INKULUMO NGOMUMO – Kubikwa isisu

02 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
INKULUMO NGOMUMO – Kubikwa isisu

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube
SALIBONANI bafundi. Siyaqhubeka  zethu. Ngithemba sizilandela kuhle njalo ziyasisiza ekukhulumeni kwethu kwansuku zonke.

Lamuhla sizaqhubeka sikhangela inkulumo ngomumo nxa kusiyabikwa isisu sentombi.

Intombi yayithi ingazithwala isegumeni langakibo ingakendiswa ngokusemthethweni uyise wentombi wayecela uyisekazi kumbe ugogo wentombi ukuthi baqhube intombi kwabo kajaha. Uyise wentombi wayesithi, “hambani liyebika umthwalo kwabo kajaha”. Le yinkulumo ngomumo eyayiphuma kuyise wentombi. Umthwalo owawutshiwo lapha yisisu sentombi. Phela esintwini kwakugcwigcwizwa kungathiwa bhadla. Ngokunjalo-ke yiyo le inkulumo eyayijayelekile.

Ekufikeni kwabo kojaha ugogo kumbe lowo othunyiweyo wayesithi, “sizobika umthwalo walapha ekhaya”. Inkulumo ngomumo le yayingadingi ukuchazwa ngoba abakojaha babekwazi ukuthi itshoni. Uyise wejaha-ke wayelibiza ijaha libuzwe ukuthi liyawazi yini umthwalo.

Nxa liwuvuma umthwalo sekuzakwenziwa imicingelo etshiyeneyo ekhomba ukuthi umthwalo wamukelwe.

Kwakuyindlela enhle-ke le. Hatshi okwakhathesi ukuthi intombi ingazithwala isihamba nje iyezendisa. Asinanzeleleni izinkulumo ngomumo lezi ezibaliswe ngaphezulu, kuhle lathi sizisebenzise empilweni zethu. Asihlanganeni ngeviki ezayo.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds