila. Banengi asebedlula kulumhlaba abatshiye ...

1 year ago | July 20, 2020

IBulawayo iyakhokhela ngokuba yisidleke sabaleCovid-19

YiNtatheli kaMthunywa KUTHOLAKALE abantu abangu-36 asebebanjwe ligcikwane leCovid-19 koBulawayo osekusenza idolobho leli ...

2 years ago | July 9, 2020

Umbono woMthunywa: Lingasebenzisi imbawula endaweni ezivalekileyo

NGESIKHATHI somqando abantu bandise ukusebenzisa indlela ezehlukeneyo ukuthi bakhudumale. Abanye basebenzisa ama-heater, ...

2 years ago | June 18, 2020

Umbono woMthunywa: Asivikeleni abantwana engozini

Kuqakathekile ukuthi abazali bafunde ukuhlala benakekela abantwababo ngaso sonke isikhathi khepha kulezinsuku zinengi ...

2 years ago | June 11, 2020

Isigqi somdladla: Ihlandla letshumi lane: Indlala

Trevor Mhlanga KUNGANI ubuso bukababa bungaziwa la ekhaya? Ekuseni inkukhu zisaphupha usephumile, kuze kube mnyama ...

2 years ago | May 16, 2020

‘KAZIHLALE ZIVALIWE IZIKOLO’ …bangabuyela abantwana siyafa

ABAZALI emakhaya akweleSouth Africa abakukhangelelanga ukubuyela kwabantwana esikolo nanko phela besabela impilakahle ...

SMS: Hlalani endlini bo!

UMKHUHLANE weCorona Virus udinga ukuthi silalele imilayo lemithetho nje kuphela. Singekela ukwenza njalo sizakhala ...

Zilolonge ufake i-mask uvikele i-Covid 19

ABANTU baseAfrika sekumele bahlale bezilolonga baphinde bazivale ngama-mask ukuze baqinise imizimba bavikele iCovid-19. ...

2 years ago | October 10, 2019

Indlela eziphephileyo zokwenza ucansi

UKUSEBENZISA ijazi lomkhwenyana ngendlela eqondileyo njalo zikhathi zonke kuqhubeka kungenye yendlela zokuvikela ...

2 years ago | August 29, 2019

Kuyini i-Kaposi’s Sarcoma?

KUMAVIKI ambalwa adluleyo besixoxa ngemihlobo yemvukuzane etshiyeneyo kanye lokuthi ingalawulwa kumbe ukuphathwa njani. ...

2 years ago | August 15, 2019

I-HPV le-HIV

OKUMQOKA 1. Ukuziphatha okukubeka engozini yokubamba imikhuhlane ethelelwana emacansini efana leHIV kulakho ukukubeka ...