Ezemfundo – Education

5 mins ago | September 23, 2021

Ukulwangisa

Lisakhumbula lokhu bafundi? Kuyini ukulwangisa? Ukulwangisa yikuguquka kwabondebembili besiba ngolwangeni. Nanzelelani ...

GIYA MTHWAKAZI: IQOQO LEZINKONDLO

Indikimba – Ezempi Imbongi Qiniso Mabhena lo N C G Mathema Izihloko zenkondlo — Impi Ngikutshilo ngaphambili ngathi ...

ULIMI LOMUMO: INHLONIPHO EKHAYA

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana futhi bafundi kule iviki. Silokhu siqhubekela phambili ngezifundo zethu zokwakha ubuntu ...

Ukuhluzwa kwengwalo

WANGITHEMBISA LAMI I N MPOFU Ophezulu Stinta Siqhubeka ngesahluko sethu sesithupha lapho esihlangana khona ...

1 week ago | September 16, 2021

Izandiso ezivela kwamanye amabizo

LIQINISO elingavikekiyo ukuthi kufundwa ngezikhathi ezinzima. Nanku phela ababalisi labafundi bathi besathi bayasebenza ...

Ukuhluzwa kogwalo Wangithembisa lami: I.N Mpofu

Ophezulu Stinta SIQHUBEKA ngesahluko sesihlanu, lapho esinanzelela khona ukuhlukunyezwa kwabantwana  ngezinga eliphezulu ...

Amagama asetshenziswa nxa kufiwe

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Ngithemba lizilandela kuhle izifundo njalo selikwazi ukusebenzisa kuhle ulimi ...

Giya Mthwakazi iqoqo lezinkondlo

LIZANANZELELA bafundi ukuthi lamuhla kangiqambanga imbongi lendikimba ethile ngoba ngihlose ukuthi  sikhumbuzane ...

2 weeks ago | September 9, 2021

Giya mthwakazi: iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezisolayo Imbongi nguDoris Dube Isihloko senkondlo –  Wangenza-ke Isihloko salinkondlo sitshengisa ...

ULIMI LOMUMO: INTSHA YALAMUHLA

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo bafundi kusifundo sethu lapho esibonisana ngendlela zokuziphatha kwethu ...

Isandiso siyaqhutshwa

Ukwakhiwa kwezandiso esabizwaneni sokukhomba Kusigaba 1 lo 1a isabizwana sokukhomba eduze ngu-lo. Isandiso sokukhomba ...

Ukuhluzwa kwengwalo

Wangithembisa lami olwalotshwa  ngu I.N Mpofu Ophezulu Stinta Ngeviki edluleyo besixoxa ngobubi kanye lesihluku ...

3 weeks ago | September 2, 2021

Giya mthwakazi: iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezisolayo Imbongi nguS M Khumalo Isihloko senkondlo – We Eva, usulingana loAdam? Kulesimanga esesivelele ...

Ukuhluzwa kwengwalo: Wangithembisa lami olwalotshwa ngu I.N Mpofu

NGEVIKI edlulileyo sitshiye sifunde ngokuzalwa kanye lokukhuliswa kukaMlahlwa, intandane qho ekhula iziphandela abazali ...

Isandiso siyaqhutshwa

(f) Ukusetshenziswa kuka – ko- lamabizo akhomba umuzi womuntu Izibonelo: Kubizo uNdebele isandiso sendawo ngu-koNdebele. ...

Inkulumo lomumo: Ukweyisana empilweni

Siphathokuhle Ngulube SALIBONANI bafundi. Siyaqhubeka ngezifundo zethu zenkulumo ngomumo ezisakhayo kumpilo yethu ...

4 weeks ago | August 26, 2021

Giya mthwakazi: Iqoqo lezinkondlo

Indikimba – Ezothando Imbongi nguG B Tshabalala Isihloko senkondlo – Uthando luyingozi Uthando yinto ejabulisa abantu ...

ULIMI LOMUMO : INTSHA YALAMUHLA

Sikhumbuzo Dabengwa Siyahlangana njalo bafundi kusifundo sethu lapho esibonisana ngezindlela zokuziphatha kwethu ...

Isandiso siyaqhutshwa

(e) Ezakhiwa ngokulwangisa Ngiphethe isifundo sethu ngeviki ephelileyo ngokungenisa udaba lokulwangisa engathi ...

Wangithembisa lami olwalotshwa ngu I N Mpofu

Ophezulu Stinta Siqhubeka logwalo lwethu lapho ngeviki edluleyo sifunde okunengi ngempilo yesithenjini lapho uMaNkala ...

1 month ago | August 19, 2021

IZANDISO EZIVELA KWAMANYE AMABIZO

KUVIKI ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokutshengisa izandiso ezivela kwamanye amabizo ngezigaba zawo. Izibonelo: ...

Ukuziphatha Komuntu Kuyaqhutshwa

Sikhumbuzo Dabengwa SALIBONANI bafundi abahle. Ngilethemba liziphethe kuhle njalo liyazivikela kulumkhuhlane wobhubhane ...

Ukuhluzwa kwengwalo…Wangithembisa Lami…I. N. Mpofu

Ophezulu Stinta SINGENA kusahluko sethu sesihlanu esile lesihloko esithi, Olomlandu ngubani. Kutsho  lapha sikhangelele ...

GIYA MTHWAKAZI…IQOQO LEZINKONDLO…Ugwalo ludindwe ...

Indikimba – Ezothando Imbongi Artwell T Masuku Isihloko senkondlo – Musa ukudlala ngami ABANYE abafundi nxa bebona ...

1 month ago | August 12, 2021

Isandiso

Izandiso ezakhiwa ngokulwangisa Phezu kwezandiso ezivela kwamanye amabizo ngezigaba zawo kukhona okunye okumele ...