Ezempilakahle – Health News

8 months ago | August 16, 2018

Bonke abantu bayalingana

Phumulani Mpofu ABANTU abayizigidi emhlabeni wonke bakuthola kunzima ukwephulwa kwamalungelo abantu. Nsuku zonke ...

9 months ago | August 9, 2018

Ukondla umntwana kungumlandu wakho mzali

Phumulani Mpofu Kulusizi ukubona abantwana benganakekelwa ngabazali. Kulezinsuku sokuvame kakhulu emphakathini ukuthi ...

Pheka loMaMudimba: Ama-scones angelaqanda

Sesifikile isikhathi sokutshisa, ilanga seliphuza ukutshona kungakho kufuneka ukuthi wengezelele izikhathi zokudla.

9 months ago | August 2, 2018

Pheka loMaKhumalo: Umhwabha oledobi

Umhwabha oledobi yisitshebo esimnandi njalo esingaduliyo ngoba lanxa kungelamafutha uyazidlela ukholise.

9 months ago | July 26, 2018

Pheka loMaMoyo: Amnandi okubi amakhowa alolaza

Okudingakalayo – Amakhowa awomileyo – Ulaza – Imbiza – Isawudo – Ukhezo lokupheka

9 months ago | July 19, 2018

Bana kwazi isimo sakho

Inhlanganiso yeTrinity Project incedisa umphakathi ukuthi ubekwazi amalungelo akhe ukuze uzithuthukise ikakhulu ...

Pheka loMaDube: Amaqebelengwana alefulawa

Lezinsuku kuyagodola, amatipoti ahlala eseziko kodwa phela laye uhololo udinga umphelekezeli.

10 months ago | July 12, 2018

Inhlupho zalamuhla: Ngabophisa ijaha lami lingitshayile

Ngabophisa ijaha lami lingitshayile Ngenze iphutha elikhulu ngabophisa ijaha lami ngoba langitshaya ngesikhathi ...

Ingabe isingenwe ngumoya bani intsha yalamuhla?

Phumulani Mpofu Yeyeni bo ontanga baxhwala sibhekile, ukuphafuza ugwayi lokunatha izidakamizwa sokuyikho ukudla kwabo. ...

10 months ago | July 5, 2018

Ulwazi luqakathekile

silo Phumulani Mpofu Ulwazi yinto eqakatheke kakhulu empilweni yomuntu, njalo wonke umuntu kufanele atshisekele ukuba ...

Pheka loMaDube: Pheka iswayi elochago

Inyama yisitshebo esithandwa iloba ngubani esintwini, ikakhulu obaba, nxa engasamdlithizanga ugazana kezwa ukuthi ...

10 months ago | June 28, 2018

Pheka loMaNkala…Akuzwe isijeza esile-butternut

Inengi ngileqiniso liyasazi isijeza ngoba phela yikho ukudla kwesintwini esikhule sikudla sonke. Kodwa balihlekana ...

Inkanyiso ngoLwesine

Rev D P Mahlaba Baba nkazimulo elaphakade,

Ubuhwaba belifa

Phumulani Mpofu Kubuhlungu kanganani ukubona abantwana besehluleka ukufinyelela amalungelo abo ngenxa yobuhwaba bezihlobo.

10 months ago | June 14, 2018

Asiqakathekiseni ikusasa labantwana bethu

Phumulani Mpofu KULELIVIKI ngixoxisane loSihle Dube ohlala eNtabazinduna. USihle ngumama oleminyaka engamatshumi ...

11 months ago | June 7, 2018

Pheka loMaSebata umfushwa wolude

INYAMA layo isuka idake nxa umuntu angayidla nsukuzonke amalanga elandelana, njalo kuhle lakho phela ukuthi umuntu ake ...

Okulempondo akufihlwa emgodleni

silo Phumulani Mpofu ILANGA liphuma lendaba litshone lendaba. Yabambi imini libalalele ngitsho lasebukhweni bezinja ...

11 months ago | May 31, 2018

Pheka loMaSibanda. . . Yehla ngomphimbo itiye lama-muffin

Sekuyisikhathi somqando, ngiyazi inengi amagedlela sehlala eseziko ebilisa amanzi etiye. Ngakho kuhle phela umuntu ...

Incwadi yokuzalwa ingumnyango wempilakahle

Sihlangana lontombazana okuthiwa nguThando owatshonelwa lilanga emini ngendlela ebuhlungu.

11 months ago | May 24, 2018

Amalungelo lemilandu yethu sonke: Incwadi yokuzalwa iyisiqokoqela

silo Phumulani Mpofu Abantu bayaphuma besiya eGoli bezama ukudinga amadlelo aluhlaza lempilo engcono kodwa lokhu ...

Pheka loMam’ uMaNdlo: Akuzwe umxhanxa olethanga

Sevuthiwe phela amajodo, sokudliwa umxhanxa lesijeza emizini ehlukeneyo. Inengi selijayele ukupheka umxhanxa wejodo ...

11 months ago | May 17, 2018

Pheka loMam’ uMaNkala. . . Unambitha ungaqedi ngenyama yesifuba

Inyama yesifuba yiyo inyama yamathambo yakuqala ephekwayo nxa kubulewe imbuzi. Ihamba mnandi-ke nxa iphekwe ngebhodo ...

Izikhathi zokungena ezibhedlela

AMBULENSI yeKhansili: 09-884471/ 09-71717 EMRAS Bulawayo 09-62611/62188/68494 MARS Toll Free 08003222911/Econet 112, ...

Amalungelo lemilandu yethu sonke: Umithisa umntanomngane aphike isisu

silo Phumulani Mpofu Indoda ehlala ePumula uDumezweni Zulu oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lasificaminwe mibili ...