Ezemfundo – Education

2 mins ago | April 8, 2021

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba Ezempi Imbongi nguAndrew N Ndlovu Isihloko senkondlo – Aphi amajaha lezintombi? Ugwalo ludindwe yiLongman ...

Ulimi lomumo: Udaba lokuziphatha nxa kulabemzini

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo bafundi kuzifundo zethu eziphathelene lokubumba ubuntu bethu. Kuviki ephelileyo ...

Isenzo

Siyini isenzo ngohlelo lweSiNdebele? Isenzo ngumhlobo wamagama amanengi esiNdebeleni esiwabiza ngokuthi yizenzo. ...

Ukuhluzwa kogwalo

Ophezulu Stinta Wangithembisa lami: I N Mpofu. Isahluko sokuqala. Sihlangana lomdeni wakoNyathi uhlezi egumeni, lapho ...

7 days ago | April 1, 2021

Isinciphiso sebizo

SIQHUBEKA ngokusetshenziswa kolimi sihlela isinciphiso sebizo Siyini isinciphiso sebizo? Funda imitsho elandelayo: 1. ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Bayethe maqhawe Kule inkondlo imbongi uDamasane ...

Inkulumo yomumo Ukwemukelwa lokuphathwa kwabemzini esintwini

Sikhumbuzo Dabengwa SIYALEMUKELA njalo bafundi kuleli iviki sixoxisana ngamasiko ethu kanye langezindlela esiphathana ...

Imibhalo engalotshwanga: Izingoma

Ophezulu Stinta SIQHUBEKELA phambili ngemihlobo yezingoma etshiyeneyo, lapho esinanzelela khona ukuthi izingoma lezi, ...

2 weeks ago | March 25, 2021

Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe ...

Indikimba – Ezothando Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo — Izenzo zothando Thandiwe Lamhlanje siphetha ...

Isinciphiso sebizo

Siqhubeka ngokusetshenziswa kolimi sihlela isinciphiso sebizo Siyini isinciphiso sebizo? Funda imitsho elandelayo: 1. ...

Ukuhluzwa kogwalo

Imibhalo engalotshwanga: Izingoma Ophezulu Stinta Siqhubeka ngemihlobo yethu yezingoma ezitshiyeneyo, ilifa elimumethe ...

Ulimi lomumo…Izenzo eziveza ukudelela lokuswela ubuntu

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba liphilile lapho elikhona njalo liyazilandela izifundo. Ngeviki ...

3 weeks ago | March 18, 2021

INZUZO YOKUVUNA NGEMITSHINA

YiNtatheli kaMthunywa Ukuvuna ngemitshina kulenzuzo ezilandelayo kulokuvuna ngezandla. 1. Umumbu uba mnengi – ...

Imibhalo engalotshwanga – izingoma ezitshiyeneyo

Ophezulu Stinta SIQHUBEKA ngemibhalo ngemihlobo yezingoma ezitshiyeneyo, sinanzelela ukuqakatheka kwezingoma ngezinga ...

Inkulumo yomumo: Izitsho ezifanele izehlakalo ezithize

Sikhumbuzo Dabengwa SIYAHLANGANA njalo kule iviki bafundi abahle. Sike saletha amagama athile ekukhulumeni kuzehlakalo ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo: Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Bayethe maqhawe Kule inkondlo imbongi uDamasane ...

Amabizonto

Ulwakhiwa kwamabizonto kuyaqhutshwa 1. Akhona amanye amabizonto akhiwa ezenzweni kodwa unkamisa wokucina wesenzo ...

4 weeks ago | March 11, 2021

Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo – Ugwalo ludindwe ...

Indikimba – Ezothando Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo – Izenzo zothando Thandiwe Siqhubeka ...

Amabizomuntu/Amabizonto

Singakangeni ekuhleleni amabizonto ake sikhangele ingxenye yokucina yamabizomuntu ebesifunda ngawo kuviki edlulileyo. ...

Ukuhluzwa kogwalo

Ophezulu Stinta Siqhubeka ngemibhalo engalotshwanga, ilifa esalitshiyelwa ngabendulo ukuze lathi sililondoloze, ...

Ulimi lomumo…Izinkulumo loba izenzo ezingakhangelelwanga ...

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba liphilile. Siyaqhubeka ngezifundo zethu ngomumo wenkulumo. Ngithemba ...

1 month ago | March 4, 2021

Ukuhlela ibizo kuyaqhutshwa Amabizomuntu

KUSIFUNDO esedlulileyo sixoxe ngomhlobo wamabizo othiwa ngamabizo qho. Lamhlanje sizaxoxa ngomunye umhlobo wamabizo ...

INKULUMO YOMUMO: Icala enduneni liyaqhutshwa

Sikhumbuzo Dabengwa SIYAHLANGANA njalo bafundi kuleli iviki. Inhloso yethu yikuba sihlolisise ukuziphatha kwethu kumbe ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezothando Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo – Izenzo zothando Thandiwe LAPHA sihlangana ...

1 month ago | February 25, 2021

Amabizoqho

Amabizoqho angumhlobo wamabizo njalo ayasetshenziswa enkulumeni yansukuzonke. Funda imitsho elandelayo: 1. UThembekile ...