Inhlupho zalamuhla

31 Mar, 2022 - 00:03 0 Views
Inhlupho zalamuhla

uMthunywa

Kangihloniphi umkami
Ngilohlupho babakazi, unkosikazi wami kangihloniphi njengomkakhe. Ngihlala ngimtshela ukuthi lokhu kuyangihlukuluza kodwa akalaleli.

Ngifikelwa yikuthukuthela nxa ngicabanga indlela enza ngayo. Njengokuthi nxa esiyavakatshela abakibo noma kuzafika abakibo loba ezasebenzisa imali yendlini, ngiba ngowokucina ukwazi. Kwenziwa yini ukuthi aziphathe ngale indlela? Ngizibona ngingelasithunzi njengendoda.

Impendulo:
Isenzo sikankosikazi wakho asisihle ngitsho. Siyazi ukuthi kujwayelekile ukuthi omunye kwabathatheneyo uthatha isikhathi ukujayela ukuthi sekulomunye umuntu empilweni yakhe okumele amcabange uma ethatha izinqumo. Abanye bathatha isikhathi ukujwayela ukuthi impilo ayisafani nxa sebendile.

Kangitsho ukuthi kumele liphile impilo angathi libotshiwe kodwa kubalulekile ukuthi unkosikazi wakho akwazise ngezinto ezenzakala emzini wenu. Akumelanga ube ngowokucina nxa ethatha izinqumo ezinjengalezi.

Okubalulekileyo ke yikuthi umtshele ukuba ukuthatha kwakhe izinqumo yedwa akukuphathi kuhle. Kungenzakala ukuthi indlela akhule ngayo yiyo eyenza aziphathe ngendlela aziphatha ngayo.

Kalithembekanga ixhegu lami
Ngithandana lobaba osekhulile kanti lami isihambile iminyaka. Sesileminyaka emibili sindawonye. Siqale konke kuhamba kahle. Inkinga iqale sengibona ukuthi uthanda abantu besifazane kakhulu.

Ucingo lwakhe luhlezi lucitshiwe nxa sisonke. Uma kungenzakala ukuthi akhohlwe ukulucitsha kaluphenduli lungaze lukhale njani.

Angazi ukuthi ngithini ngoba sengilabantwana asebekhulile, angizimiselanga ukuphinda ngibavezele omunye umuntu. Bese ngizitshela ukuthi sengimtholile umaqondana wami ngemva kokwehlukana lobaba wabantwabami. Kuthiwani nxa kunje?

Impendulo:
Uthando lufika noma nini emuntwini. Ungalinge ulahle ithemba ngitsho loba usukhulile. Abantwabakho ngeke bakuthokozele ukuba lomzali ongajabuliyo.

Ngakho ungaqali ukuhlala ebudlelwaneni lomuntu ongathembekanga ngoba wenzela izingane. Kubalulekile ukuzithanda uma ungumuntu wesifazane. Kulula ukuthi umuntu akuthathe nxa ebona ukuthi uyazithanda lanxa usukhulile.

Kuyini okuveza ukuthi umuntu uyakuthanda
Ngithandana lowesilisa engimthanda kakhulu kodwa angazi noma yena uyangithanda na. Iqiniso yikuthi ngibona angathi uyangibekezelela kulokungithanda.

Ngiyafisa ukufana lezinye izithandani ezibambana izandla, lanxa zihamba ziqabulane nje kungabi ndaba zamuntu. Ngenza konke okusemandleni ami ukumtshengisa ukuthi ngiyamthanda. Wacina ukuthi uyangithanda sisanda kuhlangana.

Kuyangikhathaza kakhulu lokhu. Kuyini okuveza ukuthi umuntu uyakuthanda? Ngilovalo lokulahlekelwa yisithandwa sami.

Impendulo
Abantu uthando balubona ngendlela ezahlukeneyo. Okuhle yikuthi wena uyazi ukuthi ufuna ukuthandwa njani.

Okubalulekileyo khathesi yikuthi usitshele isithandwa sakho ukuthi ufuna ukuthandwa njani. Kungenzakala ukuthi wena ungumuntu othanda ukuthintwa lokutshelwa amazwi akhuthazayo ekubeni abanye bona bathanda ukwenzelwa izinto lokuthengelwa izipho.

Uzawubona umehluko ngemva kokuxoxisana lesithandwa sakho.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds