Ezemfundo – Education

1 month ago | October 10, 2019

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SISAQHUBEKA lodaba lwethu lapho esatshiya khona uMzila laye eselindele ukuzwa ngokhetho lwelizwe leZimbabwe, lilanga ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

SIYAQHUBEKA sisizana ngokusetshenziswa kolimi oluqondileyo ukuze lasemhlolisweni  senelise ukubhala okuqondileyo ...

2 months ago | October 3, 2019

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi — Artwell T Masuku Isihloko senkondlo — Musa ukudlala ngami ABANYE abafundi nxa bebona ...

Ukuhlela isandiso kuyaqhutshwa

Izandiso ezivela kwamanye amabizo KUVIKI ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokutshengisa izandiso ezivela kwamanye ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA lodaba lwethu lapho esatshiya khona udaba lweZimbabwe  kuludaba olusegudwini elizweni lamaJelimani. ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

SIYAQHUBEKA sisizana ngokusetshenziswa kolimi oluqondileyo ukuze lasemhlolisweni  senelise ukubhala okuqondileyo sithole ...

2 months ago | September 26, 2019

Isandiso siyaqhutshwa . . . Izandiso ezakhiwa ngokulwangisa

Phezu kwezandiso ezivela kwamanye amabizo ngezigaba zawo kukhona okunye okumele sikuqaphele ngokwakhiwa kwazo. 1. ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

UMzilakawulandelwa wathathwa ke wasiwa esibhedlela saseBerlin lapho ayesiyathola khona uncedo. Laye uyancoma kakhulu ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULELI iviki sizaxoxisana ngezitho zenkomo ezitshiyeneyo. Emhlolisweni yethu kwandile ukuthola kulemibuzo eqondane ...

2 months ago | September 19, 2019

Isandiso siyaqhutshwa . . . Izandiso ezivela kwamanye amabizo

Izandiso ezivela kwamanye amabizo Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokutshengisa izandiso ezivela kwamanye ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA bafundi ngeviki yesibili yokuvulwa  kwezikolo, ngithemba liqhuba kuhle ezifundweni zenu.  Kulabo ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

Siqhubeka lodaba lwethu nje selulanda emaphethelweni. Silandela isahluko sethu sesitshiya galo mbili lapho uMzila ...

2 months ago | September 12, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA futhi bafundi ngeviki yokuvulwa kwezikolo, ngithemba livule kuhle ithemu yokucina yomnyaka. Kulabo ...

Isandiso siyaqhutshwa

(b) IZANDISO ezivela emagameni emifula Izibonelo: Kubizo lomfula uThuli isandiso sendawo ngu – kuThuli. Ngendlela ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba Ezihayayo Imbongi nguRobert N Mele I sihloko senkondlo — Ihubo lamaqhawe ELIZWENI lakithi nxa kukhulunywa ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA ngogwalo lwethu lapho uMzila wayesethole khona uncedo esibhedlela saseJelimani. Sinanzelela ukuqakatheka ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULEZINSUKU siyananzelela ukuthi ukudla okuthile okwesintu asisakwazi. Kubanzima lokwehlukanisa okunye okuhambelanayo. ...

3 months ago | September 5, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA njalo kule iviki bafundi abahle ngiyazi ukuthi labo abalungiselela ukubhala imihloliso yabo kaGrade 7 insuku ...

Siyini isandiso?

ISANDISO yingxenye yocezu lwenkulumo olubizwa kuthiwa yisikhanyiso. Isikhanyiso lucezu lwenkulumo olugoqela izigaba ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SIQHUBEKA lodaba lwethu lapho sihamba loMzila owayesephume kuzinhlungu ezinzima esesinde lasemlonyeni wesilwane. Laye ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezisolayo Imbongi nguJerry Zondlo Isihloko senkondlo — Kawubuzanga etsheni! KAWUBUZANGA etsheni! Lo ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULELI iviki sizaxoxisana ngezitho zenkomo ezitshiyeneyo. Emhlolisweni yethu kwandile ukuthola kulemibuzo eqondane ...

3 months ago | August 29, 2019

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

LINJANI bafundi? Mina ngiyaphila. Qhubekani libala ingwalo zenu ngoba ukufunda kuqakathekile kakhulu. Ngiyazi ukuthi ...

Isibanjalo siyaqhutshwa

Isibanjalo sokukhomba ISIBANJALO sokukhomba, njengezabizwana zokukhomba, zehlukanisa kathathu ekukhombeni kwazo. ...

Giya Mthwakazi Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezisolayo Imbongi nguSibusisiwe M Khumalo Isihloko senkondlo — We Eva, usulingana loAdam? ABAQOQI ...