Ezemfundo – Education

6 days ago | January 23, 2020

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

LINJANI lonke bafundi ezikolo ezitshiyeneyo zakuleli kanye lezakwezinye indawo? Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu ...

Amabizonto: Ukwakhiwa  kwamabizonto kuyaqhutshwa

2. Akhona amanye amabizonto akhiwa ezenzweni kodwa unkamisa wokucina wesenzo angaguquki njalo kungajotshelelwa, kodwa ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo — Bayethe maqhawe Kule inkondlo imbongi uDamasane ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

Okhokho bethu babengalazo inkombalanga njengoba sesilazo kulezinsuku. Lokho akuzange kubenqabele ukwazi isikhathi, ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Siqhubeka ngokucubungula izimilo zabalingiswa bogwalo lwethu, sinanzelela abakwenzayo egwalweni ngokutshiyana kwezenzo. ...

2 weeks ago | January 16, 2020

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA kuviki yokuvulwa kwezikolo bafundi, ngithemba liqalise kuhle esikolo.  Lisebenze nzima bafundi kulo umnyaka ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo — Izenzo zothando Thandiwe Siqhubeka ...

Amabizomuntu/Amabizonto

Singakangeni ekuhleleni amabizonto ake sikhangele ingxenye yokucina yamabizomuntu ebesifunda ngawo kuviki edluleyo.  ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Siqhubeka lomlingiswa wethu uMaZondo owesifazane owayelesibindi sesilwane. Sinanzelela isibindi sakhe ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

Siqhubekela phambili sikhangela impahla zokuhlala ezesintu sinanzelela njalo lokuthi impahla lezo zenziwe ngani. 1. ...

3 weeks ago | January 9, 2020

Ukuhlela ibizo kuyaqhutshwa

Amabizomuntu Kusifundo esedluleyo sixoxe ngomhlobo wamabizo othiwa ngamabizoqho. Lamhlanje sizaxoxa ngomunye umhlobo ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo — Izenzo zothando Thandiwe Lapha sihlangana ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Siqhubeka lomlingiswa wethu uMaZondo owesifazane owayelesibindi sesilwane. Sinanzelela isibindi sakhe ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

Siqedise inkulumo ezikileyo eyasilela kuviki edluleyo. k. Libalele ngitsho lasebukhweni bezinja libalele litshisa bhe, ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

KUHLE ukuhlangana bafundi kule iviki yokucina izikolo zingakavulwa. Umnyaka omutsha uqala ngicela lonke lingithembise ...

1 month ago | December 19, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA njalo bafundi kule iviki lapho esikhangelane khona lekhefu leKhisimusi kuviki ezayo. Ngilifisela ikhefu ...

Izigaba zamabizo

Kuviki edluleyo sitshengise ukuhlela amabizo ngezigaba zawo silandela indlela yakuqala eyacandwa nguC M Doke. Yona ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezisolayo Imbongi nguRev Gilbert B Tshabalala Isihloko senkondlo – Lafa elihle kakhulu INKONDLO esihlangana ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Siyaqhubeka sikhangela abalingiswa bethu abamqoka, esinanzelela ukuthi yibo njalo abayinqola ehambisa lolugwalo.  Sesike ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

Kwandile ukuthi lapho kulendaba emqoka ehlalelwa phansi ngamadoda uzwe nje kungasetshenziswa ulimi mahlayana kodwa ...

2 months ago | December 12, 2019

Indlela yesibili yokuhlela amabizo

LE yindlela eyacandwa nguMeinhof. Le indlela iyafanana lekaC M Doke esifunde ngayo ngaphambili ngendlela ezimbalwa kodwa ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki yokuqala yokuvalwa kwezikolo, ngithemba lenze kuhle ezifundweni zenu. Abanye benu ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguDavid E Ndoda Isihloko senkondlo — Uthando LINANZELELE bafundi ukuthi inkondlo lezi ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA ngokukhangela, silandelela abalingiswa bethu abamqoka. Silokhu sisaxoxa ngomlingiswa wethu, uMzilakawulandelwa ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGEVIKI edlulileyo sixoxisane ngamagama athile lilinye elitsho izinto ezimbili. Lapho ke bekumele wakhe imitsho eveza ...