Inhlupho zalamuhla: Ngilesikhwele, umkami uzasebenza lowayethandana laye

03 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Inhlupho zalamuhla: Ngilesikhwele, umkami uzasebenza lowayethandana laye

uMthunywa

Unkosikazi wami usebenza nzima njalo ngokuzimisela. Kuyinto engiyithandayo futhi ngiyamsekela kukho konke. Usanda kuthola umsebenzi omkhulu ozamenza asebenzele kwenye indawo. Bengingelahlupho ngakho ngingakezwa ukuthi uzasebenza lendoda ake wathandana layo kudala. Ngizizwa ngingakhululekanga loba ngisazi ukuthi ngiyamethemba unkosikazi wami. Kambe ngilaso isizatho sokukhathazeka na?

Impendulo

Ulenhlanhla umkakho ukuba lendoda emsekelayo njengawe. Lesi yisikhathi lapho okumele utshengise ukuthi umthemba okungakanani unkosikazi wakho. Mzukulu iqiniso yikuthi unkosikazi wakho lalo owesilisa behlukana ngenxa yezizatho ezithize ngakho ukusebenza ndawonye ngeke kutshintshe lutho. Mtshele unkosikazi wakho ukuthi uyamthanda futhi uyamthemba ngakho ngeke ube lendaba lokuthi wake wathandana lendoda asezasebenza layo. Ngendlela otsho ngayo, kukhanya sengathi lihlezi kuhle lonkosikazi wakho ngakho akudingeki ukuthi uzikhathaze ngalomunye umuntu wesilisa. Mkhiphe nje emtshadweni wenu wena uqhubeke lokuthanda lokusekela unkosikazi wakho.

Kabangihloniphi abangane bomkami

Ngithemba uphilile Khulu ngoba lami ngiqine saka lanxa kukhona okungikhathazayo. Umkami ulabangane besifazane abangayaziyo indawo yabo. Baphuma bengena emzini wethu baze bamfonele ngitsho lebusuku. Okungiphatha kubi kakhulu yikuthi yena kaboni hlupho kundlela abenza ngayo laba abangane bakhe. Ngiyazi ukuthi kangilasikhwele kodwa indlela abenza ngayo isingithukuthelisa. Ngizibona sengilwela indawo yami kumkami, into okungamelanga ngiyenze njengonkosikazi.

Ngenzenjani ukuze umkami abone ukuthi angiyithandi ngempela indlela laba abangane bakhe abenza ngayo? 

Impendulo:

Ngiqinile mzukulu lanxa umzimba usuvuma ukuthi amaKhisimusi asemanengi. Akukho okumele ukwenze ngoba kawubazi abangane bakhe besifazane ngaphambilini, uhlangane labo ngokwenda. Kubalulekile ukuthi lawe ukhululeke nxa ulabangane bomkakho ngoba lonke lidlala indima ehlukeneyo empilweni yomkakho ngakho akumelanga kube sengathi liyambanga. Wena ungunkosikazi futhi ngeke kutshintshe lokho, bona bangabangane. Njengonkosikazi wakhe kumele bakunike indawo yakho abangane. Nxa kuyikuthi kawukuthandi ukuthi bamtshayele ucingo ebusuku kumele umkakho abe nguye obatshelayo. Ngeke umkakho ehlukane labangane bakhe kodwa kumele libe lendlela yokuthi liphilisane ndawonye.

Angizimiselanga ukutshada

Umkami udlule emhlabeni eminyakeni emibili edluleyo. Kungithethe isikhathi eside ukuthi  ngenelise ukuthanda omunye umuntu wesilisa. Ngibe lenhlanhla yokuhlangana lomuntu ongithandayo labantwabami ababili.

Inkinga manje usefuna sitshade kodwa kangilaqiniso lokuthi ngiyakujabulela lokhu  loba cha ngoba ngiyasijabulela kakhulu isikhathi sami ngingedwa kumbe labangane. Manje angazi ukuthi ngizakwenelisa yini ukuqhubeka ngempilo yami ngemva komtshado. Ngibona sengathi kusekutsha kakhulu, lami ngisathanda inkululeko yami. Manje sekumele ngiqale phansi ngibe lomuntu okumele ngicele kuye nxa ngifuna ukutshaywa ngumoya. Angazi loba ngikulungele yini lokhu. 

Impendulo: 

Ngiyakubongela ngokuhlangana lomuntu omthandayo lofuna ukukutshada. Vele ngemva kokuba wedwa isikhathi eside, wenza loba yini oyithandayo, kuzakuba nzima ukujwayela ukuba khona komuntu futhi empilweni yakho. Iqiniso yikuthi ukujayela, kuzakuthatha isikhathi kodwa-ke laye ngokufanayo umkakho uzakuba lohlupho olufanayo. Khona impilo izatshintsha ngoba umkakho omutsha nguye ozahamba phambili empilweni yakho ukudlula abangane ngakho kumele ungene ukwazi lokho. Kodwa lingavumelana izikhathi zokuvakatshela abangane labo futhi balivakatshele ukuze umkakho abazi futhi abone ukuthi kabasinkinga emtshadweni wenu kuzaba lula.

Lingaxoxisana lomkakho ukuze livumelane ngokuthi lizakwenza njani ukuthi isikhathi sabangane singadli isikhathi sakhe ngoba kubalulekile ukuthi umyeni wakho angaziboni engelandawo kulumtshado wenu. Ngikufisela okuhle kodwa.

Share This:

Sponsored Links