Inhlupho zalamuhla: Wathi ngikhiphe isisu wangitshiya, sephenduka

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views

uMthunywa

Wathi ngikhiphe isisu wangitshiya, sephenduka

NGILEMINYAKA engu-22, ngilomntwana olenyanga ezine. Ngesikhathi ngithola ukuthi sengizithwele ngazisa ijaha lami, langitshela ukuthi ngikhiphe isisu ngoba kalizimiselanga ukuba lomntwana. Wathi ngingagcina isisu ngikhohlwe ngaye. Ngacina ukumbona ngimtshela ukuthi sengizithwele ngoba wahle wanyamalala.

Manje ngoba umntwana usekhona futhi uyaphila, usefuna ukubuya empilweni yami. Ngimthemba njani umuntu owangilahla ngesikhathi ngimdinga empilweni yami? Ngiyamthanda kodwa kunzima ukuthi ngikhohlwe angenza khona.

Impendulo:

Ukuzithwala yisikhathi esinzima kowesifazane loba nguphi. Kuba nzima kakhulu ungazithwala ungendanga. Ngakho yisikhathi lapho odinga imuli eduze kwakho. Ijaha lakho laba ligwala ngoba labona angathi ukukhupha isisu yikho okungaqeda loluhlupho. Kusobala ukuthi uyazisola manje ngesenzo sakhe. Ngakho kubalulekile ukuthi umxolele nxa kuyikuthi uyazisola ngeqiniso. Ukumxolela kwakho kuzasiza wena lomntanakho. Ijaha lakho kumele lisebenze nzima ukuze uphinde ulithembe ngaphambi kokubuya empilweni yenu. Kungumlandu wakho ukuvikela umntanenu.

Kangifuni kuchithekelwa 

ngumuzi wami

Ngingowesifazane otshadileyo kodwa akukuhle ngitsho emzini wami. Khulu emzini wami sikhuluma kuphela nxa sikhuluma ngabantwana loba ngezikwelede. Ngaphandle kwalokho akulalutho olusihlanganisayo. Mina lomkami kasilaso ngitsho isikhathi sethu sobabili sokuxoxa. Bengizitshela ukuthi kuzatshintsha. Ngiyamthanda umkami kodwa kukhona okushotayo. Ngicela ungisize Khulu ngoba angizimiselanga ukulahlekelwa ngumtshado wami. 

Impendulo

Mzukulu kawusachazanga ukuthi selileminyaka emingaki litshadile lomkakho kodwa kuhle ukuthi umuzi wenu ungacini ukhanya angathi selihlanganiswa ngabantwana nje kuphela. Khumbula abantwana bayakhula njalo masinyane nje bazalitshiya lobabili endlini okutsho ukuthi isikhathi elisichitha lonke khathesi njengonkosikazi lendoda sibaluleke kakhulu. Zinikezeni isikhathi senu nje lobabili lapho elingeke liphanjaniswe ngumuntu loba ngabantwana. Ngaleso sikhathi kufanele liqinisekise ukuthi alikhulumi nhlobo ngenhlupho elibhekane lazo zezikwelede kanye labantwana.

 

Angabe nguye umaqondana

wami yini?

Ngingowesifazane osemncane olekusasa elikhanyayo. Ngisanda kuhlangana lendoda ebukeka njengomuntu oqotho futhi ekhanya ingithanda ngendlela emangalisayo. Inkinga iyodwa nje ukuthi uphila lobugoga (uhamba ngenqola i-wheelchair) manje angazi ukuthi abangakithi labantu nje bazakuthini ngami. Ngiyazibuza ngiziphendule ukuthi impilo yethu izakubanjani, lalo ucansi sizaluthini? Ngabe ngiyaphambanisa ngokucabanga ngale indlela? Kungenzeka yini ukuthi nguye umaqondana wami? Ngicela usizo Khulu.

Impendulo

Mzukulu isinqumo sokuthanda lokungathandi umuntu ngesakho kuphela. Ungazikhathazi ngokuthi abantu bazathini, ingqobo nje yikuthi wena uyamthanda yini, ube usukhohlwa ngabanye abantu. Akukho elingehluleka ukumelana lakho nxa lina lobabili libambisene. Nxa umthanda njalo ubona lifanelene ungazichitheli isikhathi, lalela inhliziyo yakho. Abantu bazahlonipha isinqumo sakho. Ungaziphambaniseli kuthando oluqotho ngenxa yabantu. Lokhu okocansi, ungazikhathazi ngakho. Banengi abantu abathandana, batshade labantu abaphila lobugoga. Okuqakathekileyo yikuthi ulungiselele ingqondo yakho ukuthandana lomuntu ophila lobugoga. Ziphe ithuba lokuchitha laye isikhathi ukuze ubone ukuthi uzenelisa yini ukuphila laye.

Share This:

Sponsored Links