Ezemfundo – Education

1 hour ago | January 13, 2022

Ubumnini buyaqhutshwa

NANTU uluhlu lweziqu zobumnini zoqobo ezisuselwa esabizwaneni soqobo ngezigaba zazo: Kusukela kusigaba: Okhulumayo – ...

Ukuhluzwa kwengwalo Ugwalo: Wangithembisa Lami

SIQHUBEKA ngogwalo lwethu, Wangithembisa Lami. Ilanga laselifiphele ngempela uNyembezi eselahlekelwe liluba lakhe. ...

1 week ago | January 6, 2022

Isichasiso siyaqhutshwa

Ubumnini Lamhlanje siqala lapha esiphethe khona kuviki edlulileyo Khumbula mfundi ukuthi sithe ngaphansi kobumnini ...

GIYA MTHWAKAZI: IQOQO LEZINKONDLO…Ugwalo ludindwe yi ...

Indikimba – Ezenkolo Imbongi nguDoris Dube Isihloko senkondlo – Dlozi bani lel’ elami? Isihloko sendikimba yal’inkondlo ...

Ulimi lomumo: Ukuziphatha kuhle kusemqoka

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana bafundi kule iviki ngemva kwekhefu elide eleKhisimusi lomnyaka omutsha. Ngilethemba ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Ugwalo wangithembisa lami: I N Mpofu. Ngeviki edlulileyo sitshiye uNyembezi esebambe umkhondo othile, uvelela kumnawakhe ...

2 weeks ago | December 30, 2021

Isichasiso

Isiphawulo isibaluli lobumnini Siphetha umnyaka sihlela isichasiso – imihlobo yaso. Sizwile ngeviki ephelileyo ukuthi ...

INKULUMO NGOMUMO….Ukuhlalisana emulini lasemphakathini

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana bafundi kule iviki kusifundo sethu lapho esikhuthazana khona indlela yokuphila elobuntu ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Wangithembisa lami: I N Mpofu Ngeviki edluleyo sitshiye iyezi elimnyama seliwele umdeni wakoNyathi. ...

GIYA MTHWAKAZI IQOQO LEZINKONDLO

Indikimba – Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Bayethe maqhawe Kule inkondlo imbongi uDamasane ...

3 weeks ago | December 23, 2021

Isichasiso siyaqhutshwa

Imihlobo yesiphawulo Isiphawulo singehlukaniswa ngezindlela ezilandelayo Ezileziqu ezijayelekileyo: -hle, -ncane, ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Wangithembisa lami: I N Mpofu Ngeviki edlulileyo sicine sekwehle iyezi elimnyama, iganyana elingu Mlahlwa seliphose ...

GIYA MTHWAKAZI IQOQO LEZINKONDLO

Indikimba – Ezempi Imbongi nguDumisani Tshuma Isihloko senkondlo – Engakubonayo Lizavuma bafundi ukuthi ibinde le ...

4 weeks ago | December 16, 2021

Isichasiso

Izivumelwano zesichasiso lendlela ezakheke ngayo: Ibizo elikusigaba 5 ilitshe lihlangana lesakhi sesichasiso –a. ...

INKULUMO NGOMUMO

Sikhumbuzo Dabengwa ESIKWAZIYO NGOKUKHULUMISANA NGEZIKHATHI EZITSHIYENEYO. IMPINDA Siyahlangana bafundi kusifundo sethu ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Wangithembisa lami, I. N Mpofu Ngeviki edluleyo sitshiye uSolakele esevela emavinkilini, engazi ukuthi wayehamba nje ...

GIYA MTHWAKAZI IQOQO LEZINKONDLO – ugwalo ludindwe ...

Indikimba – Ezempi, Imbongi nguDumisani J Tshuma Isihloko senkondlo –Engakubonayo Kukhulu eyakubonayo imbongi ...

1 month ago | December 9, 2021

Isichasiso siyaqhutshwa

Isivumelwano sesichasiso Ake sihlole imitsho elandelayo Umfana-fitshane ulimele. (Isiphawulo) Isitsha-bomvu sifile. ...

ULIMI LOMUMO: IZENZO EZIDALA ISIMILO SOMUNTU

Sikhumbuzo Dabengwa Siyalemukela bafundi kule iviki. Siyahlangana njalo kundaba zokwakha ubuntu bethu ngokusebenzisa ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Wangithembisa lami: I. N Mpofu Ngeviki edlulileyo sitshiye uSolakele esevela emavinkilini, engazi ukuthi wayehamba nje ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

Indikimba — Ezempi Imbongi nguDumisani J Tshuma Isihloko senkondlo — Engakubonayo Lalamhlanje silokhu siphethe inkondlo ...

1 month ago | December 2, 2021

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

Indikimba –EzempiImbongi nguDumisani J Tshuma Isihloko senkondlo – Engakubonayo Lizananzelela bafundi ukuthi silokhu ...

Isabizwana

Isabizwana siyaphethwa / Isichasiso Thatha amabizo alandelayo bese utsho ukuthi ayini ngoHlelo lwesiNdebele: umhlambi, ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Wangithembisa lami:  I. N Mpofu Sihlangana loSolakele evukela eFredi ngelanga langoLwesithathu, okwathi nje ilanga ...

2 months ago | November 25, 2021

Isabizwana senani abanye bethi isabizwana sokubala

AKE sikhangele ukuhlelwa kweziqu zenani  (zokubala) u-nke lo –dwa Kusigaba Okhulumayo ebunyeni lebunengini simi kanje: ...