Isabizwana sokukhomba

18 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
Isabizwana sokukhomba

uMthunywa

Ukwakhiwa   kwesabizwana sokukhomba buqamama – Lesi sakhiwa sisuselwa esabizwaneni sokukhomba eduze ngezindlela ezilandelayo: Kulezo zabizwana zokukhomba eduze ezilungalinye, sijobelela isakhi sesabizwana u “o” bese sifaka osingankamisa ngokufaneleyo phakathi kwesabizwana lesakhi.

Isibonelo: lo + o > lowo; le + o > leyo; la + o > lawo. Uma izabizwana zokukhomba eduze zilamalungamabili, sijobelela u “o” bese unkamisa wesabizwana esuswa adedele indawo isakhi “o”. 

Izibonelo: leli + o > lelo; lolu + o > lolo; lobu + o > lobo.

Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba kude: laso sisuselwa esabizwaneni sokukhomba eduze ngokujobelela u –ya loba u- waya. Izibonelo: lesi >lesiya, lezi > leziya, lobu > lobuya, le > leya.

Isijobelelo u-waya,sisetshenziswa ezabizwaneni u “lo”, “la”. Izibonelo: lo > waya, la> waya.

Ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba: Siyasebenza silandela ibizo emtshweni.

Ibizo:Intaba leyo ibhidlikile. Izingoma lezi ngezikaMajaivana. Singandulela ibizo emtshweni, kodwa kuvame ukuba unkamisa wokuqala webizo eqiwe uma isabizwana silandulela..

Izibonelo: Leziya izindlu zitshile.  Lawaya amawa ayesabeka. Loluya khuni sizalutheza.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds