WATSHA TSOTSI: Okulempondo akufihlwa emgodleni!

06 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
WATSHA TSOTSI: Okulempondo akufihlwa emgodleni!

uMthunywa

KULABANTU abane abagoqela; umbalisi, ababili abathenga lokuthengisa igolide loyedwa oqhuba umsebenzi wokwemba lelilitshe eliligugu; abahlaselwe ngamasela abehlome ngenkafulakufa babelwa imali lempahla okubiza amadola eqa ku$3 400-00.

Kubikwa isiga lesi senzakale eInyathi, esabelweni seMatabeleland North, kuviki edluleyo ngezikhathi zabo-8 wantambama, kwenye yezinkomponi zezimbamgodi zakuleyondawo. Ngesikhathi behlaselwa, ababili babomamangala bebelele emoteni yabo eyohlobo lweBMW kukanti abanye bebesendlini yabo yokulala — othenga igolide lomkakhe ongumbalisi.

Amasela la abembethe ezimnyama evale lobuso ukuze angananzeleleki njalo abegodle imibhobho emibili, eyohlobo lwe-pistol. Umamangala wakuqala ngomunye wabakade besemoteni oqoqodelwe ngamasela wathi evula isivalo-nje, wadunyelwa ngomunye wamasela la entanyeni ngasikhathi sinye elinye isela likhwaza ukuba umamangala aliqhubele izihluthulelo zemota. Umamangala wesibili okade esemoteni laye uthe ethi uthi qaqabu, elinye njalo isela labe selimklinyile limkhombela ngombhobho, lithi kalale phansi nxa esafuna ukuphila!

Konke lokho kusenzakala, isela lesithathu belimatasatasa likhuthuza omamangala ezambeni lasemoteni lapho elitshontshe khona umakhalemkhukhwini wakuqala owohlobo lwe SQ 900 lamakhiye emota.

Kumamangala wesibili, bathethe imali ($300-00 ama-bond) ebiku-wallet, icence, izithupha lomakhalemkhukhwini wesibili owohlobo lweSamsung J1. Ababili laba bebelaliswe phansi amasela la etshintshana ukubahlukuluza lokubiza enye imali.

Umamangala wesibili uqunge isibindi wathi akazivikele, waqhaqhwa ngesiduku sombhobho esiphaqeni wawela phansi, igazi lintshazela le! Lokhu kulwisa kwakhe kuvuse amadlozi amasela ngoba ehle athi ulenkani kasiwe endlini yakhe kuyefuzwa okunengi, elilodwa latshiywa lilinde umamangala wakuqala obephansi, nge-pistol yakuqala! Sebesendlini, amasela afike akhuthuza izikhwama lakuyo yonke indawo lapho abakade becabangela khona ukuthola abakufunayo bacina bephume le-$700-00 ebise setshelini.

Dukuduku, elinye lamasela lezwakala likhwaza lisithi umamangala wesibili alise kowesithathu othenga igolide. Eselokhe evuza igazi, umamangala wesibili lo uvumile ukuphelekezela amasela la lapho afike wathunywa khona ukubiza umamangala wesithathu ngebizo sengathi konke kuqondile. Ngokungazi, umamangala wesithathu usabele kuhle, wathi uthi phumiyani emnyango, abe esephezulu kwakhe amasela emkhombele nge-pistol yesibili ebikwesinye isandla kunye lengqamu ngakwesinye.

Umamangala wesithathu laye ubanjwe ngentamo wathi uthi uzama ukuzivikela, waqhekezwa ngesiduku sombhobho eceleni kwelihlo kwasala kuchinca igazi enyameni emhlophe! Esepholile, umamangala wesithathu lo ulaliswe eceleni kowesibili kwathi isela lesithathu layakhuthuza ekamelweni lakhe lapho abafike bavusana khona lomamangala wesine! Isela ebelilinde abalaliswe phansi lithe lisizwa umsindo ekamelweni likamamangala wesithathu lagijimela khona lilomamangala wesithathu. Owesibili, kulapho asele wabaleka khona wayacatsha kweyinye njalo inkomponi ekusibanga se-500 metres.

Ekamelweni, amasela la ahlukuluze umamangala wesithathu waze wabaqhubela i-$2 100-00 yama-bond, umakhalemkhukhwini wesithathu owohlobo lwe-Vodafone lowesine i-Samsang J1. Ngemva kokweba lokhu, kubikwa amasela la efake omamangala abathathu laba e-bhutini lemota anduba babakhiyele phakathi babaleke. Umamangala wesine ukhalaze ngosane lwakhe olumunyayo okwenze wagijinyiselwa ekamelweni ukuba ayezikhiyela laye angaboni ukuba amasela la aqonda ngaphi!

Izifundo ezilapha zinengi. Zigoqela isixwayiso samihla yonke esokungalwisani lesigebengu esihlomileyo!

Okumqoka yikunanzelela ubufakazi obungasiza ekucubunguleni amacala alesosigebengu. Yikho libona amasela la ebezifihla, kodwa-ke lingaqaphela, bayatsha kuphela ngoba okulempondo kakufihlwa emgodleni!

Singagcini amaqubaquba emali ezindlini njalo kasilikhuthazi ukuqhuba amabhizimusi anjengokuthenga amatshe aligugu ngudlu — kuyabulalisa. Nxa ungathengela igolide esitsheketsheni, yekela ukuhamba ngandlelanye nsukuzonke kumbe ukuziveza ukuba ulemali.

Hlalani liqaphele nxa lisemigodini yezenjiwayo — kuvele kusempini khona ngokwakho. Nxa kusenza, manyanani lidinge abangalilindela izindawo zenu lezi. Kuhle njalo ukuba abalindi laba libase emahofisini amapholisa aseduzane lani ukuze bayoqeqetsha ngomsebenzi lo, izindaba zenkafulakufa lezamasela ayingozi — imfundiso le bayithola mgceke.

Xoxisanani ngalo loludaba bakwethu kunye lazo zonke ezakoCALA lomzali wakhe uSigilamkhuba ukuze sihlale silamasu okunqoba lokwenqabela ukudalwa kwamacala phakathi komphakathi. Amasela la kabuzanga elangeni ngoba akukho lapho ayakhona. Sithi sililimukisa kunje-nje, impi kazulu ivutha-bhe ibathungatha! Bikani bonke elibasolelayo emapholiseni aseduzane lani.

Lilakho njalo ukusithinta ku [email protected] kumbe kumhleli.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds