Ezemfundo – Education

2 mins ago | June 17, 2021

UBUNTU BOMUNTU BUNGONIWA NGAMANGA!

Sikumbuzo Dabengwa SIYAHLANGANA njalo bafundi silokhu sidingida udaba lwethu lokwakha ubuntu bethu. Imibuzo ...

Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: IN Mpofu ngu Ophezulu Stinta

SIQHUBEKA lodaba lwethu uSolakele esesemendweni wakhe, emzini omutsha ehlala labantu okwakudingeka ukuthi ahlale labo ...

Isandiso

Abafundi abalandela lezi zahluko bazananzelela ukuthi kumaviki edlulileyo besihlela isibanjalo. Namhlanje singena ...

1 week ago | June 10, 2021

Giya mthwakazi: iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezomanyano Imbongi nguSithenjisowe J J Ndlovu Isihloko senkondlo – Imoyamunye iZimbabwe QAPHELANI bafundi ...

Ukwakhiwa kwezibanjalo ezibalulini lezandisweni

ISIBALULI laso singaguqulwa sibe yisibanjalo bese sisenza umsebenzi wokulandisa emutshweni. Funda izibonelo ...

Inkulumo ngomumo: ukuxazulula ingxabano

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Siyahlangana njalo kuleliviki. Lamuhla ngifisa silandelele isifundo sethu ...

2 weeks ago | June 3, 2021

Isibanjalo siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwezibanjalo ezichasisweni Izibanjalo ezisuselwa eziphawulweni Isiphawulo laso singawenza umsebenzi ...

Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe ...

Indikimba — Ezokufa Imbongi nguObadiah L Mlilo Isihloko senkondlo — Umnawani Kule inkondlo imbongi ikhumbula ngomnawayo ...

Ulimi lomumo…INKULUMO YOMUMO

Ukuzihlonipha lokuhlonipha umphakathi Sikhumbuzo Dabengwa Siyabingelelana njalo bafundi kule iviki. Injongo esilayo ...

Ukuhluzwa kogwalo

Wangithembisa Lami: I N Mpofu SIQALA isahluko sesithathu ngemva komthimba omkhulu, owajabulisa abanengi loba nje ekuseni ...

Uyasazi na IsiNdebele

Kuliviki iphephandaba likazulu liphathele abafundi umsebenzi abazawufunda baphendule imibuzo. Abaphendule kuhle imibuzo ...

3 weeks ago | May 27, 2021

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezokufa Imbongi ngu- Artwell T Masuku Isihloko senkondlo – Thula mama LAMHLANJE lokhu ngiphethe indikimba ...

Izibanjalo ezakhiwe ezabizwaneni zenani

Qaphela ukuthi abanye bathi izabizwana zokubala. Yinto nye lokhu. Izibanjalo zingakhiwa ngezindlela ezimbili ...

Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: IN Mpofu

Siqhubeka ngogwalo lwethu lapho esitshiye khona kumnandi emtshadweni sekufiwa okwamagama. Besilokhu siqhubeka ...

4 weeks ago | May 20, 2021

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo – Ugwalo ludindwe ...

Imbongi nguDumisani Tshuma Indikimba – Ezokufa Isihloko senkondlo – We kufa! Kule inkondlo imbongi ikhala ngokufa into ...

1 month ago | May 13, 2021

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezempi Imbongi nguDumisani J Tshuma Isihloko senkondlo – Kuzakufica lawe Nxa kukhulunywa ngezigigaba ...

Isibanjalo siyaqhutshwa

IZIBANJALO ezakhiwe ezabizwaneni zokukhomba Izibanjalo zokukhomba zakhelwa ezabizwaneni zokukhomba eduze, buqamama ...

Inkulumo Ngomumo: Ukuxazulula Ingxabano Esintwini

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Siyahlangana njalo kuleli iviki. Ngithemba liyazilandela izifundo ezilifundisa ...

Ugwalo: Wangithembisa Lami: I.N Mpofu

Ophezulu Stinta SIQHUBEKA ngogwalo lwethu, lapho sekulungiselelwa umtshado kaNyembezi lo Solakele, loba nje besilokhophe ...

1 month ago | May 6, 2021

Isibanjalo siyaqhutshwa

Izibanjalo ezisuselwa ezabizwaneni zisuselwa kuzabizwana ezilandelayo 1. Esabizwaneni soqobo 2. Esabizwaneni sokukhomba ...

Ulimi lomumo…INHLONIPHO IYAQHUTSHWA

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo bafundi kuzifundo zethu zolimi lomumo sikhangela indlela esihlonipha ngayo abanye ...

Ukuhluzwa kogwalo

Wangithembisa lami: I N Mpofu Ophezulu Stinta SIYAQHUBEKA logwalo lwethu lapho esifunde khona ngokuqhutshwa kwesiko ...

Giya Mthwakazi…Iqoqo lezinkondlo…Ugwalo ludindwe ...

Indikimba – Ezempi Imbongi nguN CG Mathema Isihloko senkondlo – Impi Nxa kuqanjwa igama elithi impi abanye bangalitshaya ...

2 months ago | April 29, 2021

ISIBANJALO SIYAQHUTSHWA

LAMHLANJE siqhubeka ngesifundo sethu ngesibanjalo esisiqale kuviki ephelileyo. Sizahlolisisa ngokwakhiwa kwezibanjalo ...

Inkulumo ngomumo: Ungubani wena? Uziphatha njani?

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Siyaqhubeka sikhangela izinkulumo eziveza ukuthi ungubani njalo ezikhomba ...