Ukuhluzwa kwengwalo

21 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ukuhluzwa kwengwalo
Ugwalo Emfuleni Wezinyembezi:
olwalotshwa nguEzekiel Hleza

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngogwalo lwethu oluhuba umfula wezinyembezi nhlangothi zonke. Ngeviki edlulileyo sitshiye umkhulu wamapholisa exoxisana labantwana besikolo lapho abaxwayiswa khona ngelizwi elijiyileyo elithi, lowo owayezithola ephambana lengalo yomthetho, kanye lombuso wabamhlophe wayezokhela amalahle ekhaya, kukanti njalo lokho wayengakwenza yena yedwa kodwa labazali bakhe babezazithola bephakathi kwamalahle avuthayo.

Yafundwa incwadi eyayibhalwe nguDingilizwe eyibhalela isizwe seZimbabwe. Yathi iqedwa kufundwa kwaba lokuhlokoma emphakathini abantu bonke banikina amakhanda abo, bezibuza ukuthi kambe lokho ababekuzwa ngendlebe zabo kwakuliqiniso na kumbe babephupha.

UMalandu kanye loMdutshulwa babonakala besehlisa izinyembezi, kusobala ukuthi inzalo yabo yayibahlinzele ezibini mpela.

Empilweni abantu babathi kunengi okuhlanganisa abantu, kukanti kulapho futhi okuvelela khona isaga esithi leziyana zimbila zantabanye.

Omunye sengabuza ke ukuthi yiphi leyo ntaba, zonke okukhanya zinqumbana kuyo. Kwasekunjalo ke ngamakhosikazi amabili, okaMalandu kanye loMdutshwa, uMaMoyo kanye loMalandu.

Omunye wayesesazi ukuthi lapho ekhala inyembezi zakhe zaziwela phezu kwehlombe lomunye. Yinye intaba eyayisibahlanganisa, inhlikilili yabantwana babo kanye lokuthi babevele sebeyikudla komkhonto embusweni wabamhlophe.

Yisifundo esikhulu lesi esisinanzelelayo okwamagama, ukuthi lapho sibona abantu behamba ndawonye kukhona okubagcina bebambene, kungaba ngokuhle kube ngokubi njalo.

Esikunanzelelayo yikuthi lapho sibona abantwana besikolo behlala beqhubana ndawonye kukhona okuyabe kubahlanganisa, ngezinye izikhathi kuqakathekile ukuthi kuhlolisiswe ukuze kubambeke okungabe kukhona ikakhulu ebantwaneni, kuhle kulimukwe lapho okuyabe kulokhophe khona.

Abazali labo sebengazibuza ngelithi yindaba umntanami ehlala ehamba lozibani bani, kanti kuyini okubahlanganisayo?, sebengakubona ukuthi ngokuhle kumbe kufaka abantwana engozini.

Owesithathu ohlangana lodaba lwababili laba sengaba ngumlamula nkunzi kwababili laba. Okuqakathekileyo esikunanzelelayo yikuthi, abantu ababili abahlala bendawonye sebeze bezimbila zantabanye bayamdinga umuntu wesithathu olusizo olukhulu kibo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds