Ezemfundo – Education

1 month ago | March 21, 2019

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube “AYIHLABI ngakumisa.” Asikafiki kusibanga lapho esingathi sesitshaye kwazwela ngogwalo lwethu lolu, “Ayihlabi ...

1 month ago | March 14, 2019

Ukuhlaziya inkondlo: Indumela

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi  Imbongi – J Falala    NGAMANYE amazwi indumela ngamahungahunga. Imbongi ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA kule iviki bafundi abahle. Ngikholwa liqhuba kuhle emsebenzini wenu wesikolo. Nanzi impendulo zamalibho ...

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube “AYIHLABI Ngakumisa”. Ekuzalweni kwakhe uNkosi wayengaqedakali ukuthi uyinto bani. Ugogo uMaNsingo loMaKhuphe ...

UHLELO: Isichasiso

NANZELELANI bafundi ukuthi kuviki ephelileyo sifunde ngesabizwana sokuchasisa singakafundi ngesichasiso uqobo lwaso. ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

SIYAQHUBEKA sixoxisana ngolimi lwethu, sikhangela okwehlukeneyo sikubiza ngendlela eqondileyo ngolimi oluyilo njalo. ...

Umzila kawulandelwa

NGEVIKI edluleyo sitshiye indaba sezithanda ukuba zimbi kulolu hambo olungaziwayo. UMzila wayeselenhlansana ngalokho ...

2 months ago | March 7, 2019

UHLELO: Isabizwana sokuchasisa

UKUZE sizwisise kuhle umhlobo lo wesabizwana, siyakhuthazwa ukuthi sibale isahluko esethula imihlobo yezichasiso ngoba ...

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube “AYIHLABI Ngakumisa”. Ekuzalweni kwakhe uNkosi wayengaqedakali ukuthi uyinto bani. Ugogo uMaNsingo loMaKhuphe ...

Umzila kawulandelwa

SIPHAKATHI kodaba lwethu olutshisayo lapho lwaselusesigabeni esivuthayo, uMzila loSethekele kanye loSimilo sebezibonela ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYAHLANGANA kule iviki bafundi abahle. Ngikholwa liqhuba kuhle emsebenzini wenu wesikolo. Ngithe sike sifundisane, ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

KULIVIKI sizaxoxisana ngezitho zenyama, sigxile kakhulu enyameni yenkomo. Abantu besiNdebeleni, amaNdebele ngabantu ...

Ukuhlaziya inkondlo

P Mpofu Ugwalo — Ugqozi Lwezimbongi Imbongi nguN A R Gwenelo Isihloko senkondlo — Mali SONKE siyayazi imali. ...

2 months ago | February 28, 2019

Umzila kawulandelwa

SIQHUBEKA ngohambo olungaziwayo olwaluthethwe nguMzila kanye lalaba ababili angabaziyo ayevele engazi lokuthi inhloso ...

Asithuthukiseni ulimi lwethu

ESINTWINI imfundiso yomntwana yindlela emqoka njalo ebalulekileyo ngelithi kulapho umntwana akheka khona kumbe ...

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube AYIHLABI ngakumisa. Ulutho kaluze lwaphuma njengalokho olukhanya luyikho. Lokhu kuvela sobala kuNkosiphile ...

UHLELO: Isikhuliso, amabizombaxa

SIYINI isikhuliso? Nxa sifuna ukutshengisa ubukhulu bolutho obubabazekayo sisebenzisa igama elithiwa yisikhuliso. Nanzi ...

Uyasazi na isiNdebele? Zihlole

SIYADIBANA kule iviki bafundi abahle. Ngikholwa liqhuba kuhle emsebenzini wenu wesikolo. Ngizaqala ngokulipha impendulo ...

Ukuhlaziya inkondlo

P Mpofu Imbongi ngu N S Sigogo Isihloko senkondlo — Uthi Sithini Kuwe? INKONDLO le imayelana lokufa khona osekuqede ...

2 months ago | February 21, 2019

Asithuthukiseni ulimi lwethu

SIYAQHUBEKA ngokunanzelela impilakahle yomntwana ngezigaba ezitshiyeneyo. Ukuqondisa intamo yomntwana etshekileyo: ...

Umzila kawulandelwa

SIQHUBEKA ngodaba lwethu, lapho esatshiya khona uMzila ebambe owangaphansi laye engasakwazi ukuthi kuyini okwakuthatha ...

Ayihlabi Ngakumisa

C Dube AYIHLABI ngakumisa ngempela. Yini le ehlabayo kumbe engahlabiyo? Lo umbuzo sizawutshiyela elinye ilanga ukuze ...

Ukuhlaziya inkondlo

Ziqoqwe zahlelwa nguP Mpofu Imbongi nguM S Siziba Isihloko senkondlo — Lobengula KaMzilikazi Inkondlo le ngenye ...

3 months ago | February 7, 2019

Umzila kawulandelwa

SILOKHU silandela udaba lukaMzilakawulandelwa ngesikhathi evalelwe esibhedlela. Wayelokhu elemibuzo thile ngomunye ...

Isabizwana sokukhomba siyaqhutshwa

Ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba emitshweni 1. NJENGEZINYE izabizwana singandulela ibizo emutshweni: Lesi ...