Indimi – Other indigenous languages

6 years ago | January 25, 2018

WATSHA TSOTSI: Umthetho wemali!

MAHLABEZULU, sande ukulibonisa ngobubi bokwephula umthetho sisebenzisa imizekeliso yabantu abayabe bebotshiwe besetheswa ...

6 years ago | January 18, 2018

WATSHA TSOTSI: Ayabhulana amaphaphu!

KUNDATSHANA yethu edluleyo sinike izibonelo zabapikayo besemajele ngenxa yokutholakala belemilandu ethize, oMbekezeli ...

6 years ago | January 11, 2018

WATSHA TSOTSI: SEZISUKELANA!

ZIYISIFICA minwembili insuku ku2018 lamuhla. NguZibandlela lo bakwethu kawusabuyeli emuva umnyaka! Inengi lethu sisalela ...

6 years ago | December 21, 2017

WATSHA TSOTSI: AKUGEZA LINGELASICI!

UMANYANO kazulu lamapholisa uyisibonelo sempi eqine saka! Impi elwa kuthunqe uthuli. Impi edla ezinye, ithi isidle ...

6 years ago | December 7, 2017

WATSHA TSOTSI: Ngumlandu wethu sonke!

LAMUHLA sizaphetha indaba zethu eziphathelane lomuzi wako Mlamulankunzi anduba singene kwezekhefu njengoba izikolo ...

6 years ago | November 22, 2017

WATSHA TSOTSI: Batshile abantu madoda!

NGESIKHATHI simatasatasa sicebisana ngezomthetho we Criminal Procedure and Evidence Act (Chapter 9:07) sihlose ...

7 years ago | October 12, 2017

WATSHA TSOTSI: Ukubulalana kubi

UKUBULALA omunye umuntu kulicala (murder) njalo kuyisono kuThixo uNkulunkulu wethu sonke othi ungabulali.

7 years ago | September 7, 2017

WATSHA TSOTSI: Ukusela okungekho emthethweni

ABAZALI balomlandu wokuselela imuli zabo. Ngayizolo ubengubaba kuphela olomsebenzi lo kodwa lamuhla sekungcono ngoba ...

Tjiba kwatibhatilila mubhudilila

Ndi Buhe Lobs Dube DUMILANI buKalanga. Ndohanha hangana namwi kakale ndobvuma kuti motjila zwakanaka kose kwamuyako. ...

7 years ago | August 31, 2017

WATSHA TSOTSI: Ukutshontshwa kwemota

AMASELA atshontsha izimota atshiswa njalonje ngamapholisa kodwa akakhafuleli amathe phansi. Kuthiweni pho?

Tjinokona balume tjondisiwa kulubahhe

Ndi Lobs Buhe Dube Wakaziba wakaleba akati “Masimba ndoga wakadla zwakaloyewa”. Waka abona kuti masimba malayan’wa. ...

7 years ago | August 24, 2017

WATSHA TSOTSI: Sibonga ibutho laseChipinge

IMIDLALO yama-Youth Games ithuthukile lonyaka ngoba labasemakholitshini banikwe ithuba lokuveza amathalenta leziphiwo ...

7 years ago | August 10, 2017

KALANGA: Tjose tjantolo tjakatjakanaka pana tjose tjanasi kene?

Tina Buhegwedu Lobs Dube SONHU unowhilila zwinolebegwa nebamwe kwazo kwazo bawhola kunjinji kwandinohangana nako. Kumwe ...

WATSHA TSOTSI! Zivalwa lamuhla izikolo

OKHEKHE bavale kuviki ephelileyo lapho abaqede khona ukuloba imihloliso yama mid-year. Abazali labo baqalise kuyo leyo ...

7 years ago | August 3, 2017

WATSHA TSOTSI: Isifo somuntu yinhliziyo

ABADALA bathi inhliziyo kayiphakelwa. Kungcono lokhu ngoba kuyabe kusendabeni zothando lapho umuntu angakhethelwa khona ...

7 years ago | July 27, 2017

WATSHA TSOTSI: Udlakela lobusela . . .

UDLAKELA yikusebenzisa ulaka/ amandla, okudlulisileyo. Ubusela yikuthatha ulutho olungasi lwakho ungelamvumo/ ilungelo. ...

Tjidza n’hayi whuzwitilika bulemo

Tina Lobs Buhegwedu Dube IDAMA ileli latinalo nasi. Alita dama ileli linogala zwikiya uti apa umwemwetela zwibhuda banhu ...

7 years ago | July 21, 2017

Mutithamileni mazwibhatigwa sekwatinobathamila

Tina Buhe Lobs Dube NTEMBEZELO nkulu mumakubungano ose amunhambo yetjiKristu una pawunoswika ukabalaha banhu banjinji ...

WASTHA TSOTSI: ‘Uzafela ezandleni zami . . .’

UKUBULALA omunye umuntu ujongile yi-murder! Kwaze kwabanzima boooo, ukuphatha loludaba oluzilayo.

7 years ago | June 29, 2017

Nhu nowhun’haka mubutjilo

Tina Lobs Buhegwedu Dube UNGAZWITHAMA zwinhu koga ape ulinhu, unhu akuna tjawungathama.

WATSHA TSOTSI: Khumbul’ ekhaya sihlobo

U-OBEDIENCE Mahefu ligama lendoda ecine ukubonakala mhlaka 18 Nhlangula 2017 emavinkilini eNkayi, edingwayo.

7 years ago | June 22, 2017

Mutithamile mazwibhatigwa sekwatinobathamila

Tina Buhe Lobs Dube NTEMBEZELO nkulu mumakubungano wose amunhambo yetjiKristu una pawunoswika ukabalaha banhu banjinji ...

WATSHA TSOTSI: Isela ngelibanjiweyo

BAKWETHU inkamba indala. Ilizwi layo kaliweli phansi. Sihlala silazisa ukuba u‘‘tsotsi’’ uyatsha kuphela. Nxa esesekhona ...

7 years ago | June 15, 2017

Luhulo nefupa lile lakambulaya

Tina Buhe Lobs Dube NTOLO mabgwe atjahunyika pasi kutjigegwe nemhuka dzitjalebeleka kwakabe kuna luhulo gwaka gunafupa ...

WATSHA TSOTSI: Hlala uqaphele mhlobo wami . . .

LAMUHLA kangikhekhelezi, ukugudla iguma, ukuhaba kumbe ukutshaya inja ngifihla umphini. Amasela mabi njalo aphazamisa ...