Ezemfundo – Education

1 hour ago | September 21, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Umdlalo: Indlalifa Ngubani Owalotshwa ngu N.S Sigogo Siyaqhubeka ngezifundo zethu esizithola egwalweni, ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Ubumnini Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokuhlela iziqu zobumnini zoqobo ezisuselwa esabizwaneni soqobo. ...

Siyagqiba kuloluhlangothi

Sikumbuzo Dabengwa Kuyaphithizela, kuyaphenquzwa. Yisiphansi phezulu kulungiselelwa labo abayagqiba izifundo zabo ...

Isikithi: Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

Lamhlanje sikhangela njalo umhlaba wamaNdebele ikakhulu sikhangela impilo yasendle. Nxa sifunda sizwa kuthiwa impilo ...

1 week ago | September 14, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Umdlalo: Indlalifa Ngubani Owalotshwa ngu N.S Sigogo Siqhubeka ngezifundo esizithola egwalweni lwethu ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Labo abalandela la amakhasi bazakhumbula ukuthi kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngombuzo othi, “mthetho bani ...

isikithi

Siyaqhubeka sidobha izaga lapha lalaphaya singatsho ukuthi lezi ezikhethiweyo ziqakathekile ukudlula ezinye. Lani ...

Ukwamukela ucingo olulahlekileyo

Siphathokuhle Ngulube Ucingo yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhulumisaneni. Kudala kwakunzima ukuthi umbiko uyefika ...

2 weeks ago | September 7, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Umdlalo: Indlalifa Ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo SIYAQHUBEKA ngezifundo zethu esizithola emdlalweni ...

Isikithi Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

Kuviki edluleyo siphathe isifundo esimayelana lemikhuba eyelama ukwenda. Ngithembisile ukuthi sizaqala ngokuzwisisa ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Kuviki ephelileyo sikhumbuzane umehluko phakathi kwesiphawulo lesibaluli zona kuzingxenye zesichasiso. Siyithathela ...

Impendulo yomuntu olobuntu lengelabo ubuntu

Izikhathi ezinengi sisuke sidinga ubuntu bomuntu kundlela aziphethe ngayo ekuphileni kwakhe. Indlela akhuluma ngayo ...

3 weeks ago | August 31, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa Ngubani owalotshwa ngu N S Sigogo Ngeviki edluleyo siphethe umdlalo wethu, osuke waphetha ngendlela ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Kuviki edluleyo sixoxe ngesabizwana sokuchasisa. Lamhla sizabuyela emuva kancinyane sikhangele ubudlelwano phakathi ...

Impendulo yomuntu olobuntu longelabo ubuntu

Izikhathi ezinengi sisuke sidinge ubuntu bomuntu kundlela aziphethe ngayo ekuphileni kwakhe. Indlela akhuluma ngayo ...

Isikithi :Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

Siyaqhubeka lamhlanje sikhangela imikhuba ephathelane lokwenda. Liyakhumbula bafundi ukuthi ngeviki ephelileyo sixoxe ...

4 weeks ago | August 24, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo:Idlalifa Ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo Ngeviki edluleyo siphethe umdlalo wethu, osuke waphetha ngendlela ...

Ukuhluzwa kwengwalo: Uhlelo

Ke sikhumbuzane ngengxenye ezithile zohlelo ikakhulu sijonge ukuncedisa abafundi abakuviyo lesine emfundweni ephezulu ...

isikithi

Ukuphehlelwa isithundu. Yini ukuphehlelwa kwesithundu? Omunye umbuzo ongakhona oqondene lalokhu yikuthi kambe kusenziwa ...

Ulimi lomumo: Ukuziphatha phambi kwezethekeli

Sikumbuzo Dabengwa Kambe intsha iyazi ukuba kuyazila ukuhambahamba endlini lapho abadala abahlezi khona bedemba izindaba ...

1 month ago | August 17, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa Ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo Ngeviki edluleyo siphethe umdlalo wethu, osuke waphetha ...

Ulimi lezimo ezehlukeneyo: Indlela yokucela emzalini

NguSiphathokuhle Ngulube Ukucela kuyinto enhle kakhulu kulokumane uzithathele nje okufunayo kumbe uzenzele okwekhanda ...

izaga lomdabuko wazo; Ugwalo ludindwe yi Longman Zimbabwe

Umlobi ngu Passmore Moyo Lamhlanje sizathi ukufunda ngezaga ezijayelekileyo kodwa ingcazelo ziphica abafundi abanengi. ...

Uhlelo

Lesi sekuyisikhathi sokuthi labo ababhala imihloliso yokuphetha umnyaka sebelungiselela ngobuqotho. Ngalokho-ke ...

1 month ago | August 10, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Ngeviki edluleyo siphethe ugwalo lwethu, umdlalo ophethe ngendlela ebuhlungu okwamagama lapho ...