Ezemfundo – Education

16 hours ago | April 2, 2020

ASITHUTHUKISENI ULIMI

Kuleli iviki sizaxoxisana ngesifuyo esiyinsika yenotho yesintu. Zinengi ingxoxo esesike saba lazo ngenkomo kuyacaca ...

Uhlelo: Isabizwana sokukhomba

Kuviki ephelileyo sixoxe ngesabizwana soqobo. Sitshengisile ukusetshenziswa kwaso emitshweni. Lamuhla sizaxoxa ngomunye ...

Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman ...

Kunkondlo yethu yalamhlanje sihlangana lembongi kumbe omunye umuntu ocabanga ngesithandwa sakhe esikude. Sasizwe nxa ...

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi nguN S Sigogo ...

1 week ago | March 26, 2020

Ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo emitshweni

1. ISABIZWANA soqobo singandulela ibizo emutshweni: Bona abantu badlile. Bona yisabizwana soqobo. Abantu libizo.  Wona ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SILOKHU sinanzelela ukuqakatheka kwezifundo esizithola egwalweni lwethu. Siqhubeka ngokunanzelela izifundo ezitshiyeneyo ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KUle  iviki sizaxoxa ngenkanyezi esizibona emkhathini ilanga litshona kanye lasebusuku. Ukubenyezela kwazo kuletha ...

Giya Mthwakazi — Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguWisdom Siqhoza Isihloko senkondlo — Uyikho konke kimi LANXA imbongi ingatsho ...

Ulimi lomumo

Ulimi lomumo wengxabano Isaga sithi awukho umuzi ongathunqi intuthu. Lokhu kuveza ukuba ukuxabana kuhlezi kukhona ...

2 weeks ago | March 19, 2020

Ukwakhiwa kwesabizwana soqobo

ISABIZWANA soqobo sakhiwa ngendlela ezimbili Indlela yokuqala – Njengoba isabizwana soqobo sibunjwa ngamalunga amabili – ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki kuzifundo zethu zolimi lwabokhokho bethu.  Ngingakaliphi impendulo zomsebenzi ...

Ulimi lomumo

Ukhuluma lobani, njani? KULEZI insuku sokulolimi oluvame ukusetshenziswa ngabatsha. Abasakhethi ukuthi ulimi lolu ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

UMBHALO wenkondlo yingxenye yomhloliso emfundweni ephezulu. Inkondlo ngumbhalo onambitheka okwamagama njengoba uqukethe ...

Giya Mthwakazi — Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezisolayo Imbongi nguRobert N Mele Isihloko senkondlo — Ingozi yemvelo IMBONGI kule inkondlo ikhuluma ...

2 weeks ago | March 18, 2020

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA logwalo lwethu lapho esizathi ukukhangela izifundo esizithola kugwalo lwethu ngemva kokulufunda kanye ...

3 weeks ago | March 12, 2020

Ulimi lomumo: Ukhuluma lobani, njani

Ukhuluma lobani, njani AKE sikhumbuzane bafundi ngengxoxo ekhuluma ngenkulumo ehambelana lomumo esibe layo ngeviki ...

Isabizwana soqobo

UMBUZO wokuqala singakaxoxi ngesabizwana soqobo ngothi: Siyini isabizwana? Isabizwana lucezu lwenkulumo olusebenza ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki, ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu. Nanzi impendulo zomsebenzi wakuviki ...

Giya Mthwakazi — Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguD E Ndoda Isihloko senkondlo — Uthando KUYINI uthando? Ngombono wembongi   esingayo ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA ngokucubungula indikimba zogwalo lwethu. Silokhu sikhangela indikimba yothando. Sixoxe ngothando lwesizwe, ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KUQAKATHEKILE ngalesi isikhathi somnyaka ukuthi sazi incezu ezithile ezinonisa ulimi lwethu. Incezu lezi ezithi nxa ...

4 weeks ago | March 5, 2020

Amabizombaxa

LOLUHLOBO lwamabizo yilolo olwakhiwa ngokuhlanganisa incezu zenkulumo ezimbili kumbe ezingaphezu kwezimbili zenziwe ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguS M Khumalo Isihloko senkondlo — Uphawu KUYINI uphawu? Uphawu lukhomba ukuthi ulutho ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

NGIYALAMUKELA njalo bafundi kuhlelo lwethu esiba lalo maviki wonke lokuhlolana ukuze sibone ukuba sisalwazi na ulimi ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SILOKHU siqhubeka ngendikimba zogwalo lwethu. Sinanzelela indikimba, uthando. Indikimba le ivela ngendlela ezehlukeneyo, ...