WATSHA TSOTSI: Umzenzi kakhalelwa!

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views
WATSHA TSOTSI: Umzenzi kakhalelwa!

uMthunywa

ABAFUNDI bakaGiredi 7 sebeqalisile ukubhala imihloliso. Lokhu kusikhumbuza ukuba sigcizelele udaba lobubi bezidakamizwa. Phela bakhona abafundi abazitshela ukuba izidakamizwa zinika umuntu isibindi.

Ngamanga lawa bakwethu. Isikolo sifundwa ngamabala, ukubala, ukutaditsha lokulalela umfundisi — konke lokhu kungaswelakala, impumelelo ezifundweni ingaba yinhlanhla! Labazakala bekhaliphile, bayawa ezifundweni nxa bengasasebenzisanga okunye kwalokhu esikuqambe lapha! Kulabakhaliphe okokuthi ubuchopho babo busuke bubalahle bubathume ukungezwa okugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lezi — laba basuke bengasaphumeleli kuhle empilweni!

Ngokunjalo, sithe sihle silimukise abafundi bonke ukuba izidakamizwa kazisizi lutho ngaphandle kokubulala.

Zibulala ubuchopho, izitho zomzimba lomuntu ngokwakhe. Okokubotshwa, kasisakhulumi ngoba kwamanye amazwe, abatholakala belamacala ezezidakamizwa, bagwetshelwa ukupika ejele okwempilo yonke kumbe ukuqunywa ngokwakho.

Lamuhla siloMpendulo Moyo oleminyaka engu-26 ubudala, ohlala eMpopoma koBulawayo obotshwe elembanje ezilesisindo se0,13kg ezibiza $130,00. UMpendulo ubanjwe elezidakamizwa lezi emavinkilini akoMawunga eMakhandeni. Bakwethu imbanje kazivunyelwa elizweni lethu. Abanye bangabe bengazwisisanga lapho okwaphawulwa khona uhlelo lokusetshenziswa kwembanje ekulungiseni imithi.

Yanini emapholiseni aseduzane lani, kwabalungisa imithi yezibhedlela, ababhalisa ukulungisa imithi yezibhedlela ngokusemthethweni kunye labanye abomthetho abaseduzane lani.

Abesifazane balutshwana abasebenzisa izidakamizwa. Kunjalo-nje, uhlupho lwabo yikuthanda ukuziguqula izimo abadalwa beyizo zona. Kumbe yikuzisola na, kasazi. Bakhona-ke abathanda amagcobo la alolonga ijwabu. Uthole ayabe emalile eselemibala emibili — ubuhlophe lobunsundu! Yeyi madoda, kunzima! Obe lomnyama wokubotshelwa amagcobo la nguMiriam Mavhima oleminyaka engu-38 ubudala ohlala eNew Magwegwe koBulawayo.

Utholakale elamagcobo ohlobo lwe-Carolight (4x120ml) abiza $12,00. Inani lentengo kakulamsebenzi, okumqoka yikuba amagcobo la kavunyelwa kuleli. Banengi abaxathuka ijwabu kumbe bacine behlaselwa yimvukuzane ngalamafutha.

UJabulani Mabhena (34), ohlala eNkulumane loKhumbulani Moyo oleminyaka engu-35 eyokuzalwa babotshwe bebhema imbanje. Kubikwa bebeziphafuzela-nje bengagqize qhakala phakathi komphakathi, emini libalele. Lokhu kuxhwalisa abantwana abayabe bebabona bethunquza intuthu lezi sengathi yinto enhle. Batshile-ke, kasazi bayokubika kobani lokho.

Kanti khona ukuziphilela ngendlela esadalwa ngayo nguNkulunkulu, kwalani bakwethu! Phela ekuziguquleni lapha lasekusukeni emilayweni kaMlimu, yikho lapho esihlangana khona lezilingo. Yona imithetho lemilayo le, kwabekelwa ukwenqabela ukona/ isono.

Ngakho-ke, kuhle kangakanani ukuzikhuza lokuziphilisa emilayweni lemikhuba emihle. Okungadingi umthetho ngamalungelo oluntu, lanxa-nje lawo engamelanga acine ephazamisa awabanye — okutsho ukuba sivele kumele sizihlole sikhathi sonke, singakhohlakali!

USilence Kangwa (21), ohlala elokitshini leTshabalala loButshilani Ndlovu (37), batshe ngemva kokweba umakhalemkhukhwini lemali okubiza $8 941,-00. Yiwo amasela uzulu akhala ngawo lawa, athi ngesikhathi abantu bematasatasa bekhwabanisa kusala, babalandelele bebakhuthuza o“ndorindori” babo bonabo lemadlana zabo abayabe beziginqele! Yeyi madoda, kuhle kangakanani ukudla amandla akho? Batshile-ke uKwangwa loNdlovu besetheswa icala lokweba — kakutheleli nhloni yini lokho! Akusikuzenza pho lokho?

Kasazi, abadala bathi umzenzi kakhalelwa kukhalelwa umenziwa!

Ukuphila ngembilaphi zabanye kubi bakwethu. UCollin Gambiza oleminyaka engu-39 ubudala, ohlala eMzilikazi loWilson Sowoya oleminyaka engu-24 ubudala, waseNkulumane batshontshe ama-jumpers labomakhalemkhukhwini bohlobo lweSamsung ababili. Impahla le ibisemoteni kamamangala ebipakwe esitaladeni sodumo koNthuthu uJoshua Mqabuko Nkomo.

Ababili laba bavule isivalo semota kamamangala ekade sikhiyiwe besebenzisa incingo babanjwa sebebaleka ngemva kokumemeza komnini wemota obe lenhlanhla yokuthi ethutsha wasola ukuthalaza kwabo besemoteni yakhe.

Ubusela kabusizi bakwethu, banengi abafela ezandleni zabantu, ngobusela! Ngithemba sizizwele.

Okuncwebe indlebe ngowakho. Thina kasihlebi muntu lapha, silwa loCALA kunye lomzali wakhe uSigilamkhuba! Lisale mahlabezulu, sidibane kwelizayo. Lingasixhuma njalo laku- [email protected] kumbe kumhleli.

Share This:

Sponsored Links