Ezemfundo – Education

1 month ago | May 2, 2020

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau ...

Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba – Ezihayayo Imbongi nguPaul B Damasane Isihloko senkondlo – Bayethe Maqhawe ...

Uhlelo: Ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomb emitshweni

Nanzelela ukuthi kuyahambelana ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba lokusetshenziswa kwesabizwana soqobo esikwenze ...

1 month ago | April 23, 2020

Imvelo Lolimi lweSiNdebele.

Kuleli viki sizakhangela Inganekwane. Elinye igama elijayelekileyo elisetshenziswa endaweni yelithi inganekwane ...

Ulimi Lomumo: Ubongwa athiweni owenze Kuhle esintwini?

Siphathokuhle Ngulube Siqhubeka sisuka lapho esama khona kuviki ephelileyo. Kuyavela ke ukuthi amazwi la asebenza ...

Uhlelo: Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba buqamama

Izabizwana ezikhomba buqamama zakhiwa kuzabizwana zokukhomba eduze. Buyela kusifundo esisenze kuviki ephelileyo lapho ...

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa

Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene le The Literature Bureau ...

Isihloko senkondlo – Amaqhawe ethu

Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe Indikimba -Ezihayayo Imbongi nguWisdom Siqhoza ...

2 months ago | April 17, 2020

Imvelo lolimi lweSiNdebele

Lolu gwalo, lugwalo oluqukethe imibhalo engalotshwanga, esiyazi ngokujayelekileyo kuthiwa yi- oretsha. Imibhalo le ...

ULIMI LUMUMO: Ubongwa athiweni owenze kuhle esintwini?

Salibonani bafundi! Kuhle ukuhlangana lani siqhubeka sixoxisana ngokusetshenziswa kolimi ezindaweni ezitshiyeneyo njalo ...

ISIGQI SOMDLADLA IHLANDLA LESIKHOMBISA: Ikhala isiya emakhankeni

Kumnyama kuthe khaca phandle, uSolongo Mpilo uzihlalele esigcabheni endlini yokuphekela koSnini, wozela okomdlezane ...

UHLELO: Ukwakhiwa kwesabizwana sokukhomba buqamama

Izabizwana ezikhomba buqamama zakhiwa kuzabizwana zokukhomba eduze. Buyela kusifundo esisenze kuviki ephelileyo lapho ...

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa – Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene le The Literature Bureau Ombongi ngu S Y Nkiwane ...

Giya Mthwakazi – Iqoqo Lezinkondlo

Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe  Indikimba -Ezihayayo Imbongi nguWisdom Siqhoza Isihloko senkondlo – Amaqhawe ethu ...

2 months ago | April 2, 2020

ASITHUTHUKISENI ULIMI

Kuleli iviki sizaxoxisana ngesifuyo esiyinsika yenotho yesintu. Zinengi ingxoxo esesike saba lazo ngenkomo kuyacaca ...

Uhlelo: Isabizwana sokukhomba

Kuviki ephelileyo sixoxe ngesabizwana soqobo. Sitshengisile ukusetshenziswa kwaso emitshweni. Lamuhla sizaxoxa ngomunye ...

Giya Mthwakazi Iqoqo Lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman ...

Kunkondlo yethu yalamhlanje sihlangana lembongi kumbe omunye umuntu ocabanga ngesithandwa sakhe esikude. Sasizwe nxa ...

Ukuhlaziya izinkondlo kuyaqhutshwa Ugwalo – Ugqozi Lwezimbongi

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Ugwalo ludindwe yiMambo Press ibambene leThe Literature Bureau Imbongi nguN S Sigogo ...

2 months ago | March 26, 2020

Ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo emitshweni

1. ISABIZWANA soqobo singandulela ibizo emutshweni: Bona abantu badlile. Bona yisabizwana soqobo. Abantu libizo.  Wona ...

Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

SILOKHU sinanzelela ukuqakatheka kwezifundo esizithola egwalweni lwethu. Siqhubeka ngokunanzelela izifundo ezitshiyeneyo ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KUle  iviki sizaxoxa ngenkanyezi esizibona emkhathini ilanga litshona kanye lasebusuku. Ukubenyezela kwazo kuletha ...

Giya Mthwakazi — Iqoqo lezinkondlo Ugwalo ludindwe yiLongman Zimbabwe

Indikimba — Ezothando Imbongi nguWisdom Siqhoza Isihloko senkondlo — Uyikho konke kimi LANXA imbongi ingatsho ...

Ulimi lomumo

Ulimi lomumo wengxabano Isaga sithi awukho umuzi ongathunqi intuthu. Lokhu kuveza ukuba ukuxabana kuhlezi kukhona ...

3 months ago | March 19, 2020

Ukwakhiwa kwesabizwana soqobo

ISABIZWANA soqobo sakhiwa ngendlela ezimbili Indlela yokuqala – Njengoba isabizwana soqobo sibunjwa ngamalunga amabili – ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA njalo bafundi kule iviki kuzifundo zethu zolimi lwabokhokho bethu.  Ngingakaliphi impendulo zomsebenzi ...