Inhlupho zalamuhla: Asilazingane, umkami nguye olohlupho

29 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Asilazingane, umkami nguye olohlupho

uMthunywa

Asilazingane, umkami nguye olohlupho
SIYATHANDANA lomkami. Wenza konke okutshengisa uthando lokungikhathalela. Sesihambe ngitsho amazwe aphetsheya sobabili. Inkinga yinye nje kuphela. Asilamntwana. Sesihambe kubodokotela abehlukeneyo kodwa kuyala ukuthi ngikhulelwe. Kumahlandla amabili kwavela ukuthi inkinga ayikho kimi kodwa ikumkami.

Okungixakayo yikuthi katshengisi umfutho wokuthola usizo ukuze silwe lenkinga le. Mina ngiyabafuna abantwana kodwa yena udonsa inyawo. Ngenzenjani ngempela ngoba iminyaka iyahamba?

Impendulo
Indaba yokuthola abantwana yinto enzima ebantwini abatshadileyo, ikakhulu nxa uhlupho lungathi lukowesilisa. Ayikho indoda ethanda ukwazi ukuthi yiyo ehluleka ukukhulelisa unkosikazi wayo. Kwenza indoda izibone angathi kayisindoda yalutho. Iqiniso yikuthi laye uyabafuna abantwana njengawe kodwa akulula ukwamukela isimo. Mnike isikhatshana futhi umsekele angaziboni engelutho. Ngoba phela ukungabatholi abantwana kwenza indoda izibone ingaphelele. Okubalulekileyo yikuthi aqhubeke ebona odokotela ukuze asizakale. Banengi abantu abatshadileyo abathola abantwana ngokusizwa ngodokotela.

Abantwana bayisibusiso esivela kuMdali. Futhi nxa kungenzakala bangabi khona emtshadweni wenu akumelanga lokho kungene phakathi kothando lwenu.

Sengithanda umzala wesinqandamathe sami
Ngingowesilisa oleminyaka engu-34, othandana lowesifazane oleminyaka engu-29. Kunyanga ezintathu ezedluleyo ungitshengise umzawakhe. Manje inkinga engibhekane layo yikuthi sekulenhlansi yothando phakathi kwami lomzala. Sobabili asikwazi ukuthi singaveza njani uthando lwethu kodwa kungabi lomsindo.

Ngibona sengithanda umzala kakhulu ukudlula isithandwa sami. Kwenziwa njani nxa kunje Khulu?

Impendulo
Nxa ungasamthandi lo obeyisithandwa sakho kubalulekile ukuthi umazise ukuze lehlukane ngesizotha.

Akukuhle ukuhlala lomuntu ususazi ukuthi inhliziyo yakho ikwenye indawo. Iyingozi enkulu linto oyenzayo futhi ingambulala omunye umuntu. Khumbula ukuthi usungena phakathi kwabantu bomdeni owodwa okungadala ukungazwanani phakathi kwabo. Iqiniso mzukulu yikuthi kuzakuba nzima kakhulu esithandweni sakho ukuzwa lezi indaba kodwa kungcono kulokuthi ulokhu udlala ngaye. Kungenzeka ukuthi yinto edlulayo ngoba kuyenzakala. Icabangisise kahle linto ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo.

Kungani kunzima ukuxola kowesilisa?
Sileminyaka eyisithupha sitshadile lomkami. Selokhu ngambekezelela engathembekanga isikhathi eside.

Sekukanengi ngibona ukuthi kathembekanga athembise ukuwekela lumkhuba. Iqiniso yikuthi kangisamthandi ngenxa yokuziphatha kwakhe. Ukumzwisa ubuhlungu osokulesikhathi ngabhekana labo, lami ngike ngazwana lomunye owesilisa futhi ngenza ukuthi angibambe ngabomu.

Manje sekume wonke umhlaba ngesenzo sami esisodwa vo. Kungani kunzima kangaka ukuxolela emuntwini wesilisa kodwa yena ngesikhathi engathembekanga kimi wayelindele ukuthi ngimxolele nje kalula?

Impendulo
Ukungathembeki ebudlelwaneni ikakhulukazi emtshadweni kubuhlungu kakhulu. Yikuthi sesafunda ukuthi ngowesifazane kuphela ofanele abekezelele ukungathembeki kowesilisa. Ayikho indlela owesilisa ahlukumezeka ngayo etshiyene laleyo owesifazane azwa ngayo nxa kube lokungathembeki ebudlelalweni benu. Ubuhlungu buyafana.

Kulesi isimo sakho, mzukulu uphambanisile ngokuphindisela okubi ngokubi, akwenziwa njalo. Eqinisweni uzehlise isimilo ngokukhomba ngoba ufuna ukuzwisa omunye umuntu ubuhlungu. Ngiyazi ukuthi lokhu ukwenze ngoba uzondile njengoba usitsho kodwa isithunzi sakho sibaluleke kakhulu ukudlula ukuzwisa umuntu ubuhlungu. Ngeshwa ukuphindisela emtshadweni akusebenzi. Nxa lingaboni ngaso linye, hlalani phansi lilungise. Makungalungi kungcono utshiye kulokuthi uzehlise isithunzi.

Share This:

Sponsored Links