Isigqi somdladla. . .Isidwabu 36: Kayithungwe ingubhamazwi

08 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Isigqi somdladla. . .Isidwabu 36: Kayithungwe ingubhamazwi

uMthunywa

Isizwe sethu sonakele, abantu bakhohlakele, imali siyembese ingqondo zabakhokheli, ezakwamanye amazwe zibuzana impilo ezikhwameni zamagwelegwele.
Inala kayidumi, kuduma indlala. Indumela yethu sithe chithisaka ndawana zonke. Izigcinamthetho sezisaziwa njengabantu bokubanjiswa okuncane bese bezamula lapho izigilamikhuba zisephula umthetho.

Izithupha zokutshayela imota sezilentengo eyaziwa lasePhalamende ehlawulwa ukuze uphumelele.

Umsebenzi lawo usuthengwa emva kokuba babone ukuba ulesibongo esivumayo ukuthi uqhatshwe.

Ngitsho lamaphepha aveza imfundo thize lawo asetholakala emkambo omnyama. Umuntu engathi uyaphila impilo ehlambulukileyo ukha phansi ngoba ubugwelegwele sokuyiyona mpilo.

Ubunzima obulapha bandulela obenkosikazi esesithenjini sexhegu.

Kulezinsuku izithembo sokuyi gqa, okwenyama emganwini womyanga emaphandleni esidikidikini.

Endulo bekusithi intombi ingaswela umendo iphiwe ixhegu elivele lilamakhosikazi alo.

Amakhosi, amaqhawe, lezipantsha kwakungabantu abathatha amanina amane kumbe edlula lapho.

Wawuthola abesintwana bephithizela kungumncintiswano wokuba yintandokazi.

Imithi yayisetshenziswa-ke lapha, ubaba wekhaya adliswe langakwaziyo ukuze umama thize abonwe kwabanye.

Abanye njalo babecina bethakathana amanina odwa, kudingwa uthando luka baba. Kube khona njalo ababentshontsha inhliziyo zabomkabo ngezimilo nje kuphela.

Ivithikazi elilesizotha, elihloniphayo, lamazwi apholileyo njalo amnandi yilo elalisiba yintandokazi.

Inkosikazi eyiyo ethandwayo yayingabuzwa, lapha enyathela khona kwakuzwakala, ubuso buhlala bumomotheka lokudla eyayikupheka kuhle kuhlabuse kungakavuthwa.

Kwakungelula ukufika kuleso sigaba, ikakhulu nxa kuyinkosikazi yakuqala.

Amanye amakhosikazi emva kwayo kwakusiba ngabantu abatsha kulayo, ababukekayo, njalo abalamandla kulayo.

Ixhegu lalingakhunjuzwa ngensuku zobutsha, kodwa lokhu kwakungenele ukwenza umuntu abe yintandokazi.

Sasisetshenzelwa isigaba sokuba inina lithungelwe ingubhamazwi elalizayigqoka ilanga lithe ntse libe lihle kule vevane mzwalokho, baze banathisane itiye ngalo onyanyewabo.

Kwakungasebenzi migcozo lapho, kodwa izenzo ezinhle ezazisenza ubaba abe yindoda emadodeni, azizwe elamandla lanxa eselixhegu.

Nansi isifundo esithenjini sayizolo; njengenina lisebenzela ukuba yintandokazi, kawudingi kuzicaba ngemithi kumbe ukufumbathisa omunye umuntu kodwa udinga izenzo ezinhle ukuze into zikuhambele. Ziphathe, uphathe kuhle lokho isandla sakho esikufumanayo.

Thatha lonke ithuba oliphiwayo ukwenza ulutho thize ukuthi uzibonakalise ubungcitshi lobungcwethi, kuzakusiza.

Qaphelisa lokhu, intandokazi ngaze yenze kuhle kanganani kulamanye amakhosikazi, kayizithungeli ingubhamazwi.

Kwazi-ke ukuba umklomelo wokwenza kwakho okuncomekayo awuveli kuwe; kodwa-ke ngesimilo langezenzo, kanye langemisebenzi yakho engela singundengunde kodwa ebukekayo kayithungwe ingubhamazwi!

Thintana loTrevor Mhlanga kunombolo zika makhal’ ekhukhwini ezithi: +263775523605
Kumbe kumakheli omqhafazo la: mhlanga.t[email protected]; Facebook: Trevor Mhlanga; Twitter: @MhlangaTrev

Share This:

Sponsored Links