Ezemfundo – Education

2 months ago | October 12, 2023

Impumela enhle

Sikumbuzo Dabengwa Nanti ithuba elihle kwabanye  kanti lithuba eliletha ukudana kwabanye ikakhulu nxa impumela ingabanga ...

2 months ago | October 5, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa Ngubani Olwalotshwa ngu N.S Sigogo Siqhubeka ngezifundo zethu esizithola egwalweni lwethu ngokufunda ...

Inani

Lolu lucezwana lwenkulumo olubonakala ngokusebenza luchaze ibizo. Lubuye lubonakale ngeziqu lezi –ni, -nye, -phi, -mbe. ...

Ukuxolisa lokuxolelana

Sikumbuzo Dabengwa Zikhona izikhathi lapho kufanele uxolise khona. Ukuxolisa nxa uthe wenza ulutho kugeza inhliziyo ...

isikithi Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

Kunsuku ezidlulileyo sike saxoxa ngemihlobo yenkomo ngezimiso zazo empilweni. Kasiziqedanga ngoba vele ukufunda ...

2 months ago | September 28, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa Ngubani , Olwalotshwa ngu N.S Sigogo Siqhubeka ngezifundo zethu esizithola egwalweni lwethu, lolu ...

isikithi Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

Umantengwane: Yinyoni ebika ukusa. Abadala bathi yinyoni eqanda maso besitsho ukuthi ibika ukusa. Amathwasa asehlangeni ...

Inani

Lolu lucezwana lwenkulumo olubonakala ngokusebenza luchaze ibizo. Lubuye lubonakale ngeziqu lezi –ni, -nye, -phi, -mbe. ...

Ukusweleka kwenhlonipho kubafundi

Siphathokuhle Ngulube Ukuhlonipha yinto eqakatheke kakhulu esintwini. Phela umuntu ongahloniphiyo uyayangisa okunye ...

2 months ago | September 21, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Umdlalo: Indlalifa Ngubani Owalotshwa ngu N.S Sigogo Siyaqhubeka ngezifundo zethu esizithola egwalweni, ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Ubumnini Kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngokuhlela iziqu zobumnini zoqobo ezisuselwa esabizwaneni soqobo. ...

Siyagqiba kuloluhlangothi

Sikumbuzo Dabengwa Kuyaphithizela, kuyaphenquzwa. Yisiphansi phezulu kulungiselelwa labo abayagqiba izifundo zabo ...

Isikithi: Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

Lamhlanje sikhangela njalo umhlaba wamaNdebele ikakhulu sikhangela impilo yasendle. Nxa sifunda sizwa kuthiwa impilo ...

3 months ago | September 14, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Umdlalo: Indlalifa Ngubani Owalotshwa ngu N.S Sigogo Siqhubeka ngezifundo esizithola egwalweni lwethu ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Labo abalandela la amakhasi bazakhumbula ukuthi kuviki ephelileyo siphethe isifundo sethu ngombuzo othi, “mthetho bani ...

isikithi

Siyaqhubeka sidobha izaga lapha lalaphaya singatsho ukuthi lezi ezikhethiweyo ziqakathekile ukudlula ezinye. Lani ...

Ukwamukela ucingo olulahlekileyo

Siphathokuhle Ngulube Ucingo yinto eqakathekileyo kakhulu ekukhulumisaneni. Kudala kwakunzima ukuthi umbiko uyefika ...

3 months ago | September 7, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Ophezulu Stinta Umdlalo: Indlalifa Ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo SIYAQHUBEKA ngezifundo zethu esizithola emdlalweni ...

Isikithi Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

Kuviki edluleyo siphathe isifundo esimayelana lemikhuba eyelama ukwenda. Ngithembisile ukuthi sizaqala ngokuzwisisa ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Kuviki ephelileyo sikhumbuzane umehluko phakathi kwesiphawulo lesibaluli zona kuzingxenye zesichasiso. Siyithathela ...

Impendulo yomuntu olobuntu lengelabo ubuntu

Izikhathi ezinengi sisuke sidinga ubuntu bomuntu kundlela aziphethe ngayo ekuphileni kwakhe. Indlela akhuluma ngayo ...

3 months ago | August 31, 2023

Ukuhluzwa kwengwalo

Umdlalo: Indlalifa Ngubani owalotshwa ngu N S Sigogo Ngeviki edluleyo siphethe umdlalo wethu, osuke waphetha ngendlela ...

Isichasiso siyaqhutshwa

Kuviki edluleyo sixoxe ngesabizwana sokuchasisa. Lamhla sizabuyela emuva kancinyane sikhangele ubudlelwano phakathi ...

Impendulo yomuntu olobuntu longelabo ubuntu

Izikhathi ezinengi sisuke sidinge ubuntu bomuntu kundlela aziphethe ngayo ekuphileni kwakhe. Indlela akhuluma ngayo ...

Isikithi :Ugwalo ludindwe yicollege press publishers

Siyaqhubeka lamhlanje sikhangela imikhuba ephathelane lokwenda. Liyakhumbula bafundi ukuthi ngeviki ephelileyo sixoxe ...