Watsha Tsotsi: Ukuhlolwa kwabantu kwezakocala

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views

uMthunywa

ABANTU bonke kumele bahlolwe ngamapholisa aselizweni labo ukuze babemsulwa kuleli laphandle kwelizwe, ngokusemthethweni. Abaqhatshi labo bafuna abantu abamsulwa. Yikho sihlala sikhuthazana impilo emsulwa ngoba isici sinye-nje sakoCALA (conviction) sikuvalela amasango!

Siyazi ukuba akugeza lingelasici, kodwa-ke, kuhle ukwenqabela icala. Sithe kesincwebane indlebe mahlabezulu. Siyambonga uZulu KaNdaba lenhlanganiso yakhe yeZimbabwe Republic Police (ZRP) ngokusiphakulela inhlelo ezimqoka empilweni zethu.

Ngokusemthethweni, umuntu ubonakala ukuba umsulwa ngesitikinyane (certificate) samapholisa, iPolice Clearance kumbe “PC”.
Lamuhla silethulela umbiko wamapholisa ngodaba lwe-PC othi:

“I-ZRP ithanda ukwazisa umphakathi wonke ngendlela yokuhlolwa kwabantu kwezakoCala benikwa ama-PC ngokucubungula iminwe (fingerprint vetting). Indlela le iqhutshwa kanje — iminwe le (fingerprints) ithathwa laloba kuyiphi ihofisi yamapholisa akuleli. Kumele leyo minwe iye emnyango (reception) weCriminal Investigation Department Headquarters (CID HQ) eHarare.

“Kusitikinyane sokuya phandle kwelizwe esidingakala ngokuphuthuma (urgent), iminwe isiwa eCID HQ kusukela ngo-08.00 ekuseni kusiya ku-12:00 emini enkulu, phakathi kweviki. Isitikinyane kumele siphume u-4.00 wemini engakedluli mhlazana iminwe itshiyiweyo eCID HQ. Imbadalo yalesisitikinyane yi-$20.

“Lapho okufunakala khona i-PC umuntu engajahanga, iminwe itshiywa ngezikhathi ezifanayo kodwa imbadalo yale inhlolisiso yi-$10 kukanti isitikinyane lesi sona siphuma ngemva kwensuku ezintathu kusukela kulanga lapho iminwe etshiywe khona eCID HQ.

“Nxa kulomqhatshi, isikolo, ikholeji kumbe eyinye inhlanganiso edinga incwadi yamapholisa ehlanza umuntu ukuba umsulwa kwezakoCala (vetting), iminwe yalowomuntu (fingerprints) yiyo ehlolwayo, amaphepha ayo abe esedindwa ngesidindo seCID HQ esiveza ukuba umnini weminwe leyo umsulwa na kumbe hatshi. Uma inhlolisiso le idingakala ngokuphuthuma (urgent), iminwe itshiywa ngesikhathi esifana lesesitikinyane esiphuthumayo. Imbadalo yenhlolisiso ephuthumayo yi-$10 kukanti engaphuthumiyo yi$5.

“Nxa lifuna isitikinyane kumbe incwadi ye-vetting, masinya kulezikhathi eziphawulwe lapha, likhululekile mahlabezulu ukubona umkhokheli (Officer-in-Charge) weCriminal Records Office (CRO) eCID HQ, alincede. Lingathengi amaPC ezitaladeni, yimithetshelwa!”

Okwalamuhla sizaphelela lapha. Nxa kukhona okunye elifisa ukukuzwisisa ngaloludaba kumbe lilezikhalazo ngalo, thintani umkhokheli wabacuphi beZRP uDirector CID ku-(0242) 706883, iPolice Anti-Corruption Unit (PACU) ku-(0242)758654 kumbe iNational Complaints Desk on (0242)703631.

Siyatholakala njalo [email protected] kumbe kumhleli.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds