Ezemfundo – Education

4 mins ago | May 19, 2022

Ake siphinde umphehlo kuhlelo

Yakha izandiso zendawo ngamabala alandelayo: indlu, mina, omkhulu, laba, bobabili, kodwa. Izibonelo: indlu – endlini. ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezenkolo Imbongi nguJerome R Nyathi Isihloko senkondlo — Bathi ngamadlozi Abalandeli balamakhasi ...

ULIMI LOMUMO: Inhlonipho, ukuzihlopha lokuhlonipha umhlaba

Sikumbuzo Dabengwa Siyahlangana bafundi kunkundla lapho esigxila khona kuzifundo zokukhulisana sisizana ngamacebo ezenzo ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Ugwalo: Wangithembisa lami Olwalotshwa ngu: I N Mpofu Ngeviki edluleyo sitshiye uMlahlwa engulowo ozama ...

1 week ago | May 12, 2022

Isandiso siyaqhutshwa

Ezakhiwa ngokuqalisa ngo-ka- Kulezi ziqu zesiphawulo –bili isandiso ngukabili. –khulu – ku – khulu isandiso ngukakhulu. ...

Ulimi lomumo: Ukusetshenziswa kwefoni ngendlela engayangisiyo

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba libe lekhefu elihle njalo livule kuhle izikolo. Siyaqhubeka ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezenkolo, Imbongi nguArtwell T Masuku Isihloko senkondlo – Thethelela Ngubani othethelela ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Ugwalo: Wangithembisa Lami olwalotshwa ngu: I N Mpofu Ngeviki edlulileyo sitshiye uNyembezi ejimbe ...

2 weeks ago | May 5, 2022

Isandiso siyaqhutshwa

Kulezi zibonelo zesandiso asijobeleli lutho ekwakhweni kwazo. Kubizo ikhanda isandiso ngu ekhanda. Kubizo isibhedlela ...

ULIMI LOMUMO: UBUVILA

Sikhumbuzo Dabengwa Umfokasibani banyana ayisibuvila, yinyoka. Wehluleka lokuzenwaya. Le yinkulumo esijayele ukuyizwa ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Kesikhumbuzane mayelana lokuphendula imibuzo yenkondlo. Kuqakathekile ukuthi wazi uluhlu lwezinkondlo okumele zenziwe ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Wangithembisa lami Siqhubeka ngodaba lwethu lwesigilamkhuba esinguMlahlwa, ngemva kwezenzo zakhe zonke ...

3 weeks ago | April 28, 2022

Isandiso siyaqhutshwa

Lamhlanje siqala lapho esiphethe khona kuviki ephelileyo. Sikhangela ukusetshenziswa kwesiqalo sesakhi sesandiso ku- ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Ugwalo: Wangithembisa lami: I N Mpofu Ophezulu Stinta Ngeviki edlulileyo sitshiye uMlahlwa elungisela ukuya eGoli, ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezemvelo, Imbongi nguPathisa Nyathi Isihloko senkondlo – Zulu zulu woza Kundikimba yezemvelo sesifunde ...

Ukusetshenziswa kukamakhalekhukhwini ngendlela engayisiyo

Siphathokuhle Ngulube Salibonani bafundi. Ngithemba liphilile njalo izifundo zenu zenkulumo ngomumo lizilandela kuhle ...

4 weeks ago | April 21, 2022

lsandiso siyaqhutshwa

Sithatha udaba lwethu lapho esiphethe khona kuviki ephelileyo. Sikhangela okuqatshelwayo ekwakheni isandiso sendawo. ...

Ulimi lomumo ubuvila

Sikhumbuzo Dabengwa UMFOKASIBANI banyana ayisibuvila, yinyoka. Wehluleka lokuzenwaya. Le yinkulumo esijayele ukuyizwa ...

Ukuhluzwa kwengwalo Ugwalo Wangithembisa lami : I N Mpofu

Ophezulu Stinta Sinanzelela ukuthi uMlahlwa lo ngumuntu olenhliziyo engabongiyo, akalasiphiwo sokunanza omunye umuntu ...

Giya mthwakazi iqoqo lezinkondlo : Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezemvelo Imbongi nguLeonard C Sidambe Isihloko senkondlo – Womil’umhlaba Abalandeli balamakhasi ...

1 month ago | April 14, 2022

Siyini isandiso?

Isandiso ngolunye ucezu lwenkulumo olungena ngaphansi kwesikhanyiso njengesenzukuthi. Isikhanyiso ligama elikhanyisa ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba – Ezemvelo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Wamuhle Mamvula! Kule inkondlo imbongi idumisa ...

Inhlonipho, ukuzihlonipha lokuhlonipha umhlaba

Siyahlangana bafundi kule iviki kuzindaba zethu zokukhulisana sisizana ngamacebo ezenzo ezilobuntu . Ubuntu yiso ...

Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa Lami: I.N Mpofu

Ophezulu Stinta Ngaphansi kwesihlokwana esithi yaphinda emhlolweni, lapho esilokhu siloNyembezi ehlome ephelele elinde ...

1 month ago | April 7, 2022

Izibanjalo ziyaqhutshwa

Izibanjalo zokukhomba/ezikhombayo La amagama akhomba eduze, buqamama  lakude kodwa ebe engayisizo izabizwana zokukhomba. ...