Inhlupho zalamuhla: Kasabambi incingo zami ngenzeni?

13 Dec, 2018 - 00:12 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Kasabambi incingo zami ngenzeni?

uMthunywa

Kasabambi incingo zami ngenzeni?
NGITHANDANA lowesilisa oyisikhulu esiphezulu. Ngiyazi ukuthi utshadile loba bexabana lomkakhe.

Wayenginakekela engidingela ngitsho lomsebenzi njalo engithembisa okukhulu sisaqala. Khathesi sekuguqukile sekukhanya angathi kasangithandi ngitsho. Lomsebenzi ayengidingele wona sengimile.

Akasabambi ngitsho locingo lwami futhi sesibonana nxa kuthanda yena. Ngiyathukuthela kakhulu ngingakucabanga ngesikhathi sami asedlale ngaso.

Impendulo
Kuyacaca Mzukulu ukuthi lo owesilisa usedlulile kuwe. Akukho ongakwenza nxa uthando lungasekho ngaphandle kokuthi uphume ungakazizwisi ubuhlungu kakhulu. Qhubeka uzidingele eminye imisebenzi.

Watshiywa ezithwele ngamgcina sebuyelelene lomkakhe
Ngithandana lowesifazane engamthola ekhulelwe ingane yenye indoda. Basebehlukene lobaba wengane ngesikhathi sihlangana. Yafika ingane ngayithatha njengeyami. Iminyaka emibili yonke ubaba womntwana ubengabonakali, kuyimi ubaba emntwaneni. Ngisanda kuthola ukuthi sebebuyelelene lobaba womntwana.

Mina bengisazi ukuthi akakwazi lapho ahlala khona. Ngididekile engqondweni ngamandla ami angaka ngikhulisa umntanabo. Inkinga ngiyamthanda lumfazi futhi lomntwana wazi ukuthi mina nginguyise.

Kwenziwa njani nxa kunje?

Impendulo
Ukukhulisa umntwana iminyaka engaka ungayisuye uyise omzalayo akusiyonto encane. Hlala phansi lomama womntwana wenze isiqiniseko sokuthi ngempela usebuyelelene loyise womntwana. Okunye okumele akwazi umama womntwana yikuthi njengoba ubaba womntwana wake wambalekela kuyini okungenza khathesi angamtshiyi. Umntwana angabamazi ukuthi ngubani uyise omzalayo bengazange babuyelelane.

Ufuna ngimnike imali ukuze sibuyelelane
Ngithandana losisi oleminyaka engu-23 njalo sesileminyaka emihlanu sithandana. Ubengumuntu ebengimethemba njalo bengimenzela konke nje akufunayo. Ngimfundise waze wathola i-licence yokutshayela. Ngemva kwakho konke lokhu, sengibona isithombe sakhe ku-Facebook eqabulana lenye indoda. Ngithe ngimbuza wathi angimuphi imali eyaneleyo okuyiso isizatho esimenze wangijolela. Ucine esithi ukuze siqhubeke kumele ngimuphe i$200 ngenyanga.

Intombi le bengiyihlonipha njalo besingakaze sihlangane emacansini ngoba ngisazi ukuthi uyintombi nto. Ngiyazifela ngaye kodwa lokhu okwemali lokungathembeki kuyangikhathaza. Ngenzenjani Khulu ngeluleka?

Impendulo
Yababuhlungu linto oyenziwa ngowesifazana lo. Kodwa okuhle yikuthi usekutshengisile ukuthi ungumuntu onjani. Ngakho usungazicazululela lawe ubone ukuthi ukulungele loba cha. Imali ayingeni ndawo phakathi kwababili abathandanayo. Kawumdingi umuntu onjalo empilweni yakho. Abantu abanjengaye bayingozi kakhulu ngoba uzakuthi ungahlala iminyaka embalwa laye akutshiye ekucineni.

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds