Ezemfundo – Education

5 days ago | November 14, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki yesibili yenyanga kaLwezi, ngilethemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu. Kulabo ...

Ukubunjwa lokusetshenziswa kolimi

SESIPHINDELA emuva ukuze sizwisise uHlelo lwesiNdebele. Lokhu sikwenza ngoba izifundo zethu ezedluleyo bezinxwanele ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGEVIKI edluleyo besixoxisana ngokuhlinzwa kwenkomo, indlela ezilandelwayo ukuze sizithole sesileqatha lenyama ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezokunakana Imbongi nguPathisa Nyathi Isihloko senkondlo — Isililo somzali LIZANANZELELA bafundi ukuthi le ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

UGWALO lwethu saluphetha ngeviki edluleyo, satshiya ilizwe labaNsundu seliphakathi kukaZibuse. Ingqobe zasezisele kuye ...

2 weeks ago | November 7, 2019

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezokunakana Imbongi nguPathisa Nyathi Isihloko senkondlo — Isililo somzali LINANZELELE bafundi ukuthi ...

Izakhi ezithile zesandiso

IZAKHI ezilandelayo singazisebenzisa lezinye incezu zenkulumo ukwakha izandiso: 1. NGA – (a) Isakhi nga- ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

NGEVIKI edluleyo besixoxa ngokusetshenziswa kwezenzukuthi okungamabala athile achaza ukwenza ulutho oluthize acacisa ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KESIPHINDELE njalo kusifuyo sesintu esiyiso esichaza ubudoda esithi thina indoda yindoda ngenkomo zayo. Lesi sifuyo ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SESISEMAPHETHELWENI ogwalo lwethu, uhambo olude okwamagama olwahanjwa nguMzila. Wadlula ezigabeni ezinzima wadlula ...

3 weeks ago | October 31, 2019

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Imbongi nguPathisa Nyathi Indikimba — Ezokunakana Isihloko senkondlo — Isililo somzali Isililo yikukhala kakhulu. ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Siqhubeka ngodaba lwethu lapho okwasekumelelwe impendulo, umuntu onsundu eselinde impumela yethemba lakhe. UMzila ...

Isandiso siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwesandiso sendawo ngesabizwana senani Ekwakheni isandiso sendawo ngesabizwana senani lesosabizwana ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

Siyahlangana bafundi kule iviki, ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu. Kulezinsuku ilanga likhupha inhlanzi emanzini ...

4 weeks ago | October 24, 2019

Isandiso siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwezandiso esabizwaneni sokukhomba KUSIGABA 1 lo 1a isabizwana sokukhomba eduze ngu-lo. Isandiso sokukhomba ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezisolayo Imbongi nguDoris Dube Isihloko senkondlo  —  Wangenza-ke ISIHLOKO salinkondlo sitshengisa umuntu ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA bafundi kule iviki, ngilethemba lokuba liqhuba kuhle ezifundweni zenu lonke. Ngithanda ukulikhuthaza ...

kuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SATSHIYA uMzila esehlangane lesithandwa sakhe esinguSethekele. Bayaqhubeka ngengxoxo zabo labo bebonisana ngelithi ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

INJONGO yethu emqoka yikuthuthukisa, ukuqondisa ukuze sikhwabithe ulimi lwethu sizigqaje ngalo. Siyananzelela-ke ukuthi ...

1 month ago | October 17, 2019

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezisolayo Imbongi nguS M Khumalo Isihloko senkondlo — We Eva, usulingana loAdam? KULESIMANGA esesivelele ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki, ngilethemba lokuba liqhuba kuhle ezifundweni zenu lonke. Lingadinwa ukubala ...

Isandiso siyaqhutshwa

(f) Ukusetshenziswa kuka – ko- lamabizo akhomba umuzi womuntu Izibonelo: Kubizo uNdebele isandiso sendawo ngu-koNdebele. ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA ngodaba lwethu lapho okwasekumelelwe impendulo, umuntu onsundu eselinde impumela yethemba lakhe. UMzila ...

1 month ago | October 10, 2019

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguG B Tshabalala Isihloko senkondlo — Uthando luyingozi UTHANDO yinto ejabulisa abantu ...

Isandiso siyaqhutshwa

(e) Ezakhiwa ngokulwangisa NGIPHETHE isifundo sethu ngeviki ephelileyo ngokungenisa udaba lokulwangisa engathi ...