Inhlupho zalamuhla: Kasangithandi ngoba sengizithwele

05 Dec, 2018 - 23:12 0 Views

uMthunywa

Sihlala sonke kodwa kafuni kuyavela

NGINGOWESIFAZANE osasemncane osethandane lowesilisa iminyaka eyisithupha. Loba imuli yami ingakuthandi lokhu kodwa sihlala ndawonye lomntanethu kusukela kuminyaka emithathu edluleyo.

Ngavuma ukuhlala laye ngoba wayengithembise umtshado kodwa kuze kube lamhlanje kakaveli ngakithi.

Nxa ngimbuza ngomtshado uthi kukhona afuna ukukulungisa kuqala ngakibo kodwa akakuchazi sobala ukuthi kuyini ngempela akulungisayo. Ngibona angathi kasafuni ukuyavela. Sengikhathele ngokuhlala lendoda engacaciyo ukuthi ifunani empilweni.

Impendulo
Kukhanya sengathi ijaha lakho alikakulungeli ukutshada. Kumele aphumele egcekeni ukuthi kuyini akwenza ngakibo ukuze lawe umsekele usazi pho-ke nxa engakutsheli kuba nzima ukwenza lokhu.

Kodwa futhi kungenzakala ukuthi kukhona ngempela afuna ukukwenza kibo, nxa kunjalo kubalulekile ukuthi umsekele ungalwi. Okubalulekileyo yikuthi livumelane ukuthi linto ayenza kibo izathatha isikhathi esingakanani ukuze wazi ukuthi uzalinda isikhathi esingakanani lawe.

Kasafuni kuya esontweni umkami

Sihlezi sixabana lonkosikazi wami ngesonto. Mina kangisonti kukanti yena ngumuntu othanda isonto kakhulu. Angilankinga ngitsho bengimthandela khona lokho. Bengimkhuthaza ngitsho lokuya esontweni.

Okungixakayo khathesi yikuthi akaselawo umdlandla wokuya esontweni futhi angazi ukuthi kuvela ngaphi lokhu. Nxa ngimbuza uthi usekhulile, akasenguye lowaya muntu engamthola enguye othanda isonto.

Uselabangane engingabathandiyo ngoba bangathi kabaziphathanga kuhle. Ngabe kwenzakaleni ngempela, ungaphi unkosikazi wami engimaziyo?

Impendulo:
Wonke umuntu ngokuya kwesikhathi uyatshintsha empilweni, yikukhula lokho. Kuyinto eyenzakalayo ebantwini abakhule besiya esontweni kakhulu bengayazi enye impilo. Kubuye kudlule kodwa. Zama ukuthola ngempela ukuthi kuyini okumkhiphe esontweni futhi uzame ngitsho ukuhamba laye kwamanye amasonto ukuze umkhuthaze.

Kasangithandi ngoba sengizithwele

Bengizifela ngesoka lami ngaphambi kokuthi lingijikele emva kokuthola ukuthi sengikhulelwe. Ngiqala ukulitshela lajabula kakhulu ngazitshela ukuthi iyamjabulisa indaba le kanti angibuzanga elangeni.

Ngemva kwamasonto ambalwa wangitshintshela umuntu, kwaba sengathi kayisuye engimaziyo. Khathesi kasafuni lutho olumhlanganisa lokuzithwala kwami. Angazi ngempela ukuthi ngenzenjani ngoba bengizitshela ukuthi ngibusiswe ngendoda eqotho. Ngenzenjani ukuze ngikhohlwe ngakho konke engidlule kukho?

Impendulo
Kuyacaca ukuthi isoka lakho ngemva kokuhlala licabange libone ukuthi kawudlali ngokukhulelwa futhi kwacaca ukuthi impilo ayisoze ifane nxa sekulomntwana emhlabeni okuliqiniso elimsulwa.

Kuvamile ukuthi abanye abantu basesabe lesi sigaba sempilo ikakhulukazi nxa umuntu engazilungiselelanga.

Loba kunjalo kodwa ukufika komntwana emhlabeni kuyisibusiso esikhulu okungamelanga isoka lakho lisibalekele. Kuyacaca ukuthi belingazimiselanga ngawe manje libona indaba yengane njengento ezolibopha.

Awumfuni-ke umuntu onjalo empilweni. Ngibona kungaba kuhle umnike elinye ithuba lokuthola ukuthi kuyini ngempela okumenza ahambele kude. Nxa eqhubeka engafuni ukuba yingxenye yempilo yomntwana akukho ongakwenza ngaphandle kokuqhubeka ngempilo yakho. Umntanakho uyakudinga ungazikhathazi ngesoka lakho. Lizabuya nxa lifuna ukuba lobudlelwano lomntanenu.

Share This:

Sponsored Links