Indimi – Other indigenous languages

4 years ago | April 2, 2020

Ulimi lomumo: Ukubingelelana ekuseni lantambama

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Siyaqhubeka sifundisana ngenkulumo ngomumo. Zinengi izinto esezikhangeliwe ...

5 years ago | October 11, 2018

Watsha Tsotsi: Ukuhlolwa kwabantu kwezakocala

ABANTU bonke kumele bahlolwe ngamapholisa aselizweni labo ukuze babemsulwa kuleli laphandle kwelizwe, ngokusemthethweni. ...

5 years ago | October 4, 2018

WATSHA TSOTSI: Umzenzi kakhalelwa!

ABAFUNDI bakaGiredi 7 sebeqalisile ukubhala imihloliso. Lokhu kusikhumbuza ukuba sigcizelele udaba lobubi bezidakamizwa. ...

5 years ago | September 6, 2018

WATSHA TSOTSI: Okulempondo akufihlwa emgodleni!

KULABANTU abane abagoqela; umbalisi, ababili abathenga lokuthengisa igolide loyedwa oqhuba umsebenzi wokwemba lelilitshe ...

5 years ago | August 23, 2018

WATSHA TSOTSI: Isigogo sigoqwa sisemanzi

LONYAKA, ‘‘impi yomndeni’ (umanyano kazulu lamapholisa esizwe) yalile ukuphumula ngoba isithi umuntu kathenjwa. ...

5 years ago | August 16, 2018

WATSHA TSOTSI: UBUHLOBO!

KUNDATSHANA yethu edluleyo, sicebisane ngezindaba zokwebiwa kwempahla yezimota egoqela ama-bhatri, amavili, amafutha, ...

6 years ago | August 9, 2018

WATSHA TSOTSI: Izithelo zokuthula!

SILITSHAYELA ihlombe mahlabezulu ngokulondoloza ukuthula okubukwe ngumhlaba wonke jikelele ngesikhathi kulungiselelwa ...

6 years ago | August 2, 2018

WATSHA TSOTSI: Masela, tshitshi!

SITHI simatasatasa sifundisana lozulu ngendaba zamasela e-card cloning kube labangagqize qhakala ngemfundiso le kunye ...

Nlandu ndewedu tose

Tina Lobs Dube KENE kukaba kuliponi kwawuyapo, kene kwawugele ziba kuti unanlandu. Unanlandu nkulunkulu. Ngentha yokuti ...

6 years ago | July 26, 2018

WATSHA TSOTSI: Ukuthula!

KAKUSIKUVALA umlomo! Yikukhuluma ngothando, ngozwelo langomusa! Yikuqhuba umsebenzi wakho kumbe ibhizimusi lakho langoba ...

6 years ago | July 19, 2018

WATSHA TSOTSI: Ithemba kalibulali?

KUNDATSHANA yethu edluleyo sisungule udaba lobuqili lapho amaqili atshontsha khona imali zabantu emabhanga esebenzisa ...

6 years ago | July 12, 2018

Nhu kutonatsha whuzana nelubaka

Ndi Buhe Lobs Dube NHU utjimwe tjinhu tjakabangalala kubi. Kun’hingo usin’homa bumbika kukwe. Ungayedza nemano ose kuti ...

6 years ago | July 5, 2018

WATSHA TSOTSI: Maye ngemithetshelwa?

QAPHELANI amaqili atshontsha imali zabantu emabhanga esebenzisa imithetshelwa yamakhadi ayikhanda esebenzisa inombolo, ...

6 years ago | June 28, 2018

WATSHA TSOTSI: Impumelelo kazulu!

INHLOLISISO eyenziwe ngabacuphi beCriminal Investigation Department (CID) esabelweni seZimbabwe Republic Police (ZRP) ...

Mukani batategulu mubone hango nasi

Ndi Buhe Lobs Dube DAMA lakati makungulupeswa, nlume aatoleba kwanonda. Kwakakusingatikale ntolo kuna bobatategulu ...

6 years ago | June 14, 2018

WATSHA TSOTSI: Sono bani?

UKUDLWENGULA yibudlova, icala lokubamba umuntu wesifazana ngamandla kwezocansi. Emthethweni ophawula lelicala owe ...

Iwhani tjililo tjangu imi siyan’wa

Tina Lobs Buhegwedu Dube TABULAYIWA ne mbaba ka! Kwahaya iye unadebgwe akatongotjidza hama kana hamusajalo bamwe ...

6 years ago | May 24, 2018

WATSHA TSOTSI: Bhalisani masinya!

UKUBHALISA kukanengi bakwethu. Sesijwayele ukuba omama yibo abahamba besiyabhalisa ukulindela kumbe ukukalwa belindele ...

6 years ago | May 17, 2018

Ndeyon’hayi inolila itobela mhungubgwe

BANIMASITU tjose! Zwimwe awungazibe kuti zobva poni. Kuti ndezwendzimu kene ndezweNdzimu. Kana kuna Ndzimu kakale kuna ...

WATSHA TSOTSI: Khumbula ekhaya!

KUNDATSHANA yethu edluleyo sixoxisane ngenhlolisiso yamapholisa eMatabeleland North eyaveza ukubhaha kwamacala enkanuko ...

6 years ago | May 10, 2018

WATSHA TSOTSI: Inkanuko zomzimba!

INKANUKO zisenza siphile njengabantu kukanti zingekela ukulawulwa zisithela emalahleni!

6 years ago | May 3, 2018

WATSHA TSOTSI: Kasixwayeni umthetho!

KUMABASA wanyakenye, iCriminal Investigation Department (CID) yesabelweni seMatabeleland North ibe labantu abangu-29 ...

6 years ago | March 22, 2018

WATSHA TSOTSI: Ubufakazi

NGITHEMBA lisakhumbula balandeli lapho esake saxoxa khona ngomfakazi (witness), abantu abalelungelo lokwethula ubufakazi ...

6 years ago | March 1, 2018

WATSHA TSOTSI: IMithetho yezemvelo!

SIPHETHE indatshana yethu edluleyo ngokuthembisana ukuqhubeka ngemithetho elawula izindaba zezinyamazana zasendle ...

6 years ago | February 8, 2018

WATSHA TSOTSI: Entolongweni kunzima bakithi!

SIYADIBANA bakwethu. Lamuhla sise “skiti”, ejele mahlabezulu. Lapho okulobunzima khona lanxa-nje sisiduduza sisithi ...