WATSHA TSOTSI: AKUGEZA LINGELASICI!

21 Dec, 2017 - 01:12 0 Views

uMthunywa

UMANYANO kazulu lamapholisa uyisibonelo sempi eqine saka! Impi elwa kuthunqe uthuli. Impi edla ezinye, ithi isidle ezinye, iphinde idle ezinye. Yizibotshwa lezi eziyabe zisitsha njalonje. Kukuwe mhlobo wami ukwenqabela umlandu ngalelikhefu elide kangaka. Ikhefu esilazi ngokuthi ngeleKhisimusi.

Ukuvikela umlandu yikukhuthaza ukuthula, intokozo, ukubambana lokunqoba kumbe ukuphumelela kunhlelo zonke zawonalo umnyaka lozayo, u2018. Ukwenqabela icala yikuvikela ukona wena ngokwakho kumbe ukonelwa kwakho, umakhelwane wakho kumbe omunye umuntu nje. Ngokunjalo bakwethu, kungumlandu wethu sonke ukuvikela ukudalwa kwamacala.

Kusasa lusuku lwekhefu lokunanza umanyano wesizwe seZimbabwe. Ngakho-ke, kuhle bakwethu ukuthi siqhubeke sikhuthazana ngobuhle bokuzwanana kunye lokubambana kusukela emizini yethu. Lokhu kutsho ukuba kwabathetheneyo, siyabe siqinisa uthando ngokunikana izipho ezithile ngoba ikhefu leKhisimusi yisikhathi sokupha.

Kubikwa ukupha lokhu kuyisibonelo sokuveza uthando oluphakathi kwenhliziyo yamunye ngamunye. Inhliziyo elothando kubikwa ingenelisi ukona kumbe ukuphazamisa omunye umuntu. Ngakho-ke, nxa sonke singathandana, sithembane, sibambane; silakho ukulondoloza ukuthula kunye lokuvikela ukwetshulwa komthetho phakathi komphakathi.

Sinje nje, sikhuthazana ngokuthula lokupha; sinanzelele ukuba kukhona intsha esilomkhuba omubi wokutshontshela abantu abadala. Intsha le ithi ngesikhathi abadala asebephila ngomhlalaphansi (pension) beseziphaleni (banks) zabo lapho abagcinela khona imdlothi, amabele lakho konke ukudla kwabo; baqilwe yintsha ezenza omahlakanipheni.

Lesi yisono esinzima njalo esilakho ukukupha umnyama empilweni yakho yonke. Ukutshontshela umuntu olingana loyihlo kumbe unyoko! Phela angithi kuvele kungumthetho kaNkulunkulu ukuba kumele sibahloniphe abazali. Hatshi abasizalayo kuphela kodwa kunye labo bonke abantu ukuze inhlonipho isabalale emhlabeni wonke kugcwale uthando lokuthula, sihlaliseke.

Amasela la engikhuluma ngawo lapha kubikwa ethi lanxa-nje enanzelela ukuba abadala laba bayabe belele emabhanga belindele imali, bayabakhuthuza kuphela! Ahlasela abadala laba ngobusuku babathembise ukubatholela imali kunkokheli zamabhanga. Abadala bathi sebekholiwe, baphe abafana laba amakhadi lenombolo zawo (PIN) ukuze bayebathathelwa leyomali abayithenjisiweyo.

Esenikiwe amakhadi la lenombolo eziyizihluthulelo zeziphala zabadala laba, amasela la athi phetshe okwemizuzwana aphenduke esesithi kwalile bazazama njalo. Babisela abadala laba “amakhadi abo.” Ubuqili babo lababantu bugxile ekuthini, ngesikhathi sebebisela amakhadi la, bayawatshintsha baphe abadala imthetshelwa (counterfeits). Amaqili la, asuke abesesiyathapha (swipe) imali yabadala ezitolo ezinkulu oTM labo OK! Yeyi madoda, kunzima bakwethu.

Abadala bathi ngesikhathi benanzelela ukuba baqiliwe, o“tsots” bayabe sebetshaye utshani. Inkuthazo yethu-ke yiyo leyo bakwethu eyokuba qaphelani abantu abazenza izimvu, ababuya sengathi bafuna ukulisiza bona bejonge ukulichitha. Ubuqili obunje buyatholakala lalapho amasela azenza abafuna ukuphathisa khona abanye abantu abayabe belohlupho ekuthatheni imali ebhanga kumbe kumakhalekhukhwini. Ngenxa yokuba amasela ahambelana lomumo okhona, ngalesisikhathi imali yamatshe lamaphepha ingatholakali; sebeyilandelela emakhadini lasemafonini!

Obunye ubuqili obuvamileyo ngobokumenyezelwa izindawo zezikolo emakholeji lamanyuvesithi kumbe umsebenzi eZimbabwe laphandle kwelizwe. Kuphuma umbiko ephepheni kumbe emsakazweni yakulezi insuku (social media).

Umbiko lo uyabe uthembisa abantu ubuhle lendlela ezilula zokuthola  indawo/ umsebenzi lapho okwazakala kunzima khona ukuthola indawo kumbe umsebenzi. Umlandeli uthi ebona lelo thuba, akholwe ukuba angayithola leyondawo/ umsebenzi encediswa ngokhiphe lowombiko kanti hatshi. Umnini walowombiko ubeka imbadalo ebhekeka sengathi incane esazi ukuba ngobunengi babantu, uzavuna okuzwayo. Imali le ingaba yi $5-00 njalo ithiwa yi “administration fee.” Khumbula-ke mhlobo wami ukuba nxa umbiko lo ufinyelele ilizwe lonke njalo usabalale okwesiqubu sombane wembiko yakulezi insuku, udla malini u“tsotsi?” Ngesikhathi sinanzelela ukuba siqiliwe, umnini wombiko lo uyabe engasabambeki. Kungaba sefonini, ku-Facebook, twitter kumbe ngaphi lapho ayabe wayethe uxhumeka khona!

Kungaselani mahlabezulu, ngothando lukaMlimu sizaphumelela. Kasiqhubekeni sicela ukuthula, ukulunga lobuhle ngoba akugeza lingelasici. — Feedback — [email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds