Ezemfundo – Education

4 mins ago | September 29, 2022

Ukuhluzwa kwengwalo

Ugwalo: Wangithembisa lami Olwalotshwa ngu I N Mpofu Lapho sesifika emaphethelweni ogwalo lwethu, sinanzelela isiphetho ...

Ngonjani umngane oqotho?

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Siyahlangana njalo kuleli iviki kuzifundo zethu zenkulumo ngomumo. Ngithemba ...

2 days ago | September 26, 2022

Sebeqalisile ukubhala imihloliso oGrade 7

YiNtatheli kaMthunywa ABAFUNDI bakaGrade 7 elizweni lonke jikelele baqale ukubhala imihloliso yabo yokuphela komnyaka ...

1 week ago | September 22, 2022

Ukuhluzwa kwengwalo

Ugwalo: Wangithembisa lami Olwalotshwa ngu I N Mpofu Lapho sesifika emaphethelweni ogwalo lwethu, sinanzelela isiphetho ...

Ake sikhumbuzane

Ukuphinda umphehlo kungxenye zohlelo LwesiNdebele Ke sibuyele emuva kancane siphinde ezinye incezu zenkulumo sincede ...

Kambe ngumngane wempilo yini lo?

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Siyahlangana futhi kuliviki kuzifundo zethu. Ngithemba liyazilandela ngendlela ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba —Ezomanyano Imbongi nguArtwell T Masuku Isihloko senkondlo — Sibonga iUnity bakhokheli Inkondlo le siyiqala ...

2 weeks ago | September 15, 2022

Ukuhluzwa kwengwalo

Ugwalo: Wangithembisa Lami olwalotshwa ngu I N Mpofu Ophezulu Stinta Siqhubeka ngogwalo lwethu, oluqukethe izifundo ...

Ake sikhumbuzane

Ukweqiwa kukankamisa ngokuthanda ekwakheni incezu zenkulumo. Lokhu kuvamise enkulumeni, kwenzeka lapho igama lilandelana ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezomanyano, Imbongi nguArtwell T Masuku Isihloko senkondlo – Siyabonga iUnity bakhokheli ...

Ukukhuzwa kwabantwana asebekhulakhulile

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo kule iviki bafundi.Silokhu siqhubekela phambili ngodaba lokukhuzwa kwabantwana. ...

3 weeks ago | September 8, 2022

Ukukhuzwa kwabantwana izolo kanye lalamuhla

Sikhumbuzo Dabengwa SIYAHLANGANA njalo bafundi enkundleni lapho esixoxa khona ezobuntu lokwakheka kwesimilo somuntu. ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Ugwalo: Wangithembisa lami: I N Mpofu Ophezulu Stinta Egwalweni lwethu lwesithembiso, kuzifundo esixoxe ngazo ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezomanyano: Imbongi nguArtwell T Masuku Abafundi abalandela la amakhasi bazananzelela ukuthi inkondlo le ...

Isandiso

Isandiso siyaqhutshwa Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu sitshengisa ukusetshenziswa kwesandiso sendawo. Sibone ...

4 weeks ago | September 1, 2022

Ukuhluzwa kwengwalo

Wangithembisa lami: Olwalotshwa ngu I N Mpofu SIQHUBEKA njalo sifunda izifundo ezitshiyeneyo kulolugwalo, oluyisibuko ...

Isandiso

Isandiso siyaqhutshwa KUVIKI ephelileyo siphethe isifundo sethu sitshengisa ukusetshenziswa kwesandiso sendawo. Sibone ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba — Ezomanyano Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo — Mkhulu lowo mbiko SIQHUBEKA ngale inkondlo ...

Izinkulumo zokuziduduza kulungiselelwa imihloliso!

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Ngithemba liqhuba kahle ezifundweni zenu. Nanso lemihloliso isisondele nje ...

1 month ago | August 25, 2022

Ukuhluzwa kwengwalo

Siqhubeka ngezifundo zethu esizithola egwalweni lwesithembiso.Lapho esifunda khona izifundo ezinengi ngempilo. ...

Isandiso

Isandiso siyaqhutshwa Qaphela siqala lapha esicine khona kuviki ephelileyo lapho esichaze khona ukusetshenziswa kwesakho ...

Inhlonipho phakathi komphakathi

Siyahlangana njalo bafundi abahle kuzifundo zethu zokuhlomisana ngobuntu emphakathini. Kambe inhlonipho sisayibambile ...

Iqoqo lezinkondlo….Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezomanyano Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo – Mkhulu lowo mbiko Lamhlanje siqhubeka ...

1 month ago | August 18, 2022

Ukuhluzwa kwengwalo

Ugwalo: Wangithembisa Lami; olwalotshwa ngu: I.N MPOFU. Siqhubeka ngezifundo zethu esizithola egwalweni lwesithembiso. ...

Giya Mthwakazi qoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezomanyano, Imbongi nguSibangilizwe P Jubane Isihloko senkondlo – Mkhulu lowo mbiko Nxa sifunda linkondlo ...