Ezemfundo – Education

6 days ago | November 19, 2020

Ukuhlela isandiso kuyaqhutshwa

Izandiso ezivela kwamanye amabizo KUVIKI ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokutshengisa izandiso ezivela kwamanye ...

Iqoqo lezinkondlo: Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi — Artwell T Masuku Isihloko senkondlo — Musa ukudlala ngami ABANYE abafundi nxa bebona ...

Ukuhluzwa kogwalo: Izingoma 2

SIYAQHUBEKA njalo sikhangela ingoma zomdabuko lapho esilandelela khona imilolozelo. Imilolozelo ke layo ibuya ngemihlobo ...

Ulimi lomumo: Ulwazi ngesiko lokuthathana (1)

Sikhumbuzo Dabengwa SIYAQHUBEKA njalo bafundi ngezifundo zethu ezikhokhelela ekusebenziseni ulimi olufaneleyo ngomumo ...

2 weeks ago | November 12, 2020

Inkulumo lomumo

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Siyaqhubeka ngesifundo sethu sangeviki ephelileyo. Ngithemba sanelisa sonke ...

Giya Mthwakazi – Iqoqo lezinkondlo: Ugwalo ludindwe ...

Indikimba – Ezisolayo Imbongi – Ndabezinhle S Sigogo Isihloko senkondlo – Umona Imbongi lapha ikhuluma ngento echitha ...

Ukuhluzwa kogwalo

Izingoma Ophezulu Stinta Sisaqhubeka ngemibhalo yethu engalotshwanga, lapho esizathi ukukhangela khona izingoma ...

Ukuhlela isandiso kuyaqhutshwa

Izandiso ezivela kwamanye amabizo Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokutshengisa izandiso ezivela kwamanye ...

3 weeks ago | November 5, 2020

INKULUMO NGOMUMO — Amagama APHATHELENE LOKUFA

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Ngithemba lizilandela kuhle izifundo zenu ezilifundisa ukusebenzisa ulimi ...

UHLELO: Isandiso siyaqhutshwa

(b) IZANDISO ezivela emagameni emifula Izibonelo: Kubizo lomfula uThuli isandiso sendawo ngu – kuThuli. Ngendlela ...

Ukuhluzwa kogwalo: Imibhalo engalotshwanga

SISAQHUBEKA njalo, ngomdlalo wethu wokuphicana. Kesikhangele ukuqakatheka komdlalo, empilweni zabasakhulayo kanye nje ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba Ezihayayo Imbongi nguRobert N Mele Isihloko senkondlo — Ihubo lamaqhawe ELIZWENI lakithi nxa kukhulunywa ...

4 weeks ago | October 29, 2020

Umbono woMthunywa: Abafundi baphakathi kwetshe lembokodo

UMBUZO ubani lobani azibuza wona ngowokuba, pho abafundi bazakwenelisa ukulungiselela kanye lokuloba imihloliso na uma ...

UHLELO: Siyini isandiso?

Isandiso yingxenye yocezu lwenkulumo olubizwa kuthiwa yisikhanyiso. Isikhanyiso lucezu lwenkulumo olugoqela izigaba ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezisolayo Imbongi nguJerry Zondlo Isihloko senkondlo – Kawubuzanga etsheni! Kawubuzanga etsheni! Lo ...

Ukuhluzwa kogwalo: Imibhalo engalotshwanga

Siqhubeka ngemibhalo yethu engalotshwanga lapho esikhangela khona ukuphicana. Nxa siqathanisa umdlalo lo kanye ...

INKULUMO YOMUMO — Amagama aphathelene lokufa

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo kule iviki bafundi silokhu sibindana lendaba yethu yamagama aphathelene lokufa ...

1 month ago | October 22, 2020

INKULUMO NGOMUMO — Amagama APHATHELENE LOKUFA

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi! Asihlanganeni njalo kusifundo sethu solimi. Ngeviki eliphelileyo sikhangele ...

Impambosi yokwenziwa

IMPAMBOSI le ikhomba khona kanye ukwenziwa. Izibonelo: Utshani budliwa zinkomo. Amanzi akhiwa emfuleni oseduze. Inkabi ...

Ukuhluzwa kogwalo

Imibhalo engalotshwanga KESIKHUMBUZANE ngomdlalo wokuphicana, umdlalo okhaliphisa ingqondo umdlalo ovivinya ukujiya ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba — Ezihayayo Imbongi nguC G Khumalo Isihloko senkondlo — Malumami UKHUMALO ...

1 month ago | October 15, 2020

Izimpambosi zesenzo ziyaqhutshwa

Impambosi yokwenziwa Impambosi le ikhomba khona kanye ukwenziwa. Izibonelo: Utshani budliwa zinkomo. Amanzi akhiwa ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba – Ezokunakana Imbongi nguDumisani J Tshuma Isihloko senkondlo – Ngiyesaba ...

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa

Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi ...

INKULUMO YOMUMO — Amagama akhomba ukufa

Sikhumbuzo Dabengwa Ukufa yindlela yokudlula kulo umhlaba komuntu esiyakogoqwanyawo. Bekuhlonitshwa kakhulu, kusesabeka ...