Inhlupho zalamuhla: ‘Bengithandana lomuntu otshadileyo, usefuna ukutshiya umkakhe’

31 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Inhlupho zalamuhla: ‘Bengithandana lomuntu otshadileyo, usefuna ukutshiya umkakhe’

uMthunywa

‘Bengithandana lomuntu otshadileyo, usefuna ukutshiya umkakhe’

Bengithandana lomuntu wesilisa otshadileyo konke kuhamba kahle ngingelankinga. Khathesi usengijikela usefuna ukutshiya unkosikazi wakhe ngenxa yami. Mina angikho lapho. Bengithanda khona ukuthi utshadile.

Ngizamthini nxa sekumele abe ngowami ngedwa? Bengithanda ukuthi ungenzela konke engikufunayo bese ephindela emzini wakhe. Ngithanda lokuthi nje ngiyazi ukuthi uma engekho lami ulonkosikazi wakhe. Kuhle kimi ehlezi lonkosikazi wakhe.

Impendulo

 Kubalulekile ukuthi uphangise umtshele iqiniso lubaba angacini elahlekelwa ngokukhona ngenxa yokungekho ngoba wena akutshiyela umkakhe ungafuni ukwenda. Nxa angaqhubeka ehlukane lonkosikazi wakhe ngenxa yakho lizakwehlukana esikhathini esizayo ngendlela elihlangene ngayo. Ingqondo zenu lobabili zitshengisa  ukungakhuli. Lilawulwa yimizwa yenu. Akufanelanga ukuthi ngabe uthandana lomuntu otshadileyo. Ongakwenza nje kuphela yikwehlukana lomuntu osewazibophela komunye phambi kukaNkulunkulu. Lehlisa isithunzi somtshado ngalesi senzo, litshengisa ukungazihloniphi. Alukho uthando phakathi kwenu lobabili ngitsho.

Ngingamthola nga owesilisa engingathandana laye?

Ngingowesifazane oleminyaka ephezulu kwengu-40 oselesikhatshana wehlukana lomkakhe. Ngilohlupho lokuthi akulula ukuhlangana lomuntu engingathandana laye ngoba ngilemali futhi abantu besilisa abanengi bazitshela ukuthi ngilaye umuntu engithandana laye. Ngilovalo lokuguga ngingedwa. Ngingahlangana ngaphi labesilisa abazithembileyo.

Impendulo

Kunzima ukuqamba indawo lapho ongathola khona abantu besilisa abasezingeni olifunayo. Kulezinsuku ungahlangana lomuntu omthandayo noma ngaphi. Kumele ube lesineke nxa uzimisele ngokuhlangana labantu abasezingeni futhi kumele uzijwayeze lokutshaywa ngumoya ngoba yikho kuphela ukuthi uhlangane labantu. Akulula ukwazi ukuthi kulabantu abathandana labo ngaphandle kokuthi bona bakutshele, kungakho abantu ohlangana labo bazitshela ukuthi kukhona olaye empilweni yakho.

Abantu abanengi futhi kulezi insuku sebetholana ngokuhlanganiswa ngabanye abantu. Abangane bakho bangakuhlanganisa labantu besilisa ababaziyo futhi abacabanga ukuthi lawe ungabathanda. Ngikufisela inhlanhla.

Share This:

Sponsored Links