WATSHA TSOTSI: Sibonga ibutho laseChipinge

24 Aug, 2017 - 12:08 0 Views

uMthunywa

IMIDLALO yama-Youth Games ithuthukile lonyaka ngoba labasemakholitshini banikwe ithuba lokuveza amathalenta leziphiwo zabo kwezemidlalo. EMatabeleland North imidlalo le ijabulise abanengi yakhweza lenzuzo yabanengi.

Abadlali labasekeli babo bebethenga okunengi kukanti lezakhamizi ziyikholisile limincintiswano.

Uhlupho esilalo yikuba ngesikhathi sithokoza, amasela afisa kubukwe wona. Bafisa abantu bahlukuluzeke. Bafisa abantu batshiye impahla yonke isegcekeni. Bafisa bonke ububi bokweba. Babona sengathi ngamathuba abo okunotha. Behluleka ukusebenzisa amathuba afana lala ukuzisebenzela kumbe ukusebenzisa ingqondo zokuziphilisa ngcono kulobusela.

Yikho osokusenza ngisuke entokozweni yemidlalo ngiyilandele lani lonke kuphephandaba likazulu.

SengikwezakoCala lomzali wakhe uSigilamkhuba. Silodaba lwezigebenga ezitshontsha zihlomile. Zijonge ikakhulu amagalaji athengisa amafutha ezimota. Qaphelani bakwethu ngoba abantu bayingozi. Balakho ukulimaza kumbe ukubulala ngokwakho.

Kanti kwalani ukuthi umuntu aphile ngezithukuthuku zakhe? Kungaba yikho ukuselela imuli lokhu? Singazi kuwe mhlobo wami!

Izigilamkhuba lezi ezitshontsha zigodlile zikhokhelwa nguTawanda Prince Maregere oleminyaka engu-25 ubudala ohlala ku-3235 buqamama lamavinkili akoChiremba elokitshini leEpworth eHarare. Omunye nguEnock Mubegwa oleminyaka engu-39 yokuzalwa, ohlala eEpworth ku-39 Domboramwari.

Ngesikhathi ababili laba bebanjwa, bebelabanye babo abayisithupha abadingwa ngamehlo abomvu; basuke eEpworth (eyinye yezindawo okucatsha izigebengu ezinengi); badla umango bayatshontsha eChipinge. Bahlasele izisebenzi zegalaji laseNyanyadzi, Chipinge, ezimbili ngabo 11 ebusuku. Uzwe ukuba bebehlome njani lababantu.

Sengathi baya empini yokuyakhulula isizwe bona besiyakweba!

Bebethwele insimbi zokuquma ezinye insimbi ama-bolt cutter, imigqala yohlobo lwe-crow bar, lezando. Isixwayiso sethu ngesokuba lazi ukuba lababantu balakho ukuba lenkafulakufa njalo. Yizando yebo ye, esikwaziyo ukuba ngezokubethela. Kodwa-ke, izigilamkhuba kazizisebenzisi lokho kuphela. Zilakho ukusibeka ekhanda lomuntu lesosikhali — zonke lezi nje engizibalise ngaphezulu. Ikakhulu amasela la angaminyezelwa yimpi kazulu elolwazi lokuba kulicala ukweba njalo kulilungelo lomuntu wonke ukwenqabela ukudalwa kwamacala ngokubopha izigangi loba ungesilo pholisa (citizen arrest).

Ngempela kuhle ukulondoloza impilo zethu, singalwisi lapho okungafanelanga khona. Okumqoka yikuziqaphela lezi zigebengu. Kuthi lapho okulempondo kungafihlwa emgodleni kumbe icala selisala ukubola, kube lendlela ozazikhumbula ngayo. Khona lokho oyabe ukunanzelele kulesisitha sempilo, intuthuko lokuthula, kuqakathekile ngoba yibo ubufakazi obuzaxhuma abafana loTawanda kunye loEnock base Epworth, ecaleni. Hlezi baphunyuke sibaphethe!

Amadoda angu-8 lawa atshontshe imali lempahla okweqa $10 000-00 akuthole egalajini lasezindlini zabomamangala.  Yeyi madoda, nanko-ke okunye ukulibala esilakho mahlabezulu — singagcini imali enengi ezindlini lasemsebenzini. Kayiye esiphaleni sayo, ebhanga. Amasela ohlobo lolu athi esephuma ijumo lokuyazingela “ezibayeni zabanye,” esesazi ukuba izifuyo zakoZibani lezakoZibanibanyana zivalelwa njani kumbe zilala ngaphi.

Singawavumeli amasela esondla kulokuba thina sibe yithi abaphanga basolele nxa kufike isitha esigabeni sethu.

Phela izenzo zamasela ziyaziveza. Singakutshiyeli emapholiseni ukunanzelela okusigqagqeleyo ngoba lapho izigangi sezisona, zona phakathi kwethu kuqala, khatshana lamapholisa futhi!

Siyalibonga-ke elinye lamabutho omanyano kazulu lamapholisa eChipinge elibikwa lithe lisithi gaga, amasela la egila imikhuba, kalikudinganga ukuba besekuphakathi kwamabili kodwa liphuthume lancweba amapholisa indlebe.

Batsha oTawanda kwavunjululwa ingxenye yemali, impahla abakade beyitshontshile (ama-oil athengiswa egalajini) kunye lezinye zezikhali abakade bezisebenzisa. Sikhuluma kunje nje, akukhathalekile ukuba abangu-6 babalekile, ababili ababanjiweyo babhekane lezigwebo zabo maduzane nje. Bekungelula lapho okubotshwe khona oTawanda ngoba zikhalile umetheswacala ezama ukulwisana lamapholisa, waze walimala — kakukuhle-ke lokho, bakwethu!

Izigebengu lezi zilamanye amacala aziwalindeleyo ezweni lonke leli. Baqapheleni langakini khona ngapho, ngoba bathakazelela khona ukutshontshela khatshana lalapho abahlala khona.

Lisale, sidibane kweminye njalo imidlalo ngempelaviki, sikhangelele ikusasa elihle elingelamacala.

Nxa kungavela okunye, sicebiseni emapholiseni aseduzane lani kumbe kuWhatsApp +263783185092 laku e-mail [email protected]

Share This:

Sponsored Links