Ukuhluzwa kwengwalo

11 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Ugwalo: Emfuleni Wezinyembezi: Olwalotshwa ngu Ezekiel   S K Hleza

Silokhu siphakathi kwesahluko sethu sesibili. Phakathi kwamavinkili lapho abantu abahlangana khona bechitha isikhathi bendawonye sinanzelela njalo ukuthi yisikhathi lapho abantu abenelisa ukuxoxa ndawonye babuye njalo                                                                                   babonisane ngokunengi okuphathelane lempilo.

Yisifundo esisinanzeleleyo njalo kungesiqakathekileyo ukubana abantu kumele babe lesikhathi sokuphumuza ingqondo endaweni zokuhlangana baxoxe. Yikho lapho okuphuma khona amacebo athile ngempilo, abantu njalo abenelisa ukuqondisana ukwakhana kanye lokubonisana ngezinto ezitshiyeneyo zempilo.

Umbono wendawo zokuzilibazisa sowahamba wakhulelwa ngamandla otshwala kwasuka kwaba sengathi nxa abantu besiyabuthana kumele bahlangane ngotshwala kukanti ngumbono omuhle okwamagama olakho njalo lokugcina abasakhulayo ontanga bendawonye beqoqekile bevikelekile befunda ngamathuba okuthuthukisa impilo zabo.

Emavinkilini lapha indoda enguMakhombela yayilokhu ithule nje ilalele ingxoxo zonke ezaziqhubeka emphakathini lapha, yona ke yindoda eyayihlelekile okwamagama ngezempi. Kwathi nje ngemva kwesikhathi yasivula umlomo wayo ilubhekise kuSibanda. Wamkhumbuza ngelithi bangamadoda esigabeni lapha alamagama aziwayo ngitsho lakuHulumende. Okusobala yikuthi uHulumende laye kukhona akukhangeleleyo kibo ngokokunakekelwa kanye lokulondolozwa kwezelizwe.

Kwakungumlandu wabantu abafana loSibanda lo ukuthi babone ukuthi abekho abantu ababefaka itshefu ebantwini lapha behlanyela umoya ongasiwo. Umbuzo omkhulu ngothi wona umoya ongasiwo ngumoya bani ebantwini lapha kumbe esigabeni. Siyamuzwa-ke uMakhombela eseyisombulula indaba ethi abantu abatshumayela ivangeli elithi intambo zombuso kumele ziyebantwini abamnyama abafuneki esigabeni, ngabantu okungamelanga ngitsho bavunyelwe bekwenze lokho bengabantu abathunywa zinhlanganiso ezingaqondakaliyo ezihlose ukubhidliza umbuso ophilayo, kungumbuso ophetheyo njalo.

Simbona-ke uSibanda ezigeza ukuthi yena kwesakhe isigaba abekho abathengisi, ngabantu abasebenzelana loHulumende kungela khophe, aze anike lomzekeliso wala madoda amabili uMalandu loMasuku ukuthi kunjenje babhadla entolongweni badla lezinyamazana ngenxa yokungavumelani lombuso. Kukhona esizathanda ukukulandela lapha ngoMakhombela lo okhanya elandelela amanye amadoda ukuze kube lesiqiniseko sokuthi izenzo zabo kaziwuchithi umbuso wabelungu, loba nje bona bengabantu abansundu.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds