Ukuhluzwa kwengwalo

18 Apr, 2024 - 00:04 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ophezulu Stinta

Ugwalo olwalotshwa ngu Ezekiel Sibanda S K Hleza

Siqedisa isahluko sethu sesibili lapho ebesinanzelela isitsho sabadala esithi kutshiwoni nxa kuthiwa zimbila zantabanye. Kukhona okuhlanganisa abantu okubenza njalo babe lengxoxo ehambelanayo ebagcina ndawonye futhi bebanye.

Sinanzelele njalo, umbuso wabamhlophe wawulenhloli zawo phakathi kwabantu abamnyama, okusobala ukuthi abantu abamnyama laba babengelayo indlela yokwakha amaqhinga abo bekhululekile kodwa okwakumqoka ngaleso sikhathi yikuthi balandele lokho okwakufunwa ngumbuso okhona.

Siqala isahluko sesithathu kulesisahluko, sekwedlule iminyaka emithathu oMalandu loMasuku besentolongweni begwetshelwe amacala abantwana babo, kanye lokunye okwakucutshungulwa yingalo yomthetho, bafumaneka besoleka okwamagama. Umfula wezinyembezi uyahuba phakathi kwezimuli zombili lezi, abantwana sebeze bekhulile bengela boyise kodwa besazi ukuthi baphila entolongweni.

Umcabango wodwa nje, umzali ephila entolongweni wawuhlukumeza umdeni okwamagama. Zakhula-ke izingane zibheke osowabo besenzelwa konke. Kwakungelula kubo nina njengoba-ke bona basebefana labafelokazi. Ngesikhathi-ke lazo sokumele ziqale imfundo yezinga eliphezulu, zakhala ezikamaMoyo zincenga unina ukuthi ayezibhalisa eManama njengabanye abantwana, pho okaMoyo wayezaqalela ngaphi udaba olungaka engelayo ngitsho isenti le elesikhala ayengababhadalela ngayo.

Isibaya sezifuyo sasivele sesitshaya umoya, konke okwakukhona kwakuphelele ekuthengeni ukudla, pho eyokubaqhubekisa ngezifundo zabo yayizavelela kuwuphi umgodi. Kambe ikusasa yabantwana yayingahle iphelele emoyeni kanjalo nje ngenxa yezombangazwe. Ubuhlungu bombuso lo siwunanzelela usehlisa uchuku lwawo kanye lasenganeni ezingela cala.

Umfanekiso uthethwe ku ISO Republic

Phakathi kobunzima ayebhekene labo uMaMoyo wayelalo ithemba lakhe elinguMlimu, lalapho abantwabakhe bekhala begomela wayebanika ithemba elivela kuMlimu qha, elithi kukho konke ababedlula phakathi kwakho iNkosi yayilendlela yayo yokubaphathisa. 

Sinanzelela amandla okholo kulelizinga. Ngelanga elilandelayo wacabanga ukuthi akayebonana lomphathisikolo ake axoxisane laye udaba lwakhe. Wafika-ke wendlala udaba lwakhe ukuthi kambe  njengoba umyeni wakhe wayengumfundisi ebandleni lalapha ekhaya kambe akukho nje lokukodwa obekungasiza abantwana bakhe nje kodwa lokhu, ukuze babuyele esikolo.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds