WATSHA TSOTSI: Masela, tshitshi!

02 Aug, 2018 - 00:08 0 Views

uMthunywa

SITHI simatasatasa sifundisana lozulu ngendaba zamasela e-card cloning kube labangagqize qhakala ngemfundiso le kunye lenjongo yethu yokulondoloza ukuthula phakathi komphakathi, amasela ezimota.

Batshile-ke manje, kasazi bayokubika koLobani lokho!

Phela impi yomanyano kazulu lamapholisa ithi nxa isihlasela itshise bhe njalo igqagqele izwe lonke kunye laphandle kwalo lapho okulamabutho e-Interpol khona. Akukho lapho oyakhona tsotsindini! Umbiko lo wethulwe yisikhulumeli sabacuphi bamapholisa akuleli abeZimbabwe Republic Police (ZRP) Criminal Investigation Department (CID) lapho amapholisa ancoma khona uzulu embonga ngomsebenzi omuhle kangaka owokubamba amasela amathathu abesehlukuluze umphakathi esigodlweni eHarare.

Amhlophe mahlabezulu, halaaaala! Abathathu laba nguThembani Nalithi obelilunga lezigelekeqe ezintathu ebezitshontshela abatshayeli bezimota ezincane ezohlobo lwamaHonda Fit ebezitshovisa eDomboshaba Show Ground leHarare. Abanye bakaNalithi nguTichaona Matanga loBright Tatenda Kamuteku ababotshwa ngaphambilini. Phela kubikwa uThembani ubecatshile ngemva kokuzenza umahlakanipheni ebaleka endlini yakhe. Wakwenza lokhu ethi mhlawumbe angaphumelela kanti kabuzanga elangeni isazomvumbulula impi yomanyano kazulu.

Bakwethu, impi le kayithambanga! Esethula loludaba, uDetective Assistant Inspector Portia Chinho, isikhulumi samaCID, uthe mhlaka 23 Nhlangula kuwonalo umnyaka, ngezikhathi zehola lesikhombisa ntambama, uNalithi wazenza isihambi esijahileyo esidinga uncedo lokuthwalwa sisuka eDomboshava sisiya eHellensvale, eHarare. Kungaselani omunye wabatshayeli bamaHonda Fit agijima kulo umango waphanga wamukela lumsebenzi wayifaka egiyeni imota.

Okwenhlawulo bakuqedisa imota isihamba. UThembani lomtshayeli lo bavumelana i$50 okwenza umtshayeli lo angathandabuzi. Ngitsho lokucabangela nje, yeyi madoda, basebunzimeni abatshayeli bama-taxi, kunzima! Njengenhlalayenza, ababili laba bavumelana ukubhadalana sebefikile eHellensvale. Yadla phansi imota umtshayeli esezibona isikhwama sesikhudumala.

Dukuduku, kwathi izibane zelokitshi leHellensvale sezibaneka lasemqolweni womgwaqo, uNalithi wabethi umtshayeli kajike ngekhulusi lesonxele aqonde endlini ethize engakapheli ukwakhiwa. Umtshayeli wenza njengokutsho komqatshi wakhe. Sebefike kuleyondlu kaNalithi, waphuma wayaphenduka eselamanye amadoda amabili afika lawo angena emoteni uNalithi eqinisa elokuba umtshayeli wayezothola imali yakhe emavinkilini eHellensvale. Yadla phansi iFit ilubhekise emavinkilini la.

Sebefikile emavinkili eHellensvale, uThembani wehla wayathenga inyama wayibeka kudengesi lolu abatshisela kulo amawoso anduba aye kumtshayeli ayemnxusa ukuba bake bazokhipha amadino. Umtshayeli wamkholwa uNalithi walinda kancane esemoteni yakhe. Dukuduku kwathi ngemva kwemizuzwana sokukhanya ukuba inyama le ingabe isivuthiwe, uThembani wacela umtshayeli ukuba ayothatha amawoso abo athenge lamanamunede, wamupha lemali okunathwayo.

Umtshayeli, kumbe wayevele ebanjwe yini kasazi, wavuma laye ngokunjalo waphuma emoteni yakhe esiyathatha inyama lokuthenga okunathwayo, etshiya amakhiye emota! Amasela la athi bamba Mlimu!

Beqela amakhiye kwathi owaqala ukufika nguye uNalithi lo, wayithuza imota, yathunquza uthuli ethareni kwamangala abanengi kulawo mavinkili ngaphandle kukamtshayeli owaphaphama esephenduka enyameni.

Waqanda amadolo umtshayeli ngesikhathi esithi mehlo suka, wathi uthi jeqe lapho obekulemota yakhe khona, watshaywa luvalo wamane wankema-nje! Lenyama le ayelokhe engakayinambithi yatshelela ezandleni yawela phansi wakubona mhlophe ukuba wayedibane loNogwaja. Kungaselani siyambonga uMlimu ngokupha umtshayeli lo amandla okuqina lokukhumbula ukuba akusekho lapho ayengaya khona ngaphandle kokuyazibika emapholiseni.

Phela enkambeni akukhethwa muntu yikho lezimota zamapholisa lezi bezithi yizigada mahala! Wafika emapholiseni-ke umtshayeli walwethula njengoba lunjalo udaba lwakhe. Umbiko lo wathi usabalala ngencingo, amaWhatsApp, omakhalemkhukhwini, imilomo, o ova-ova lomunye etshela omunye, yahloma yaphelela impi yomanyano kazulu lamapholisa okuyikho okwenza lamuhla silitshayele ihlombe mahlabezulu ngomsebenzi omuhle kangaka!

Ukuphetha loludaba, amapholisa axwayisa umphakathi ukuba, lingatshiyi amakhiye emota nxa liphuma enqoleni lezi; lingathwali abantu elibasolelayo; abemtshikatshika siyazi ukuba lincengisa impilo kodwa-ke hlolani abantu elibathwalayo — imibuzo emilutshwana nje ungakasukumi, eyokuthi ungubani wangaphi ilakho ukukuvezela isimilo somuntu othi ufuna uncedo. Banini bezimota, sebenzisani ama-alarm lama-tracker ukuze izimota zenu zilondolozeke.

Abaleminye imibiko ngalezizindaba sixhumeni encingweni ezilandelayo CID Vehicle Theft Squad Harare-hotline/ WhatsApp 0719665524, National Complaints Desk-(04)703631, Portia Chinho-0772571455 kumbe enkambeni eseduzane, Top of Form ku [email protected] kumbe kumhleli.

Share This:

Sponsored Links