Umuntu angaswela kumele ageziswe

22 Oct, 2021 - 12:10 0 Views
Umuntu angaswela kumele ageziswe

uMthunywa

BAKWETHU kule iviki bakaMalandela sizake sikhukhuze ithambo elivame ukukhathaza abanengi. Bakhona phela abaswela kusukisela beqala ukuzala umuntu weNkosi aze ayeqedela ithumbu phansi okwembambayila. Kakho ongakujabulela lokhu bakaMalandela ngoba wonke umuntu uyamfuna umntwana.

Yebo kambe kulezinsuku inengi labantu selintula leganga nje kalisazi lutho ngezamasiko. Ubunzima bakhona yikuthi abantu laba abangazi lutho inengi labo yibo abahlala bekhala ngenhlupho ezifana laloluhlupho engikhuluma ngalo kodwa baswele ukuthi bangayaqoqoda kwelakobani iguma.

Injalo impilo babengasomi phela oNdukuzibomvu amajaha amahawu nxa babethi ukungazi kufana lokufa. Yikho ke ukufa kwakhona lokhu ababekutsho esengikucazulula lapha. Kambe ngubani ongakumela ukuhlala eswela yena esazi ukuthi kwelatshwa njani? Lokhu kungafana xathu lodla isikuba impuphu ikhona.

Usizi olukhona yikuthi inengi labantu abatsha lisuka lephulele iziqu endlebeni liyitshaye indiva indaba efana lale engikhuluma ngayo lingazi ukuthi ikusasa lize lezinjani. Kungenzakala kulowo oyitshaye indiva ahlangane lakho lokhu kwelizayo kodwa kuyabe kungasasizi ngoba selidume ledlula latshiya amaqanda.

Angithi nje lapha ngizokwabelana lamahlabezulu mayelana lokugeziswa kwalowo osweleyo ngakho ngizayixhanxatha indaba le ngiyitshiyele abadala ababonwa ngoMandulo. Lapha kwakuthi owesifazana angaswela abadala badingisise ngendlela ezinengi ukuthi kungabe kudalwe yini baze basibone isikhundla okuphakwe khona imvumba.

Lapho ke kwakusetshenziswa indlela ezehlukeneyo ekwelapheni osweleyo kodwa lami ngizaqhoba ezinye zakhona. Eyokuqala kwakuthathwa lowo osweleyo ahambe lesalukazi esingasayi ngitsho lemazibukweni singene laye iganga siphethe amanzi esiziba esithuleyo. Lokhu kwakusenziwa ekuseni kakhulu kusasempondo zankomo ngoba kukholelwa ukuthi olungiswayo lo uyamukela impilo entsha.

Ekuseni lapha isalukazi sizamthatha lo osweleyo engakaze wahlangana lowesilisa ngemva kokuswela kwakhe sifika laye egangeni sithathe ikhanda lengquwani kanye lempande zexolo lenkonyane kanye lezinye izihlahla engingeke ngazibetha ngamagama kufakwe emanzini la. Ngemva kwalokho isalukazi lesi sizathi osweleyo lo ame phezulu kwengqulwani simthele ngamanzi la sikhuza umoya.

Lokhu kuhlamba kwenziwa ngapho osweleyo lo egqokile kuthi ngemva kwalokho kuthiwe akhiphe impahla lezi azigqokileyo zisale phezulu kwengqulwane le zigqitshelwe yena agqoke ezintsha ezimhlophe abuyele ekhaya lalesisalukazi anganyemukuli.

Kwesinye njalo isikhathi kwakuthi owesifazana aswele ngenxa yokuba kube lesifungo thile emdenini wakibo kandoda lowakwabo. Lokhu kuvame ukubonakala nzima kodwa khona kwelatshwa ngokuthathwa kwalaba abathetheneyo badonselane ithambo ledolo leyinye inyamazana liluhlaza lifakwe imitshana egoqela impande zejoyana kanye lezinye engingeke ngazibetha ngamagama.

Ithambo leli bazalidonselana baze balehlukanise omunye ayewela kude. Kwakuthi kungaqhutshwa umkhuba lo kube sokuphelile ukwelatshwa kohlupho lolu lokuswela. Noma kunjalo kukhona ezinye indlela zokwelapha abaloluhlupho engingeke ngazibalisa lapha.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds