Akula muntu owadalelwa ukubhaxabulwa

17 Mar, 2022 - 00:03 0 Views
Akula muntu owadalelwa ukubhaxabulwa

uMthunywa

KULIQINISO ukuthi banengi omama abahleli ezindlini betshaywa ngomkabo sikhathi sonke kodwa bengayiboni into embi ngalokhu.

Phela uya uzwe kuthiwa “nxa iviki ingaphela ubaba engangitshayanga ngiyabe ngingasezwa kuhle.

Phela ukungitshaya kwakhe kutshengisela ukuthi uzama ukungiqondisa ngoba uyangithanda”.

Lo ngumcabango omubi osowangena omama abanengi njalo otshengisela ukuthi loba inengi labo lifundile lilokhu lilawo umcabango woncindezelo.

Ngempela akula muntu owadalelwa ukuba yingungu yomunye umuntu.

Ukuhlukuluzwa kwabomama ngalindlela kungenye yezinhlupho ezinkulu lapha emhlabeni njalo kuyinto eqhubekayo yiloba abantu befundiswa nsuku zonke ukuthi akulunganga ukukwenza lokhu.

Ukubhaxabula umama kuhlasela impilakahle yakhe, kumthathela ukuzithanda kwakhe kanye lokumlimaza engqondweni ezikhathini ezinengi.

Ukuhlukuluzwa kwabomama kugoqela yonke into eyenziwa kibo ebangela ukuthi bazwe ubuhlungu kumbe bazizwe angani bayeyiswa yiloba ngasiphi isikhathi.

Sokuleminyaka eminengi kusukela kwaqalwa izinhlanganiso zabomama ezinengi ezilenhloso yokuthanyela ukuhlukuluzwa kwabomama emhlabeni wonke.

IAfrica layo ayisalelanga kulo umkhankaso ngoba zinengi inhlanganiso esezasungulwayo ezijonge ukuphathisa omama.

Lamhla omama sebethola ukukhangelelwa inhlupho zabo ngenxa yalezinhlanganiso.

Ezinye inhlobo zokuhlukuluzwa kwabomama zigoqela ukuhlukuluzwa kwabantwana abangamankazana, ukubanjwa iganyavu, ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi umkakho wakukhiphela amalobolo, ukuncindezelwa ukuthi uzithengise umzimba kunye lokuhlukuluzwa ngamanye amadoda emsebenzini.

Esikhathini esinengi imbangela yokuhlukuluzwa kwabomama ikakhulu ukutshaywa kwabo yikuthi amadoda amanengi akhula etshelwa ukuthi umfazi unjengomntwana, lapho aphambanisa khona kumele ajeziswe ngokutshaywa.

Yikho nje abesilisa nxa bekhuluma ngabantwana bagoqela lomama phakathi.

Lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba omama bacina sebetshaywa kakhulukazi okokuthi uthola omunye esengolimeleyo kumbe ogogekileyo ngoba umkakhe esebenzise isikhali esesabekayo ngesikhathi emtshaya.

Zinengi njalo ezinye imbangela zokutshaywa kwabomama ezindlini ikakhulu lapho okuthiwa khona ubaba nguye inhloko yomuzi akumelanga aphikiswe nxa kulomuntu obona angani angaphikisana laye kumele ajeziswe.

Abanye labo bathi njengoba indoda ikhupha inotho yayo lapho ithatha umfazi sokumele iphathe umkayo njengempahla yayo njalo yenze lokhu ekufunayo ngaye.

Kambe singathi lokhu yikho okubangela ukuthi obaba batshaye omkabo kumbe nje yikungaziphathi kumbe ukuzekelela kwabobaba kuphela nje.

Amanye njalo amaqembu athi enye imbangela yokuhlukuluzwa kwabomama ngalindlela yikuhlupheka kwabantu.

Kubikwa ukuthi nxa emzini kulokuswela okukhulu kusuka kube lokungezwani phakathi kwabazali okokuthi indoda icina izizwa amandla ngokutshaya umkayo.

Bagcizelela ngokuthi nxa indoda yona ivele ikhangelelwe ukuthi ibe yiyo ephethe njalo enakekela imuli yayo, isisehluleka ukukwenza lokhu icina isidinga ezinye indlela zokukhumbuza abantu ukuthi yona yiyo umkhokheli womuzi.

Ukutshaywa kwabomama kubangela ukuhlupheka kwabantu abanengi ikakhulu abantwana ngoba kwezinye izikhathi abantwana bacina bengasaphilisani kuhle labanye ngenxa yokulwa abakubona ngekhaya nsuku zonke.

Abafazi ikakhulu abazithweleyo balakho ukulahlekelwa zinkonyane zabo njalo kwezinye izikhathi kungacina kubangela ukufa.

Nxa kuyikuthi indoda isuke yatshaya umkayo yamlimaza kabi kumbe yambulala ingacina isisiya entolongweni okuzabangela ukuthi abantwana basale bengelaye umuntu wokubanakekela ikakhulu nxa ubaba ubenguye onakekela imuli yakhe.

Okuqakathekileyo yikuthi njengoba siphakathi kwenyanga yabesifazane omama kabahlaliswe phansi kumbe badingelwe amabhuku kumbe nje ezinye indlela zokubafundisa ngamalungelo abo ukuze nxa kuyikuthi bazithole sebengaba-hlukuluzwayo ngendlela ezithize babelakho ukuzivikela ngemithetho etshiyeneyo eyabekelwa bona.

Sonke siyabuzwa ubuhlungu, kungakhathalekile ukuthi ungowesifazane kumbe owesilisa.

Ngithemba nxa indoda layo itshaywa ngomunye umuntu iyabuzwa ubuhlungu njalo iyabubula kungakho ke kumele amadoda onke ananzelele ubuhlungu abuzwa nxa etshaywa abesecabanga ukuthi angezwa kanjani angahlala ebuzwa ubuhlungu lobu nsuku zonke.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds