Ulimi lomumo: Ukubingelelana ekuseni lantambama

02 Apr, 2020 - 00:04 0 Views
Ulimi lomumo: Ukubingelelana ekuseni lantambama

uMthunywa

Siphathokuhle Ngulube

Salibonani bafundi. Siyaqhubeka sifundisana ngenkulumo ngomumo. Zinengi izinto esezikhangeliwe emavikini ambalwa adluleyo engithemba ukuthi ziyalisiza kakhulu enkulumeni yenu yansuku zonke.

Ngiyakholwa futhi ukuthi izifundo lezi zilenza lingaxhamandi kumbe lipheke imboza enkulumeni yenu  yansuku zonke njalo likhulume ngendlela ekhangelelwe nguzulu. Njengoba abadala besitsho ukuthi ukufunda akupheli siyaqhubeka lamuhla sikhangela izinkulumo ezithile esande ukuhlangana lazo kumbe njalo ukuzikhuluma izinsuku zonke kodwa singazi ukuqakatheka kwazo.

Esintwini ukubingelelana yinto eqakatheke kakhulu emulini. Ukubingelelana kuletha ubudlelwano obuhle kanye lokuthandana emulini. Imuli iba yimbumba nxa ilandela kuhle izindlela zokubingelelana. Ngokunjalo -ke siyakhuthazwa ukuba sibekwazi ukuthi ukubingelelana kuyigqikithi ekuphileni komuntu njalo kuveza ubuyibo bomuntu.

Kukhona indlela yokubingelela ekuseni lapho abantu beqala ngqa ukuhlanganisa amehlo okwalolo suku. Ake sikhangeleni ingxoxo kaMabhena loMathwasa bevuka ekuseni emzini wabo.

Mabhena: Uvuka njani baba?

Mathwasa: Ngiyavuka nkosikazi uvuke njani wena?

Mabhena: Ngiyavuka Sithwalo, umzimba nje kawuvumi mhlawumbe ngisuke ngabamba  ngamandla indima yami yamazambane izolo.

Mathwasa: Awu nkosikazi uduba ngokusuke uzisebenzise nzima ntombi yami ukhohlwe                        ukuthi iminyaka isibuzana amavuko kuwe lapha.

Ingxoxo kaMabhena loMathwasa iveza ukubingelelana kwabo ekuseni bevuka bengakenzi lutho, beqala nje ukuhlanganisa amehlo. Kuyavela ukuthi ekuseni umuntu angakukhulumisa ngokuthi,

“Uvuka njani”. Abanye njalo bathi, “amavuko”. Yiyo indlela yokubingelelana ekuseni kanti futhi ekubingelelaneni lapha yikho okuvela khona ukuthi umuntu angabe ephile kanganani emzimbeni. Lokhu kwenza labo abaphila lalowo muntu babekwazi ukuthi kungabe kukhona yini okuhlupha isihlobo sabo kanti njalo bakwazi ukusiza. Akusinto enhle ukuthi isihlobo sakho sibambe isihlathi ungakwazi ukuthi imbangela kuyini, ngokunjalo ke ukubingelelana ekuseni kwenza sinanzelele okunengi ngabantu esiphila labo. Okunye njalo okumele sikunanzelele yikuthi sithi, “amavuko” kusukela ekuseni kusiyatshaya imini enkulu. Asikhuthaleleni ke bafundi ukubingelela abantu esiphila labo ekuseni izinsuku zonke.

Sizaqhubeka sisuka lapha kuviki ezayo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds