WATSHA TSOTSI: SEZISUKELANA!

11 Jan, 2018 - 00:01 0 Views

uMthunywa

ZIYISIFICA minwembili insuku ku2018 lamuhla. NguZibandlela lo bakwethu kawusabuyeli emuva umnyaka! Inengi lethu sisalela khonalapha abanye besiya phambili. Lonyaka siveze impumela yabacuphi abanqoba uCALA lomzali wakhe uSigilamkhuba ngesilinganiso se53% ku2017.

Lamuhla sizatshengisa uzulu ububi bokwephula umthetho. Silehetshezana labantu ababotshelwe amacala athile asebepika. Sizahluza amacala abebewetheswa lendlela ababewadale ngazo besesibonisana ukuba singawavikela njani amacala la. Kobometheswacala siyabe sibonisana ukuba singawavikela njani amacala anje ukuze angembuli izingubo zethu engena.

Sisungula ngodaba lukaMnumzana Mbekezeli Ngwenya odabuka esiqintini saseHwange kodwa ohlala ku 1161 Chinotimba, edolobheni leVictoria Falls. UMnumzana Ngwenya ubesetheswa icala lokweba alidalela khona eVictoria Falls.

Kubikwa uMbekezeli wadala lelocala ngoMpandula 2017 abacuphi bathatha isikhathi sabo ukuliphenya lanxa wayeliphika, baze bamjimba sokunguLwezi beqoqa ubufakazi yena ecabanga ukuthi selibolile! Sebembophile, bamusa emthethwandaba bethula ubufakazi obumqoka. Wathonisiswa-ke uNgwenya watholakala elecala lokweba.

Wagwetshelwa ukupika ejele okwenyanga ezingu-24 kwathi ezintathu zesulwa zimondla okweminyaka emihlanu ukuze angadali elinye njalo icala lokweba kumbe elilokungathembeki.

Owesibili nguLuka Ncube odabuka eNkayi obehlala ku-7489 elokitshini leMkhosana edolobheni leVictoria Falls.

UNcube ubebhekane lecala lokugqekeza lokweba alidalela eVictoria Falls. Kubikwa ubelomkhuba wokusuka eMkhosana aye elokitshini leChinotimba ayelinda abantu abatshiya amafasitela abo evuliwe ebusuku kumbe abahluthulela izivalo zabo ngamakhiye angaqinanga la ephuka sakhuni. Ubefika agqekeze izivalo lezi ngomgqala kumbe ukweqela emafasiteleni akhamisileyo esenanzelele ukuba abanini bomuzi baphumile kumbe balele obukaBhuka.

Omunye wabatshontshelwa nguLuka nguKhumbulani Miti waseChinotimba eVictoria Falls.  Bakwethu, kuqakathekile ukubika udaba lwakho emapholiseni ngokuphangisa. Kunceda ukulondoloza ubufakazi lokuthungatha umzila ka“tsotsi” masinya.

Esesemthethwandaba, uNcube udibane labosowabo ngoba ubufakazi obuvele emapholiseni lakumamangala bebungaphikiseki. Utholakale elecala-ke wagwetshelwa ukusebenza gadalala engaholi. Lokhu uzakwenza okwenyanga ezingu-27. Ayikho ngitsho leyodwa eyetshuliweyo.

U Martin Mazana waselokitshini leMkhosana ku 7113, edolobheni leVictoria Falls odabuka ko Gutu obesebenzela eVictoria Falls; utshile. Ubeqile uAddington Chinyoka wase Chinotimba, Victoria Falls ngokuthembisa angakwenelisiyo aphinde abaleke! Habe, okungaqalwayo empini yomanyano kazulu lamapholisa.

Bamlonda-ke uMartin baze bamthola. Asebenza amapholisa eqoqa i-docket elijiyileyo ukuze angaphindi aqile abantu futhi empilweni yakhe. Ubunzima bemisebenzi efana lobupholisa kumbe ukutshutshisa yikuthi kukhangelwa icele linye lokuqinisa ubufakazi bokubethela umetheswacala. UMlamulankunzi nguye yedwa ongamlamulela.

Ngakwesinye isandla, umthetho-ke wona usuke ube muhle ekutheni umetheswacala laye ulelungelo lokuqoqa obakhe ubufakazi kusukela lapho ayaziswa khona ngomlandu kuze kuyefika lapho athonisiswa khona.

Esesemthethwandaba, uMartin wakiliza kwehlula kunye legqwetha lakhe, watholakala elecala lanxa-nje wayeliphika. Wagwetshwa inyanga ezingu-36 ezigcweleyo. Pho bungaphi ubuhle bokwephula umthetho? Thina sisekelana lombono wokwenqabela umlandu ngoba ngempela, kwabo kagwala kakulasililo.

Owokucina nguNdumiso Nkomo waseTsholotsho esigabeni sakoMagundini obengasebenzi empilweni kodwa otholakale elenkafulakufa. Ubesetheswa icala lokuphose abulale uKhumbulani Vundla wakoGwese eTsholotsho njalo ele-attempted murder. Kubikwa uNkomo edubule inhlamvu ezimbili kumamangala.

Ngenhlanhla, kwamkhutha lokhu kufa okwakhafulwa yisikhali sikaNdumiso, uMnumzana Vundla. Lokhu kucine kumsiza uNdumiso ngoba ephethe esegwetshelwa icala lokusebenzisa inkafulakufa kubi (Fire Arms Act) elilesigwebo esiphansi. Kubikwa ababili laba bebexabene-nje enkulumeni kodwa ukukhulumisana lokudumisa uNkulunkulu kwehlule kuNdumiso ocine ekhipha inkafulakufa! Yikho sihlala silikhuthaza ukuba lingathwali kumbe ukugcina izikhali phakathi kwabantu. Singaxabana, kasitholeni omunye ongasilamula.

Yizo-ke izindaba esilazo lamuhla bakwethu. Sokukithi sonke mahlabezulu ukuba sivikela kuphi — ukudala amacala siyithi kumbe ukudalwa kwayo kithi. Konke lokhu kuhlukuluza uzulu kuphazamise lokuthula! Kungaselani, sidibane kwelizayo.

Feedback- [email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds