WATSHA TSOTSI: Batshile abantu madoda!

22 Nov, 2017 - 13:11 0 Views

uMthunywa

NGESIKHATHI simatasatasa sicebisana ngezomthetho we Criminal Procedure and Evidence Act (Chapter 9:07) sihlose ukuchasisa ngobudlelwano babofakazi lenkundla yedale lemthethwandaba, kasazanga ukuba sihlahla indlela yabanengi yokuya ejele. Yeyi madoda, batshile abantu bekhwezelwa yibufakazi babofakazi!

Ngenxa yenani labantu esibathole begwetshiwe sisezifundweni zomthetho, lamuhla sizaphatha bona bodwa.

Ingqobe sizitshiya kini mahlabezulu ukuba libone ububi bukaCALA lomzali wakhe uSigilamkhuba.

Owakuqala ngobebotshwe esetheswa icala lokubulala omunye umuntu ejongile. Kunzima kabi-ke bakwethu ukuba, phose sikhathi sonke lapho esihluza khona izindaba zamacala siding indlela yokucebisana lozulu, kakuswelakali obulele omunye umuntu! Ongumzekeliso walamuhla ngu Simbarashe Henry Sibanda wase Odzi obesetheswa icala lokugwaza lokubulala uBernard Nyika kweyinye yamabhawa ase Odzi lapho abebenathela khona utshwala, ngemva kokukhuthana enkulumeni. Lithonisisiwe-ke leli cala uSibanda watholakala elomlandu wagwetshelwa ukupika okweminyaka engu 20 esebenza gadalala engaholi. Isigwebo lesi sethulwe ngomunye wabomahluleli bakuleli u Justice Hungwe.

Owesibili nguBronson Madhishi wakoMutare owabotshwa esetheswa icala lokweba emoteni (theft from car), wasiwa edale lomthethwandaba ngabacuphi abaqeqeshela ukuphatha amacala la. Kwaba nzima-ke ukuthi aphunyuke, watholakala elecala wagwetshwelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezingu 24. Lesi sigwebo sethulwe ngumunye wabomantshi bakuleli uMnumzana Chiwundura C. UMadhishi ubetshontshe umakhalemkhukhwini wohlobo lwe Gtel obusemoteni kaSimbini Mhlanga ebipake kwesinye sezitalada zasedolobheni lako Mutare. Kusizani pho ukweba njengoba umvuzo sokuyintolongo?

Owesithathu nguMartin Mapurisa ogwetshelwe ukupika okwenyanga ezingu 60 emacaleni amabili akade ebhekane lawo. Amacala la, ukweba lokugqekeza abemi kanje. Lapho uMartin abikwa etshontshe khona, ubethethe untshelelezane wohlobo lwe Buffalo wanyamalala waze wavunjululwa ngabacuphi. Lapho uMapurisa agqekeze khona, kubikwa uvule ifasitela ebelivaliwe weqela phakathi kwekamelo likamamangala uObert Rosha weba i-laptop yohlobo lwe HP, umakhalemkhukhwini wohlobo lwe Nokia Asher labanye abathize, I camera lezigqoko zesilisa.

Umantshi, uMnumzana Felix Chauromwe wase Chegutu lapho okwadalelwa khona amacala la womabili; ugwebe uMartini ukuba ayepika inyanga ezingu 36 kucala linye ngalinye. Umkhuphele inyanga eziyisithupha kucala linye ngalinye ezizamelusa okweminyaka emihlanu engadalanga elinye njalo icala lokweba kumbe ukugqekeza. Lokhu yikho okwenze u Martin acine selenyanga ezingu 60 kuphela.

Owesine nguWiri Shiri (39), wase Chitungwiza obesebenzela inkampani yeGtel ethengisa omakhalemkhukhwini bayo. Dukuduku wacabanga ukuyitshontshela lokuyiqila linkampani kungakhathalekile ukuba ubehola. Omunye wabomantshi beHarare ku Court 4, uBhira ugwebe uShiri inyanga ezingu 24 kwathi ezingu 6 zetshulwa ngesizatho sokuziphatha, ezingu 12 zetshulelwa ukuba abhadale imali ye Gtel kwathi ezingu 6 ebesezisele, zaguqulelwa emahoreni angu 210 okuzamele u Wiri awasebenzele esikolo esiseduze laye eseTamuka Primary okwamaviki ayisificaminwemibili azayo.

Akasuye yedwa uShiri ogwetshelwe ubuqili. Omunye nguAmos Koma (27), wase Dzivaresekwa eHarare. UAmos uzenze umuntu osetholele uPeter Clever Mariwa; umongi obesebenza kwesinye sezibhedlela zasesigodlweni; umsebenzi eUnited Arab Emirates. Kwafanela-ke ukuba uClever abhadale uAmos imali engamadola afika phose 3 500,00, ngingazi ukuba inhlakanipho yakhe ibisifitshaziswe yini uClever ngalesosikhathi. Liwaqaphele-ke amaqili bakwethu!

Omunye wabomatshi beHarare Magistrates’ Court uChikodzero uvalele uKoma ejele okwenyanga ezingu 15 kwathi ezintathu zetshulwa okweminyaka emihlanu zeluse umetheswacala ukuba angadali elinye njalo icala lobuqili. Ezinye ezingu 6 zetshulwe ngesizathu sokuba abuyisele u Clever imali yakhe kukanti ezingu 6 ebesezisele, kwathiwa lkazisebenzele gadalala esejele. Indaba yokuthenjiswa imisebenzi emazweni le iyaphambili bakwethu. Limukani linhgaqilwa likhangele.

Owokucina kule indatshana nguMatilda Gilson wase Gweru. Lo ngumama oseqinise umbono wokuba labesifazane labo sebewephula umthetho ngendlela efana labesilisa. Kubikwa uMatilida eqile isibhedlela abesisebenzela ngokuloba imali ephansi kwaleyo ayabe eyamukela ngesikhathi abazokwelatshwa bebhadala. Yeyi madoda, ubusela bantolontolo! Ugwetshiwe-ke uMatilida. Unikwe inyanga ezingu 9, kwetshulwa ezingu 6 ezizamelusa okweminyaka emihlanu, kwathi ezintathu zetshulwa ngesizatho sokuba abhadale imali yekhiwa lakhe — uma kungehlula, ejele!

Umantshi ubengu Taruviinga J. Ya, siphila nzima — kasibeni msulwa sithokoze!
Feedback — [email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds