Ezemfundo – Education

3 days ago | January 14, 2021

Ukwakhiwa kwezandiso esabizwaneni sokukhomba

Kusigaba 1 lo 1a isabizwana sokukhomba eduze ngu-lo. Isandiso sokukhomba eduze ngu – kulo. Kusabizwana sokukhomba ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezisolayo Imbongi nguDoris Dube Isihloko senkondlo — Wangenza-ke Isihloko salinkondlo sitshengisa umuntu ...

Ukuhluzwa kogwalo

Imibhalo engalotshwanga SiloOphezulu Stinta Siqhubeka ngelifa lolimi umphako oqukethe ukudla okumangalisayo lapho ...

Ulimi lomumo…EZINYE IZINDLELA ZOKWENDA

1. UDIWO Siyalemukela bafundi ngalo umnyaka omutsha. Silethemba siwungene kuhle siphephile. Lamhla nje sizakhangela enye ...

1 week ago | January 7, 2021

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezokunakana Imbongi nguPathisa Nyathi Isihloko senkondlo – Isililo somzali Lizananzelela bafundi ukuthi le ...

Ukubunjwa lokusetshenziswa kolimi

Sesiphindela emuva ukuze sizwisise uHlelo lwesiNdebele. Lokhu sikwenza ngoba izifundo zethu ezedlulileyo bezinxwanele ...

Ukuhluzwa kogwalo: Imibhalo engalotshwanga

Ophezulu Stinta Siqhubeka ngokukhangela imihlobo yezaga, ezabunjwa, zadabuka ngemihlobo etshiyeneyo ngokufanayo ...

Ulimi lomumo: Isiko lokuthathana liyaqhutshwa

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo kule iviki bafundi sikhangela ngesiko lethu ikakhulu sihlola eminye imikhuba ...

2 weeks ago | December 31, 2020

Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe ...

Indikimba — Ezokunakana Imbongi nguPathisa Nyathi Isihloko senkondlo — Isililo somzali Lizananzelela bafundi ukuthi le ...

Ukubunjwa lokusetshenziswa kolimi

Sesiphindela emuva ukuze sizwisise uHlelo lwesiNdebele. Lokhu sikwenza ngoba izifundo zethu ezedlulileyo bezinxwanele ...

Ukuhluzwa kogwalo

Imibhalo engalotshwanga: Ophezulu Stinta Siqhubeka ngemihlobo yezaga etshiyeneyo lapho ebesikhangela khona izaga ...

3 weeks ago | December 24, 2020

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezokunakana Imbongi nguPathisa Nyathi Isihloko senkondlo – Isililo somzali Linanzelele bafundi ukuthi ...

Isandiso siyaphethwa

Izakhi ezithile zesandiso Izakhi ezilandelayo singazisebenzisa lezinye incezu zenkulumo ukwakha izandiso: 1. NGA – (a) ...

Ukuhluzwa kogwalo…Imibhalo engalotshwanga

Ophezulu Stinta SIQHUBEKA ngokukhangela imihlobo yezaga, ezabunjwa, zadabuka ngemihlobo etshiyeneyo ngokufanayo ...

Inkulumo ngomumo…Amagama aphathelane lokwenda kwentombi

Siphathokuhle Ngulube Kuviki ephelileyo sixoxe ngamagama ambalwa asetshenziswa nxa kukhulunywa ngokwenda. Sixoxe ...

1 month ago | December 17, 2020

Isandiso siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwesandiso sendawo ngesabizwana senani Ekwakheni isandiso sendawo ngesabizwana senani lesosabizwana ...

Ukuhluzwa kogwalo

Imibhalo engalotshwanga Ophezulu Stinta Siqhubeka ngokukhangela izaga zesiNtu kabanzi. Silandela imihlobo yezaga ...

Ulimi lomumo…Amagama aphathelane lokwenda kwentombi

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu zonke. Siyaqhubeka njalo ngezifundo ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Imbongi nguPathisa Nyathi Indikimba – Ezokunakana Isihloko senkondlo – Isililo somzali Isililo yikukhala kakhulu. ...

1 month ago | December 10, 2020

Isandiso siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwezandiso esabizwaneni sokukhomba Kusigaba 1 lo 1a isabizwana sokukhomba eduze ngu-lo. Isandiso sokukhomba ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo Ugwalo…ludindwe yiLongman ...

Indikimba – Ezisolayo Imbongi nguDoris Dube Isihloko senkondlo – Wangenza-ke Isihloko salinkondlo sitshengisa ...

Ukuhluzwa kogwalo…Imibhalo engalotshwanga

Ophezulu Stinta Siqhubeka ngokuxoxa ngezaga zesiNtu, ilifa elatshiywa ngokhokho ngendlela yokutshiyelwana, ngokuqhubeka ...

Inkulumo ngomumo…Ukuyakwenda kwentombi

Salibonani bafundi. Ngithanda ukulamukela kusifundo sethu sakuleli iviki. Ngeviki ephelileyo sikhangele ukwenda ...

1 month ago | December 7, 2020

Izaheke azibuyele endaweni yazo

Abafundi beMganwini High bahamba bengafakanga izaheke kuviki ephelileyo kukanti kwesatshelwa ukuthi kungaba lokugadla ...

Ukuvulwa kwezikolo sokucacisiwe

IZIKOLO zizavulwa mhlaka 4 Zibandlela kuvulelwa ithemu yokuqala ka2021, lapho labo ababhala imihloliso yabo kaFomu 4 ...