NGUBANI OWATHI OMAMA YIBO BODWA ABAZI UKUTHANDAZA LOKUPHEKA

24 Mar, 2022 - 00:03 0 Views
NGUBANI OWATHI OMAMA YIBO BODWA ABAZI UKUTHANDAZA LOKUPHEKA Imbokodo

uMthunywa

KUNGANI sikhathi sonke obaba beyibo abakhanya bekhokhela ezindaweni ezitshiyeneyo lapho okuyabe kulomhlangano oqakathekileyo?

Kungabe kusemidlalweni, emihlanganweni, esikolo, emsebenzini kumbe emisakazweni lasemaphepha-ndabeni?

Omama bona ubabona gqo besenza imisebenzi efana lale.

Kukalutshwana ukuthi uthole omama bekhokhela emibuthanweni eqakathekileyo njalo sisuka sizibuze ukuthi kungani bengami phambili nxa sokusiza ezintweni eziqakathekileyo?

Siyazibuza ukuthi kungani njalo sithola ukuthi omama yibo abatholakala beyibo abemukela amadoda aqakathekileyo ngokugiya lokuhlabelela kodwa kungathiwa sokumele kube lomuntu owamukela isethekeli kumbe lo ohloniphekayo ngamazwi uthole sokusukuma indoda?

Ezikhathini ezinengi sithola ukuthi omama bacina beyibo abaphiwa indawo yokuthi babe yibo abathandazayo okuyinto eyandise ukubalekelwa ngabesilisa yiloba sisazi ukuthi umuntu wonke uyakwazi ukuthandaza.

Ngubani owathi omama yibo bodwa abazi ukuthandaza lokupheka?

Kuyinto ebuhlungu kakhulu le, ukuthi omama bakhanye beyibo abaphiwa imisebenzi elula kuthi obaba abayibo abacatshangelwa ukuthi yibo abakhaliphileyo baphiwe imisebenzi engani ilukhuni.

Kusuka kwenze umfazi walamuhla ongani usebona umumo wezinto ngelihlo elidingisisayo acabange ukuthi omama babonakala njengabantu abangakhaliphanga kangako okokuthi bangenelisa ukwenza imisebenzi efuna ukucabangisisa.

Kuyinto emqoka ukuthi abantu bananzelele njalo bakuzwisise ukuthi omama balakho ukwenza ngcono kulabobaba ezintweni ezitshiyeneyo.

Balakho labo ukukhuluma izinto ezilengqondo ezilakho ukuletha intuthuko elizweni njalo balawo amacebo ajulileyo njalo alomkantsho.

Kulento ekhathazayo njalo esisuka siyinanzelele ngabemisakazo lamaphephandaba.

Esikhathini esinengi uthola ukuthi kukhanya kungamadoda wodwa ethula indaba ezimnandi.

Uzathola ukuthi nxa kulendaba eyethulwayo umuntu oqakathekileyo abakhuluma laye ngumuntu wesilisa.

Nxa kufunakala imicijo kumuntu oyingcitshi singathi udokotela, sithola ukuthi bakhetha owesilisa sikhathi sonke kodwa banengi odokotela besifazane.

Kungani kungalandwa abantu besifazane ezikhathini ezinengi bona bekhona abangakhuluma ngendaba eziyabe zisegudwini?

Uthola ukuthi loba bekhuluma nje labantu emgwaqweni esikhathini esinengi ngobaba abakhethwayo.

Akusikho na ukuthi abesifazane banengi kulamadoda elizweni lethu?

Kuyamangalisa sibili ukuthi omama baphiwa amathuba amalutshwana kulawabobaba bona beyibo abanengi elizweni leli.

Ungananzelela abesifazane emisakazweni, emaphephandabeni lakumamagazini babukezwa njengemiceciso.

Kuyinto efanayo ngoba lapha sithola ukuthi omama yibo abasuka bakhitshwe ngendlela esakubukezwa kumbe ukucecisa nje kodwa nxa kungaphuma i-adivethi yokuthengisa izinto ezinhle, ezidulayo kumbe eziqakathekileyo sithole kungobaba asebesetshenziswa.

Lokhu kucina kusenza omama bazizwe beyimpahla yokusebenzisa nje ezintweni ezingaqakathekanga kangako ezingadingi ukusebenzisa ingqondo kumbe ukukhalipha.

Nxa kukhulunywa ngendaba eziqakathekileyo sihlala sibona imifanekiso yabobaba kuphela lokhu yinto emele ikhangelisiswe ngoba phela bakhona omama abaziyo ngalokhu okuyabe kukhulunywa ngakho.

Sinanzelela njalo emisakazweni ukuthi nxa kumele kube lomuntu ohloniphekayo kumbe singathi oqakathekileyo kudingwa unozindaba oyindoda ukuthi abenguye ombuza imibuzo njalo kukalutshwana ukuthi sithole kungumuntu ongumama okhethiweyo.

Osokumele kwenziwe ngabomama yikuqala ukukhankasela ukuthi bathole amathuba afanayo njalo bathole labo ukuzwiwa ngezifiso kanye lemibono yabo.

Abemisakazo bamele baqale ukubona abafazi njengabantu abalakho okokukhuluma okuqakathekileyo ngoba lokhu kuliqiniso mpela.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds