Inhlupho zalamuhla: Umkami ufuna ngibe ngumngane lomakhwapheni wakhe

21 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Umkami ufuna ngibe ngumngane lomakhwapheni wakhe

uMthunywa

Bafuna ngihlanganise umntanami lokamakhwapheni

NGEMVA kokufelwa yindoda ngithole ukuthi ubelomntwana engingamaziyo phandle. Khathesi abangakibo bafuna ukungihlanganisa lomntwana lo ngoba bathi umntanami kumele azane lalowo owazalwa phandle.

Angiboni kuyinto enhle ukutshela umntanami indaba le ngoba ngibona emncane kakhulu njengoba eleminyaka engu-8. Ngibona kungaba ngcono ukuthi bazane sebethe thuthu. Kambe ngiyaphambanisa yini Khulu?

Impendulo:

Mzukulu yindaba ebuhlungu kakhulu le. Khona nje kubuhlungu kakhulu ukuthola indaba zomntwana wangaphandle engasekho umkakho ukuthi umbuze ngakho ngesenzo sakhe. Loba kubuhlungu kodwa akekho umuntu ongamthukuthelela. Akukho ongakwenza ngaphandle kokuthi wamukele isimo njengoba sinjalo. Kumele umamukele umntwana womkakho njengowakho, lokho kutsho ukuthi kumele umhlanganise lomfowabo njengokutsho kwabakwenuzala. Umdeni yinto ebalulekileyo kakhulu, kungakhathalekile ukuthi lowomntwana ubekhona njani. Mzukulu ngiyakwazi ukuthi kayisiyonto elula ukuthi uyamukele kodwa kuyinto ebalulekileyo ukuyenzela umkakho labantwabakhe. Ngelinye ilanga uzajabula usubona ubudlelwano babantwana bomkakho. Akekho omunye umntwana azalwa laye umntanakho ngaphandle kwalo. Yehlisa umoya wenze into efaneleyo.

Umkami ufuna ngibe ngumngane lomakhwapheni wakhe

Umkami ufuna ngibe ngumngane lomakhwapheni wakhe. Uyahamba engangitshelanga ukuthi uyangaphi, ngingambuza uthi ngifonele umakhwapheni wakhe ngimbuze kuye. Ngike ngakuzama lokho kodwa kwangehlula. Kunzima kakhulu kimi ukwazi futhi ngamukele ukuthi kulomunye umuntu wesifazane athandana laye mina ngikhona.

Impendulo:

Kambe umkakho usithatha ngaphi isibindi sokuthi afune ukukugaxa umakhwapheni wakhe? Umkakho kaziphathanga ngitsho njalo kakuhloniphi. Wena lawe ulesandla ekuthini angakuhloniphi, wena wawufonela umakhwapheni umbuza ngomkakho ukuthi kutheni. Wena nguwe owazenza inhlekisa kulesisimo. Emhlabeni umuntu lomuntu uyazikhethela impilo afuna ukuyiphila. Nxa yena ekhetha ukuphila ngalindlela akuphatha ngayo njengonkosikazi wakhe, ngeke umvimbele. Wena ulamandla okukhetha eyakho indlela ozaphila ngayo. Lokhu kutsho ukuthi ubeke imizwa yakho yothando eceleni, ubhekane mathupha lalesisimo. Nxa engafuni ukuziphatha okwendoda ethetheyo ehlonipha unkosikazi wayo, ulelungelo lokuphuma kulo umtshado. Okuqakathekileyo yikuthi uqale ubikele abakini, ukuze imuli zombili zibonisane ngaloludaba. Nxa angaqinisa ikhanda wena yenza isicelo sokuthi lehlukane. Ungekela usengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane ethelelwana emacansini, ukudelelwa ngumakhwapheni wakhe kanye lokuphelelwa yisithunzi sokuba ngunkosikazi. Umbhedo kayisiyo  nto yokubekezelelwa.

Abakwethuzala bathi ngabulala umyeni wami ngengculazi

Ngathola ukuthi umkami wangithelela igcikwane lengculazi ngemva kweminyaka eminengi sitshadile. Sakugcina lokhu njengemfihlo yethu waze wabhubha ngomnyaka odluleyo lapho izimuli zethu ezazikhona zisazi ukuthi umkami ubulewe yini. Inkinga manje yikuthi abangakibo basola mina ngokufa kwakhe, kukanti nguye owaletha igcikwane endlini. Khathesi abangakibo kabasangikhulumisi. Kuyangikhathaza lokhu kakhulu ngoba bangizondela into engekho. Ngiveza njani iqiniso ezimulini?

Impendulo

Ngeke kukuncede ngalutho ukuhlalisa phansi izimuli zombili ukuthi uzitshele ngemfihlo yenu. Ngakho zinakekele nje wena, uthole usekelo lonke oludingayo ngakini lakubangane bakho. Nikela konke kuNkulunkulu. Kuphela nje, bahloniphe njengemuli eyayikuzalele indoda. Ukhona ozakhathazwa ngunembeza, abe semelana leqiniso.

Share This:

Sponsored Links