Inhlupho zalamuhla: Sileminyaka emine sithandana lomama wengane yami

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Sileminyaka emine sithandana lomama wengane yami

uMthunywa

Sileminyaka emine sithandana lomama wengane yami

Ngicabanga ukuthi sengikulungele ukumenza unkosikazi wami kodwa uhlupho ngunina. Kafuni ngitsho lokuzwa ngami. Khulu kangisakwazi ukuthi ngenzeni ngoba umntanami ngiyamnakekela futhi mina lesithandwa sami siyathandana. Akukho engingathi ngiyakwazi okwenza umamazala angafuni ukuthi ngitshade lendodakazi yakhe. Ngithini Khulu ngicela ungincedise ngoba ngiyayithanda intombi yami.

Impendulo:

Ikabili le indaba. Kungenzeka ukuthi kukhona akwaziyo wena ongakwaziyo okwenza ukuthi angakuthembi. Kungenzakala futhi ukuthi uyesaba ukutshiywa yindodakazi yakhe okwenza angasekeli ukutshada kwenu. Zibuze futhi ukuthi ulandele yini yonke imikhuba yokutshada ngoba abantu abadala bafuna izinto zenziwe ngendlela. Akukho okudlula ukuthi uhlanganise izimuli zenu zonke likhulume loludaba. Umama kumele aphumele egcekeni atsho ukuthi kuyini okumenza angafuni litshade. Kulilungelo lakho ukuthi ulazi iqiniso njengoba linjalo futhi ulungise nxa kukhona lapho ophambanise khona, indoda eqotho yenzenjalo.

Kancedisi ngitsho endlini umkami

Ngilenkinga lomkami ongakhiphi ngitsho utiki endlini. Siyasebenza sobabili kodwa konke kwenziwa yimi. Okungiphatha kubi kakhulu yikuthi emphakathini sikhanya njengemuli ephila impilo enhle kakhulu. Labangane bakhe baze bamncome ngomsebenzi omuhle awenzayo nxa bevakatshe endlini yethu.  Angazi ukuthi ngenzeni ngoba mina ngiyazi mhlophe ukuthi ngamandla ami wonke lawa abakhuluma ngawo.  Yena ke uhle azitshaye isifuba. Sengikhathele ngokumisa umuzi indoda ikhona. Ngiyazi ukuthi kumele sincedisane njengabantu abathetheneyo kodwa lokhu okwenzakala emzini wami hatshi. Kuyangihlukumeza emoyeni wami lokhu ngoba uyenelisa ukuphathisa kodwa kafuni. 

Impendulo

Kusobala ukuthi umkakho wamjayeza ekuqaleni ukuthi wena ukhona uyenza konke wacina eseyijayele le impilo. Akulandoda engahlala nje ingakhiphi lutho endlini isebenza ngaphandle komuntu ozitshele nje ukuthi kafuni kuncedisa. Futhi kujwayelekile ikakhulukazi ebantwini besifazane ukuthi bazibone bekule inkinga okuyo. Kumele uhlale phansi lomkakho umtshele ukuthi usufuna laye athathe indawo yakhe njengenhloko yomuzi. Ngeke aqhubeke enconywa ngento angayenziyo.

Kufanele likhulumisane ngendingeko zemzini wenu futhi wenze isiqinisekiso sokuthi ukubeka kucace okumele akwenze njalo ubone ukuthi uyakwenza ngoba engaqhubeka engakwenzi lokho. Lawe kubalulekile ukuthi uyekele ukwenza konke ngoba uzadinwa, njengoba nje usukhathele. Yebo umuzi udinga abantu abancedisanayo kodwa akutsho ukuthi lalapho omunye elawo amandla kumele ayekelele omunye enze yedwa. Kayisikho kuncedisana lokho.

Ngisindisiwe kodwa ngizifela 

ngabesilisa abangakholwa

Ngingowesifazane oselikholwa kodwa lokhu ngithandana labantu besilisa abangakaphenduki. Ngiyazifela ngabo. Lokhu kwenza ukuthi ngihlale ngifihla ukuthi ngithandana lobani ngoba ngiyazi ukuthi bazangichothoza ebandleni. Ngabe kulephutha ekuthandeni lomuntu ofunwa yimi noma kumele ngithande umuntu ofunwa libandla lami? Ngicela usizo ngoba sengizibona njengomuntu ongafanelanga lokuba sendlini yeNkosi. Ngenzenjani?

Impendulo:

Khumbula ukuthi lawe awuzalwanga usindisiwe kodwa kwaba umusa nje. Lejaha lakho ngelinye ilanga lizahlangana lawo umusa. Kungenzakala ukuthi azi iNkosi ngenxa yakho ngakho kubalulekile ukuthi umazise ngempilo oyiphilayo ukuze ubuhle bukaJehova abazi ngawe. Ubani owaziyo, kungenzeka ukuthi akakholwa hayi ngoba engafuni kodwa ukungazi. 

Kusobala ukuthi lawe uyalifihla ijaha lakho ngoba ulovalo ukuthi ngeke balamukele ebandleni lakho okuyinto ejwayelekileyo. Uma kuyikuthi uyamthanda njengokutsho kwakho, qala ngokumbiza avakatshe ebandleni lakho ngoba kubalulekile ukuthi utshade lomuntu elilokholo lunye ukuze lingaxabani selitshadile.

Share This:

Sponsored Links