WATSHA TSOTSI: Ukubulalana kubi

12 Oct, 2017 - 02:10 0 Views
WATSHA TSOTSI: Ukubulalana kubi

uMthunywa

UKUBULALA omunye umuntu kulicala (murder) njalo kuyisono kuThixo uNkulunkulu wethu sonke othi ungabulali.

Esintwini ngokwakho, igazi lomuntu liyazila. Kundatshana yethu edluleyo sicebisane ngendlela ezisetshenziswa ngamasela agqekezayo ejonge ukweba sisithi agoqela ukusetshenziswa kwama-bolt cutter, ama-screw driver, imigqala lokunye. Lamuhla sizabuyela kudaba olubuhlungu olwamacala okubulalana esinanzelele ukuba enzakala kundawana ezinengi zelizwe.

Ngaphambilini sathinta udaba lokubulalana kwabantu kwezothando (passion killing) okuveza ukuba icala lokubulala omunye umuntu leli kalikhethi mhlobo, indawo kumbe abasethandweni — njani pho abantu bethandana? Yeyi madoda, kunzima!

Ngiyalinxusa-ke bakwethu ukuba sifake amakhanda ndawonye sibhekane lodaba lokulondoloza imiphefumulo yethu.

Endulo kubikwa okhokho babekubalekela ukufa thina esesikudala, sesingenwe yini pho? Ngifisa silandelele imizekeliso engilayo lamuhla emacaleni la, sijulise imicabango yethu sidinge amasu okwenqabela ukubulala kumbe ukubulawa!

Sizaqalisela eMutare siyephetha sesiseMatabeleland South. KuloDavis Munatsi, Jewish Mundirwo, Lloyd Bodo, Hardlife Mwonzora, Tinashe Mundirwo, Thomas Mundirwo, Ngoni Bututa loTrust Madzidzwa amadoda angu-8 aweMutare ayetheswa icala lokutshaya uJosephat Munyoro ngezigodo umzimba wonke bemthelela ngemva kokuxabana nje enkulumeni baze bambulala.

Loba bebengamtshaya ngezandla, ubevele ezalimala/ukufa ngoba amadoda angu-8 kawayisiyo wokudlala — etshaya umuntu oyedwa! Luhluze mlandeli loludaba uwedwa nje uzakubona ukuba kakusafani lokuthelela kwamajaha kumbe abantu besigaba sinye bezama ukuhlenga omunye wabo, obekusenzakala ngayizolo. Lokhu sokulomona phakathi.

EMutare njalo, uTalkmore Chinyanga ufe kabuhlungu etshaywa ngabantu ngezigodo baze bambulala ngemva kokumbamba engene kwenye indlu ezama ukutshontsha. Kwandile-ke lokhu kodwa kakuvunyelwa. Yikho izigangi zihlala zikhuzwa ukuba zixekane lemikhuba emibi ngoba zizafela ezandleni zabantu. Loba kunjalo bakwethu, akekho olelungelo lokubulala omunye umuntu. Bekumele bambambe okwempi yomanyano kazulu lamapholisa le eliyizwa ngodumo nsukuzonke, bamuse emapholiseni ayemiswa phambili komthethwandaba athonisiswe indaba yakhe yobusela ephila.

Owokucina eMutare, ngofele amandla akhe ngemva kokuba enanzelelwe yizigebenga, ezisadingwa, ukuba ulemali yokutsheketsha idayimani. Kubikwa umuyi uWonder Ngorima edutshulwe ngabantu abangazakalanga enqulwini yesokudla ngenkafulakufa yohlobo lwe-shot gun. Ukutsheketsha kubuhlungu bakwethu, kodwa uphinde ufele amaginqo akho njalo! Sikhulekela ukuba imiphefumulo yabo bonke laba abantu ilale ngoxolo ngoba emhlabeni, badlule nzima kakhulu. Lokhu kutsho ukuba impilo yababulali bonke esixoxa ngabo lapha, layo isisengozini yokuzibulala, ukuqunywa kumbe isihogo!

E-Bindura, kulomama oleminyaka engu 30 uAnnatoria Mukarakate owetheswa icala lokubulala indoda eleminyaka engu-25 uTendai Chiramba ngesitina ngemva kokuxabana. Kubikwa uAnna ungomunye wabomama abathengisa imizimba yabo kulelodolobho ngakho kusacwayisiswa ukuba ukuze afikele ekubulaleni omunye umuntu kabuhlungu kangaka ngesitina bekutheni. Phela amanxeba atholakale kuTendai abengemalutshwana, abesebusweni ekhanda lemzimbeni wonke. Kukhanya sengathi ubechola uAnna, ngingazi ukuba amandla uwatholephi umuntu wesifazana.

Mhlawumbe ngumsebenzi wabo lo obapha izibindi ezingako. Ukuthola owesifazana esetheswa icala elinje lakho kusilimukisa ukuba sazi ukuba kawukhethi bulili lumlandu.

E-Chipinge laseChimanimani kuloPrince Katsande (27), loAgree Dzingire (23), ababulawelwe etshwaleni koDzodzai laseKopa, ngokulandelana kwabo. Ababili laba bagwazwe ngengqamu (Prince) le-screw driver (Agree) njalo ababulali kabakazakali. Kasizithibeni bakwethu. Sizivikele futhi, singachaphazi imali ngendlela engasibizela ababulali.

Siphetha ngoSimo Nkala weWest Nicholson obulewe nguJoseph Maphosa besesitsheketsheni, Innocent Mutevi otholakale efele emgodini wokutsheketsha eFort Rixon loMabutho Dube ocobodiswe ikhanda ngogodo nguThulani Dube bebanga inkazana. Maye ngokutsheketsha booo! Lina-ke, Thulani loMabutho, kusalwela amankazana lamuhla?

Loba kunjalo, lingeke labulalelana intombi. Izolo besisilwa sisale siphila. Phela layo intombi le kumele yazi ukuba olamandla nguphi. Manje isizakuthanda ithini intombi yakhona Thulani wena usuyehluleke ukulondoloza ukuthula waze waziphosela ejele?

Ngibona sengathi sengilubikile uhlupho esilalo, kasiluhluzeni sonke mahlabezulu.

Asithintaneni ku [email protected]

Share This:

Sponsored Links