ULIMI LOMUMO

11 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
ULIMI LOMUMO

uMthunywa

Ngiyalamukela njalo bafundi kuzifundo zethu zolimi lomumo.  Sikhumbuzane njalo ukuba ekukhulumeni kwethu kasimane siphose nje amazwi. Ngesikhatshana esifitshane kumele senelise ukukhetha amazwi aqondileyo njalo amkelekileyo kulabo esiwaqondise kubo kusiya ngomumo esiyabe sizithola phakathi kwawo. 

Siyazibuza ukuba sikhuluma lobani, singaphi kuvele kusenzakalani? Ubudlelwano bethu lalabo esikhuluma labo buqakathekile njalo kukhona abantu okumele sizehlise kakhulu kubo, abantu abadala jikelele ikakhulu abangomhlonitshwa abanjengababalisi lezinye iziphathamandla ezinjengabafundisi. Laba ngabantu esingahlobani labo kodwa sihlanganiswa ngokuthize okungaba ngumsebenzi lemfundo.

Yebo kambe lanxa iqiniso kumele likhulunywe sonke isikhathi kusaqakathekile ukuba likhulunywe njani. Okutsho ukuba ikhona indlela eyamkelekileyo eyokwethula iqiniso kubuye kube leyinye engamkelekanga. Lokhu kutsho ukuthi kwesinye isikhathi lanxa sikhuluma iqiniso kumele sikhekheleze, sigcwigcwize ukuze singakhubi labo esikhuluma labo, inkulumo yethu yamkeleke kibo.

Nansi imizekeliso yemumo sibonisane inkulumo engamkeleka laleyo engeke yamkeleka kunye lezizatho zakhona.

1)UmntakaMaNcube bengivele ngikwazi ukuthi ngudanda, nguye ovale umnyango. Ubevele engenzani?

a) Inkulumo engaphezulu kayiqondanga, iqubula ulaka kulowo olaleleyo ngoba iyathuka njalo yenza lowo okukhulunywa ngaye azikhalale alahle ithemba. Iyeyisa linkulumo, ilokudelela phakathi.

b) Inkulumo eqondileyo bekungaba: UmntakaMaNcube uyaphuza ukubamba izifundo/uthathela kakhatshana yikho enganzanga kuhle. Angaphiwa isikhathi esaneleyo angenza ngcono.

Inkulumo le eguquliweyo iqondile ngoba iyakha njalo ilenhlonipho, iyakhuthaza lowo okukhulunywa ngaye ukuba asebenze ngamandla ngoba elalo ithuba lokwenza ngcono. Linkulumo kayitheni umuntu imenze alahle ithemba kodwa ipha ithemba.

2a) Izilima zonke kuthiwe zihlalele phambili ukuze zingasichitheli isikhathi zisiza ngaphambili.

c) Inkulumo engaphezulu kayilunganga ngoba ilokweyisa, kayitshengisi ukubahlonipha lababantu. Ibuya ibelokubasola laba abakulesisimo okuyinto embi. Inkulumo eqondileyo eletha umbiko ofananayo ngendlela eyamkelekileyo bekungaba: Kuyacelwa ukuba nxa bekhona abakhubazekileyo bahlalele phambili ukuze kubelula ukuba bafinyelele phambili.

Linkulumo ilenhlonipho njalo kayichothozi njalo kayila kusola.

UMSEBENZI

Akuzame mfundi ukulola ingqondo utsho ukuba inkulumo eqanjwe ngaphansi ingafanela wuphi umbuthano.

Isibonelo: Sengamhlophe kujatshulelwa ingane ezelweyo.

IMIBUZO

a) Langenkathezo lezo

b) Mehlomadala

c) Phepha

d) Ekuhle ngekhaya

e) Amakwaluwa

f) Nanto, nanto, walithela emambuleni

g) Umusa kaNkulunkulu ubelathi sesisiya emakhaya

h) Izinyoka zonke zako Zibanyana zilikhangele

i) Khisimusi, khisimusi.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds