Ezemfundo – Education

6 days ago | April 18, 2019

Isichasiso siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwezivumelwano zesibaluli IZIVUMELWANO zesibaluli zakhiwa njengezivumelwano zesiphawulo. Umehluko okhona ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu NGEVIKI edluleyo sitshiye oMzila bebambe owangaphansi ngabakubona kusenzakala emehlweni abo. ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGEVIKI edluleyo sixoxisane ngamazilo lendima ebanzi ayeyidlala ekulimukiseni abasakhulayo. Ingozi ezinengi ...

Iqoqo lezinkondlo: Giya Mthwakazi

LAMHLANJE singena emdangweni wezinkondlo lapha abafundi abavunyelwa khona ukuthi bangene bagide, bagiye kuthunqe uthuli ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki. Kusasa sizabe sithakazelela ilanga lapho esathola khona uzibuse kukanti ...

2 weeks ago | April 11, 2019

Isibaluli

SIYINI isibaluli? Isibaluli laso njengesiphawulo ligama eliyisichasiso. Njengesibaluli lichaza usobizo (ibizo ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

NGEVIKI edluleyo sitshiye abalingiswa bethu abamqoka egwalweni lapha sebemiswe ngamasotsha  emgwaqweni. Silokhu sisa ...

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube SIQHUBEKA sikhangela abalingiswa abakugwalo lwethu lolu, Ayihlabi Ngakumisa. Kuviki ephelileyo siqine kakhulu ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

ENDULO abadala babelendlela zabo ezikhaliphileyo zokukhuza kanye lokuvikela okuthile okwakungasuke kube yingozi ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

NGITHEMBA lenze kuhle bafundi ezifundweni zenu njengoba zivaliwe lamhlanje kasiqhubekeni sibala izingwalo zethu ...

Ukuhlaziya inkondlo: Usompani Khwatshu

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Imbongi nguE Dube UKHWATSHU yisenzukuthi esisetshenziswa nxa kukhulunywa ngokuvuka ...

3 weeks ago | April 4, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA njalo bafundi kule iviki selilungiselela ukuvalwa kwezikolo. Nanzi impendulo obungaphuma lazo kumsebenzi ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

SIQHUBEKA logwalo lwethu lapho esacina khona  oMzila bephakathi kwamehlo esilwane bengazi nje ukuthi babezahlangana ...

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube KULIVIKI sizake sixoxe ngabalingiswa abamqoka kulolugwalo. Lapha sitsho laba abanjengaboSwabide Khumalo, uyise ...

Ukusetshenziswa kwesiphawulo emutshweni

1. KUFANELE silandele usobizo (ibizo loba isabizwana) esimchazayo – Igusu elikhulu abahlala duze lalo lizabalethela ...

4 weeks ago | March 28, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki, kulabo asebeqalisile ukubhala imihloliso yokuphela kwethemu yokuqala ngilifisela ...

Ayihlabi Ngakumisa

 C Dube SESITSHENGISILE ngamafitshane ukuthi sitshoni ngamafitshane isaga esithi: “Ayihlabi Ngakumisa.” Lokho obona ...

Ukwakhiwa kwezivumelwano zesiphawulo

IZIVUMELWANO zesiphawulo sizakha ngokuqalisa ngesakhi sokuchasisa u a- eziqalweni zamabizo. Isakhi a- silumbana ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

  Olwalotshwa ngu B D Ndlovu NGEVIKI edluleyo sitshiye abathathu esiqhubeka labo kulolu hambo sebezithele phakathi ...

Ukuhlaziya inkondlo:  Ngikhumbul’ Endulo

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe Imbongi ngu – A P N Godonga IMBONGI esingayo lamuhla ikhuluma ngomuntu ...

1 month ago | March 21, 2019

Ukuhlaziya inkondlo

P Mpofu Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa  Imbongi nguSusan Mlambo Isihloko senkondlo — Sithembo IMBONGI ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

NGITHEMBA liqhuba kuhle ezifundweni zenu bafundi. Kasikhangeleni impendulo zomsebenzi engilitshiyele wona kuviki ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGOLIMI lwesiNdebele izinto ezithile ezenzakalayo okuthi lalapho sisibiza ngolimi oluqondileyo kuletha isisindo elimini ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Isiphawulo NJENGOBA sekutshiwo ngaphambili, isiphawulo yisichasiso esichaza usobizo (ibizo kumbe isabizwana) ...

Umzila kawulandelwa

NGEVIKI edluleyo sitshiye abathathu sebenze wonke amalungiselelo okuqhubeka ngohambo lwabo njalo sebenze wonke ...