Ezemfundo – Education

14 hours ago | June 4, 2020

UKUHLAZIYA INKONDLO

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Imbongi nguS N Thebe Isihloko senkondlo – Bhudu Bhudu – Phinde! ...

UHLELO: Isichasiso siyaqhutshwa

Inani/ Isibaluli NJENGOBA ngatsho kuviki ephelileyo lamhlanje siphetha ngokukhangela ukusetshenziswa kwesiqu – ni? Isiqu ...

A-Level: Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe ...

Indikimba ezisolayo Imbongi nguJ Dube loS M Khumalo Izihloko zenkondlo — Selizenz’omakhonya laph’ekhaya (J Dube), We ...

O-Level: Imibhalo engalotshwanga

LOKHU siqhubeka sikhangela ukuqakatheka kwenganekwane ebeziyisiphala selifa lemfundo izolo, okungaba kuhle nxa ilifa ...

Inkulumo ngomumo: Amazwi aveza inhlonipho esigabeni sokuzalwa ...

Sikhumbuzo Dabengwa SALIBONANI bafundi. Kuhle ukuhlangana njalo kuleli iviki siqhubeka ngezifundo zethu. Ngithemba ...

1 week ago | May 28, 2020

Igcikwane lecorona seliphazamise imfundo emhlabeni wonke

Dkt Dennis Mlandelwa Sinyolo eloba eseBelgium Igcikwane lecorona selimemetheke lagcwala umhlaba wonke. Umkhuhlane lo ...

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo kudindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo

Ugwalo ludindwe yi Longman Zimbabwe Indikimba – Ezisolayo Imbongi nguJ Dube lo S M Khumalo Izihloko zenkondlo Selizenz’ ...

Uhlelo: Isichasiso siyaqhutshwa – Inani

Inani lalo yisichasiso esichaza usobizo esimlandelayo emutshweni. Lalo inani lilengxenye ezimbili, isivumelwano lesiqu. ...

Ukuhluzwa kwengawalo – Imibhalo engalotshwanga

Siqhubeka ngokukhangela ukuqhakatheka kwemibhalo engalotshwanga lapho sinanzelela. Ngeviki edlulileyo sike sathinta ...

2 weeks ago | May 21, 2020

ISIGQI SOMDLADLA: Nyama yembongolo

Dukuduku, leqa igundwane lathi ntshobe, kulesiya sikhala esibhotshozwe emva kwesofa, umkhwenyana uSizo uhleli kulelo ...

Ukwakhiwa kwezivumelwano zesiphawulo kuyaqhutshwa

Sikhumbuzane esixoxe ngakho ngeviki edlulileyo. Isivumelwano zesiphawulo sizakha ngokuqalisa ngesakhi sokuchasisa u –a ...

Ulimi lomumo — Sikhumbuzo Dabengwa

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Sizaqhubeka ngesifundo sethu sangeviki ephelileyo lapho esakhangela khona ...

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo kudindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi nguN A R Gwenelo ...

O-Level: Ukuhluzwa kwengwalo

Silo Ophezulu Stinta Siqhubeka njalo ngokuqakatheka kwemibhalo yethu engalotshwanga lapho esikhangele khona, ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezisolayo Imbongi nguJerry Zondo Isihloko senkondlo – Kawubuzanga etsheni! Lamhlanje ngibuyela kunkondlo ...

3 weeks ago | May 16, 2020

INKULUMO YOMUMO – SIBABAZA

Sikhumbuzo Dabengwa Wazonda wadla inja umfoka Ndlovu lapho esizwa ukuba sebemtshontshele untshelelezane wakhe.  ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo Lezinkondlo

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba – Ezezindawo Imbongi nguRobert N Mele Isihloko senkondlo – Imbangela yini? ...

Uhlelo: Isichasiso siyaqhutshwa

Isiphawulo. Njengoba sitshilo kuviki ephelileyo isiphawulo yisichasiso esichaza usobizo esimlandelayo emutshweni. Laso ...

4 weeks ago | May 7, 2020

Uhlelo: Ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomb emitshweni

Nanzelela ukuthi kuyahambelana ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba lokusetshenziswa kwesabizwana soqobo esikwenze ...

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi – Isihloko senkondlo – Umuzi ...

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi nguC H Mkhwananzi ...

Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba – Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Bayethe Maqhawe ...

IMBANGELA YEMPI PHAKATHI KWENTSHA LABADALA

Siphathokuhle Ngulube Siyahlangana njalo bafundi siqhubeka ngezifundo eziphathele lolimi. Zinengi izinto ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Silo Ophezulu Stinta Siqhubeka ngemibhalo yethu engalotshwanga lapho esixoxa khona ngenganekwane. Ngeviki edlulileyo ...

1 month ago | May 2, 2020

Imibhalo engalotshwanga

Siqhubeka ngemibhalo engalotshwanga, sizakhangela Inganekwane. Inganekwane zona ziyindatshana nje emfitshane ...