WATSHA TSOTSI: Udlakela lobusela . . .

27 Jul, 2017 - 06:07 0 Views

uMthunywa

UDLAKELA yikusebenzisa ulaka/ amandla, okudlulisileyo. Ubusela yikuthatha ulutho olungasi lwakho ungelamvumo/ ilungelo. Konke lokhu kuqala engqondweni, okutsho ukuba siyakuzwa kusiza emcabangweni wethu, sikuvumele kuze kusibuse — isiphetho kube yikona. Silakho-ke ukukuvikela ukona lokhu bakwethu.

Ukucwayisisa esikwenze ngendaba zodlakela kuveze ukuba lanxa-nje, abanye bethi; kulezanqondo, osibagobe abadinga ulaka/ ukukhahlanyezwa ukuze bezwe; lokhu kwenziwa ngesilinganiso esifaneleyo. Kwezomthetho, isilinganiso lesi sethiwa igama elithi minimum force. Lokhu kutsho ukuba olayayo/ okhuzayo, kumele apime ulaka lesimo sokhuzwayo abesesengeza amandla akhe kancane, eqe lapho ukuze enelise ukugoba/ ukugoqa owonayo.

Singehluleka ukupima ngaleyondlela, sokuyimpi!

Kunhlolisiso le, inengi lithi kungcono ukusebenzisa imithetho efaneleyo engaba ngeyelizwe, eyezigaba, eyemuli, eyezinkonzweni kulokusebenzisa imizwa lemicabango yomunye ngamunye. Sibone lumbono umqoka ngoba umthetho kawukhethi muntu, unguMlamulankunzi ngokwawo. Kasazi-ke mlandeli ukuba wena uthini ngendaba zolaka lodlakela?

KuloMgcini Mhlanga oleminyaka yokuzalwa engu-36 ubudala, odabuka esigabeni sakoMpahlwa 2 eLupane obotshwe esetheswa icala lokugamula uSibangani Ndlovu wakoMpahlwa. Kubikwa uNdlovu etshayelwe ukuthonisa isikwelede sakhe se$2. Banengi-ke ababulawelwa amathu-bhobho! Konke lokhu yikwehluleka ukuzithiba lokungazi umthetho.

Ngabe uMhlanga ubekhumbule ukuba kulomthetho wesigaba kumbe owelizwe olawula indlela ebekumele luphathwe ngayo udaba lwabo, ubengeke wagamula omunye. UNdlovu usele elamanxeba amabili ekhanda lelilodwa engalweni!

ENyamandlovu, kuloMaxwell okubikwa ebhonkole uDumisani Tshuma ngenduku kathathu enyaweni lwesokhohlo wamtshiya evuvuke okwesabekayo. UTshuma utshayelwe ukunatha utshwala bukaMax engelamvumo. Lokhu kwenzakale emavinkilini eMajindani. EFolosi, kulo Brighton Mwandina, 24, otshaye umngane wakhe uPrecious Nyathi (29) kathathu ngempama wambonisa inkanyezi ngenxa yokwala ukuthenga utshwala!

UMphathisi Ndlovu (28) odabuka esigabeni sakoHlabangubo eTsholotsho ubotshelwe ukuklwebha umfana oleminyaka engu 16 ubudala obeqholoza. Lanxa ubuqholo bububi, ukubhaxabula ujaha lo kweqe isipimo engisichaze ngaphezulu. Phela lumntwana ubengalwisi kodwa ubotshelwe izandla zombili esihlahleni ngentambo yezicathulo, watshaywa kabuhlungu emhlane lakulezozandla ngoswazi!

UAllan Sibanda (29) utshaye umkakhe oleminyaka engu 26 ubudala, ngenqindi langamampama umzimba wonke.

Ngesikhathi etshaywa, kubikwa umama lo ewele phansi watshayeka ngedolo. Kubikwa umkaAllan Sibanda ubebubula ngobuhlungu bomzimba ledolo leli. Imbangela yodlakela lolu yikucabangela, okukhulele uSibanda waze wehluleka ukuzikhuza. Wakhohlwa umthetho lokuba induku kayiwakhi umuzi. Lokhu yikho okwenze isenzo sikaAllan saba licala. Nxa kukhona akade ekusolela, zinengi indlela zokukulungisisa lobobubi akade ebethesa umkakhe! Lokhu kwenzakale eVictoria Falls.

USisusa Mlotshwa (32) unqinde isithandwa sakhe uSoneni Khanye (40) ebusweni ngenxa yemibiko yezothando etholakale kumakhalekhukhwini wakhe.

Yiyo-ke imizekeliso yempumela yolaka esilayo lamuhla. Phezulu kokubotshwa kwabetheswa amacala la, kulamanxeba ayingozi lezifo kwabatshayiweyo, indlala lomona kwabaxabeneyo kunye lezimuli zabo. Kungakho sithi qaphelani, lizikhuze bakwethu ngoba ulaka luzala ukubulalana njalo ludiliza ukuthula phakathi komphakathi.

Kasidingeni umusa, uzwelo lokuthethelela.

Kwabatshontshileyo silesibonelo somzukulu otshontshele uyisemkhulu i$3 000. Lo nguMgcini Moyo oleminyaka engu-23 ubudala odabuka esigabeni sakoMagaya koSikhobokhobo owetheswa icala lokutshontshela uEnock Ncube (93) weGuqeni eDimpamiwa, eNkayi. Kubikwa uMgcini ungene emkulwini kayisemkhulu ngesikhathi uNcube engekho, watshontsha imali anduba anyamalale. Yalile-ke impi yomanyano kazulu lamapholisa ukuba liphumelele ihlazo elinje koSikhobokhobo. Ngokunjalo, imthungathe yaze yamjimba uMgcini.

Ukweba kubi bakwethu. Elinye icala elibambana lokweba yikungena endlini yomunye umuntu ungelamvumo.

Kasizikhuzeni bakwethu, sihloniphe impahla zabanye abantu kunye labo bona abantu laba. Lokhu kuzenza sithandane njalo siphile ngenjabulo njengabantu.

Lisale-ke bakwethu, kayixabene; esibethule lapha, bayetheswa nje imilandu le bona basesemsulwa! Thina silwa lo CALA lo abametheswayo. WhatsApp +263783185092, E-mail [email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds