Ezemfundo – Education

3 days ago | July 18, 2019

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SISAQHUBEKA lodaba lwethu lapho ababili basebehlangene bexoxisana kabanzi ngokusila kwabo emlonyeni wesilo. ...

Isibanjalo

KUSIFUNDO esiphelileyo sifundile ukuthi inkulumo isuke ingabi ngepheleleyo nxa singekho isenzo njengoba siyiso isenzo ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezisolayo Imbongi nguDoris Dube Isihloko senkondlo — Amandl’ezisebenzi IMBONGI ikhuluma ngamandla izisebenzi ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA njalo bafundi kule iviki, ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu. Kulabo abaqalise ukubhala imihloliso yabo ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

SESILUNGISELELA ukubhala imihloliso sizama ngamandla wonke ukuthi konke bafundi ebesixoxisana ngakho kuphephandaba ...

1 week ago | July 11, 2019

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGEVIKI edluleyo besixoxisana ngokusebenzisa kanye lengcazelo zenkulumo ezikileyo. Olakho ukuyisebenzisa ugculisa ulimi ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguW Siqhoza Isihloko senkondlo — Angihlanyi njalo angizenzisi KWAKWENZEKE ukuthi umuntu ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SISAQHUBEKA lodaba lwethu lapho ababili basebehlangene bexoxisana kabanzi ngokusinda kwabo emlonyeni wesilo. ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Impambosi zesenzo

Impambosi yokwenzela IMPAMBOSI le ikhomba ukwenzela omunye umuntu loba enye into. Yona isebenzisa isijobelelo – ela ...

3 weeks ago | June 27, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

NGITHEMBA liqhuba kuhle ezifundweni zenu bafundi. Insuku sezisondele ezokuthi sibhale imihloliso yaphakathi komnyaka. ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

MIHLA yonke sixoxa ngezaga ukwakhiwa kwazo, ukusetshenziswa kwazo njalo njalo, sikhuthazana ukuzisebenzisa ekubhaleni ...

Izimpambosi zesenzo ziyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwempambosi yokwenziwa IMPAMBOSI le singayakha ngendlela ezilandelayo: 1. Eziqwini zesenzo ezilelunga ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba — Ezothando Imbongi nguB Mdlawuzo Isihloko senkondlo — Uludonsi bani wena? KULE inkondlo imbongi ikhuluma ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

SIYAQHUBEKA ngohambo lwethu lamaqhawe amathathu asedlule phakathi kwezivunguvungu ezinengi kodwa-ke lokhu beqhubeka ...

1 month ago | June 20, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAQHUBEKA kuliviki bafundi ngezifundo zethu esizithola maviki onke lapho esihlolana khona ukuze sibone ukuba ulimi ...

Izimpambosi zesenzo

Ukwakhiwa kwempambosi yokwenzayenza IMPAMBOSI yokwenzayenza siyakha ngezindlela ezilandelayo: 1. Ezenzweni eziqala ...

Ukuhluzwa kogwalo: Umzila kawulandelwa

lwalotshwa ngu B D Ndlovu SIQHUBEKA ngohambo lwethu lapho esatshiya khona abalingiswa bethu abathathu sebehlangane ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

NGEVIKI edluleyo sixoxe ngento ezehlukeneyo esijayele ukuzichaza ngobuyizo bazo kumbe ngokusebenza kwazo, singazibizi ...

Giya Mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba — Inkondlo ezisolayo Imbongi nguDoris Dube Isihloko senkondlo — Impisi zakoCele AKUMANGALISI ukuthi inkondlo ...

1 month ago | June 13, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni. Yinyanga yomqando le bafundi asigqokeni ...

Izimpambosi zesenzo

LESI sihloko siveza mgceke ukuthi silokhu siqhubeka ngokuhlela isenzo. Sesikhangele ukuthi siyini isenzo, imihlobo ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULIVIKI sizaxoxisana ngezinto ezehlukeneyo ezinye zazo sande ukukhuluma ngazo sizichaza ngesimo langokusebenza kwazo ...

Ukuhlaziya inkondlo: Isithombe sakho

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Imbongi nguJ N Dupute LAMHLANJE sihlangana lomuntu okungaba yimbongi elobe inkondlo ...