ISIDWABU SAMATSHUMI AMAHLANU LANYE: Lala sambane

28 Feb, 2019 - 00:02 0 Views

uMthunywa

Trevor Mhlanga

“UMAMA uthe ngiyekwelusa imbuzi ngingayi esikolo . . .” abambe isilevu “umbalisi kasoze ame ukunika abafundi umhloliso ngenxa yokuthi uVuma kezanga esikolo namhlanje.” Anyikinye ikhanda “Kusasa sekuyiripoti ubaba uzakuzwisisa yini na ukuba kungani eyami ingela mpumela yezifundo zonke engizifundayo?”

UVuma usephakathi komgigo lengiga, akuvumi ukuba adanise unina, kodwa ukuthokozisa unina namuhla kutsho ukubhekana loyise kusasa sokuchasiselwana ngokuphume ezifundweni. Kazi ukuba athathe nyathelo bani, uhlezi nje ecansini eqhuzule amehlo sagundwane eselikhanywa ngumuthi. Impilo yakhe yonke kusukela esese kumfundo yaphansi seze ekuForm 4 kakaze enze isinqumo esingaveli kubazali. Njengebizo lakhe, akwaziyo yikuvuma kuphela lokho akutshelwayo, asazi lapha okuyawela khona induku loxakuxaku ngalesi sikhathi . . . Wena-ke unquma njani okunqumayo, wenzela bani okwenzayo? Akusi bazali na abakucabangelayo bakukhethele sonke isikhathi, uphilela abazali na?

NgoMvulo asimsindo emsebenzini, kukhulunywa ngamaqembu abedlala ngempelaviki. “Ubonile ukuthi ulithele njani emambuleni?” NguNxusa lo ngezwi eseliguqulwe kwangathi yinyeza. Undaba laye ayigame lindaba “Ngihlala ngikutshela ukuba abafana bethu badlala sengazathi kabala mathambo, uthi uMajayivana wayesoma yini?” Zitshe indaba isikhathi sintsheze lize liye kunina kuthintwa abadlali ngamagama abo.

UPhambuka usala engathi utshaywe yizinto nxa sekukhulunywa lezi, yena akwaziyo yimihlangano yenkozweni ngempelaviki. Abangane bakhe bamenza azibone eyimpukane echagweni ngoba engayazi lokuthi ingaphi linkundla yomdlalo wenguqu. Kuze kufike kuye ukuthi kungangcono ame ukuhlanganela labanye ezinkonzweni laye ake ayebona okwenzakala ebholeni lanxa engalithandi. Koze kube nini esalela ngaphandle kungxoxo zabangane emsebenzini? Thathekile! Kambe wena awukwenzi na ukuzifaka ezintweni kwesinye isikhathi ongazikhwabithiyo ngenxa yabangane? Kanje uphilela abangane na?

Kanengi nengi imisebenzi esiyenzayo, lapha esichitha khona imali, senzela izihlobo; umphakathi; abantwana; omkethu; bonkana abantu ngaphandle kwethu. Kuhle ukulalela, ukuboniswa, ukuqondiswa, lokunqandwa.

Akukuhle ukwenzela abanye into engela mutsho kuwe, kufana lokuba yisambane. Angikholwa ukuba isambane siyakuthanda ukuhlala sigebha, laso siyadinga ukubona eminye imisebenzi lokuphumula. Uhlupho yikuthi la esigebha khona vele siyazi ukuba senzela ezinye izinanakazana, lapho sezifikile ezigejelweyo, siyaphanga siphume siyegebha njalo omunye umgodi, lawo esingayi kuwuvikela kunyoka lezinye izinanakazana njalonjalo. Owakho umgodi uzawugebha nini sambane?

Uzaziphilela nini eyakho impilo egcwalisa ezakho izifiso? Kambe uyazazi izifiso zakho na? Ulondoloza abanye eyakho impilo ikhangelwe ngubani? Kunini la ozakuphumula khona ufake umhlubulo phansi. Namhla ngithi lala sambane!!!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zikamakhal’ekhukhwini ezithi: +263775523605.

Kumbe kumakheli omqhafazo la: [email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds