Ukuhluzwa kwengwalo

28 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo books

uMthunywa

Ukuhluzwa kwengwalo 

Ugwalo Emfuleni Wezinyembezi: 

olwalotshwa nguEzekiel Hleza

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngogwalo lwethu oluhuba imifula yezinyezimbezi. Sitshiye engelula amagama ayephuma emlonyeni wengane yomlungu, esika isisu kuhela kozeleyo. Kwakusobala nje ukuthi ingane yomlungu yayikhafula inyongo ngomlomo.

Umntwana wonke onsundu waqonqoselwa kwaphindwa ngelithi bagawule bebheka bangazingenisi ezindabeni ezizabahlupha kusasa zibuye njalo zifake abazali babo phezu kwamalahle atshisayo.

Kusahluko sesibili singena esiqintini saseMapate emavinkilini akoMakhomba lakhona esifica udaba lutshisa bhe okwamagama, lubophile udaba lwabantwana abasuke bathatheka ngezombangazwe.

KoMakhomba lapha kukwabo kwezindaba, ziyaphehlwa ziphakululwe zisatshisa njalo zithunqa abantu beNkosi bezikholisela amanzi enhlakanipho, zazisitsha kulawo mavinkili indaba zezimpi ,ziphakululwa kanye koMakhonjwa njengoba laye wayelisotsha kudala egcwele amanxeba lezibavu zempi.

Udaba lwabafana oDingiswayo lwalungahlekisi ngitsho okwamagama, abazali babo sebeze bedluliselwa ejele enkulu yezikliwi eWhaWha njalo begadwe ngelihlo lokhozi, sebehleli ngaphansi kwesandla sabacuphi abakhulu pho babengaphunyuka besiyangaphi ngaphandle kokuhlala babeyikudla kwengalo yomthetho eyayithi ingacabanga loba yini ibagadlaze bevele bengazi ngitsho lokuthi abantwana babo babevele bengaphi.

OMalandu beNkosi sebegconwa nje egcekeni sekuthwa bembatha ingubo ezimhlophe nje kunengi abakufihlayo ngaphansi kwezambatho lapho. Kuyini ayekwazi ngabantwana, akukho loku kodwa. Indaba nxa seziphuma ziphuma zingcolise ibizo lomuntu, sekuphuma iqiniso lamanga wodwa. 

Kukanti ngesikhathi esifanayo lowo ogconwayo uyabe vele engasenelisi lokuthi azikhulumele ngesimo sakhe kukanti abantu nxa sebekhethe ukulalela lokuzwisisa lokho abakuzwisisayo kunzima ukuthi bazwisise okunye okuseceleni.

Sinjalo isibuko sempilo abasemajele kayisibo bonke abonileyo, kayisibo bonke abalamacala njalo. Yisifundo esikhulu lesi esihlangana laso egwalweni lapha, ukuthi abantu bangabanjwa ngesandla esifanayo kodwa ke bona bengafanelanga ukubanjwa ngesenxele kodwa bazakhulunyelwa ngubani ngoba ingalo yomthetho ilamandla amangalisayo phezu kwezidalwa zomhlaba.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds