Kangihloniphi umkami

24 Mar, 2022 - 00:03 0 Views
Kangihloniphi umkami

uMthunywa

Inhlupho zalamuhla

NGIYINDODA eleminyaka emihlanu ithethe.

Ngikhathazekile ngendlela unkosikazi wami akhuluma ngayo lami nxa siphikisana.

Kuba nguye okhweza ilizwi aze angithuke ngenhlamba.

Akupheli lapho uze angithumelele ngitsho le-WhatsApp eqhubeka lapho acine khona.

Ngabe kulento enje?

Angazi loma ngizakwenelisa yini ukuphila impilo enje.

Impendulo: Kulezenzo emuntwini eziveza imvelaphi yakhe.

Kungenzeka ukuthi unkosikazi wakho ukhule ebona umuntu wesilisa ephathwa ngale indlela noma yena kukhona ubunzima adlula kibo okuyikho okumenza angakwazi ukuzibamba nxa kulento angayiboni kuhle.

Into enjengale isikhathi esinengi isuka kude.

Kungaba kuhle ukuthi unkosikazi wakho umdingele usizo ukuze enelise ukubhekana lohlupho lwakhe lokuthukuthela.

Kukhona lapho okuvela khona, ngeke nje umuntu abe lolaka kungonakalanga lutho.

Hlala phansi laye umtshele ukuthi indlela akhuluma ngayo lawe, lendlela akuphethe ngayo ayikuthokozisi ikwenza ungaziboni njengenhloko yomuzi.

Isitho sami siyaphela amandla

Babakazi ngileminyaka engu-31.

Ngithethe njalo sikhangelele ukubopha ifindo likasofa silahlane lonyaka.

Udubo lwami yikuthi isitho sami siyaphangisa ukuphela amandla.

Ngazama kubosiyazi kwala.

Ngithini ngoba ngingabalekelwa ngunkosikazi sengisehluleka ukumsuthisa?

Impendulo:

Zama ukuguqula ukudla okudlayo.

Dlana ukudla komdabuko, enyameni udle ezitshisayo ezidabule inselo.

Ungadli ukudla ngemfundiso yabantu, dlana owawuvele ukuphiwa ngabazali bakho.

Vele umuntu ophucukileyo kuthiwa ngumyanga ngoba iqiniso lomzimba lifanana lamagetsi ngoba wona ukuvutha kwawo athi negative without positive there is no spark ngenxa yokudla mhlobo munye wokudla ngemva kwalokho ngozwelo ngithi thatha ihloka lakho ungene igusu ubelesawudo elicholiweyo ugamule isihlahla senkamasane kanye sizavuza uchago uphosele isawudo khonapho ogamule khona.

Uchago lwenkamasane lungaba lesawudo ulukhothe uginye ufulathele ungakhangeli emuva.

Lokhu  kuyaqeda lokukhefuzela kokuthi ngasalela maye babo.

Zama  khona lokhu.

Okunye xwaya zonke izinto ezifubisa umzimba izidakamizwa igwayi, utshwala bonke lemihlobo yakhona funda lokugabha.

Umkami kakwazi ukuthi ngake ngathengisa umzimba

Ngicela ungisize Babakazi. Ngisanda kutshada lomkami ongumzalwane. Kodwa kangizange ngimtshele ukuthi  bengingaziphethe kuhle ngaphambi kokuhlangana laye.

Ngenxa yokuhlupheka kwangakithi ngaze ngathengisa ngitsho lomzimba iminyaka embalwa ukuze ngiqede isikolo. Ngitsho lasekhaya abayazi impilo ebengiyiphila phambilini.

Manje angazi noma ngimtshele noma cha ngale impilo yakudala.

Kuzakwenzakalani yena angabakwazi ngakho?

Unembeza uyangidla ngoba ngiyamthanda ngempela kodwa ngilovalo lokuhlala lendaba engaka.

Impendulo:Iqiniso liyakhulula noma libuhlungu kangakanani.

Kuhle ukuthi uyabona ukuthi kubalulekile ukuthi umtshado wakho uwakhe esisekelweni okuyiso, okuyiqiniso.

Okuzakuba buhlungu yikuthi umkakho  azitholele yena ukuthi umfihlele ingxenye yempilo yakho engaka.

Nxa kungamjabulisi lokhu umkakho ekuqaleni kodwa kungcono kakhulu kulokuthi ezwe ngabantu wena njengonkosikazi wakhe ungasibonanga isizatho sokumtshela.

Njengomkakho uzakuxolela.

Kodwa wena uzabe ulibeke njengoba linjalo iqiniso.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds