WATSHA TSOTSI: Khumbul’ ekhaya sihlobo

29 Jun, 2017 - 02:06 0 Views
WATSHA TSOTSI: Khumbul’ ekhaya sihlobo

uMthunywa

U-OBEDIENCE Mahefu ligama lendoda ecine ukubonakala mhlaka 18 Nhlangula 2017 emavinkilini eNkayi, edingwayo. Ileminyaka engu 33 ubudala njalo icine ukubonakala igqoke ishati elombala olulaza elemkhono emide, ibhulugwe eliluthulu, ibhatshi eliluhlaza okwamahlamvu lezicathulo ezimnyama.

Ukudinga abacatshileyo, abalahlekileyo kumbe abangabonakaliyo ngomunye wemisebenzi yamapholisa edinga usekelo lukazulu ngoba konke lokhu kutholakala phakathi kwethu sonke njengomphakathi. Kuba ngumsebenzi wamapholisa ngoba bafungela ukulondoloza impilo lempahla kazulu.

Akukhathalekile ukuba ngumuntu okusiphi isimo, ogulayo, ophilayo, oyetheswa icala kumbe omsulwa — bonke abantu balelungelo lokuphila kuhle njalo bekhululekile. Singakuzwisisa lokhu mahlabezulu, akekho ongahlukuluzana lomunye umuntu kumbe ukudala icala. Phela alikho icala olidala kungela muntu omphambaniseleyo kumbe ukuphambanisa ilungelo lomunye. Kulula kanjani ukuphila ngomlayo kaMlimu — uthando!

Yikho kusiba nzima ukuphila usecaleni ngoba kuphambana lentando yoMdali. Kuthi kusitsha abephula umthetho, kuhlengwe abasenkingeni.

Isimanga esihlangana laso ekulawuleni umthetho yikuba, ngesikhathi elinye lamalunga kaMthwakazi lisona, lisuka lilibale ukuba kulamapholisa kumbe ukuba kwazi nje ukuba ukona kubi. Kodwa-ke, mhlazana lelilunga lonelwayo, libe ling’khona lilimuka ukuba kulomanyano kazulu lamapholisa ohlenga abasenkingeni.

Kungaselani bakwethu, yikho ukwalusa abantu. Lingabuza abafundisi kumbe osobhuku, bayakwazi ukuba phakathi kwezifuyo, kukhona ezidinga ukuthintwa kuhlekuhle lezinqandwa ngesaklwebhu.

Lamuhla sikhuluma ngezihlobo zethu esingaziboniyo. Sithi khumbulani ekhaya bakwethu nxa lisesekhona emhlabeni. nxa bekhona abambonileyo uObedience sicebiseni kumbe ukumkhumbuza ukuba aphenduke eNkayi.

UMahefu udabuka eGokwe, inombolo zakhe zesithupha ngu23-043 098-V-23. Lokhu sikwenzela ukuba angaba khona ongadibana lazo esemsebenzini kumbe ezihambela.

Kwesibadingayo; sesabela ukuba mhlawumbe bangabe bedibane lezigangi, inswelaboya, izigebenga, izigelekeqe kumbe izigilamkhuba, ezilomona, ezingelalo uthando, uzwelo kumbe umzwangedwa. Yeyi madoda, lokhu-ke kunzima!

Kasikuthakazeleleni-ke ukunanzelela abantu esingabaziyo ezigabeni zethu. Hatshi ngelihlo lokusolela kuphela ukuba mhlawumbe bangabe beyizigangi. Kodwa, langaleli engilichasisa lamuhla elozwelo. Mbingelele umuntu, ubemazi ngesihle langomusa. Sazi ngani, ngalolothando, mhlawumbe acine ekhululeka ukukwazisa inhlupheko zakhe kumbe ukuzizwa ekhululeka, eselapheka kusifo sakhe alaso — esenhliziyo kumbe esomzimba. Phela kulezi insuku kulabantu asebebhekana ngeso lesilwane.

Abengqondo zobulwane laba ngabesabisana okwesilo. Kunzima-ke lokhu bakwethu. Uthando solufiphala, sesiphambana-nje ngoba abanye ngabathi ungambingelela avungame kube ngokunye.

Abantu abalahlekayo balakho ukuba babe le-stress. Lesi yisizungu kumbe isifo senhliziyo esidinga umuntu olenhliziyo ebuthakathaka ukuthi aselaphe. Yiyo inhliziyo esizama ukuyakha lokuyivuselela phakathi komphakathi ngoba sisazi ukuba sadalwa silayo sonke. Ingabe ifiphala nje ngenxa yokusigqagqeleyo kodwa yona ikhona. Singaba layo sonke, akekho ongonela omunye kumbe ukwekela abalahlekileyo becina bezibophela.

Kukanengi sibizelwa izidumbu zabantu okucina kuvela ukuba bacina ukubonakala kudala. Uzwe kuthiwa bebedingwa yizihlobo zabo. Umthetho uthi ungaswela isihlobo sakho okwesikhatshana, bika emapholiseni. Amapholisa azakutshela ukuba sidinge kungaphela amahola angamatshumi amabili lane (24) — usuku phela ngohlelo lweSiNgisi ungasibonanga, uphenduke njalo. Phendukani emapholiseni libazise ukuze baqhubeke ngomsebenzi wokudinga.

Phela labo bahle baphawule loludaba ngenombolo thize kunye lokukhetha ipholisa thize elizamela ukudingwa kwesihlobo senu — abaphathisana labakoMahefu ukudinga uObedience, inombolo yodaba lolu ngu “Missing Person Number 20/17” enkambeni yeNkayi. Lokhu kutsho ukuba ungowamatshumi mabili lonyaka ebantwini ababikwa becatshile ezigabeni ezilawulwa yileyonkamba.

U-Obedience ulamanxeba amathathu elokuhlinzwa (operation) esiswini kwesokhohlo, esigcumeni sonyawo lokudla lasenqulwini yesokudla.

Khululekani-ke bakwethu ukubika nxa izihlobo zenu zingaphendukanga ngemakhaya. Lani zihlobo, bikani nxa liphuma kumbe lihamba umango omude. Bakhona abathi bangacatshelwa yizihlobo zabo bacabange ukuzibophela lokunye okubi.

Ngokunjalo, kasixoxeni ngemakhaya, sikhululeke ezigabeni, sibambane njalo sibe munye ukuze nxa kungaba losehlamuka, siphange simnanzelele. Nxa kusenza ukuba simkhuze, kasimkhuzeni sonke size siyefika lasenkambeni.

Kasiphangeni ukubika izihlobo zethu esizidingayo emapholiseni kumbe kuWhatsApp — 263783185092 kumbe Email – [email protected]

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds