Ezemfundo – Education

6 days ago | September 24, 2020

UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

Izimpambosi zesenzo Lesi sihloko siveza mgceke ukuthi silokhu siqhubeka ngokuhlela isenzo. Sesikhangele ukuthi siyini ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba — Ezothando Imbongi nguRev G B Tshabalala ...

INKULUMO YOMUMO — Amagama asetshenziswa nxa kukhulunywa ngenzalo

IZENZO EZIKHOMBA INHLONIPHO — (KUYAQHUTSHWA) Siyahlangana njalo endabeni yethu sibonisana ngezinkulumo kanye lezenzo ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ...

2 weeks ago | September 17, 2020

Ukuhluzwa kogwalo

SESIXOXE ngokuthethela sikhangela abantu abathathu abehlukeneyo; amakhosi, izangoma kanye lezinyanga. Omunye umbuzo ...

UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

Ngeviki ephelileyo sitshengise isivumelwano senhloko asaze sasiphetha. Sitshiye imicijo emibili ngesivumelwano senhloko. ...

INKULUMO YOMUMO — Amagama asetshenziswa nxa kukhulunywa ngenzalo

Siphathisweni Ngulube Salibonani bafundi. Sizaqhubeka kule iviki ngezifundo zethu. Kuleli iviki sifisa ukukhangela ...

A-LEVEL: Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe ...

Indikimba – Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Bayethe maqhawe Kule inkondlo imbongi uDamasane ...

3 weeks ago | September 10, 2020

A-LEVEL: Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe ...

Indikimba — Ezothando Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo — Izenzo zothando Thandiwe Lapha sihlangana ...

AMAGAMA KANYE LEZENZO EZIPHATHELANE LENHLONIPHO

Sikhumbuzo Dabengwa Siqhubekela phambili bafundi kanye labangane sisakha ubuntu bethu. Siloyisa ukuba sikhumbuzane ...

Ukuhluzwa kogwalo

SESIXOXE ngokuthethela sikhangela abantu abathathu abehlukeneyo; amakhosi, izangoma kanye lezinyanga. Omunye umbuzo ...

UHLELO: Isenzo siyaqhutshwa

Hlolisisa izenzo ezilandelayo: -fa, -fela, -fisa, -fiwa. –dla, -dlela, -dlisa, -dliwa. –thola, -tholela, -tholisa, ...

4 weeks ago | September 3, 2020

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mofu Ugwalo kudindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Bayethe maqhawe Kule inkondlo imbongi uDamasane ...

Izibongo zamakhosi

Siqhubeka ngokuhlolisisa izibongo zamakhosi sikhangele kakhulu ukuthethela. Ngeviki edlulileyo besixoxa ngokuthethela ...

Ukuhluzwa kogwalo

Siqhubeka ngokuhlolisisa izibongo zamakhosi sikhangele kakhulu ukuthethela. Ngeviki edlulileyo besixoxa ngokuthethela ...

1 month ago | August 27, 2020

Ukuhlaziya izinkondlo

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mofu Ugwalo kudindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezokunakana Imbongi nguSimiso Moyo Isihloko senkondlo — Imali IMALI yinto eqakathekileyo ebantwini. Imbongi ...

Ukuhluzwa kogwalo: Imibhalo engalatshwanga

SIKHANGELA izibongo zokuthethela amakhosi. Kwakulembongi ezikhethekileyo, ezazisaziwa okwakuyizo ezazivunyelwa ukubonga ...

INKULUMO YOMUMO

Sikhumbuzo Dabengwa KULE iviki sizake sikhangele inkulumo ebakhona ebantwini abathize kanye lemabangeni atshiyeneyo ...

1 month ago | August 20, 2020

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezokunakana Imbongi nguSimiso Moyo Isihloko senkondlo – Imali Imali yinto eqakathekileyo ebantwini. Imbongi ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Imbongi nguS N Thebe Isihloko senkondlo – Ukwenda akutshayelwa ...

INKULUMO YOMUMO – Inkulumo lezenzo elilenhlonipho empilweni ...

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Siyaqhubeka sikhangela inkulumo elenhlonipho kanye lezenzo ezikhomba ...

2 months ago | August 13, 2020

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezilezikhaazo Imbongi nguArtwell T Masuku Isihloko senkondlo — Ngoneni na? KULE inkondlo imbongi yethula ...

UHLELO: Siyini isenzo?

ISENZO ligama elikhomba ukwenza esiNdebeleni. Funda izibonelo lezi: Umfana uyakhuluma. Inkomo idla utshani. Udadewethu ...