Sigiya Ngoludala: Intombi elaliswa lenyamazana kayaze yenda

18 Aug, 2021 - 16:08 0 Views
Sigiya Ngoludala: Intombi elaliswa lenyamazana kayaze yenda

uMthunywa

NOMA nje abadala babethi okukhulu akulamkhosi kodwa nje liyakholakala elithi inkunzi emnyama iyona amathole. Kambe ingekela kanjani ukukwenza lokhu njengoba nje amathole la azabe ephuma ekhalweni lwayo?

Angithi abadala babengasomi mhla bethi uthango luyawadla amakhomane njalo inkukhu iyawanatha amaqanda ayo. Kunjalo sibili kakho ongakwaziyo lokhu ukuthi kuyenzakala. Kukhona njalo ezinye inkukhu ezinatha amaqanda ezinye zithi zikhaliphile kodwa zazikhawule mhla zithole amawumila kumbe sezibonakele zatshiswa imlomo.

Lapha ke Mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe ngijonge ukuchazela uzulu ngendaba ezenzakala empilweni kodwa abanye abantu abazithaya indiva ngoba bengazazi ukuthi ziyingozi kumbe bengakaze azibona.

Angithi nje kukhona amantombazana ozwa kuthiwa lwana seze waguga engakendi kodwa amadoda uyawathola amane amtshiye kungakatshoni ilanga. Kunjalo sibili lokhu kuyenzakala kodwa balutshwana abathwala izikhali bayekuthi nyoka ngiluma ukuze bazwe ngendaba le.

Khona vele esikhathini esinengi indaba le yayisinde abantu baphongukudela nje bethi kuzazilungela nje. Lokhu kungenxa yokuthi indaba le iyabe idalwe ngumatholwane esikhathini esinengi kungakhathalekile ukuthi ngowekhaya kumbe ngowakweyinye indawo.

Nanzelela ukuthi esikhathini esinengi umuzi olabazali abalomatholwane akuvamanga ukuthi amantombazana akhona ende. Lokhu kudalwa yikuthi ayabe elala lezinanakazana lezi okuyikho okudala uhlupho lolu.

Phela umatholwane lo udala ukuthi intombi nxa ihamba emphakathini noma nje ibumbekile ngokwesimo kanye lesimilo kodwa amajaha angaze ayikhwabitha noma. Noma nje ayabe ekhona amalutshwana ayihahabelayo kodwa uthando lwakho kalwaze lwaya ndawo ngoba umatholwane uyabe eyingcolisile intombi le.

Khona nxa intombi ilala lomatholwane yayikuzwe ngokuthi iyabe iphupha ilele lowesilisa esikhathini esinengi kwesinye isikhathi ithi nxa ivuka ithole isijuluka umhluzi mvelo. Lokhu kwakwenzeke kwabanye kodwa nje akuvamanga ukuthi kubonakale sobala. Okunye njalo okwakuveze ukuthi intombi ilala lomatholwane yikuthi lemizwa yayo iba khatshana njengoba nje umzimba uzabe usujwayele isinanakazana lesi.

Ngalokhu ke lamadoda ayabe engayikhwabithi intombi ngoba isithelo sayo siyabe sesizindenda zodwa singaselakho ukukhudumala. Intombi enjalo ingaze ithathe ziphunzi bani kayaze yalunga ngoba lesinanakazana lesi sizabe siyihlezi emahlombe.

Amanye amantombazana aze aphethe ngokuba labantwana abalaboyise abatshiyeneyo ngoba iyabe ingekho indoda emjabulelayo, sonke amadoda ayabe emlanda ngenhloso yokuziphumuza nje ebuhlungwini bosane lwemvelo.

Ungalibali phela ukuthi lasemajaheni kuyenzakala ukuthi ijaha balilalise lesinanakazana. Lakho ke kunjalo ijaha lakhona kalaze lathola intombi eqotho ngoba wonke amantombazana ayabe engalikhwabithi njalo intombi yakhona kayaze yajabula yajula nxa ithe yahlangana lejaha elinjalo imana izwe angani ijaha leli liyalenwaya nje.

Kwesinye isikhathi ijaha elinjalo limana laliwe ngamantombazana wonke njalo liyabe lingelaso isifiso esikhulu sokuba lentombi. Ijaha leli kwesinye isikhathi liyabe lithi nxa libona intombi lizwe lidinwa nje lingafuni ngitsho lokukhuluma layo.

Kunjalo ke mahlabezulu ngakho intombi kumbe ijaha elinjalo lalisile ngemva kokuba abazali balo kumbe lona lingathwale izembe layakuthi nyoka ngiluma. Nxa lithe lathola umuntu okwaziyo akwaze kwaba yinto enzima lokhu ngoba uzamana alilumeke, athiye umzimba walo wonke abuye aligezise kuphume ingcekeza yonke le edala isidina emzimbeni walo njalo akwaze kwaphinda kwenzakala lokhu nxa kusebenzekile.

Khona kuvame ukuthi nxa umuntu osebenze ijaha kumbe intombi le ekwazi ukusebenza omatholwane laba abayabe belala lomuntu lo omsebenzileyo babuyele kumnikazi bayemtshaya kumbe bayelala laye labantwabakhe.

Kunjalo bakaMalandela ngalokhu kuqakathekile ukuthi sinakekele imuli zethu njalo sinanzelele ezinye izenzo esizenzayo ngoba zibulalela abantwana ikusasa labo. Ngalokhu kuhle ukunanzelela ezinye izenzo ezenzakala emulini zethu kusasemasinya ukuze zingadali ingozi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds