ULIMI LOMUMO…Ukuziphatha ngekhefu

28 Mar, 2024 - 00:03 0 Views
ULIMI LOMUMO…Ukuziphatha ngekhefu

uMthunywa

Ukuziphatha ngekhefu, Siphathokuhle Ngulube

Salibonani bafundi. Ngithemba liqhuba kahle ezifundweni zenu. Sesifike komlindi uyacina wethemu lokuqala emnyakeni. Kambe wena nxa uzihlola, impumela yakho iyakujabulisa yini? Nxa ingakujabulisi ucabangani ngayo? 

Nxa uhlakaniphile, ukuvalwa kwezikolo kungaba lithuba elihle lokuthi ulungisise lokho ongakwenzanga kuhle kuthemu elidlulayo. Zinengi izinto ezinhle lezimbi ezenziwa ngabafundi ngekhefu. Ezinye zakhona zenza abanye bethu bacine bengaselabo ubuntu, kuhle ukuthi kukho konke esikwenzayo sizihlole ngakho ukuthi kambe kusenza sibe ngabantu abanjani. 

Sikhumbule phela ukuthi esintwini ubuntu buyaqakathekiswa njalo yibo obuveza ukuthi umuntu ungumuntu onjani. Abanye bethu bacina bengasaqhubanga kuhle ezifundweni ngomthelela wezinto ezenzakala ngekhefu. Abanye bethu silezihlobo ezitshadayo ngekhefu njalo sikhethiwe ukuthi sibe ngabaphelekezeli bakamakoti kumbe bakamnyeni. Iqembu leli elabaphelekezeli lisuka libe lenjabulo enkulu njalo edlulisa amalawulo. Ufice abantu sebeledlabuzane elingasamukelekiyo sebekhuluma lolimi olungahloniphiyo. Lokhu akwamukeleki ngitsho bafundi. 

Abanye njalo bacina sebeqala eyabo imitshado engekho emthethweni lalabo abayabe bephelekezela labo. Imitshado le iba lemithelela emibi ezimpilweni kanye lekusasa labanye abafundi. Kuhle bafundi siphelekezele imitshado sicine lapho hatshi ukwenza okunye esingakucelwanga. 

Abanye njalo ngelanga lomtshado ufica amakhanda konke lemizimba sekukhutshwe kumafasitela izimota zihamba ngesiqubu esesabekayo, uthi nxa ukhangela uzwe kusithi hephu esiswini. Lokhu singakwenzi bafundi ngoba singacina singena ezingozini ezinzima ezingenza silahlekelwe yizimpilo zethu. Abanye bethu njalo sizavakatshela emaphandleni sisuka emadolobheni kukanti abanye sizavakatshela edolobheni sisuka emaphandleni. Nxa sifika kulezi izindawo sikhumbule phela ukuthi zilemithetho etshiyeneyo lalapho esivela khona. Zikhona izinto ezenziwa emaphandleni ezingamukelekiyo emadolobheni. Emaphandleni kungumkhuba ukuthi nxa sihlangana labantu kungakhethelekile siyabazi noma asibazi sibabingelele. Kulihlazo ukungabingeleli umuntu emaphandleni, kukanti edolobheni abantu bamane baphambane nje.

Okunye njalo okumele sikunanzelele yikuthi ikhona indlela yokugqoka engamukelekiyo emaphandleni ngakho kufanele sizihlole kabanzi ukuze singahlekwa ngumhlaba. Okunye njalo, sesifike lapho esivakatshele khona, asinanzeleleni ukuthi imisebenzi iyatshiyana ngezindawo. Okuhle yikuthi singene kuyo yonke imisebenzi esingayaziyo siyifunde. Abanye babathi sebefike endaweni bagoqe izandla bangaphatheki emsebenzini eyenziwa ngabanye ngoba bethi kabenelisi, kubi kakhulu lokhu bafundi. Umuntu omuhle ngoyanelisa ukungena yonke indawo abambe. 

Asizifundiseni ukwenza yonke imisebenzi empilweni. Abafundi abasemadolobheni sebandise ukuqoqana bahlele ukwenza imidlalo engayisiyo ngekhefu. Emdlalweni le kutholakala yonke imihlobo yokudakayo ecina isiphambanise abanye bethu. Mibi imidlalo le bafundi, kuhle ngekhefu singayingeni ngoba izasichithela ikusasa lethu. Zinengi ke izinto okumele sizinanzelele bafundi ngekhefu ukuze singacini sesingena emigodini eminye ezasichithela ikusasa. Sinanzelele izenzo kanye lolimi lwethu kungasingenisa kumumo ongamnandi. Asihlanganeni ngeviki ezayo.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds