Ezemfundo – Education

4 days ago | September 19, 2019

Isandiso siyaqhutshwa . . . Izandiso ezivela kwamanye amabizo

Izandiso ezivela kwamanye amabizo Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokutshengisa izandiso ezivela kwamanye ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA bafundi ngeviki yesibili yokuvulwa  kwezikolo, ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu.  Kulabo ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Siqhubeka lodaba lwethu nje selulanda emaphethelweni. Silandela isahluko sethu sesitshiya galo mbili lapho uMzila ...

2 weeks ago | September 12, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA futhi bafundi ngeviki yokuvulwa kwezikolo, ngithemba livule kuhle ithemu yokucina yomnyaka. Kulabo ...

Isandiso siyaqhutshwa

(b) IZANDISO ezivela emagameni emifula Izibonelo: Kubizo lomfula uThuli isandiso sendawo ngu – kuThuli. Ngendlela ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba Ezihayayo Imbongi nguRobert N Mele I sihloko senkondlo — Ihubo lamaqhawe ELIZWENI lakithi nxa kukhulunywa ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA ngogwalo lwethu lapho uMzila wayesethole khona uncedo esibhedlela saseJelimani. Sinanzelela ukuqakatheka ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULEZINSUKU siyananzelela ukuthi ukudla okuthile okwesintu asisakwazi. Kubanzima lokwehlukanisa okunye okuhambelanayo. ...

3 weeks ago | September 5, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA njalo kule iviki bafundi abahle ngiyazi ukuthi labo abalungiselela ukubhala imihloliso yabo kaGrade 7 insuku ...

Siyini isandiso?

ISANDISO yingxenye yocezu lwenkulumo olubizwa kuthiwa yisikhanyiso. Isikhanyiso lucezu lwenkulumo olugoqela izigaba ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA lodaba lwethu lapho sihamba loMzila owayesephume kuzinhlungu ezinzima esesinde lasemlonyeni wesilwane. Laye ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezisolayo Imbongi nguJerry Zondlo Isihloko senkondlo — Kawubuzanga etsheni! KAWUBUZANGA etsheni! Lo ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULELI iviki sizaxoxisana ngezitho zenkomo ezitshiyeneyo. Emhlolisweni yethu kwandile ukuthola kulemibuzo eqondane ...

4 weeks ago | August 29, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

LINJANI bafundi? Mina ngiyaphila. Qhubekani libala ingwalo zenu ngoba ukufunda kuqakathekile kakhulu. Ngiyazi ukuthi ...

Isibanjalo siyaqhutshwa

Isibanjalo sokukhomba ISIBANJALO sokukhomba, njengezabizwana zokukhomba, zehlukanisa kathathu ekukhombeni kwazo. ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezisolayo Imbongi nguSibusisiwe M Khumalo Isihloko senkondlo — We Eva, usulingana loAdam? ABAQOQI ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIYAQHUBEKA ngodaba lwethu lapho esitshiye khona uMzila eseselizweni laseJelimani lapho udaba lweZimbabwe ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULE iviki sizaxoxisana ngezitho zenkomo ezitshiyeneyo. Emihlolisweni yethu kwandile ukuthola kulemibuzo eqondane ...

1 month ago | August 22, 2019

Ukwakhiwa kwezibanjalo kuyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwezibanjalo ezandisweni LIZANANZELELA bafundi ukuthi kangimanga, ngiqhubekela phambili ngihlela ingxenye ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA lodaba lwethu lapho sihamba loMzila owayesephume kuzinhlungu ezinzima esesinde lasemlonyeni wesilwane. Laye ...

Uyasazi na iSiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA njalo bafundi silokhu sikukhefu lokuvalwa kwezikolo. Ngithe ngike ngilikhumbuze ukuthi ukuvalwa kwezikolo ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

BAFUNDI siyaqhubeka ngokulolonga ulimi lwethu sindawonye. Sesisesikhathini esinzima kakhulu labo abazobhekana lomhloliso ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezihayayo Imbongi nguRobert N Mele Isihloko senkondlo — Ihubo lamaqhawe LELIHUBO imbongi uMele ilihubela ...

1 month ago | August 15, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA kule iviki yokuqala lisanda kuvala izikolo bafundi, ngilethemba lokuthi lidlale kuhle ikhefu lamaqhawe ethu ...