Ezemfundo – Education

1 day ago | May 23, 2019

Isilandiso

SINGAKANGENI kusilandiso sizaqala ngokuphetha isikhanyiso lapho esihlolisisa khona ukwakhiwa kwezenzukuthi ezenzweni. ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu NGEVIKI edlulileyo sitshiye indaba sezimbi ngempela kulaba ababesehlathini. USimilo ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

EKUXOXENI kwansuku zonke siyakhuluma ngesikhathi sikhulume ngamalanga, sikhulume langenyanga zomnyaka. Osekwejayelekile ...

1 day ago | May 22, 2019

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondl

Indikimba — Ezothando Imbongi  nguArtwell Masuku Isihloko senkondlo — Musa ukudlala ngami LAMHLANJE sihlangana lentombi ...

1 week ago | May 16, 2019

Isikhanyiso (isenzukuthi) siyaqhutshwa

LAMHLANJE sizaqala ngokutshengisa izenzukuthi eziphathelane lemibala: 3. nke, tshoko, gebhu, tshu, bhuqe, qhwa. Ubegqoke ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu SIYAQHUBEKA ngohambo lwethu lapho esesifike khona lapho esifuleni sekumele bachaphe. ...

Ukuhlaziya inkondlo

P Mpofu Ugwalo: Ugqozi Lwezimbongi Imbongi ngu: N S Sigogo Isihloko senkondlo: Ekwendeni LINANZELELE bafundi ukuthi ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGEVIKI  edluleyo besixoxa ngokusebenzisa inkulumo ezithile lapho kuchazwa abantu ngezenzo ezithile, okungaba yindlela ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Imbongi nguJerome R Nyathi Isihloko senkondlo — Luthando bani lolu? KULE inkondlo ebethwe ngaphezulu imbongi ibona ...

2 weeks ago | May 9, 2019

Isikhanyiso

SINGAKAHLELI isikhanyiso sizaqala ngokuphetha ukutshengisa indlela zokusetshenziswa kobumnini. Sitshengisile indlela ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu SIYAQHUBEKA ngodaba lwethu lapho esihamba khona lamaqhawe empi, ayeqhuba uhambo ngesibindi ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba: ezothando Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo — Izenzo zothando Thandiwe KULE inkondlo ...

Ukuhlaziya inkondlo

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Imbongi ngu S N Thebe Isihloko senkondlo – Thixo Ngipha Amandla INKONDLO ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

EKUPHILENI kuzigaba ezitshiyeneyo kulendlela esichaza ngayo ukwenza ulutho oluthile ngendlela mhlawumbe egcizelelayo. ...

3 weeks ago | May 2, 2019

Isichasiso siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwezivumelwano zobumnini SITSHIYE singachasisanga ezithile njengalezi: 3. Nxa isivumelwano senhloko silongwaqa ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

SISAQHUBEKA ngodaba lwethu lapha esasesifike khona enkabeni yendaba silindele ukuzwa ngokufa kumbe ukuphila kwabathathu ...

Ukuhlaziya inkondlo

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi  Imbongi nguS Y Nkiwane Isihloko — Inyosi IZIKOLO ziyavulwa okwesigaba sesibili ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo — Babuthiwe INKONDLO le ethi, Babuthiwe, siyihlaziye kuviki ephelileyo ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA njalo bafundi kule iviki. Ikhefu selisiya emaphethelweni, ngithemba selenzile imisebenzi elayinikwa ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGEVIKI edluleyo besixoxa ngokwenza izinto ezitshiyeneyo, lezo zenzo sizibize ngolimi oluqondileyo. Besikhangela ukwenza ...

4 weeks ago | April 25, 2019

Isichasiso siyaqhutshwa

LAMHLANJE siphetha ukuhlela iziqu zesibaluli. 2. Ezivela ezenzweni: (a) sebenza –  Umama osebenzayo utshayisile lamuhla. ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu SISAQHUBEKA ngodaba lwethu lapha esasesifike khona enkabeni yendaba silindele ukuzwa ngokufa ...

Iqoqo lezinkondlo: Giya Mthwakazi

KUVIKI ephelileyo sihlaziye inkondlo engaphansi kwendikimba ethi: Ezothando. Lamhlanje sizahlolisisa le eyalotshwa ...

Ukuhlaziya inkondlo: Entabeni zeMatojeni

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Imbongi nguC H Mkhwananzi Isihloko sale inkondlo siyisikhombandawo. Yikho lapho ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULELIVIKI sizaxoxa ngokwenza izinto ezithile ezitshiyeneyo sibuye njalo sizibize ngendlela eqondileyo. Ulimi ...