Ezemfundo – Education

3 days ago | August 6, 2020

UHLELO: Isibabazo

Siyini isibabazo ngohlelo lwesiNdebele? Nanku okuchazwa ngabalobi bohlelo lwesiNdebele ngesibabazo; Enkulumeni yethu ...

Ukuhluzwa kogwalo

Imibhalo engalotshwanga Sisaqhubeka lemibhalo yethu engalotshwanga lapho esinanzelela khona ukubongwa kwamakhosi, ...

INKULUMO YOMUMO — Ukungatshengisi inhlonipho ebukhweni

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba lizilandela kuhle izifundo njalo ziyalisiza kakhulu. Ngeviki ...

1 week ago | July 30, 2020

UHLELO: Izikhanyiso ziyaqhutshwa

Isenzukuthi KUVIKI ephelileyo sitshengise imihlobo ethize ephathelane lomhlobo wezikhanyiso izenzukuthi. Sikhangele ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezilezikhalazo Imbongi nguWisdom Siqhoza Isihloko senkondlo — Bahle bonke abantwana KUHLE ukufunda inkondlo ...

Ukuhluzwa kogwalo

SISAQHUBEKA sizwisisa izibongo zamakhosi, lapho esizathi ngamafitshane kesikhangele ukuthi inkosi ethile vele yayibongwa ...

INKULUMO YOMUMO — Ukungatshengisi inhlonipho ebukhweni

Sikhumbuzo Dabengwa EBUKHWENI yindawo edinga ukuba umuntu ahloniphe. Uhlonipha ngezenzo ezithile kanye langezinkulumo ...

2 weeks ago | July 23, 2020

UHLELO: Isenzukuthi?

UMBUZO okumele siwuphendule lapha ngothi: Siyini isenzukuthi? Singakaphenduli lo umbuzo yikuthi sikwazi ukuthi eHlelweni ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezilezikhalazo Imbongi nguG Khiyaza Isihloko senkondlo — Asikhumbuleni abangelalutho NGOBANI labo okuthiwa ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

IJIKO LEZIMBONGI: Inkumbulo

NguMphiliseni Mthimkhulu LENKUMBULO yeminyaka, Lenkumbulo yomzwangedwa, Lenkumbulo enamandla, Ebhoboz’ udonga ...

3 weeks ago | July 16, 2020

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezokunakana Imbongi — NguStephen J Mhlabi Isihloko senkondlo — Maye ngobuntandane! INTANDANE njengokuyazi ...

Ukuhluzwa kogwalo

Imibhalo engalotshwanga SIQHUBEKA sinanzelela izibongo zamakhosi, siyafunda njalo kabanzi ukuthi amakhosi ayizolo ...

UHLELO: Isichasiso siyaqhutshwa

Izindlela okusetshenziswa ngazo ubumnini: 1. SINGASEBENZISA ubumnini ukutshengisa ukuthi into ethile yenziwe ngani, ...

INKULUMO NGOMUMO: Lapho intombi ivalelisa izihlobo isiyakwenda

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Ngithemba sihamba sonke kuzifundo zenkulumo ngomumo esihlangana lazo nxa ijaha ...

1 month ago | July 9, 2020

UHLELO: Ukwakhiwa kwezivumelwano

BUYELA emuva ukhangele esikuchasise kuviki edluleyo ukuze welise ukulandela lokhu okwalamuhla. 2. Nanku okwenzakalayo ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezokunakana Imbongi nguPathisa Nyathi Isihloko senkondlo — Isililo somzali ABAFUNDI abananzelelayo bazabona ...

INKULUMO YOMUMO – Ijaha liyavelelwa, siyaqhubeka

SALIBONANI bafundi kanye labangane. Siyaqhubeka njalo kule iviki ngenkulumo kuyiwa velela ijaha. Saletha amazwi omkhongi ...

1 month ago | July 2, 2020

Ukuhlaziya inkondlo: Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi nguM S Siziba ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezokunakana Imbongi nguSimiso Moyo Isihloko senkondlo — Ikusasa kayaziwa UKUNAKANA yikucabanga. Inkondlo ...

UHLELO: Yini ubumnini?

UBUMNINI ligama eliyisichasiso. Njengezinye izichasiso igama eliyibumnini lichaza usobizo (ibizo kumbe isabizwana). ...

Ukuhluzwa kogwalo

Imibhalo engalotshwanga Silo Ophezulu Stinta SIQHUBEKA njalo ngezibongo zaMakhosi, lapho okuthe ngeviki edluleyo saxoxa ...

1 month ago | June 25, 2020

INKULUMO YOMUMO — IJAHA LIYAVELA

Sikhumbuzo Dabengwa NXA ijaha selibikile kumdeni walo ngentombi yalo elifisa ukuyithatha, abakwabo kajaha bathuma indoda ...

UHLELO: Isibaluli siyaqhutshwa

Iziqu zesibaluli IZIQU zesibaluli zingehlukaniswa ngezigaba ezilandelayo: 1. Iziqu zomdabuko (a) banzi – Ulime indima ...